Vyhláška č. 152/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

Čiastka 34/1978
Platnosť od 29.12.1978 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

OBSAH

152

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 21. decembra 1978,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Miestne sústredené objekty plniace funkciu zariadenia staveniska pre viac stavieb tvoria združené zariadenie staveniska (príloha č. 16).“.

2. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„V rámci prvej etapy sa musí zabezpečiť zariadenie staveniska nevyhnutné na začatie stavby, najmä sociálne zariadenie.“.

3. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo výnimočne nevyhnutnosť včasného zabezpečenia časti stavby potrebnej na rozvinutie výstavby pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze (§ 65).“.

4. V § 20 ods. 1 sa na konci pripája písmeno d), ktoré znie:

d) s odborovými zväzmi svojich rozhodujúcich vyšších dodávateľov prichádzajúcich do úvahy zásady riešenia sociálneho zariadenia staveniska pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze (§ 65).“.

5. V § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

„s výnimkou riešenia združeného zariadenia staveniska, pokiaľ nie je súčasťou zariadenia staveniska stavby.“.

6. § 32 ods. 4 znie:

(4) Pri stavbách nad 10 mil. Kčs nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze, sa spracuje v rámci úvodného projektu projektová dokumentácia (jednostupňový projekt, prípadne vykonávacie projekty) časti stavby potrebnej v roku plánovaného začatia stavby na rozvinutie výstavby,80) a to pre stavebné objekty alebo prevádzkové súbory, ktoré možno využiť ako zariadenia staveniska (ide najmä o sociálne zariadenie, terénne úpravy, komunikácie, inžinierske siete, administratívne, ubytovacie, skladové a halové objekty, transformačné stanice, kompresorovne). Súčasne príslušný dodávateľ prichádzajúci do úvahy spracuje projektovú dokumentáciu dočasných objektov zariadenia staveniska nevyhnutných na rozvinutie výstavby, ktoré sa nenahradia združeným zariadením staveniska (príloha č. 16). Pre ostatné stavby sa môže tento postup uplatniť iba so súhlasom ústredného orgánu investora.

7. V § 37 ods. 2 písm. a) sa na konci pripája ďalšia odrážka, ktorá znie:

“- základné riešenie sociálneho zariadenia staveniska [§ 20 ods. 1 písm. d)] pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze (§ 65).81)

8. V prílohe č. 2 v časti D prvá odrážka a v prílohe č. 3 v časti D prvá odrážka znie:

„- zásady riešenia zariadenia staveniska, najmä z hľadiska včasného zabezpečenia sociálneho zariadenia,“.

9. Pripája sa príloha č. 16, ktorá včítane nadpisu znie:

„PRÍLOHA č. 16

ZDRUŽENÉ ZARIADENIE STAVENISKA

I. Spoločné ustanovenia

(1) Združené zariadenie staveniska sa zriaďuje pre potreby viacerých stavieb v miestach sústredenej výstavby za účelom efektívnejšieho využitia vecných i finančných prostriedkov vynakladaných na dočasné objekty zariadenia staveniska a pre včasné zabezpečenie jeho funkcií sociálnych (najmä ubytovanie a výroba jedál) a prevádzkových (napr. sklady a opravárne).

(2) Náklady prípravy, vybudovania a užívania združeného zariadenia staveniska sa kryjú z globálnych rozpočtových nákladov stavieb.

(3) Združené zariadenie staveniska sa môže zriadiť pre potreby vyšších dodávateľov pri stavbách, ktoré majú na základe prerokovanej projektovej úlohy alebo spracovanej štúdie súboru stavieb dohodnuté (určené) rozhodujúci vyšší dodávatelia investora a na ktoré sa pamätá vo výrobných plánoch ústredných dodávateľských orgánov.

