Vyhláška č. 45/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Čiastka 9/1978
Platnosť od 03.05.1978 do30.04.1990
Účinnosť od 01.07.1978 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

45

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 24. apríla 1978,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky

a) textilných a konfekčných výrobkov,

b) kožiarskych výrobkov,

c) výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu,

d) výrobkov drevospracujúcich odborov.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2

Zmluva o príprave dodávok (k § 116 zákona)

(1) Zmluvou o príprave dodávok vytvára odberateľ a dodávateľ predpoklady pre stabilizáciu vzájomných hospodárskych vzťahov, pre skvalitnenie plánovania a pre skracovanie dodacích lehôt.

(2) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka. Návrh zmluvy predkladá spravidla odberateľ, a to najneskoršie do jedného mesiaca od spísania zápisnice o prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov.1) Ak zápisnica nie je spísaná, predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok na obdobie jedného roka najneskoršie do 31. augusta roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa majú dodávky uskutočňovať.

(3) Odberateľ je návrhom zmluvy o príprave dodávok viazaný po čas jedného mesiaca od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(4) Zmluva o príprave dodávok musí obsahovať záväzok jednej alebo oboch organizácií uzavrieť do určeného času a na predpokladaný rozsah plnenia v určenom časovom období budúcu zmluvu (budúce zmluvy). Predpokladaný rozsah plnenia, pokiaľ ide o objem budúcich dodávok, sa určuje v plánovacích jednotkách a v dohodnutom skupinovom, prípadne druhovom členení. Namiesto lehoty na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) môžu sa organizácie dohodnúť na lehote na predloženie návrhu budúcej zmluvy (návrhov budúcich zmlúv). Ak organizácie nedojednajú žiadnu lehotu, platí, že budúca zmluva (budúce zmluvy) sa uzavrie alebo že sa návrh zmluvy (návrhy zmlúv) predloží v lehotách podľa tejto vyhlášky (§ 11, 20, 21, 22, 29, 36, 43 a 46 ods. 2).

(5) Ak dodávateľ prijme odberateľov návrh zmluvy o príprave dodávok na menšie množstvo alebo len na niektoré druhy výrobkov, je tým zmluva o príprave dodávok uzavretá na potvrdené množstvo alebo na druhy výrobkov, pokiaľ to nevylučuje návrh zmluvy alebo povaha výrobkov.

§ 3

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152 zákona)

(1) Zmluva o dodávke výrobkov sa uzaviera v lehotách ustanovených v tretej časti, pokiaľ v zmluve o príprave dodávok nie je ustanovené inak.

(2) S cieľom odstraňovať rozpory pri uzavieraní dodávkových zmlúv a urýchliť ich uzavieranie môžu dodávatelia po dohode s odberateľmi organizovať spoločné osobné rokovania, na ktoré sa pozývajú všetci odberatelia. Predmetom rokovaní sú požiadavky uvedené v predložených návrhoch zmlúv (objednávkach), prípadne dopytoch. Organizácie sú povinné pripraviť všetky potrebné podklady tak, aby k uzavieraniu dodávkových zmlúv dochádzalo v maximálnej miere pri tomto spoločnom osobnom rokovaní. V prípadoch uvedených v tretej časti sa návrhy zmlúv (objednávky) môžu predkladať pri spoločnom osobnom rokovaní. Postup uzavierania zmlúv pri spoločnom osobnom rokovaní upravujú kontraktačné poriadky dohodnuté medzi dodávateľskými a odberateľskými odborovými podnikmi, koncernami, generálnymi riaditeľstvami trustov a zväzmi výrobných a spotrebných družstiev, prípadne s ich krajskými orgánmi (ďalej len „generálne riaditeľstvo dodávateľa a generálne riaditeľstvo odberateľa“).

§ 4

Predčasné plnenie (k § 129 zákona)

Dodávateľ je oprávnený pri poslednej zásielke uskutočňovanej dodávky expedovať na vyťaženie dopravného prostriedku potrebnú časť výrobkov, ktoré sa majú podľa zmluvy dodať v rámci ďalšej dodávky v nasledujúcej dodacej lehote.

§ 5

Odchýlka v množstve (k § 175 zákona)

Množstvá výrobkov určené v odvolávke sa môžu odchyľovať od množstva určeného v zmluve o ± 5 %. Dodávané množstvá výrobkov sa môžu odchyľovať od množstva určeného v zmluve o ± 5 %.

§ 6

Vnútorné balenia (k § 178 zákona)

Ak spôsob adjustácie alebo vnútorného balenia nie je upravený v technickej norme alebo v cenníku, určia ho organizácie dohodou.

§ 7

Odosielacie doklady

Dodávateľ je povinný

a) pri kusových zásielkach vystaviť pre každý prepravný obal dodací list s rovnakým označením; pokiaľ v jednej zásielke sú všetky dodacie listy vložené do jediného prepravného obalu, musí sa tento obal viditeľne označiť;

b) pri železničných vozňových zásielkach a pri zásielkach prepravovaných cestnými dopravnými prostriedkami pripojiť k prepravným dokladom kópiu dodacieho listu.

§ 8

Kolekcie a katalógy

(1) Podkladom pre uzavieranie zmlúv sú najmä kolekcie a katalógy. Spôsob ich zostavovania, schvaľovania, dopĺňania a využívania upravujú kolekčné poriadky dohodnuté medzi generálnym riaditeľstvom dodávateľa a generálnym riaditeľstvom odberateľa.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výrobné družstvá a organizácie miestneho hospodárstva ako dodávateľov.

§ 9

Vzorky (k § 181 zákona)

V prípadoch uvedených v tretej časti zasiela dodávateľ odberateľovi vzorky, ktoré sú jedným z podkladov pre posúdenie akosti uskutočnenej dodávky (ďalej len „referenčné vzorky“).

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel

Textilné a konfekčné výrobky

§ 10

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky textilných a konfekčných výrobkov podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov,2) s výnimkou odevov z usní a ich imitácií (§ 19).

