Vyhláška č. 133/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy

(v znení č. 47/1988 Zb.)

Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978
Účinnosť od 17.09.1987
Redakčná poznámka

Dohoda a vykonávacie predpisy k nej nadobudli platnosť v súlade s jej článkami 17 a 18 dňom 13. augusta 1977 a pre Československú socialistickú republiku 28. augustom 1978.

133

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. októbra 1978

o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy


Dňa 18. decembra 1976 bola v Havane podpísaná Dohoda o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom Dohody, 31. mája 1978.

Dohoda a vykonávacie predpisy k nej nadobudli platnosť v súlade s jej článkami 17 a 18 dňom 13. augusta 1977 a pre Československú socialistickú republiku 28. augustom 1978.

Český preklad Dohody a vykonávacích predpisov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy

Vlády zmluvných štátov

- vedené prianím napomáhať rozvoj hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce a postupné zbližovanie a vyrovnávanie úrovne hospodárskeho rozvoja zmluvných štátov,

- v snahe zabezpečiť čo najširšie a pokiaľ možno najrýchlejšie využívanie vynálezov vytvorených v jednom zo zmluvných štátov na území ostatných zmluvných štátov,

- s cieľom čo najlepšie zabezpečiť práva vznikajúce na základe vytvorenia a širokého využívania vynálezov na území zmluvných štátov,

- vedené prianím vyvarovať sa súbežnosti pri expertíze prihlášok vynálezov, ktorú vykonávajú úrady pre vynálezcovstvo zmluvných štátov,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Táto Dohoda ustanovuje podmienky, postup a právne následky vzájomného uznávania autorských osvedčení, patentov a iných ochranných dokumentov (ďalej len „ochranný dokument“) na vynálezy vytvorené v zmluvných štátoch.

Článok 2

1. Uznanie ochranného dokumentu spočíva v tom, že na základe rozhodnutia o uznaní platí ochranný dokument v súlade s národným zákonodarstvom v zmluvnom štáte, v ktorom ho zverejnili podľa článku 8 tejto Dohody o úplnom alebo čiastočnom uznaní ochranného dokumentu tak, ako keby bol v tomto štáte vystavený.

2. Úrad pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa ochranný dokument uzná, zasiela prihlasovateľovi prostredníctvom príslušného orgánu krajiny pôvodu vynálezu dokument potvrdzujúci uznanie ochranného dokumentu.

Článok 3

1. Žiadosť o uznanie ochranného dokumentu sa podáva z krajiny pôvodu vynálezu do všetkých alebo iba do niektorých zmluvných štátov.

2. Došlá žiadosť je rovnocenná s riadne vypracovanou prihláškou vynálezu. Priorita vynálezu sa zachováva, ak sa žiadosť podá v priebehu 12 mesiacov odo dňa podania prvej riadne vyhotovenej prihlášky vynálezu v jednom zo zmluvných štátov.

3. Vynálezy, pri ktorých sa budú podávať žiadosti, musia zodpovedať požiadavkám poskytovania ochrany ustanoveným zákonodarstvom toho štátu, do ktorého sa žiadosť podáva, a predmet chránený ochranným dokumentom alebo jeden z chránených predmetov nesmie byť vylúčený z okruhu predmetov spôsobilých na ochranu v súlade so zákonodarstvom tohto štátu.

4. Ochranný dokument sa v zmluvných štátoch uznáva po tom, čo dostali vyrozumenie o vydaní rozhodnutia o udelení ochranného dokumentu na tento vynález po úplnej expertíze. Uvedené vyrozumenie sa zasiela do troch mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia o vystavení ochranného dokumentu, ale nie skoršie ako dva a pol roka odo dňa podania žiadosti o uznanie tohto ochranného dokumentu. Pri požadovaní uznania ochranného dokumentu vo forme autorského osvedčenia zasiela vyrozumenie úrad pre vynálezcovstvo krajiny pôvodu vynálezu a pri požadovaní uznania ochranného dokumentu vo forme patentu prihlasovateľ, a to prostredníctvom svojho zástupcu v štáte, v ktorom sa uznanie požaduje.