(4) Pri splnení podmienok podľa odseku 3 sa ďalej vyžaduje, aby

a) stavby, ktoré majú charakter centrálne posudzovaných stavieb a nie sú záväznými úlohami štátneho plánu, boli zaradené vo vykonávacom štátnom pláne alebo uvedené v zozname stavieb pripravovaných na začatie v nasledujúcich rokoch,

b) stavby komplexnej bytovej výstavby a stavby komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúce, ktoré nie sú určené ako záväzné úlohy štátneho plánu, boli zahrnuté do režimov komplexnej bytovej výstavby.

(5) Združené zariadenie staveniska buduje, má v prevádzke82) a udržiava, má vo svojej správe a poskytuje na užívanie zriaďovateľ. Zriaďovateľom je stavebná dodávateľská organizácia určená podľa bodu II ods. 2 alebo podľa bodu III ods. 2; za zriaďovateľa môže byť určená aj iná dodávateľská organizácia, ak s tým súhlasí podľa príslušnosti Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj alebo Ministerstvo výstavby a techniky Českej socialistickej republiky, prípadne Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, na návrh svojho ústredného orgánu.

(6) Združené zariadenie staveniska sa zriaďuje ako:

a) samostatné združené zariadenie staveniska,

b) združené zariadenie staveniska súboru stavieb.

(7) V príslušnej časti dokumentácie stavieb, ktorých dodávatelia sa na zriadení združeného zariadenia staveniska dohodli, sa uvedie, do akej miery sa potreby týchto stavieb uspokoja združeným zariadením staveniska.

(8) Režim hospodárenia s rozpočtovými nákladmi združeného zariadenia staveniska upravuje osobitný predpis.83)

II. Samostatné združené zariadenie staveniska

(1) Samostatné združené zariadenie staveniska možno zriaďovať pre stavby, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode I ods. 3 a 4; zriaďuje sa ako samostatný celok podľa vlastnej dokumentácie (odsek 5) na čas trvania výstavby týchto stavieb.

(2) Samostatné združené zariadenie staveniska sa zriaďuje na podnet ústredných orgánov dodávateľov uskutočňujúcich dodávky pre stavby pripadajúce do úvahy na jeho zriadenie; na základe ich dohody určí jeden z nich podriadenú organizáciu, ktorá bude vykonávať funkciu zriaďovateľa, a oznámi jej, pre ktoré stavby by sa v danej oblasti malo združené zariadenie staveniska využiť.

(3) Zriaďovateľ určený podľa odseku 2 uzavrie s vyššími dodávateľmi investorov prichádzajúcimi do úvahy, ktorí sa budú na samostatnom združenom zariadení staveniska podieľať, zmluvu o združení prostriedkov na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska.84)

(4) Pokiaľ sa všetky potrebné funkcie nemôžu zabezpečiť jedným samostatným združeným zariadením staveniska, možno zriadiť pre daný okruh stavieb aj niekoľko samostatných združených zariadení staveniska.

(5) Zriaďovateľ samostatného združeného zariadenia staveniska zabezpečuje dokumentáciu samostatného združeného zariadenia staveniska, ktorá zahŕňa:

a) projektovú úlohu samostatného združeného zariadenia staveniska (ďalej len „projektová úloha"),

b) jednostupňový projekt samostatného združeného zariadenia staveniska (ďalej len „jednostupňový projekt"),

c) prípadne úvodný projekt a vykonávacie projekty samostatného združeného zariadenia staveniska (ďalej len „úvodný projekt a vykonávacie projekty").

(6) Na spracovanie a prerokovanie dokumentácie samostatného združeného zariadenia staveniska a na riešenie rozporov sa primerane použijú ustanovenia tretej až piatej a desiatej časti vyhlášky, pokiaľ v tejto prílohe nie je ustanovené inak.

(7) Podkladom pre spracovanie projektovej úlohy je zmluva o združení prostriedkov na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska.