§ 11

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152-154 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, v týchto lehotách:

- hodvábnické kravaty a motýliky 5 mesiacov,
- vlnárske tkaniny a netkaný textil; vigoňové tkaniny a netkaný textil; vlnárske úplety; vlnárske technické výrobky 41/2 mesiaca,
- vlnárske a vigoňové priadze; textilné odpady a výrobky z textilných odpadov;
bavlnárske, hodvábnické a ľanárske tkaniny a netkaný textil;
bavlnárske, hodvábnické a ľanárske kusové výrobky;
vata a obväzové výrobky; ľanárske technické a konfekčné výrobky;
pletiarske úplety, pletené ošatenie; pletené odevy; pletená bielizeň; drobné pletené výrobky;
pančuchové výrobky
31/2 mesiaca,
- bavlnárske, hodvábnické, ľanárske, jutárske a konopárske nite; tkaniny pre úpravne a tlačiarne; jutárske tkaniny a netkaný textil; jutárske kusové výrobky; povraznícke výrobky 3 mesiace,
- priadza na ručné pletenie
- vlnárske a vigoňové kusové výrobky; klobúčnické polotovary a výrobky; bytové textílie; tyly, čipky a výšivky; stuhy a prámiky, sieťované výrobky 21/2 mesiaca,
- bavlnárske, hodvábnické, ľanárske, jutárske a konopárske priadze, osobná a posteľná bielizeň z tkanín; odevy z tkanín a netkaného textilu; odevy z plastov (s výnimkou imitácií usní); drobný módny tovar; konfekčné zapínadlá; dáždniky a slnečníky 2 mesiace,
- ostatné textilné a konfekčné výrobky podľa vymedzenia uvedeného v § 102 mesiace.

(2) Odberateľ je viazaný návrhom zmluvy (objednávkou) po čas jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas jedného mesiaca od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(3) Ak je medzi organizáciami dohodnuté alebo v kontraktačných poriadkoch určené, že zmluvy sa uzavierajú pri spoločnom osobnom rokovaní (§ 3 ods. 2), predkladajú pri ňom odberatelia návrhy zmlúv. Ak dôjde k osobnému rokovaniu po lehote na predloženie návrhu zmluvy, platí, že návrhy zmlúv, ktoré boli predložené pri tomto rokovaní, boli predložené včas. Ak sa výnimočne pri tomto rokovaní zmluvy neuzavreli, je dodávateľ povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy (objednávke) najneskoršie do 20 dní odo dňa, ktorý nasleduje po skončení osobného rokovania.

(4) Pri tkaninách a výrobkoch farbených v kusoch sa v zmluve nedojednávajú farby. Farby určuje odberateľ jednostranným príkazom dodávateľovi najneskoršie 6 týždňov pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

(5) Zmluvy na dodávky pre Federálne ministerstvo národnej obrany alebo pre jeho podriadené organizácie sa uzavierajú na obdobie celého roka. Návrhy týchto zmlúv predkladajú odberatelia najneskoršie 3 mesiace pred začiatkom prvého štvrťroka.

§ 12

Akosť (k § 172 zákona)

(1) V zmluve sa určia pomerné množstvá výrobkov v jednotlivých voľbách (triedach akosti), výrobkov v akosti nezodpovedajúcej určeným voľbám (triedam akosti) a metrových zvyškov. Orientačným podkladom pre určenie uvedeného pomeru v rámci dojednaného množstva výrobkov je pomer volieb (tried akosti) oznámený generálnym riaditeľstvom dodávateľa generálnemu riaditeľstvu odberateľa.

(2) Dodržiavanie pomeru množstva jednotlivých výrobkov určeného podľa odseku 1 v uskutočňovaných dodávkach sa sleduje štvrťročne. Pri prekročení určeného množstva výrobkov nižšej voľby (triedy akosti), výrobkov v akosti nezodpovedajúcej určeným voľbám (triedam akosti) a metrových zvyškov je dodávateľ povinný zaplatiť penále vo výške 5 % z ceny najvyššej určenej voľby (triedy akosti) výrobkov dodaných navyše v nižšej voľbe (triede akosti) alebo v akosti nezodpovedajúcej určeným voľbám (triedam akosti) alebo ako metrové zvyšky.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje

a) na dodávky pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR alebo pre ich podriadené organizácie, s výnimkou pracovných odevov, bielizne a výrobkov pletiarskeho priemyslu, kde podiel dodávok v 1. a 2. voľbe (triede akosti) bude dohodnutý medzi odberateľom a generálnym riaditeľstvom dodávateľa, prípadne dodávateľom;

b) na dodávky ochranných pracovných odevov a pomôcok.

§ 13

Spôsob expedície

Pri všetkých druhoch metrového tovaru, pokiaľ technická norma neustanovuje inak, je dodávateľ povinný označiť začiatok a koniec kusa. Ak sa kus skladá z dvoch alebo troch dielov, musí sa označiť začiatok a koniec každého dielu. Toto ustanovenie sa netýka stúh, prámikov a úzkych čipkárskych výrobkov.

§ 14

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Ak podkladom pre uzavretie zmluvy je vzorka, musia referenčné vzorky zasielané dodávateľom zodpovedať tejto vzorke; pri dodávkach pre organizácie vnútorného obchodu aj vzorke výrobku, ktorý je zaradený do kolekcie.

(2) Pri výrobkoch bavlnárskeho, hodvábnického, vlnárskeho a ľanárskeho priemyslu zasiela dodávateľ odberateľovi referenčné vzorky v jednom vyhotovení pre každý druh, vzor a farbu výrobkov dodávaných v priebehu roka vo veľkosti 10x15 cm najneskoršie 10 dní pred uskutočnením prvej zásielky, a to do miest, v ktorých odberateľ výrobky odoberá a preveruje. Tieto vzorky sa neplatia. Pri kusových výrobkoch zasiela dodávateľ odberateľovi ako referenčnú vzorku jeden kus alebo dohodnutý počet kusov ako súčasť dodávky. Pri vate a obväzových výrobkoch sa vzorky zasielajú podľa dohody.

(3) Pri výrobkoch pletiarskeho priemyslu, odevoch a bielizni z tkanín zasiela dodávateľ odberateľovi ako súčasť dodávky osobitne označenú referenčnú vzorku najneskoršie 10 dní pred uskutočnením prvej zásielky, a to do miest, v ktorých odberateľ výrobky odoberá a preveruje. Vo faktúre za dodávku sa referenčná vzorka uvádza samostatnou položkou.

