Vyhláška č. 107/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie

Čiastka 24/1978
Platnosť od 15.09.1978 do13.04.1998
Účinnosť od 30.09.1978 do13.04.1998
Zrušený 422/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom 5. mája 1978.

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. augusta 1978

o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie

Dňa 12. decembra 1977 bola v Madride podpísaná Dlhodobá dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XI dňom 5. mája 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Španielskeho kráľovstva

- vedené prianím rozvíjať a čo najviac uľahčovať vzájomné hospodárske styky a najmä obchodnú výmenu a hospodársku a priemyselnú kooperáciu medzi oboma krajinami,

- usilujúc sa o plnšie využívanie možností, ktoré vyplývajú z rozvoja ich ekonomík, na zvýšenie obchodnej výmeny a hospodárskej a priemyselnej kooperácie,

- majúc na zreteli, že obe krajiny sú členmi Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT),

- uznávajúc užitočnosť uplatňovania dlhodobých úprav na dosiahnutie trvalejšej perspektívy obchodných stykov a hospodárskej a priemyselnej kooperácie,

dohodli sa takto:

Článok I

Aby dosiahli ciele tejto Dohody, obe zmluvné strany sa dohodli zabezpečiť - v duchu rovnosti a vzájomnosti - harmonický a rozumne vyvážený rozvoj svojej obchodnej výmeny a hospodárskej a priemyselnej kooperácie, ako aj svojich celkových vzájomných hospodárskych stykov.

Preto strany čo najviac uľahčia vykonávanie tejto Dohody a príjmu na to všetky nevyhnutné opatrenia.

Článok II

Na dosiahnutie cieľov tejto Dohody a na zabezpečenie vzájomných najvýhodnejších podmienok rozvoja hospodárskych stykov medzi oboma krajinami obe zmluvné strany znovu potvrdzujú, že vo vzájomných hospodárskych stykoch ako zmluvné strany GATT si poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod a iné pravidlá upravujúce výmenu tovaru medzi oboma krajinami sa budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami spomenutej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Článok III

Obe zmluvné strany v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých sú členmi, si navzájom poskytnú nevyhnutné uľahčenia pri dovozoch na colný záznam alebo pri zošľachťovacom styku pri tovare a výrobkoch druhej zmluvnej strany.

Článok IV

Príslušné podrobnosti obchodnej výmeny predvídané v tejto Dohode sa budú určovať v ročných protokoloch, ktoré bude dojednávať Zmiešaná komisia ustanovená podľa článku X tejto Dohody majúc na zreteli priania oboch strán zvyšovať vzájomnú ročnú obchodnú výmenu a podporovať jej stabilitu tým, že jej členitosť bude v súlade so všeobecnou skladbou obchodu oboch krajín v čase platnosti tejto Dohody.

Článok V

Dovoz a vývoz tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa ustanovení tejto Dohody a kontraktov uzavretých medzi československými organizáciami a španielskymi fyzickými a právnickými osobami oprávnenými na zahranično-obchodnú činnosť.

Článok VI

1. Obe strany si budú navzájom uznávať zdravotné, veterinárne a fytopatologické osvedčenia a akostné rozbory vystavené príslušnými úradmi oboch krajín, ktoré dokazujú, že výrobky prichádzajúce z krajiny, ktorá uvedené osvedčenie alebo rozbory vystavila, zodpovedajú vnútorným predpisom krajiny pôvodu.

2. Každá z oboch zmluvných strán má právo prikročiť, pokiaľ to bude pokladať za vhodné, k potrebným skúškam, aj keď spomenuté dokumenty budú predložené.

Článok VII

1. Obe zmluvné strany uznávajúc dôležitosť, ktorú má hospodárska a priemyselná kooperácia pre rozvoj hospodárskych stykov, budú v súlade so zákonmi a predpismi v oboch krajinách podporovať

a) rozvoj spolupráce medzi podnikmi, československými a španielskymi hospodárskymi a priemyselnými organizáciami v rôznych oblastiach tak v oboch krajinách, ako na tretích trhoch,

b) pokračovanie činnosti pracovných skupín pre kooperáciu ustanovených v rámci Dlhodobej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch z 5. októbra 1971, prípadne pracovných skupín pre kooperáciu, ktoré sa zriadia v budúcnosti,

c) výmenu priemyselných práv (licencie, patenty, technologické informácie atď.) medzi inštitúciami a podnikmi oboch krajín v rámci príslušných predpisov oboch krajín,

d) výmenu informácií o zameraní hospodárskeho rozvoja svojich krajín, ako aj o investičných zámeroch, pri ktorých by sa mohla dosiahnuť spoločná účasť,

e) zriaďovanie stálych zastúpení podnikov alebo obchodných firiem druhej krajiny v príslušných krajinách, vysielanie obchodných a priemyselných misií, účasti na medzinárodných veľtrhoch oboch krajín a organizovanie obchodných výstav.

