Nariadenie vlády č. 48/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave

Čiastka 11/1978
Platnosť od 22.05.1978
Účinnosť od 01.07.1978

OBSAH

48

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 27. apríla 1978

o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 112 a 393 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

Podnikový register pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave vedie Obvodný súd Bratislava 1.

§ 2

V § 10 ods. 2 vyhlášky č. 114/1964 Zb. o podnikovom registri vypúšťajú sa v závere za bodkočiarkou slová „pre obvod Krajského súdu v Bratislave Okresný súd Bratislava-mesto.“.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Dr. Štrougal v. r.