5. Žiadosť musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum podania prihlášky na úrade pre vynálezcovstvo krajiny pôvodu vynálezu s uvedením výstavnej alebo úniovej priority, ak sa také priority uplatňujú, číslo prihlášky, priezvisko a meno autora vynálezu, triediaci index prihlášky (podľa systému medzinárodného patentového triedenia), opis vynálezu, anotáciu opisu vynálezu a definíciu vynálezu.

6. Na základe dvojstrannej dohody medzi úradmi pre vynálezcovstvo zmluvných štátov alebo na žiadosť úradov pre vynálezcovstvo štátov, v ktorých sa požaduje uznanie ochranného dokumentu, sa k žiadosti ustanovenej v tomto článku dodatočne predkladajú materiály o vykonanej expertíze vynálezu a zoznam štátov, v ktorých sa požaduje uznanie ochranného dokumentu.

Článok 4

1. V zmluvných štátoch, v ktorých podľa národného zákonodarstva existuje niekoľko foriem ochrany vynálezov, sa ochrana na základe uznania ochranných dokumentov poskytuje formou, ktorú si vyberie prihlasovateľ.

2. Ak sa uznanie ochranného dokumentu požaduje vo forme autorského osvedčenia, podáva žiadosť prihlasovateľ prostredníctvom príslušného orgánu krajiny pôvodu vynálezu priamo úradu pre vynálezcovstvo zmluvného štátu, v ktorom sa požaduje uznanie ochranného dokumentu, a to bez platenia poplatkov.

3. Ak sa uznanie ochranného dokumentu požaduje vo forme patentu, koná prihlasovateľ vo veci uznania a zachovania jeho platnosti prostredníctvom svojho zástupcu v štáte, v ktorom požaduje uznanie, a platí poplatky v súlade s národným zákonodarstvom tohto štátu.

Článok 5

1. Úrad pre vynálezcovstvo v zmluvnom štáte, ktorý dostal žiadosť o uznanie ochranného dokumentu, môže zo svojej iniciatívy vydať rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom neuznaní tohto ochranného dokumentu, a to v tom prípade, keď predmet alebo jeden z predmetov chránených týmto ochranným dokumentom je v súlade s národným zákonodarstvom tohto zmluvného štátu vylúčený z predmetov spôsobilých na ochranu, a aj vtedy, keď vynález nezodpovedá požiadavkám poskytovania ochrany ustanoveným národným zákonodarstvom tohto štátu. Toto rozhodnutie sa vydáva spravidla v priebehu jedného roka odo dňa, čo došlo vyrozumenie o udelení ochranného dokumentu.

2. Ustanovenia tejto Dohody nevylučujú možnosť vykonávať dodatočnú expertízu vynálezov na základe došlých žiadostí v plnom rozsahu alebo na základe materiálov, ktoré sa nevzali do úvahy pri expertíze vykonávanej v krajine pôvodu vynálezu v súlade s bodom 3 a 4 článku 3. Dodatočná expertíza sa spravidla vykonáva v priebehu jedného roka odo dňa, čo došlo vyrozumenie o udelení ochranného dokumentu.

3. Rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom neuznaní ochranného dokumentu sa bezodkladne zasiela prihlasovateľovi prostredníctvom príslušného orgánu krajiny pôvodu vynálezu v súlade s bodom 2 článku 4 alebo prostredníctvom zástupcu v súlade s bodom 3 článku 4. Proti takému rozhodnutiu sa môže podať odvolanie rovnakým spôsobom ako proti rozhodnutiu o zamietnutí udelenia ochranného dokumentu na prihlášku vynálezu podanú v danom zmluvnom štáte v súlade s jeho národným zákonodarstvom.

