Vyhláška č. 17/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do28.05.1992
Účinnosť od 01.03.1978 do28.05.1992
Zrušený 231/1992 Zb.

17

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 23. februára 1978

o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ústrednou radou odborov a po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje úhradu poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami.1) Nevzťahuje sa na zmluvy o poistení zodpovednosti za škody,2) o úrazovom poistení osôb pri záujmovej činnosti, na zmluvy o úrazovom poistení žiakov dojednávanom hromadne ministerstvami školstva a na úrazové poisteni detí v pionierskych táboroch.

§ 2

Poistenie pri výkone pracovnej činnosti

(1) Socialistické organizácie (ďalej len „organizácia“) môžu dojednávať pre svojich pracovníkov s Českou štátnou poisťovňou alebo Slovenskou štátnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“) poistné zmluvy o poistení osôb a uhrádzať za ne poistné3) pri výkone pracovných činností, pri ktorých pracovníkom stále hrozí nebezpečenstvo úrazu s najťažšími možnými následkami poškodenia na zdraví alebo smrť dôsledkom vplyvov, ktorých pôsobenie nemožno objektívne predvídať a zamedziť; tieto činnosti sú uvedené v prílohe 1.

(2) Pri výkone pracovných činností uvedených v odseku 1 možno uhradiť poistné tak za robotníkov, ako aj za technicko-hospodárskych a iných pracovníkov. Pre technicko-hospodárskych pracovníkov možno poistnú zmluvu tiež dojednať a poistné uhradiť, ak pracovnú činnosť uvedenú v prílohe 1 bezprostredne riadia s približne rovnakým stupňom rizika úrazu aspoň po 75 % svojho pracovného času.

(3) Ak vzniknú pochybnosti, či niektorá pracovná činnosť vykonávaná v organizácii zodpovedá zoznamu pracovných činností, pre ktoré môžu organizácie uzavrieť pri práci v tuzemsku i v zahraničí poistnú zmluvu o úrazovom poistení a uhradiť poistné, požiada organizácia o rozhodnutie príslušný ústredný orgán, ktorý rozhodne po prerokovaní s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí.

§ 3

Poistenie pri vyslaní do zahraničia

Pracovníkov vysielaných z Československej socialistickej republiky do krajín uvedených v prílohe 2 môžu organizácie poisťovať a uhrádzať za nich poistné aj pri výkone iných pracovných činností, než sú uvedené v prílohe 1; poisťovať môžu aj ich rodinných príslušníkov (manželky, deti) a uhrádzať za nich poistné, pokiaľ pracovníkom uložili v súlade s celospoločenskými záujmami, aby ich títo rodinní príslušníci do príslušnej krajiny sprevádzali. V týchto poistných zmluvách možno zabezpečiť výplatu poistnej sumy aj pre prípad, keď poistený zomrie do jedného roka po návrate do Československej socialistickej republiky na následky úrazu alebo choroby, ak k úrazu došlo alebo ak choroba vznikla pri pobyte v cudzine.

Rozsah poistenia

§ 4

Pre pracovníkov uvedených v § 2 možno dojednať poistenie len pre prípad smrti v dôsledku pracovného úrazu a pre prípad pracovného úrazu s trvalými následkami úrazu (ďalej len „pracovný úraz“); pre pracovníkov uvedených v § 3 možno okrem toho dojednávať poistenie aj pre prípad mimopracovného úrazu a pre prípad smrti z akéhokoľvek dôvodu.

§ 5

Poistné sumy poistenia nesmú prekročiť

a) pri poistení pracovníka pre prípad pracovného úrazu pri pracovnej činnosti uvedenej v skupine A v pripojenom zozname (príloha 1) 40 000 Kčs pre prípad smrti následkom pracovného úrazu a 80 000 Kčs pre prípad trvalých následkov pracovného úrazu;

b) vo všetkých ostatných prípadoch 20 000 Kčs pri poistení pracovníka pre prípad smrti následkom úrazu a 40 000 Kčs pre prípad trvalých následkov úrazu.

§ 6

Zrušenie doterajších zmlúv

(1) Organizácie požiadajú do jedného mesiaca od účinnosti tejto vyhlášky príslušnú poisťovňu o zrušenie všetkých doterajších poistných zmlúv o poistení osôb, ktoré uzavreli pre svojich pracovníkov. Poisťovne žiadostiam vyhovejú do jedného mesiaca od ich doručenia. Zrušenie doterajších poistných zmlúv sa pritom určí ku dňu, ktorým sa končí dojednané poistné obdobie, najneskoršie však k 31. decembru 1978. Toto neplatí pre menovité poistenia pracovníkov vyslaných do zahraničia dojednané pred účinnosťou tejto vyhlášky. Tieto poistenia zostávajú v platnosti až do návratu pracovníka do Československej socialistickej republiky.