(4) Referenčné vzorky sa nezasielajú, ak odberateľ má k dispozícii kolekciu alebo katalóg výrobkov, podľa ktorých možno akosť posúdiť, alebo ak má k dispozícii referenčné vzorky z predchádzajúcich dodávok. Pri výrobkoch farbených v kuse sa referenčné vzorky nezasielajú, ak dodávateľ pred uskutočnením dodávky zaslal odberateľovi do miest, v ktorých odberateľ výrobky odoberá a preveruje, štandardnú farebnicu, podľa ktorej akosť možno posúdiť. Pokiaľ si odberateľ napriek tomu vyžiada zaslanie referenčných vzoriek, je povinný ich zaplatiť.

(5) Vzorky a kolekcie, ktoré sú súčasťou dodávky, sa odberateľovi započítavajú do množstva určeného v zmluve.

Osobitné ustanovenia o dodávkach niektorých textilných a konfekčných výrobkov

§ 15

Dodávku odevov na ramienkach je dodávateľ v záujme využitia špeciálnych vozidiel na prepravu odevov na ramienkach oprávnený splniť 3 pracovné dni pred začiatkom dodacej lehoty; ak sa naopak výrobky dodajú do 3 pracovných dní po konci dodacej lehoty, nepovažuje sa tento čas na účely majetkových sankcií za prekročenie dojednaného času plnenia.

§ 16

Pri pletenom vrchnom ošatení z priadzí vlnárskeho charakteru sa dodržiavanie dojednaných farieb a veľkostí sleduje štvrťročne.

Osobitné ustanovenia pre dodávky priemyselného textilného odpadu

§ 17

(1) Priemyselným textilným odpadom sa rozumie ďalej spracovateľný odpad charakteru vláken, nití a odstrižkov textílií zo všetkých druhov textilných vláknových surovín (s výnimkou odpadu obsahujúceho minerálne a kovové vlákna), ktorý vzniká pri výrobe a spracovaní textílií v textilnom, konfekčnom, kožiarskom a chemickom odvetví.

(2) Organizácie, v ktorých sa priemyselný textilný odpad vyskytuje, sú povinné ho zhromažďovať a ponúkať na výkup podľa osobitných predpisov3) poverenej organizácii,4) pokiaľ ho samy nespracúvajú.

§ 18

(1) Návrh zmluvy na dodávku a odber priemyselného textilného odpadu predkladá dodávateľ odberateľovi v lehote 50 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

(2) Dodávateľ je návrhom zmluvy viazaný po čas 20 dní od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(3) O vzniku zmluvy platí ustanovenie § 153 ods. 2 písm. a) zákona obdobne.

Druhý oddiel

Kožiarske výrobky

§ 19

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

- garbiarskych výrobkov,

- technických výrobkov z usní a z plastov,

- sedlárskych a remenárskych výrobkov,

- galanterných výrobkov z usní a z iných materiálov,

- obuvníckych materiálov,

- obuvi,

- surových koží a kožušín,

- kožušníckych výrobkov z kožušín a z ich imitácií,

- odevov z usní a z ich imitácií,

- športových výrobkov vyrábaných kožiarskymi podnikmi.2)

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152-154 zákona)

§ 20

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, v týchto lehotách:

- technické výrobky z usní a plastov, sedlárske a remenárske výrobky, s výnimkou plecniakov a chlebníkov, rukavičkárske usne a garbiarsky odpad 21/2 mesiaca,
- surové kože11/2 mesiaca.

(2) Odberateľ je návrhom zmluvy (objednávkou) viazaný po čas jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas jedného mesiaca od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

§ 21

(1) Na dodávku galanterných výrobkov z usní a iných materiálov, plecniakov, chlebníkov a športových výrobkov predkladá odberateľ dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) v lehote 2 1/2 mesiaca pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

(2) Spoločné osobné rokovania na vyjasnenie a odstránenie rozporov vznikajúcich pri uzavieraní zmlúv o dodávke výrobkov uvedených v odseku 1 sa konajú tak, aby sa skončili najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť. Zmluvy o dodávke týchto výrobkov sa uzavierajú pri rokovaní.

§ 22

(1) Pri ďalej uvedených výrobkoch predkladá odberateľ dodávateľovi dopyt pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, a to v týchto lehotách:

- usne, obuv z textilných a ostatných materiálov, odevy z usní a ich imitácií, kožušiny a kožušnícke výrobky z kožušín a ich imitácií 3 mesiace,
- obuvnícke materiály21/2 mesiaca,
- plastová, usňová, gumová, poromerová obuv70 dní.

(2) Dopyty na usne, obuv, obuvnícke materiály, odevy z usní a z ich imitácií, kožušiny a kožušnícke výrobky z kožušín a ich imitácií sa prerokúvajú pri spoločnom osobnom rokovaní (§ 3 ods. 2), ktoré sa musí skončiť najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť. Na základe výsledkov tohto rokovania predkladá návrh zmluvy:

- pri usniach a obuvi
dodávateľ do 10 dní po skončení spoločného osobného rokovania; odberateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy (objednávke) do 10 dní po tom, čo ho dostal,

- pri obuvníckych materiáloch
odberateľ do 10 dní po skončení spoločného osobného rokovania; dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy (objednávke) do 10 dní po tom, čo ho dostal,

- pri odevoch z usní a z ich imitácií, kožušinách a kožušníckych výrobkoch z kožušín a z ich imitácií odberateľ pri spoločnom osobnom rokovaní; dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 30 dní po skončení spoločného osobného rokovania.

(3) V prípadoch, keď podľa odseku 2 návrh zmluvy predkladá dodávateľ, platí o vzniku zmluvy § 153 ods. 2 písm. a) zákona obdobne.

§ 23

Odvolávky (k § 188 zákona)

Ak sa organizácie v zmluve o dodávke obuvi dohodnú na predkladaní odvolávok, je odberateľ povinný predložiť dodávateľovi odvolávku, v ktorej určí farebný a veľkostný sortiment

a) na prvú dekádu mesiaca najneskoršie 35 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť,

b) na druhú dekádu mesiaca najneskoršie 35 dní pred začiatkom druhej dekády,

c) na tretiu dekádu mesiaca najneskoršie 35 dní pred začiatkom tretej dekády.

