Zákon č. 29/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok

(v znení č. 335/1991 Zb., 264/1992 Zb.(nepriamo), 314/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 6/1978
Platnosť od 10.04.1978 do31.12.2005
Účinnosť od 25.03.1998 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

29

ZÁKON

z 5. apríla 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 148/1973 Zb.) sa dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „Mestský súd v Prahe“ vkladajú slová „a Mestský súd v Bratislave“.

2. V § 12 ods. 4 v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „mestský prokurátor v Prahe“ vkladajú slová „a mestský prokurátor v Bratislave“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.