Vyhláška č. 56/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave

(v znení č. 80/1992 Zb.)

Čiastka 12/1978
Platnosť od 29.05.1978
Účinnosť od 10.03.1992

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 25. mája 1978

o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 37/1978 Zb. a po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy podľa § 5 ods. 2 a § 101 ods. 3 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok):


§ 2

Dožiadania adresované štátnym notárstvam v Bratislave vybavuje Štátne notárstvo Bratislava 2.

§ 3

Správu pozemkových kníh pre územný obvod hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a pre územný obvod Štátneho notárstva Bratislava-vidiek a správu železničných kníh pre územné obvody štátnych notárstiev v Slovenskej socialistickej republike vedie Štátne notárstvo Bratislava 1.

§ 4

Vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 96/1963 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev, sa vypúšťa v § 1 v odseku 1 ustanovenie pod písm. d), v § 1 v odseku 2 ustanovenie pod písm. c) a v § 3 ustanovenie pod písm. b).


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.júlom 1978.

Minister:

Király v. r.