§ 24

Akosť (k § 172 zákona)

(1) V zmluve sa určujú pomerné množstvá výrobkov v jednotlivých voľbách (triedach akosti).

(2) Pri odevoch z usní a kožušníckych výrobkoch je podkladom pre dohodnutie akosti výrobkov kolekcia modelov schválená odberateľom i dodávateľom. Kolekcia zostáva v správe (vlastníctve) dodávateľa, u ktorého je uložená. Pri dodávkach pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR alebo pre ich podriadené organizácie sa môže dohodnúť odchylná úprava.

(3) Dodržiavanie určeného pomeru množstva výrobkov v jednotlivých voľbách (triedach akosti) sa sleduje štvrťročne. Pri prekročení určeného množstva výrobkov dodaných v nižšej voľbe (triede akosti) je dodávateľ povinný zaplatiť penále vo výške 5 % z ceny najvyššej voľby (triedy akosti) výrobkov dodaných navyše v nižšej voľbe (triede akosti).

§ 25

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

Pokiaľ sa v cenníkoch alebo technickej norme neustanovuje inak, je minimálnym expedičným množstvom z jedného výrobného závodu dodávateľa pri jednej zásielke pre jedného príjemcu jedna vozňová jednotka, prípadne jeden kontejner.

§ 26

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Pri odevoch z usní zasiela dodávateľ odberateľovi jako súčasť dodávky najneskoršie s prvou zásielkou jednu referenčnú vzorku hotového výrobku z každého druhu usne a modelu vo všetkých akostných skupinách usní, z ktorých sú výrobky v príslušnej dodávke zhotovené.

(2) Pri dodávkach kožušníckych výrobkov zasiela dodávateľ odberateľovi ako súčasť dodávky najneskoršie s prvou zásielkou na posúdenie akosti konfekčného spracovania jednu referenčnú vzorku hotového výrobku z každého druhu kožušiny a modelu. Na posúdenie akosti kožušín, z ktorých sú kožušnícke výrobky zhotovené, a pri dodávkach kožušín zasiela dodávateľ odberateľovi referenčné vzorky kožušín vo všetkých akostných skupinách; tieto referenčné vzorky sa platia.

(3) Pri dodávkach ostatných výrobkov zasiela dodávateľ odberateľovi referenčné vzorky podľa schválenej kolekcie v jednom vyhotovení pre každý druh (vzor) dodávaný v priebehu roka a súčasne zasiela odberateľovi technický opis. Referenčné vzorky, aj keď nie sú súčasťou dodávky, sa platia.

(4) Referenčné vzorky, ktoré sú súčasťou dodávky, sa odberateľom započítavajú do množstva určeného v zmluve.

(5) Referenčné vzorky sa nezasielajú, ak má odberateľ k dispozícii katalóg alebo iný podklad, podľa ktorého možno akosť posúdiť. Toto ustanovenie sa netýka obuvi a galanterných výrobkov z usní a iných materiálov dodávaných pre organizácie vnútorného obchodu.

(6) Referenčné vzorky obuvi určenej na aktívny výkon športu, ktoré zasiela dodávateľ odberateľovi, musí schváliť príslušný ústredný orgán telovýchovy.

(7) Pri dodávkach pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR alebo pre ich podriadené organizácie sa môže dohodnúť úprava odchylná od ustanovení odsekov 1 a 2.

(8) Lehoty výroby, odovzdanie a schvaľovanie vzoriek upravuje kolekčný poriadok dohodnutý medzi generálnymi riaditeľstvami dodávateľov a generálnymi riaditeľstvami odberateľov.

§ 27

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

Pri surových vytriedených kožiach sa dodacia lehota dojednáva s presnosťou na štvrťrok.

Tretí oddiel

Výrobky zo skla, keramiky a porcelánu

§ 28

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu,2) s výnimkou technickej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

§ 29

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152-154 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, v týchto lehotách:

- priemyselné fúkané hutnícke kompletné aparatúry9 mesiacov,
- varné sklo vyrábané automaticky včítane doplnkov6 mesiacov,
- výrobky zo skloviny Simax kompletizované inými materiálmi;
teplomery, hustomery a iné meracie pomôcky
51/2 mesiaca,
- sklárske panvy a ich doplnky5 mesiacov,
- špeciálne optické sklo4 mesiace,
- spoločenské svietidlá; nové fúkačské sklo, výrobky podľa nákresu31/2 mesiaca,
- overené odmerné sklo; optické sklo v akosti podľa platných technických noriem, resp. materiálových listov3 mesiace,
- obalové sklo21/2 mesiaca,
- lisované sklo, čadičová vata, sklená vata a výrobky z nich, trubice, tyčinky a kapiláry; pevný kremičitan sodný, sklená krupica11/2 mesiaca,
- ostatné výrobky podľa vymedzenia uvedeného v § 282 mesiace.

(2) Predkladacie lehoty podľa odseku 1 neplatia pre dodávky výrobkov, ktoré sa dosiaľ nevyrábali a na výrobu ktorých si musí dodávateľ (výrobca) obstarať nové výrobné pomôcky (formy, nástroje, raznice a pod.).

(3) Odberateľ je viazaný návrhom zmluvy (objednávkou) po čas jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas jedného mesiaca od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(4) Spoločné osobné rokovania na vyjasnenie a odstránenie rozporov vznikajúcich pri uzavieraní zmlúv a dodávke výrobkov (§ 3 ods. 2) sa konajú najneskoršie v lehote 40 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov zmlúv (objednávok).

§ 30

Akosť (k § 172 zákona)

(1) V zmluve sa určujú pomerné množstvá výrobkov v jednotlivých voľbách (triedach akosti).

(2) Dodržiavanie určeného pomeru množstva výrobkov v jednotlivých voľbách (triedach akosti) sa sleduje štvrťročne. Pri prekročení určeného množstva výrobkov dodaných v nižšej voľbe (triede akosti) je dodávateľ povinný zaplatiť penále vo výške 5 % z ceny najvyššej voľby (triedy akosti) výrobkov dodaných navyše v nižšej voľbe (triede akosti).