Článok 6

Všetky rozhodnutia vydané na základe žiadosti o uznanie ochranného dokumentu sú platné iba na území zmluvného štátu, v ktorom boli vydané. Uvedené rozhodnutia sa nedotýkajú platnosti ochranných dokumentov na území iných zmluvných štátov.

Článok 7

1. Rozhodnutia urobené v krajine pôvodu vynálezu o úplnom alebo čiastočnom zrušení ochranného dokumentu, pri ktorom boli zaslané žiadosti o uznanie v iných zmluvných štátoch, sa bezodkladne oznamujú štátom, do ktorých sa žiadosti podali.

2. Zrušenie ochranného dokumentu v štáte jeho udelenia sa nedotýka platnosti rozhodnutia o uznaní ochranného dokumentu na území iných zmluvných štátov, ale môže byť základom alebo môže sa vziať do úvahy pri konaní ustanovenom v článku 5 tejto Dohody.

Článok 8

1. Úrady pre vynálezcovstvo zmluvných štátov budú vykonávať zverejnenia týkajúce sa úplného alebo čiastočného uznania ochranných dokumentov.

2. Úrady pre vynálezcovstvo zmluvných štátov sú oprávnené vykonávať osobitné zverejnenia týkajúce sa došlých žiadostí, ako aj rozhodnutia o zamietnutí uznania ochranných dokumentov.

Článok 9

1. Ktorákoľvek zainteresovaná osoba môže v súlade s národným zákonodarstvom zmluvného štátu, v ktorom sa uznáva ochranný dokument, podať námietky proti rozhodnutiu o uznaní ochranného dokumentu alebo žiadosť o zrušenie takého rozhodnutia, alebo vyrozumieť úrad pre vynálezcovstvo tohto štátu o okolnostiach, ktoré zabraňujú uznaniu ochranného dokumentu.

2. Odôvodnenia a právne následky námietok, žiadosti alebo vyrozumenia, ako aj postup ich prerokúvania sa vykonávajú podľa ustanovení národného zákonodarstva štátu, ktorý dostal žiadosť týkajúcu sa ochranného dokumentu. Rozhodnutie prijaté na základe prerokovania námietok, žiadosti alebo vyrozumenia sa oznamuje prihlasovateľovi prostredníctvom príslušného orgánu krajiny pôvodu vynálezu v súlade s bodom 2 článku 4 alebo prostredníctvom zástupcu v súlade s bodom 3 článku 4.

Článok 10

Úrady pre vynálezcovstvo zmluvných štátov budú vykonávať zverejnenia týkajúce sa rozhodnutí urobených v dôsledku prerokovania námietok proti rozhodnutiu o uznaní ochranného dokumentu, žiadostí o zrušenie tohto rozhodnutia alebo vyrozumení o okolnostiach, zabraňujúcich uznaniu ochranného dokumentu. Každý zmluvný štát si určí spôsob tohto zverejňovania.

Článok 11

Touto Dohodou nie sú dotknuté jestvujúce podmienky odovzdávania vedeckotechnických výsledkov medzi zmluvnými štátmi, ak sa spolu s vynálezom odovzdávajú technicko-organizačné skúsenosti majiteľa ochranného dokumentu z využívania tohto vynálezu.

Článok 12

1. Pri využívaní vynálezov, na ktoré boli uznané ochranné dokumenty v zmluvných štátoch vo forme autorských osvedčení, určia odmenu autorovi (autorom) príslušné organizácie štátov, ktoré využívajú tieto vynálezy v súlade s ich národným zákonodarstvom.

2. Vynálezy, na ktoré boli uznané ochranné dokumenty v zmluvných štátoch vo forme patentov, využívajú zainteresované strany na základe dvojstranných dohôd. Odmenu autorovi (autorom) určujú organizácie štátov, ktoré využívajú tieto vynálezy, v súlade so svojím národným zákonodarstvom, ak v dohodách o využívaní týchto vynálezov nie sú určené platby majiteľovi patentov za ich využívanie.

