Vyhláška č. 6/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978 do31.05.2002
Účinnosť od 26.01.1978 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. januára 1978,

ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Slovenským úradom geodézie a kartografie a s ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 31 ods. 7, § 33 a § 34 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


PRVÁ ČASŤ

POVINNOSTI SPRÁVCU VODNÉHO TOKU

§ 1

Správca vodného toku je povinný vykonávať správu vodného toku tak, aby vodný tok bol riadne a komplexne využitý na vodohospodárske účely, ako aj na iné dôležité záujmy spoločnosti; pritom má správca vodného toku okrem povinností ustanovených vodným zákonom alebo zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve1) a predpismi vydanými podľa nich, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, tieto ďalšie povinnosti:

a) eviduje rozhodnutia vodohospodárskych orgánov, ktoré sa dotýkajú vodného toku,2)

b) sleduje dodržiavanie podmienok a povinností určených v povoleniach a súhlasoch vodohospodárskych orgánov,

c) sleduje všeobecné používanie povrchových vôd vo vodnom toku

d) dbá, aby sa nenarúšali záujmy rekreácie, rybárstva a iné dôležité záujmy spoločnosti, a spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia

e) sleduje akosť vody, ako aj odber vôd, vypúšťanie odpadových vôd a iné nakladanie s vodami vo vodnom toku,

f) dáva vodohospodárskym orgánom podnety, návrhy a vyjadrenia v prípadoch nedostatku vody vo vodnom toku a pri iných mimoriadnych vodohospodárskych situáciách,

g) poskytuje vodohospodárskym orgánom technické, ekonomické a iné podklady potrebné pri ich vodohospodárskej činnosti, ak ich má k dispozícii; správca drobného vodného toku3) poskytuje také podklady aj správcovi vodohospodársky významného vodného toku,4) v povodí ktorého je drobný vodný tok,

h) oznamuje organizácii poverenej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky5) v potrebných intervaloch údaje potrebné na zostavovanie a dopĺňanie smerného vodohospodárskeho plánu, najmä na hodnotenie zásob povrchových vôd,

i) hlási územnému orgánu geodézie a kartografie zmeny zistené podľa § 7 a § 11.

§ 2

Správca vodného toku je povinný udržiavať vodný tok ním spravovaný, riadne zabezpečovať všetky jeho funkcie a za tým účelom spravovať aj vodohospodárske diela, ktoré sú nevyhnutné na spravovanie a funkcie vodného toku, prípadne prevažne slúžia vodnému toku alebo súčasne plnia viac celospoločenských funkcií. Túto povinnosť plní tým, že

a) sústavne sleduje vodný tok a stará sa o jeho riadny stav,

b) stará sa o riadny stav vodohospodárskych diel, ktoré sú nevyhnutné na správu a prevádzku vodného toku a ktoré má vo svojej správe,6)

c) zabezpečuje údržbu vodného toku a výstavbu jeho úprav; pritom prihliada na požiadavky ochrany prírody a životného prostredia,

d) dbá o plynulý prietok vo vodnom toku a umožňuje podľa podmienok povolenia vodohospodárskeho orgánu nakladať s vodami, prípadne iné činnosti vo vodnom toku; za mimoriadnych vodohospodárskych situácií, len ak to umožňujú hydrologické podmienky,

e) plní povinnosti uložené povodňovým plánom alebo príslušným povodňovým orgánom,

f) spolupracuje podľa osobitných predpisov pri zneškodňovaní havarijného zhoršenia akosti povrchových vôd a pri odstraňovaní jeho škodlivých následkov,7)

g) odstraňuje prekážky vo vodnom toku, ak túto povinnosť nemajú správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel alebo nehnuteľností pri vodnom toku, prípadne správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností vo vodnom toku.8)