2. Kontrakty na priemyselnú kooperáciu, ktoré vyžadujú udelenie licencií alebo akéhokoľvek iného dovozného povolenia, budú podmienené schválením československých úradov a udelením dovozných licencií španielskymi úradmi. Úrady oboch krajín v týchto kooperačných prípadoch budú čo najviac podporovať udieľanie licencií alebo akéhokoľvek iného nevyhnutného dovozného povolenia a tieto licencie budú udieľané bez obmedzení čo do množstva v súlade s podmienkami príslušných kontraktov.

Článok VIII

Ako priemyselná kooperácia sa budú posudzovať predovšetkým tieto činnosti:

a) výmena súčiastok, prvkov strojov a zariadení za účelom spoločnej výroby alebo obchodu vykonávaného prípadne pod spoločnou značkou konečného výrobku,

b) dodávka súprav alebo dielcov vyrobených jednou zo strán podľa dokumentácie dodanej druhou stranou, ktorá potom obchoduje s finálnym výrobkom,

c) zošľachťovacia činnosť, na ktorej majú obe strany spoločný záujem,

d) výmena skúseností v oblasti normalizácie, štandardizácie a kvality výroby, organizácia práce, zavádzanie vynálezov, noviniek a zlepšovacích návrhov v priemyselnom procese a technických informácií,

e) postupovanie licencií najmä v prípadoch vzájomných dodávok prvkov vyrobených podľa týchto licencií,

f) výmena patentov a technologických postupov alebo ich postúpenie za podmienok dohodnutých zainteresovanými inštitúciami a podnikmi,

g) výstavba určitých priemyselných celkov predstavujúcich spoločný záujem oboch ekonomík, z ktorých výnimočne časť výroby bola dovážaná z inej krajiny, najmä keď ide o dopľňujúcu výrobu, alebo predávaná na tretie trhy priemyselnými firmami a organizáciami druhej strany, a to takým spôsobom, aby sa uvoľnili vlastné zdroje na zabezpečovanie financovania do výšky hodnoty zariadení a poskytnutých služieb.

Článok IX

Platby vyplývajúce z transakcií uskutočňovaných v rámci tejto Dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách podľa platných predpisov každej krajiny.

Článok X

Obe zmluvné strany ustanovujú Zmiešanú komisiu, ktorá sa bude schádzať na plenárnych zasadaniach raz do roka striedavo v Československej socialistickej republike a Španielsku a ktorá sa zíde na mimoriadnom zasadaní vždy, keď o to jedna z oboch strán požiada.

Komisia bude podrobne usmerňovať predpoklady obchodnej výmeny, ktoré sa zahrnú do ročných protokolov.

Zmiešaná komisia bude podporovať vývoj kooperácie a nástrojov na jej podnecovanie a súčasne vymedzovať konkrétne úseky, ktoré bude treba na poli hospodárskej a priemyselnej kooperácie medzi oboma podnikmi podnecovať.

Článok XI

Táto Dohoda sa bude dočasne uplatňovať od dátumu podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že sa splnili ústavné opatrenia o uzavieraní a nadobudnutí platnosti medzinárodných dohôd.

Dňom podpisu tejto Dohody sa skončí platnosť Dlhodobej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch z 5. októbra 1971.

Táto Dohoda bude mať platnosť tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti. Po skončení spomenutej lehoty sa bude Dohoda automaticky predlžovať o jednoročné obdobie, pokiaľ ju písomne nevypovie ktorákoľvek z oboch strán tri mesiace pred koncom každého predĺženia.

Ukončenie platnosti tejto Dohody nebude mať vplyv na platnosť a vykonávanie kontraktov uzavretých v rámci tejto Dohody.

Spísané v Madride 12. decembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach v českom a španielskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Španielskeho kráľovstva:

Garcia Diez v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.