§ 31

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Pokiaľ nie je v cenníkoch, technickej norme alebo v zmluve určené inak, je minimálnym expedičným množstvom z jedného výrobného závodu dodávateľa pri jednej zásielke pre jedného príjemcu jedna vozňová jednotka.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť (pri zachovaní podmienok pre minimálne expedičné množstvo a kompletnosť zásielky) na jednom mieste určenia v kraji, ak sa tým dosiahne lepšie vyťaženie dopravných prostriedkov a zníženie prepravných nákladov.

§ 32

Lom

Dodávateľ nezodpovedá za lom vzniknutý počas prepravy, pokiaľ pri jednej zásielke jej znehodnotenie nepresiahne 1/2 % z ceny zásielky.

§ 33

Vzorky (k § 181 zákona)

Referenčné vzorky a kolekcie, ktoré sú súčasťou dodávky, sa odberateľom započítavajú do množstva určeného v zmluve.

§ 34

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

Pri dodávkach signálneho skla sa dodacia lehota dojednáva s presnosťou na štvrťrok.

Štvrtý oddiel

Výrobky drevospracujúcich odborov

§ 35

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

- piliarskych výrobkov,

- dýh, preglejovaných dosiek a výrobkov z aglomerovaného dreva,

- impregnovaných výrobkov,

- stavebnostolárskych výrobkov,

- montovaných stavieb z dreva a z ostatných ľahkých materiálov,

- výrobkov poľnohospodárskej techniky BIOS,

- drevených obalov,

- nábytku z dreva a z ostatných materiálov,

- kovového nábytku, ktorý sa vyrába v organizáciách Ministerstva priemyslu ČSR a Ministerstva priemyslu SSR,

- kefárskych výrobkov,

- korkárskych výrobkov včítane korunkových uzáverov,

- športových výrobkov,

- školských a kancelárskych potrieb,

- fajčiarskych potrieb,

- hračiek včítane hudobných hračiek a spoločenských hier,

- hudobných nástrojov,

- ostatných drevárskych výrobkov.2)

§ 36

Uzavieranie dodávkových zmlúv (k § 152-154 zákona)

(1) Návrh zmluvy (objednávku) na dodávku uvedených výrobkov predkladá odberateľ dodávateľovi pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, v týchto lehotách:

- píšťalové organy 12 mesiacov,
- netypizovaný nábytok;
netypizovaný nábytok a zariadenia pre prototypy lodí; laboratórne zariadenie so špeciálnym kovaním a príslušenstvom;
netypizované stavebnostolárske výrobky včítane špeciálneho zariadenia; netypizované montované stavby z dreva a ostatných ľahkých materiálov; špeciálne debny a obaly vybavené špeciálnym vnútorným vybavením alebo zariadením (vo všetkých prípadoch za predpokladu, že sa súčasne s návrhom zmluvy predkladajú schválené vykonávacie výkresy);
drevohliníkové okná alebo okná z iných kombinovaných materiálov; výrobky poľnohospodárskej techniky BIOS
9 mesiacov,
ak však ide o výrobky alebo komplety výrobkov poľnohospodárskej techniky BIOS vybavené elektrostatickým, termostatickým alebo hygrostatickým zariadením, predkladá sa návrh zmluvy (objednávka) najneskoršie 9 mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť,
- ostatné špeciálne debny a skladacie debny s kovaním; palety a paletové nadstavby s kovaním; prepravné skrine; mobilné bunky a bunky UNIMO; autoplošiny a autodielce z dreva s kovaním 7 mesiacov,
- klávesové strunové nástroje (klavíry a pianína); typizované montované stavby z dreva a z ostatných ľahkých materiálov6 mesiacov,
- nové typy rádiových skriniek, gramofónových skriniek, hudobných skríň, skriniek na televízory, šijacieho nábytku a kufrov na magnetofóny (za predpokladu, že súčasne s návrhom zmluvy sa predkladajú schválené vykonávacie výkresy a že sú skončené predvýrobné fázy zahŕňajúce vypracovanie návrhu, konštrukčných výkresov, zhotovenie modelov a výrobu overovacej série) 6 mesiacov
- opracované prírezy z ihličnatého i listnatého reziva; impregnované výrobky4 mesiace
pri impregnovaných stĺpoch sú odberatelia, ktorí požadujú ročne viac ako 1000 m3, povinní oznámiť hrubú špecifikáciu svojej štvrťročnej požiadavky príslušnému generálnemu riaditeľstvu dodávateľa5) najneskoršie 7 mesiacov pred štvrťrokom, v ktorom sa má dodávka uskutočniť;
- dimenzované ihličnaté a listnaté rezivo včítane prírezov; typizované stavebnostolárske výrobky včítane špeciálneho zariadenia a vstavaného nábytku; výlisky z drevnej hmoty; sudovina, ležiacke sudy a ťažké kade; káblové bubny; nábytok z dreva a ostatných materiálov a kovový nábytok; kovové zariadenie pre dielne a kancelárie; telocvičné náradie; neštandardné technické kefy; puzdrá; lišty a rámy; ostatné hudobné nástroje3 mesiace,
- priemyselné piliarske boky a čistené a nečistené odrezky a štiepky z nich; zápalky1 mesiac,
- ostatné výrobky podľa vymedzenia uvedeného v § 352 mesiace

(2) Pri nábytku dodávanom výrobnými organizáciami Ministerstva priemyslu ČSR a Ministerstva priemyslu SSR organizáciám vnútorného obchodu a odbytovým organizáciám nábytkárskeho priemyslu6) predkladá návrh zmluvy dodávateľ v lehotách uvedených v odseku 1. Podkladom pre vypracovanie návrhu zmluvy sú pre dodávateľa sektorového nábytku (s výnimkou vybraných typov ročne bilancovaných) dopyty odberateľov predkladané v lehote 4 mesiace pred štvrťrokom, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

(3) Odberateľ je návrhom zmluvy (objednávkou) viazaný po čas jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas jedného mesiaca od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(4) V prípadoch uvedených v odseku 2 je dodávateľ viazaný návrhom zmluvy po čas 20 dní od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(5) Lehoty a spôsob dodávok reziva na likvidáciu havárií v baniach a lehoty na dodávky papierenských rámov pre vývozné dodávky sa určujú osobitnou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom, prípadne medzi generálnym riaditeľstvom dodávateľa a generálnym riaditeľstvom odberateľa.