Článok 13

Na základe dvojstrannej dohody medzi úradmi pre vynálezcovstvo zmluvných štátov sa môžu určovať oblasti techniky v súlade s medzinárodným patentovým triedením, v ktorých je žiadúce prednostne dostať žiadosť o uznanie ochranných dokumentov. Pri vynálezoch, ktoré sa netýkajú oblastí techniky, ktoré sú predmetom uvedenej dohody, sa žiadosti môžu podávať podľa uváženia prihlasovateľov.

Článok 14

Táto Dohoda nevylučuje možnosť vyžadovať poskytovanie právnej ochrany vynálezom v súlade s národným zákonodarstvom zmluvných štátov.

Článok 15

1. Dokumenty zasielané v súlade s touto Dohodou z jedného zmluvného štátu do druhého sa predkladajú v ruskom jazyku, ak sa požaduje uznanie ochranného dokumentu vo forme autorského osvedčenia, alebo v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa požaduje uznanie ochranného dokumentu vo forme patentu alebo na základe dvojstrannej dohody medzi úradmi pre vynálezcovstvo zmluvných štátov v iných jazykoch.

2. Správnosť prekladu opisu vynálezu včítane definície vynálezu, ak sa požaduje uznanie ochranného dokumentu vo forme autorského osvedčenia, overuje príslušný orgán krajiny pôvodu vynálezu. Ak sa uznanie ochranného dokumentu požaduje vo forme patentu, musí prihlasovateľ overiť správnosť prekladu opisu vynálezu včítane definície vynálezu v súlade so zákonodarstvom štátu, v ktorom sa uznanie požaduje.

Článok 16

Pri podpísaní tejto Dohody alebo pri odovzdaní dokumentu o jej ratifikácii, schválení, prijatí alebo pri prístupe k nej oznámi každý zmluvný štát depozitárovi, ktoré jeho národné dokumenty sa považujú za ochranné dokumenty v zmysle článku 1 tejto Dohody a na základe ktorých sa budú podávať žiadosti o uznanie, ako aj ktoré jeho národné dokumenty zodpovedajú jednotlivým formám ochrany ustanoveným v článku 4 tejto Dohody. Zmluvné štáty tiež oznámia rovnakým spôsobom, ktoré orgány sa považujú za príslušné v zmysle tejto Dohody. Rovnakým spôsobom sa depozitárovi oznámia zmeny vykonané v národnom zákonodarstve.

Článok 17

Súčasne s podpísaním tejto Dohody schvália spoločne vedúci úradov pre vynálezcovstvo zmluvných štátov, ktorí podpísali túto Dohodu, vykonávacie predpisy, ktoré nadobudnú platnosť súčasne s touto Dohodou.

Tieto vykonávacie predpisy určia najmä:

a) formu žiadosti a vyrozumenia uvedených v tejto Dohode;

b) pravidlá na vypracovanie opisu vynálezu, definície vynálezu, anotácie opisu vynálezu;

c) spôsob zasielania žiadosti, ako aj iných dokumentov zasielaných podľa tejto Dohody;

d) iné legislatívne a technické normy nevyhnutné pre praktické vykonávanie tejto Dohody.

Článok 18

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť 90. dňom buď odo dňa jej podpisu troma štátmi bez výhrady jej ďalšej ratifikácie, schválenia alebo prijatia, alebo dňom, keď depozitár dostane doklad o ratifikácii, schválení alebo prijatí Dohody od tretieho štátu, pričom do tohto počtu troch štátov sa zahŕňajú aj štáty, ktoré podpísali Dohodu bez výhrad.