(8) Spracovanú a prerokovanú projektovú úlohu predloží zriaďovateľ na posúdenie svojmu ústrednému orgánu, ktorý projektovú úlohu posúdi najmä z hľadiska efektívnosti vybudovania samostatného združeného zariadenia staveniska a jeho hospodárneho umiestnenia vo vzťahu k zúčastneným stavbám, vecnej účelnosti a úplnosti združeného zariadenia staveniska s ohľadom na nároky zúčastnených stavieb, z hľadiska objektivity prepočtových nákladov a ich splatiteľnosti z príspevkov zúčastnených stavieb.

(9) V prípade potreby úveru prerokuje zriaďovateľ projektovú úlohu posúdenú podľa odseku 8 s financujúcou pobočkou Štátnej banky československej.

(10) Projektová úloha posúdená podľa odseku 8 a prerokovaná podľa odseku 9 je podkladom návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa osobitných predpisov,85) o ktoré žiada zriaďovateľ.

(11) Na základe splnených predpokladov podľa predchádzajúcich odsekov môže ústredný orgán zriaďovateľa schváliť návrh projektovej úlohy.

(12) V prepočte a v súhrnnom rozpočte sa náklady samostatného združeného zariadenia staveniska rozčlenia bez ohľadu na povahu vedľajších rozpočtových nákladov do jednotlivých hláv podľa svojej vecnej príslušnosti určenej prílohou č. 13.

III. Združené zariadenie staveniska súboru stavieb

(1) Združené zariadenie staveniska súboru stavieb možno zriaďovať pre územne súvisiace stavby súboru stavieb zabezpečované iba jediným investorom pre jedného budúceho prevádzateľa - užívateľa; pripravuje sa a buduje ako súčasť zariadenia staveniska prvej stavby plánovanej na začatie (ďalej len „prvá stavba").

(2) O zriadení združeného zariadenia staveniska súboru stavieb sa môžu dohodnúť vyšší dodávatelia investora stavebnej a technologickej časti stavby prichádzajúci do úvahy, ktorí prejavia úmysel podieľať sa na združenom zariadení staveniska súboru stavieb, a to najneskoršie do schválenia projektovej úlohy prvej stavby. Zriaďovateľom združeného zariadenia staveniska súboru stavieb je dodávateľ stavebnej časti prvej stavby, pri ktorej sa má združené zariadenie staveniska súboru stavieb zriadiť, pokiaľ sa nevyužije ustanovenie poslednej vety za bodkočiarkou bodu I ods. 5.

(3) Dohoda o zriadení združeného zariadenia staveniska súboru stavieb podľa odseku 2 musí obsahovať podmienky využitia združeného zariadenia staveniska súboru stavieb a výšku podielov zodpovedajúcej časti globálnych rozpočtových nákladov jednotlivých stavieb súboru, ktoré budú tvoriť náklady združeného zariadenia staveniska súboru stavieb.

(4) Na základe tejto dohody sa musia podiely z globálnych rozpočtových nákladov jednotlivých stavieb súboru začleniť do prepočtu projektovej úlohy prvej stavby, pri ktorej sa má združené zariadenie staveniska súboru stavieb zriadiť.

(5) Ak nie je možné alebo účelné zriaďovať združené zariadenie staveniska súboru stavieb, možno sa dohodnúť o zriadení samostatného združeného zariadenia staveniska.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

80) Také začatie stavby vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov [najmä podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii].

81) Príslušným orgánom je okresná odborová rada zodpovedajúca miestu stavby.

82) Stravovanie sa spravuje nariadením vlády č. 25/1974 Zb. o závodnom stravovaní.

83) Článok 26 úpravy FCÚ a FMTIR č. V-1/76 z 12. apríla 1976 o vedľajších rozpočtových nákladoch stavieb v znení úpravy FCÚ a FMTIR č. V-3/78 z 21. decembra 1978 (reg. v čiastke 34/1978 Zb.).

84) § 360a Hospodárskeho zákonníka a § 7 vyhlášky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií.

85) § 39 zákona č. 50/1976 Zb.