(6) V prípadoch, keď podľa odseku 2 predkladá návrh zmluvy dodávateľ, platí o vzniku zmluvy ustanovenie § 153 ods. 2 písm. a) zákona obdobne.

(7) Spoločné osobné rokovania na vyjasnenie a odstránenie rozporov vznikajúcich pri uzavieraní zmlúv o dodávke výrobkov (§ 3 ods. 2) sa konajú tak, aby sa skončili najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

§ 37

Dokumentácia (k § 182 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný priložiť ku každej dodávke montovanej stavby z dreva a z ostatných ľahkých materiálov montážny plánik a kusový zoznam dielcov. Jednotlivo dodané dielce sa musia označiť zhodne s kusovým zoznamom a montážnym plánikom. Montážny plánik sa nemusí priložiť, ak sú tieto výrobky vyrobené podľa výkresovej dokumentácie, ktorú odovzdal odberateľ.

(2) Pri sektorovom nábytku a pri nových typoch nábytkových zostáv dodávaných pre organizácie vnútorného obchodu dodávateľ odovzdá odberateľovi s každým výrobkom návody, prospekty, prípadne dokumentáciu pre montáž, zostavovanie a ošetrovanie, v prípade predĺženej záruky aj záručný list.

§ 38

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Pokiaľ sa v cenníkoch neustanovuje inak, je minimálnym expedičným množstvom z jedného výrobného závodu dodávateľa pri jednej zásielke pre jedného príjemcu jedna vozňová jednotka alebo kontejner alebo nábytkársky sťahovací voz.

(2) Pri dodávkach nábytku prepravovaných po železnici je odberateľ povinný predkladať odvolávky na vozňové zásielky tak, aby sa dodržali vozňové normy uvedené v zmluve. Ak dopravca nepristaví dodávateľovi vozne podľa odvolávky a posledná zásielka nábytku nedosahuje dojednanú vozňovú normu, považuje sa na účely majetkových sankcií množstvo, ktoré nemohlo byť z tohto dôvodu dodané, za včas dodané, ak sa dodá s prvou zásielkou nasledujúcej dodávky.

§ 39

Náklady expedície

Pri dodávkach reziva a dosiek z aglomerovaného dreva je odberateľ povinný zaplatiť aj použité preklady, dosky a ďalšie upevňovadlá zabezpečujúce náklad podľa dopravných predpisov. Tak isto je odberateľ povinný zaplatiť preklady použité na zabezpečenie dodávok klávesových hudobných nástrojov.

§ 40

Vzorky (k § 181 zákona)

Referenčné vzorky a kolekcie, ktoré sú súčasťou dodávky, sa odberateľom započítavajú do množstva určeného v zmluve.

§ 41

Majetkové sankcie (k § 204 a 205 zákona)

Základom pre výpočet penále podľa § 204 a 205 zákona je pri ihličnatom rezive, listnatom rezive, pri všetkých druhoch podvalov, dýh, preglejok, latoviek a pri ďalších veľkoplošných drevárskych materiáloch suma zistená na základe priemerného prepočtu skladby drevín, tried akosti, dimenzií a vyhotovenia.

Piaty oddiel

Dodávky odbytovým organizáciám a dodávky z odbytových organizácií

§ 42

Pre dodávky odbytovým organizáciám a z odbytových organizácií platia ustanovenia tejto vyhlášky, pokiaľ sa v tomto oddiele neustanovuje inak.

Dodávky odbytovým organizáciám

§ 43

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152-154 zákona)

(1) Odbytová organizácia predkladá výrobným organizáciám návrhy zmlúv (objednávky) v lehotách podľa § 11, 20, 21, 22, 29 a 36 skrátených o 10 dní.

(2) Odbytová organizácia je návrhom zmluvy viazaná po čas 20 dní od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas 20 dní od odoslania návrhu, pokiaľ sama neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota. Pri dodávkach, pri ktorých cena žiadneho druhu výrobku nepresahuje sumu Kčs 500 a pritom cena celej dodávky nepresahuje sumu Kčs 3000 (drobné dodávky), platí namiesto lehoty 20 dní lehota 3 mesiace.

(3) Pre dodávky nábytku dodávaného výrobnými organizáciami Ministerstva priemyslu ČSR a Ministerstva priemyslu SSR platí o uzavieraní zmlúv § 36 ods. 2, 4, 6 a 7.

§ 44

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

Pokiaľ sa v cenníkoch neustanovuje inak, určí sa pri dodávkach pre odbytové organizácie minimálne expedičné množstvo dohodou.

§ 45

Odvolávky (k § 188 zákona)

Pri dodávkach odbytovým organizáciám sa určí spôsob a termíny na predkladanie odvolávok v zmluve.

Dodávky z odbytových organizácií

§ 46

Uzavieranie zmlúv o dodávke výrobkov (k § 152 zákona)

(1) Pri dodávkach z odbytovej organizácie môže odberateľ predkladať návrh zmluvy (objednávku) kedykoľvek s výnimkou dodávok

a) jednoúčelových výrobkov alebo výrobkov nebežného vyhotovenia;

b) výrobkov, pri ktorých je odbytová organizácia povinná uzavrieť zmluvu podľa § 161 zákona;

c) všetkých výrobkov dodávaných odbytovými organizáciami nábytkárskeho priemyslu;6)

d) výrobkov zabezpečovaných z dovozu.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až d) predkladá odberateľ odbytovej organizácii návrh zmluvy (objednávku) v lehotách uvedených v § 11, 20, 21, 22, 29 a 36.

(3) Odberateľ je viazaný návrhom zmluvy (objednávkou) po čas 45 dní od uplynutia lehoty na predloženie návrhu, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, po čas 45 dní od odoslania návrhu, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota; pri výrobkoch, pri ktorých môže odberateľ predkladať návrh zmluvy (objednávku) kedykoľvek, po čas 20 dní od predloženia návrhu zmluvy (objednávky), pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

§ 47

Majetkové sankcie (k § 204 zákona)

Odbytová organizácia, ktorá je v omeškaní s dodávkou výrobkov, je povinná zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 1 % z ceny nedodaných výrobkov, ak omeškanie trvá dlhšie ako 1 mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODÁVKY ORGANIZÁCIÁM VNÚTORNÉHO OBCHODU

§ 48

Pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu platia predchádzajúce ustanovenia vyhlášky, pokiaľ sa v tejto časti neustanovuje niečo iné.

