Vyhláška č. 9/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978
Účinnosť od 01.04.1978

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 10. januára 1977

o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


§ 1

Zrušujú sa

1. vyhláška č. 129/1958 Ú. v. o súkromných ordináciách lekárov a dentistov,

2. vyhláška č. 209/1958 Ú. v. o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách.

§ 2

Dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky zanikajú doteraz ponechané oprávnenia na obstarávanie niektorých úloh liečebno-preventívnej starostlivosti v súkromných ordináciách lekárov a dentistov, ktoré boli vydané podľa § 2 vyhlášky č. 129/1958 Ú. v. o súkromných ordináciách lekárov a dentistov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.