§ 3

Správca vodohospodársky významného vodného toku má okrem povinností správcu vodného toku podľa § 1 a § 2 ešte tieto ďalšie povinnosti:

a) zriaďuje, udržuje a označuje vodné cesty a vytyčuje plavebnú dráhu,9)

b) spracúva plán komplexnej starostlivosti o akosť vody a navrhuje vodohospodárskym orgánom opatrenia na zamedzenie znečisťovania vody a na zlepšenie akosti vody vo vodných tokoch z hľadiska povodí,

c) na žiadosť vodohospodárskeho orgánu, prípadne organizácie poverenej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky vypracúva z hľadiska smerného vodohospodárskeho plánu potrebné podklady a vyjadrenia,

d) vykonáva systematickú kontrolu akosti vody vo vzťahu k prietokom v určených profiloch a tieto prietoky sleduje; výsledky kontrol vrátane rozborov vody dáva na vyžiadanie vodohospodárskemu orgánu, prípadne Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii,

e) dbá na to, aby manipulačné poriadky vodohospodárskych diel boli vypracované aj s ohľadom na možnosť zabezpečovania akosti vody vo vodnom toku,

f) spolupracuje so správcami drobných vodných tokov pri riešení vodohospodárskych úloh, pri ktorých je to potrebné z hľadiska potrieb celého povodia,

g) vedie podľa osobitných predpisov súhrnnú vodohospodársku evidenciu povodia,10)

h) navrhuje príslušnému vodohospodárskemu orgánu určenie ochranných pásiem na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti zdrojov povrchových vôd vo vodných tokoch a sleduje dodržiavanie podmienok týchto rozhodnutí,

i) zabezpečuje technický rozvoj všetkých funkcií vodného toku.

§ 4

Ak správca vodného toku zistí nedodržanie povinností alebo podmienok určených v povoleniach alebo súhlasoch vodohospodárskeho orgánu alebo porušenie povinností ustanovených vodným zákonom, zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve alebo predpismi vydanými podľa nich, prípadne vážne nedostatky vo vodnom toku spôsobené prírodnými alebo inými vplyvmi, je povinný to oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu; súčasne môže navrhnúť opatrenia na nápravu.

§ 5

(1) Ak sa pri činnostiach, ktoré vykonáva správca vodného toku v súvislosti s jeho správou alebo funkciami vodného toku, prípadne s jeho údržbou, použijú výbušniny, ak sa prevádza voda z vodného toku alebo sa vykonávajú iné činnosti dotýkajúce sa záujmov rybárstva, je správca vodného toku povinný túto činnosť písomne oznámiť 15 dní vopred príslušnému užívateľovi rybárskeho revíru alebo podniku štátneho rybárstva.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady havarijného zhoršenia akosti povrchových vôd a na opatrenia na ochranu pred povodňami.

DRUHÁ ČASŤ

KORYTÁ VODNÝCH TOKOV A ICH ZMENY

§ 6

Súčasťou vodných tokov nie sú vodohospodárske diela alebo iné stavby v korytách vodných tokov.

§ 7

(1) Pri zmene koryta neupraveného vodného toku, ktorá nastane pôsobením vôd tohto vodného toku, je správca (vlastník, užívateľ) pozemku dotknutého zmenou oprávnený vrátiť vodný tok na vlastné náklady do pôvodného koryta. Také opatrenie môže urobiť len vtedy, ak sa zmenou prirodzeného koryta nezlepšili odtokové pomery; zistenie vykonáva príslušný vodohospodársky orgán.

(2) Ak zlepší zmena prirodzeného koryta odtokové pomery, rozhodne príslušný vodohospodársky orgán o hranici zmeneného prirodzeného koryta; pri rozhodovaní je povinný prihliadať na predpisy o správe národného majetku,11) na zákonom chránené záujmy správcu (vlastníka, užívateľa) pozemku dotknutého zmenou a na iné celospoločenské záujmy.12)

§ 8

V pochybnostiach o hranici koryta vodného toku rozhoduje príslušný vodohospodársky orgán s prihliadnutím na prírodné, najmä vodohospodárske a geografické podmienky, prípadne, ak nemožno rozhodnúť len na základe týchto hľadísk, tiež s prihliadnutím na brehové čiary na susedných úsekoch vodného toku.

