Vyhláška č. 136/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 31/1978
Platnosť od 28.11.1978 do31.12.1989
Účinnosť od 28.11.1978 do31.12.1989
Zrušený 99/1989 Zb.

OBSAH

136

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 18. novembra 1978,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky sa mení a dopĺňa takto:

1. § 27 ods. 3 znie:

(3) Zákaz jazdy podľa ustanovenia odseku 1 sa nevzťahuje na autobusy, špeciálne obytné motorové vozidlá, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených zborov a na vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, na prepravu rýchlo sa kaziaceho tovaru alebo na zásobovanie, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov, ako aj pri živelnej pohrome.“.

2. § 28 ods. 1, 2 a 3 znejú:

(1) Vodiči vozidiel, ktorí na seba upozorňujú špeciálnymi výstražnými znameniami podľa odseku 2, nie sú povinní dodržiavať ustanovenia časti II, IV a VI tejto vyhlášky, ak to nevyhnutne vyžaduje plnenie ich špeciálnych úloh; tým nie sú zbavení povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť. To obdobne platí aj pre vozidlá sprevádzané vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, i vzadu, vozidlom ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru so špeciálnymi výstražnými znameniami podľa odseku 2; na sprevádzaných vozidlách musia byť v takom prípade vždy rozsvietené tlmené svetlá. Na sprevádzaných vozidlách, ktoré majú absolútne právo prednostnej jazdy (odsek 2), sa musí do činnosti uviesť aj špeciálne zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svetiel.

(2) Vodiči vozidiel požiarnej ochrany, zdravotníckej a banskej záchrannej služby, ozbrojených síl a ozbrojených zborov používajú pri plnení špeciálnych úloh zvukové znamenie s prenikavým tónom (sirénu) doplnené modrými svetlami (ďalej len „vozidlá s právom prednostnej jazdy"); vodiči vozidiel požiarnej ochrany, pokiaľ nie sú vybavené týmito výstražnými znameniami, používajú zvukové znamenie „Horí" doplnené červenými alebo modrými svetlami. Vodiči niektorých vozidiel Zboru národnej bezpečnosti používajú pri sprevádzaní vozidiel zvukové výstražné znamenie s prenikavým tónom (sirénu) zjavne odlíšené od zvukového znamenia (sirény) používaného na vozidlách s právom prednostnej jazdy, doplnené červenými a modrými svetlami (ďalej len „vozidlá s absolútnym právom prednostnej jazdy").

(3) Vodiči ostatných vozidiel sú povinní umožniť vozidlám s právom prednostnej jazdy bezpečné prejdenie, najmä cez križovatku, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážali. Vodiči všetkých vozidiel, včítane vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, sú povinní vozidlám s absolútnym právom prednostnej jazdy uvoľniť dostatočný priestor na ich prejdenie a bezpodmienečne zastaviť vozidlo až do prejdenia vozidiel s absolútnym právom prednostnej jazdy. Ak je modré alebo červené svetlo rozsvietené na stojacom vozidle, sú vodiči ostatných vozidiel povinní podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy a prípadne i zastaviť vozidlo.“.

3. § 42 ods. 6 posledná veta znie:

„Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s absolútnym právom prednostnej jazdy a vozidlá s právom prednostnej jazdy; ak sa nachádza na vozovke, je povinný bez meškania im uvoľniť priestor na prejdenie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. dr. Obzina CSc. v. r.