§ 49

V záujme lepšieho uspokojovania potrieb vnútorného trhu uzavierajú socialistické organizácie výroby a obchodu aj zmluvy o iných spôsoboch spolupráce, najmä

- zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh,

- dlhodobé zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov,

- zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov,

- zmluvy o príprave dodávok určených výrobkov.

Zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh

§ 50

(1) Účelom zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh je zlepšiť uspokojovanie potrieb vnútorného trhu sústavnou trvalou spoluprácou medzi zúčastnenými organizáciami.

(2) Zmluvu (dohodu) uzavierajú generálne riaditeľstvá dodávateľov s generálnymi riaditeľstvami odberateľov; zmluva (dohoda) musí obsahovať ich záväzok, že zabezpečia, aby ich podriadené organizácie konali v súlade s ňou. Ak výnimočne uzavierajú túto zmluvu (dohodu) organizácie, je na jej účinnosť potrebný súhlas generálnych riaditeľstiev dodávateľov a generálnych riaditeľstiev odberateľov; organizácie ich však musia o svojom zámere uzavrieť zmluvu (dohodu) vopred informovať.

§ 51

(1) Zmluva (dohoda) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh obsahuje spravidla

- systém, formy a metódy prieskumu spotrebiteľského dopytu tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre dlhodobý rozvoj výroby a predaja, pre zostavovanie štátnych a hospodárskych plánov rozvoja národného hospodárstva a pre zabezpečovanie dodávok výrobkov;

- kolekčný poriadok, najmä spôsob zostavovania, schvaľovania, predkladania a obmeny kolekcií a pod.;

- kontraktačný poriadok, najmä organizáciu, priebeh a postup pri spoločnom osobnom rokovaní o uzavieraní dodávkových zmlúv;

- dojednanie o tom, že ak sa spoločné osobné rokovanie neskončí uzavrením zmlúv o dodávke výrobkov, uzavrú zúčastnené organizácie túto zmluvu najneskoršie do 20 dní po skončení spoločného osobného rokovania pod dojednanou majetkovou sankciou; pokiaľ túto majetkovú sankciu dojednajú generálne riaditeľstvá dodávateľov a generálne riaditeľstvá odberateľov ako dôsledok postihujúci neplnenie povinností organizácií, sú podriadené organizácie týmto dojednaním viazané;

- dojednanie o akosti, balení, adjustácii a označovaní výrobkov;

- dojednanie o zabezpečení spoločnej propagácie a reklamy včítane dojednania o úhrade nákladov vynaložených na tieto účely.

(2) Zmluva (dohoda) vznikne, ak dôjde k dohode o obsahu niektorého z uvedených dojednaní.

§ 52

Dlhodobá zmluva o dodávkach vybraných druhov výrobkov

(1) Účelom dlhodobej zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov je zabezpečiť v rámci plánovitého riadenia požiadavky vnútorného trhu na výrobu a dodávky v náležitom predstihu s viacročnou perspektívou a vytvoriť podmienky pre dlhodobé formovanie výrobných programov, modernizáciu výrobných zariadení alebo prípravu zámerov na investičnú výstavbu.

(2) Zmluvu uzavierajú generálne riaditeľstvá dodávateľov a generálne riaditeľstvá odberateľov.

(3) V zmluve sa určuje predovšetkým objem dodávok, záväzok zmluvných strán zabezpečiť, aby ich podriadené organizácie uzavreli na dohodnutý rozsah dodávok a v dohodnutých termínoch hospodárske zmluvy (zmluvu o príprave dodávok alebo zmluvu o dodávke výrobkov) a majetkové sankcie pre prípad, že uzavretie zmlúv podriadenými organizáciami nezabezpečia.

(4) Zmluva vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 53

Zmluva o príprave dodávok dohodnutých výrobkov

(1) Predmetom zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov je zabezpečenie dodávok výrobkov dohodnutých generálnymi riaditeľstvami dodávateľov a generálnymi riaditeľstvami odberateľov, ktoré sa zároveň dohodnú aj o ich objemoch na príslušný rok.

(2) Najneskoršie do 30 dní po tom, čo dostali dohodu generálnych riaditeľstiev dodávateľov s generálnymi riaditeľstvami odberateľov o objeme dodávok na príslušný rok podľa odseku 1, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávkach dohodnutých výrobkov vo výške a v členení dodávok aspoň v rozsahu dohody generálnych riaditeľstiev dodávateľov s generálnymi riaditeľstvami odberateľov a určia rozvrhnutie dodávok na jednotlivé obdobia, spravidla štvrťročné, na ktoré sa budú uzavierať zmluvy o dodávke výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na podklade zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na predpokladaný rozsah plnenia v určenom časovom období, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré sa zmluva o dodávke výrobkov neuzavrela; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok nie je tým dotknutá.

§ 54

Zmluva o príprave dodávok určených výrobkov

(1) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera aj na dodávky základných druhov spotrebných výrobkov určených dohodou Ministerstva obchodu ČSR a Ministerstva obchodu SSR s Ministerstvom priemyslu ČSR a Ministerstvom priemyslu SSR (ďalej len „určené výrobky“)7) a dodávané výrobnými štátnymi hospodárskymi organizáciami (ďalej len „dodávatelia“) organizáciám vnútorného obchodu (ďalej len „odberatelia“).

(2) Najneskoršie do 30 dní po tom, čo dostali dohodu generálnych riaditeľstiev dodávateľov s generálnymi riaditeľstvami odberateľov o objeme dodávok určených výrobkov na príslušný rok, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávkach určených výrobkov vo výške a v členení dodávok aspoň v rozsahu dohody generálnych riaditeľstiev dodávateľov s generálnymi riaditeľstvami odberateľov a určia rozvrhnutie dodávok na jednotlivé obdobia, spravidla štvrťročné, na ktoré sa budú uzavierať zmluvy o dodávke výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na podklade zmluvy o príprave dodávok určených výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na predpokladaný rozsah plnenia v určenom časovom období, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré sa zmluva o dodávke výrobkov neuzavrela; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok nie je tým dotknutá.