§ 9

Ak sa pôsobením vôd vodného toku s umelým alebo upraveným korytom zmení koryto, je správca vodného toku povinný vrátiť vodný tok do pôvodného koryta.

§ 10

Ak správca vodného toku, pri ktorom sa zmenilo prirodzené koryto, nemá možnosť ďalej užívať pozemky vymedzené pôvodným korytom na vodohospodárske ciele, prevedie ich do správy podľa osobitných predpisov.11)

§ 11

Ak vznikne vo vodnom toku náplava alebo ostrov a ak zhoršujú prietok, je správca vodného toku povinný ich odstrániť. Inak je povinný vzniknuté náplavy a ostrovy spravovať podľa predpisov o správe národného majetku.

§ 12

Ostrovy vo vodných tokoch neuvedené v evidencii nehnuteľností (bez parcelného čísla) sú súčasťou koryta vodného toku.

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY ŤAŽBY RIEČNEHO MATERIÁLU

§ 13

(1) Správca vodného toku je oprávnený ťažiť riečny materiál13) bez povolenia vodohospodárskeho orgánu v rozsahu, ktorý pripúšťa riadny výkon správy vodného toku.

(2) Iné organizácie, prípadne občania (ďalej len „oprávnený“), môžu ťažiť riečny materiál len na základe povolenia vodohospodárskeho orgánu.

§ 14

(1) Správca vodného toku umožní oprávnenému ťažbu riečneho materiálu v rozsahu povolenia, ktoré vydal vodohospodársky orgán; oprávnený pritom nesmie

a) poškodzovať pri ťažbe koryto vodného toku a vodohospodárske diela

b) vytvárať vo vodnom toku priehlbiny presahujúce určenú hĺbku alebo vytvárať nánosy sypaním vyťaženého materiálu do vodného toku,

c) ukladať bez súhlasu správcu vodného toku vyťažený materiál na pozemkoch pri vodnom toku, na brehoch alebo v zátopových územiach,

d) poškodzovať plavebnú dráhu a ohrozovať bezpečnosť a plynulosť plavby,

e) narušovať výkon oprávnení ostatných užívateľov vodného toku, prípadne vôd vodného toku, ako aj záujmy rekreácie a iné dôležité záujmy spoločnosti,

f) narušovať odchod veľkých vôd a ľadov,

g) zhoršovať akosť vôd vo vodnom toku.

(2) Oprávnený je povinný po ukončení ťažby zamerať a zakresliť do technickej dokumentácie skutočný stav miesta ťažby a odovzdať túto dokumentáciu správcovi vodného toku.

(3) Vodohospodársky orgán môže uložiť pri povoľovaní ťažby riečneho materiálu ešte ďalšie podmienky ťažby.

§ 15

Ak oprávnený poruší povolenie na ťažbu riečneho materiálu, prípadne povinnosti ustanovené v § 14, správca vodného toku požiada vodohospodársky orgán o zrušenie povolenia na ťažbu.

§ 16

Pre ťažbu riečneho materiálu organizáciami platia aj príslušné ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy. Ak riečny materiál obsahuje vyhradené nerasty v dobývateľnom množstve, platia pre jeho ťažbu aj ustanovenia zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a jeho vykonávacie predpisy.


ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 17

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

2) § 8, 9 a 10 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) § 32 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

4) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.

5) § 8 ods. 2 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

6) § 41 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

7) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

8) § 36 ods. 1 písm. b) a § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

9) Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, v znení zákona č. 126/1974 Zb.

10) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 24/1977 Zb. o vodohospodárskej evidencii.

11) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

12) Napr. zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie vyhlásené pod č. 124/1976 Zb.).

13) § 10 písm. b) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).