Zákon č. 148/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1979

148

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. decembra 1978

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 67 448 165 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 67 448 165 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 8 856 800 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 10 271 300 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 148/1978 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva14 201 968
Dane od obyvateľstva a poplatky10 824 000
Ostatné príjmy 602 197
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie41 820 000
Spolu67 448 165
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo23 976 708
Kultúrne a sociálne opatrenia22 229 121
Obrana a bezpečnosť 1 370 800
Správa 511 471
Súdy, prokuratúry a arbitráž 231 965
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom19 128 100
Spolu67 448 165

Príloha č. 2 zákona SNR č. 148/1978 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 652 0002 202 900
Západoslovenský krajský národný výbor2 047 8002 632 000
Stredoslovenský krajský národný výbor3 053 3002 793 100
Východoslovenský krajský národný výbor3 103 7002 643 300
Spolu8 856 80010 271 300