§ 55

Zmluva o dodávke výrobkov

(1) Pokiaľ rozpis plánu ústredného orgánu nadriadeného dodávateľovi po prerokovaní s ústredným orgánom nadriadeným odberateľovi neurčuje inak a ak to požaduje odberateľ, je dodávateľ výrobkov pre vnútorný trh povinný za obvyklých podmienok uzavrieť zmluvu o dodávke výrobkov aspoň v takom množstve a v takej sortimentovej a cenovej skladbe, ako bol zaviazaný plniť v predchádzajúcom roku.8)

(2) Zmluva o dodávke určených výrobkov musí obsahovať záväzok na dodávku kompletného farebného, dezénového a veľkostného sortimentu jednotlivých druhov výrobkov v každom mesiaci.

§ 56

Sezónne výrobky (k § 187 zákona)

(1) Sezónnymi výrobkami sa rozumejú výrobky určené dohodou Ministerstva obchodu ČSR a Ministerstva obchodu SSR s Ministerstvom priemyslu ČSR a Ministerstvom priemyslu SSR. Generálne riaditeľstvá dodávateľov a generálne riaditeľstvá odberateľov sa dohodnú na obdobiach, v rámci ktorých sa majú dodávky týchto výrobkov uskutočňovať. Ak nedôjde k dohode o určení príslušného obdobia, platí, že výrobky určené na zimné obdobie sa musia dodať do konca októbra a výrobky určené na letné obdobie sa musia dodať do konca apríla.

§ 57

Označovanie výrobkov (k § 174 zákona)

(1) Výrobky určené na predaj na vnútornom trhu sa musia označiť údajom o akosti, pokiaľ sa dodávajú vo voľbách (triedach akosti), prípadne ďalšími údajmi dohodnutými medzi generálnym riaditeľstvom dodávateľa a generálnym riaditeľstvom odberateľa. Ak sa výrobky dodávajú v nepriehľadných obaloch, musí sa označenie uviesť tak na obale, ako aj na výrobku.

(2) Výrobky, ktoré sa podľa zmluvy dodávajú ako výrobky s označením nižšej voľby (triedy akosti), musia sa označiť aj údajom o vadách, pre ktoré bol výrobok zaradený do nižšej voľby (triedy akosti).9) Povinnosť označovať týmto údajom aj výrobky zaradené do kategórie nezodpovedajúcej určeným voľbám (triedam akosti), pokiaľ ju ustanovujú osobitné predpisy alebo technické normy, nie je týmto ustanovením dotknutá.

(3) Dodávateľ je povinný zabezpečiť označovanie výrobkov dodávaných za maloobchodné ceny v súlade s cenovými predpismi.10)

§ 58

Zodpovednosť za vady

(1) Ak odberateľ vybaví oprávnenú reklamáciu spotrebiteľa, je dodávateľ povinný vybaviť túto reklamáciu rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ak ide o vadu, za ktorú dodávateľ zodpovedá.

(2) Výrobky, ktoré spotrebiteľ po použití alebo po oprave (po odstránení vád) vrátil, sa nesmú dodávať ako nové výrobky a zaraďujú sa do kategórie použitého tovaru, ktorý sa predáva v osobitnej sieti predajní.

§ 59

Všeobecné dodacie podmienky

(1) Za nedodržanie lehoty dohodnutej na zaslanie vzoriek na posúdenie akosti výrobkov a katalógov je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške Kčs 10 za každú vzorku a deň, najviac však Kčs 100 za jednu vzorku.

(2) Dodávateľ je povinný vyexpedovať dojednané množstvo z jedného výrobného závodu dodávateľa do jedného skladu odberateľa najviac vo dvoch zásielkach v príslušnom mesiaci. Dojednané množstvo odevov jednej fazóny, ak sa prepravuje špeciálnymi vozidlami na prepravu odevov na ramienkach, expeduje dodávateľ najviac v troch zásielkach v mesiaci. Obmedzenie počtu možných zásielok v mesiaci neplatí pre vozňové zásielky po železnici. Za nedodržanie povinností uvedených v tomto ustanovení môže odberateľ vyúčtovať dodávateľovi penále vo výške Kčs 200 za každý prípad.

(3) Dodávateľ je oprávnený pri poslednej zásielke uskutočňovanej dodávky expedovať na vyťaženie dopravného prostriedku potrebnú časť výrobkov, ktoré sa majú podľa zmluvy dodať v najbližšej nasledujúcej dodávke. Rozsah tejto časti poslednej zásielky nesmie presiahnuť 20 % expedovaných výrobkov.

(4) Ustanovenie § 5 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje; odchýlky od zmluvne dodávaného množstva sa však môžu dohodnúť.

(5) Ustanovenie § 16 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje.

(6) Dodávateľ je povinný spolupracovať s odberateľom na vypracovaní podkladov návrhu na vykonávanie štatistickej prebierky výrobkov a vyjadriť sa k návrhu na jej vykonávanie.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 60

Zrušuje sa vyhláška č. 131/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. a v znení vyhlášky č. 112/1972 Zb.

§ 61

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 a 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) Vyhláška č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a vyhláška č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov.

3) Vládne nariadenie č. 68/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom a zbernými surovinami.

4) Retex, zošľachťovňa textilných materiálov, n. p., Ivančice.

5) Dřevařský průmysl, generální ředitelství, Praha, Drevársky a nábytkársky priemysel, generálne riaditeľstvo, Žilina.

6) Prodejny nábytkářského průmyslu, Praha; Drevona, národný podnik, Žilina.

7) Zoznam určených výrobkov sa uverejňuje v Ústrednom vestníku ČSR a Ústrednom vestníku SSR.

8) Tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 4 ods. 2, 4 a 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb., pokiaľ sa požaduje vyššie množstvo alebo zmena štruktúry dodávky.

9) § 246 Občianskeho zákonníka.

10) § 9 nariadenia vlády ČSSR č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien. Úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-2/74 z 28. 12. 1973 o označovaní výrobkov a výkonov maloobchodnými cenami, uverejnená v čiastke 1 Cenového vestníka zo 14. 1. 1974 a registrovaná v čiastke 14/1974 Zb.