2. Pre štáty, ktoré odovzdajú depozitárovi doklad o ratifikácii, schválení alebo prijatí tejto Dohody po nadobudnutí platnosti tejto Dohody, nadobúda Dohoda platnosť za 90 dní odo dňa, keď depozitár tento doklad dostane.

3. Funkciu depozitára tejto Dohody bude vykonávať Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 19

1. K tejto Dohode môžu po nadobudnutí jej platnosti pristupovať so súhlasom zmluvných štátov ďalšie štáty, a to tak, že odovzdajú depozitárovi doklady o prístupe.

2. Pre pristupujúce štáty nadobudne Dohoda platnosť po uplynutí 90 dní odo dňa, keď depozitár dostane posledné oznámenie o súhlase s prístupom.

Článok 20

1. Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti. Po uplynutí tejto lehoty sa platnosť Dohody automaticky predlžuje vždy na ďalších päť rokov. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže Dohodu vypovedať 6 mesiacov pred uplynutím riadnej doby jej platnosti, a to písomným vyrozumením depozitára.

2. V prípade skončenia platnosti tejto Dohody budú jej ustanovenia platiť pre právnu ochranu vynálezov získanú na základe a v dobe platnosti tejto Dohody.

Článok 21

1. Táto Dohoda sa môže zmeniť iba so súhlasom všetkých zmluvných štátov. Návrhy na zmeny môže predložiť ktorýkoľvek zmluvný štát. Tieto návrhy sa predkladajú depozitárovi.

2. Vykonávacie predpisy k tejto Dohode sa môžu zmeniť so súhlasom vedúcich úradov pre vynálezcovstvo všetkých zmluvných štátov.

Článok 22

Depozitár tejto Dohody vykoná registráciu Dohody v Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty OSN.

Článok 23

Depozitár zasiela overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným štátom, vyrozumie ich o dátume, keď Dohoda nadobudla platnosť, o došlých oznámeniach o ratifikácii, schválení alebo prijatí Dohody, o prístupe k Dohode, o výpovediach Dohody, ako aj o všetkých iných oznámeniach, ktoré dostal.

Dojednané v Havane 18. decembra 1976 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

VYKONÁVACIE PREDPISY

k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy

1. Žiadosť podľa bodu 1 článku 3 Dohody o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy (ďalej len „Dohoda“) sa vypracuje podľa priloženého vzoru (príloha č. 1).

2. Žiadosť sa podáva vo dvoch vyhotoveniach.

3. Príslušnému orgánu krajín pôvodu vynálezu, ktorý podal žiadosť, zasiela úrad pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa požaduje uznanie ochranného dokumentu, vyrozumenie o tom, že žiadosť došla v súlade s národným zákonodarstvom.

4. Žiadosť môže byť kedykoľvek odvolaná, a to tak, že sa predloží vyhlásenie o vzdaní sa žiadosti úradu pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa požaduje uznanie ochranného dokumentu, s výnimkou prípadu, keď v súlade s článkom 8 Dohody sa vykonalo zverejnenie.

4.A.1. Žiadosť môže byť, podľa požiadavky prihlasovateľa, zmenená na prihlášku vynálezu so zachovaním práva prednosti a skôr požadovanej formy ochrany za podmienky, že uvedená požiadavka bude doručená v lehotách ustanovených právnymi predpismi štátu príslušného na vydanie rozhodnutia o prihláške vynálezu.

4.A.2. Prihláška vynálezu podaná zo zmluvného štátu Dohody môže byť zmenená podľa požiadavky prihlasovateľa na žiadosť o uznaní ochranného dokumentu so zachovaním práva prednosti na vynález i skôr požadovanej formy ochrany za podmienky, že uvedená požiadavka bude doručená pred uplynutím dva a pol roka od dátumu podania prihlášky vynálezu a tiež, pokiaľ o prihláške ešte nebolo vydané rozhodnutie o udelení alebo neudelení ochranného dokumentu.