(2) Nové poistné zmluvy zodpovedajúce ustanoveniu § 2 až 5 môžu organizácie a poisťovne dojednávať až po uzavretí dohody o zrušení doterajších poistných zmlúv. Organizácie a poisťovne zabezpečia pri uzavieraní nových poistných zmlúv, aby nedošlo pri tej istej poistnej udalosti k súbehu plnenia zo starej a novej zmluvy.


§ 7

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1978.


Minister:

Štanceľ v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 17/1978 Zb.

Zoznam pracovných činností, pre ktoré môžu organizácie uzavrieť pri práci v tuzemsku i v zahraničí poistnú zmluvu o úrazovom poistení

Skupina A

1. Práce v baniach s nebezpečenstvom

- horských otrasov a prietrže uhlia a plynov,

- nepredvídateľných prievalov vôd, tečúcich pieskov - s možným ohrozením života pracovníkov - v podzemí, ktoré nebolo možné potrebným spôsobom odvodniť.

2. Záchranné a havarijné práce pri živelných pohromách, požiaroch, výbuchoch v podzemí alebo na povrchu zeme, ale len, ak ide

- o pracovníkov banskej záchrannej služby,*)

- o príslušníkov verejnej a závodnej požiarnej ochrany,*)

- o členov horskej záchrannej služby.

3. Práce s vysokým rizikom úrazu výbuchom, požiarom i akútnou otravou vo výrobe, pri spracovaní, hromadnom skladovaní, pri doprave a skúšaní výbušnín, práce s rizikom úrazu výbuchom a požiarom pri výrobe a spracovaní veľkého množstva uhľovodíkových skvapalnených plynov v bezprostrednej blízkosti iniciácie požiaru (otvorený oheň z pecí a pod.) alebo s rizikom exotermickej chemickej reakcie s veľkým vývojom reakčného tepla na hraniciach výbušnosti pri nitrácii, oxidácii a pod., ale len, ak ide

- o pracovné činnosti zhrnuté v povolaní „výbušninár" alebo „vybušninársky robotník" kvalifikačného katalógu robotníckych povolaní osobitnej výroby,

- o pracovníkov prevádzkovej údržby výrobní výbušnín a pyrotechnických prevádzok,

- o pracovníkov pri delaborácii,

- o pracovníkov vykonávajúcich pyrotechnické práce pri likvidácii výbušnín a munície, včítane vojnovej,

- o pracovníkov pri doprave výbušnín,

- o pracovníkov pri oxidácii etylénu vzduchom vo výrobe etylénoxidu.

4. Práce s mimoriadne závažným rizikom úrazu a ohrozením života vplyvom havárií, ale len, ak ide o posádky lietadiel pri zalietavaní lietadiel.

Skupina B

5. Práce spojené so závažným rizikom úrazu s ohrozením života vplyvom havárií a nehôd, ale len, ak ide

- o posádky lietadiel každého druhu (s výnimkou posádok lietadiel uvedených v skupine A ods. 4),

- o pracovníkov poštovej leteckej dopravy,

- o pracovníkov vykonávajúcich jazdné skúšky koľajových, cestných (jednostopových i dvojstopových) a špeciálnych vozidiel pri vyšších rýchlostiach alebo v teréne za podmienok
prekračujúcich predpisy platné pre ich vedenie alebo prevádzku (napr. predpisy ČSD, ministerstva vnútra),

- o pracovníkov železničného posunu - včítane vlakových čiat manipulačných vlakov, ručnej obsluhy výmen a čistenia výhybiek

- na vybraných hlavných tratiach a vo vybraných železničných uzloch.

