Zákon č. 37/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 8/1978
Platnosť od 25.04.1978 do28.12.1990
Účinnosť od 01.07.1978 do28.12.1990
Zrušený 597/1990 Zb.

OBSAH

37

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. apríla 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Obvody obvodných súdov na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa zhodujú s mestskými obvodmi.“.

2. V § 2 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Sídlom obvodných súdov v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava.“.

3. § 3 ods. 1 sa dopĺňa vetou, ktorá znie:

„Sídlom Mestského súdu v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava.“.

4. § 3 ods. 2 písm. a) znie:

a) obvod Krajského súdu v Bratislave

1. Bratislava-vidiek,

2. Dunajská Streda,

3. Galanta,

4. Komárno,

5. Levice,

6. Nitra,

7. Nové Zámky,

8. Senica,

9. Topoľčany,

10. Trenčín,

11. Trnava,“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Obvod Mestského súdu v Bratislave tvoria mestské obvody

1. Bratislava I,

2. Bratislava II,

3. Bratislava III,

4. Bratislava IV.“.

6. § 4 písm. a) znie:

a) určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých súdov toho istého krajského súdu (Mestského súdu v Bratislave) bude vybavovať jeden okresný (obvodný) súd,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.