4.A.3. Zmeny uvedené v bodoch 4.A.1. a 4.A.2. sa vykonávajú postupom ustanoveným právnymi predpismi štátu, v ktorom sa žiada o poskytnutie právnej ochrany vynálezu.

5. Opis vynálezu musí mať túto štruktúru:

a) názov vynálezu a triedu medzinárodného triedenia vynálezov, do ktorej podľa názoru prihlasovateľa vynález spadá. Názov vynálezu musí byť zhodný s názvom uvedeným v žiadosti;

b) odbor, do ktorého vynález spadá, a údaje o objektoch, v ktorých je možné alebo účelné vynález použiť;

c) charakteristika známych technických riešení s uvedením ich nedostatkov, ktoré vynález odstraňuje; vyšší účinok dosahovaný využitím vynálezu v porovnaní so známymi riešeniami; tu treba uviesť zdroje informácií, v ktorých je obsiahnutý opis známych technických riešení;

d) výklad podstaty vynálezu sa má začínať uvedením problému, ktorý vynález rieši.

Opis vynálezu, ktorý je charakterizovaný v definícii vynálezu, sa musí vypracovať tak podrobne, aby bolo možné poznať podstatu vynálezu a jeho vykonanie.

V prípade, že vynález je zobrazený na výkresoch, uvádza sa zoznam jednotlivých vyobrazení s krátkym objasnením každého obrazca jednotlivo.

V súlade s charakterom vynálezu musí jeho opis zodpovedať nasledujúcim požiadavkám:

- zariadenie sa musí opísať v statickom stave. Po tomto opise zariadenia v statickom stave treba opísať toto zariadenie v činnosti;

- opis spôsobu musí obsahovať výpočet operácií, uvedenie následnosti a režimov (teplota, tlak ap.) pri uskutočňovaní týchto operácií;

- opis látky musí obsahovať jej charakteristiku s výpočtom zložiek (zloženie látky) a ďalej sa musia uviesť rozsahy v percentuálnych pomeroch zložiek (od . . . - do . . .), ako sú v látke obsiahnuté. Takisto treba uviesť fyzikálny stav a vlastnosti týchto zložiek v ich začiatočnom stave, ako aj dôkazy o zložení a vlastnostiach získanej látky;

e) príklady realizácie vynálezu. Treba uviesť podľa názoru žiadateľa najúčelnejšiu formu realizácie vynálezu, osobitné možnosti jeho použitia a opis jeho špecifických predností. Počet a druhy príkladov sa musia voliť tak, aby dostatočne zachycovali celý rozsah vynálezu;

f) ak z opisu alebo charakteru vynálezu nevyplýva, akým spôsobom sa môže vynález využiť v priemysle, treba tento spôsob uviesť osobitne.

Odporúča sa dodržiavať v opise vynálezu poradie uvedených bodov, ako aj to, aby každá časť opisu bola opatrená príslušným záhlavím.

6.1 Definícia vynálezu (ďalej len „definícia“) sa musí začínať názvom vynálezu, ktorý je uvedený v žiadosti a opise, a má byť plne založená na opise vynálezu.

6.2 Definícia sa môže skladať z jedného bodu alebo z niekoľkých bodov a musí vyhovovať týmto požiadavkám:

a) všetky body definície musí obsahovať predvýznakovú a význakovú časť, ktoré sú medzi sebou spojené vetou (vyznačujúci sa tým, že . . .);

b) predvýznaková časť prvého (hlavného) bodu definície musí obsahovať názov vynálezu a jeho známe znaky spoločné s najbližším predchádzajúcim technickým riešením;

c) ak vynález nemá znaky spoločné s predchádzajúcim riešením, je v predvýznakovej časti uvedený iba názov s určením vynálezu;

d) vedľajšie body definície rozvíjajú súhrn znakov uvedených vo význakovej časti hlavného bodu, priamo a (alebo) nepriamo, a to rozvíjaním predchádzajúcich vedľajších bodov;