6. Práce spojené s rizikom pádu z výšok vykonávané v nútených polohách bez pracovných plošín, z povrazových rebríkov, visutých sedačiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom pracovnom priestore na pracovnej lávke, napospol vo výškach nad 10 m, ale len, ak ide

- o pracovníkov na stavbách a generálnych opravách výškových budov, priemyselných a špeciálnych stavieb, vysokých pecí, koksových batérií, stožiarov rozhlasových a televíznych vysielačov, visutých lanoviek, továrenských komínov a chladiacich veží včítane ich príslušenstva (svetelnej i farebnej signalizácie, bleskozvodov a pod.),

- o pracovníkov pri montáži rádiových a televíznych zariadení a pri ďalších telekomunikačných prácach na stožiaroch,

- o pracovníkov pri montážnych prácach na stožiaroch veľmi vysokého a vysokého napätia,

- o pracovníkov pri trhaní šušiek v korunách vysokých stojacich ihličnatých stromov,

- o pracovníkov pri sanáciách zvetraných skalných útvarov a poškodených stavieb,

- o pracovníkov pri opravách a údržbe námorných lodí.

7. Práce s vysokým rizikom akútnych otráv v dôsledku nedýchateľnosti prostredia vplyvom krajne nebezpečnej koncentrácie škodlivých a jedovatých látok, keď maska s filtrom spoľahlivo nechráni a treba použiť aj osobitné dýchacie prístroje so vzduchom stlačeným vo fľaši, hadicové diaľkové dýchacie prístroje a podľa potreby aj ochranný odev, ale len, ak ide

- o pracovníkov pri zaslepovaní a odslepovaní plynovodného potrubia s generátorovým plynom, svietiplynom a pod.,

- o pracovníkov pri čistení nádrží, cisterní a pod. od chemikálií, najmä od nebezpečných jedov.

8. Práce s vysokým rizikom popálenín v dôsledku vysokej teploty pracovného prostredia s vysokou koncentráciou škodlivých alebo jedovatých plynných látok, keď na ochranu zdravia treba použiť okrem izolačného prístroja aj špeciálnu ochranu tela (napr. kovový skafander s nehorľavým teploizolačným oblekom, azbestový ochranný oblek a pod.), ale len, ak ide

- o pracovníkov pri havarijných vnútorných opravách žiaruvzdorných vymuroviek pecí rôznej konštrukcie,

- o pracovníkov pri havarijných vnútorných opravách chemických reaktorov na syntézu, štiepenie a pod.

9. Práce pod vodou za zvýšeného tlaku vzduchu, pri ktorých je nevyhnutné používať potápací prístroj s prívodom pretlakového vzduchu hadicou, dýchací prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový prístroj s regeneráciou vzdušnín alebo iné zariadenia pre prácu pod vodou, ale len, ak ide

- o pracovníkov pri záchranných prácach,

- o pracovníkov pri údržbe priehradových hrádzí a iných vodohospodárskych diel a zariadení,

- o pracovníkov v kesónoch pri stavbe vodných diel,

- o speleológov.

10. Práce s vysokým rizikom závažnej radiačnej nehody alebo havárie, akútneho úrazu vplyvom ionizujúceho žiarenia gama alebo korpuskulárneho žiarenia alfa a beta, ale len, ak ide

- o pracovníkov pri inštalácii a údržbe veľkých gamaožiarovačov (niekoľko sto curie a viacej),

- o pracovníkov v primárnom okruhu jadrových zariadení

- reaktora (za hygienickou sľučkou v tzv. aktívnej zóne),

- o pracovníkov pri preprave vyhorených aktivít - zvyškov jadrového paliva,

- o pracovníkov v hlbinnej ťažbe sedimentačných ložísk rádioaktívnych surovín s rizikom výronu radónu a vody za podmienky použitia celotelovej ochrany a izolačného prístroja.

Príloha 2 vyhlášky č. 17/1978 Zb.

Zoznam krajín s mimoriadne ťažkými podmienkami, do ktorých vyslaných pracovníkov môžu organizácie poisťovať

Krajinami s mimoriadne ťažkými podmienkami sú:

a) Afrika a výnimkou Alžírskej republiky, Juhoafrickej republiky, Tuniska a Maroka,

b) Stredná Amerika včítane Karibskej oblasti a výnimkou Mexika a Kuby,

c) Južná Amerika až po 30 stupňov južnej šírky s výnimkou miest Sao Paulo a Rio de Janeiro,

d) Ázia s výnimkou Japonska, Izraela, Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a ázijskej časti Zväzu sovietskych socialistických republík a s výnimkou mesta Ankary,

e) Arktída a Antarktída,

f) Oceánia (celé územie).

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb.

2) Vyhláška Ministerstva financií č. 50/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody.

3) Poistné sa poisťovni uhrádza v hospodárskych organizáciách na ťarchu nákladov, v rozpočtových a príspevkových organizáciách ako rozpočtový výdavok.

*) Včítane dobrovoľníkov z radov pracovníkov organizácie.