e) predvýznaková časť vedľajších bodov obsahuje iba názov vynálezu v plnom alebo skrátenom znení;

f) v prípadoch, že prihláška obsahuje niekoľko vynálezov týkajúcich sa rôznych kategórií (látka, spôsob, zariadenie), uvádzajú sa význaky týchto vynálezov v hlavných bodoch definície;

g) hlavné body jednotlivých vynálezov sa uvádzajú v poradí zodpovedajúcom názvu vynálezu; vedľajšie body definície jednotlivých vynálezov sa uvádzajú v závislosti zodpovedajúcej každému vynálezu;

h) body definície sa číslujú arabskými číslicami za sebou;

ch) definícia nesmie obsahovať odkazy na opis alebo výkresy, s výnimkou tých prípadov, keď je to nevyhnutné a vyplýva to z charakteru vynálezu;

i) ak prihláška obsahuje výkres, môžu byť v definícii vynálezu po uvedení jednotlivých význakov uvedené vzťahové značky týkajúce sa jednotlivých súčastí zobrazených na výkrese a zodpovedajúce uvedeným znakom, ak to prispeje k ľahšiemu porozumeniu definície; vzťahové značky v prípade ich použitia je vhodné uvádzať v zátvorkách.

7.1 Výkresy nesmú obsahovať žiadne nadpisy, vysvetlivky a pod. Za účelom ľahšieho pochopenia zobrazeného predmetu sa pripúšťajú krátke vysvetlivky, napr. „voda“, „para“, „otvorené“, „zavreté“, „rez A-B“. Elektrické zapojenia, blokové schémy alebo technologické schémy môžu obsahovať niekoľko krátkych kľúčových slov nevyhnutných pre porozumenie.

7.2 Výkresy sa vyhotovujú trvanlivými čiernymi čiarami, rovnako hrubými a zreteľnými, bez vykresľovania.

7.3 Rezy sa znázorňujú šikmým šrafovaním vyhotoveným tak, aby neprekážalo jasnému čítaniu vzťahových značiek a hlavných čiar.

7.4 Mierka výkresov a presnosť ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby pri fotografovaní so zmenšením dĺžkových rozmerov do dvoch tretín bolo možné ľahko rozlíšiť všetky detaily.

Vo výnimočných prípadoch, keď treba mať predstavu o rozmeroch znázornených predmetov, uvádza sa na výkresoch grafická mierka.

7.5 Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary na výkresoch musia byť jednoduché a zreteľné. Číslice a písmená nesmú byť v zátvorkách, zakrúžkované a v úvodzovkách.

7.6 Každý prvok akéhokoľvek predmetu je vyhotovený v príslušnom pomere s ostatnými prvkami tohto predmetu, s výnimkou tých prípadov, keď rozdielny pomer je nevyhnutný pre zreteľnejšie zobrazenie predmetu.

7.7 Výška číslic a písmen musí byť aspoň 3,2 mm.

7.8 Na jednom liste výkresu môže byť niekoľko predmetov. Ak predmety znázornené na dvoch a viacej listoch predstavujú jednotný predmet, majú byť usporiadané tak, aby nechýbala žiadna časť predmetov zobrazených na rôznych listoch.

7.9 Jednotlivé predmety na výkresoch sú poradovo očíslované arabskými číslicami nezávisle na označení listov.

7.10 Vzťahové značky, ktoré nie sú uvedené v opise, nesmú byť uvedené na výkresoch a naopak.

7.11 Rovnakým detailom musia zodpovedať rovnaké vzťahové značky.

7.12 V prípadoch, keď výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, sa odporúča prikladať k prihláške samostatný list s uvedením zoznamu všetkých prvkov, ktoré sú označené týmito značkami.

8.1 Anotácia slúži iba na účely technických informácií a musí obsahovať:

a) názov vynálezu;

b) odbor, ktorého sa vynález týka;

c) problém, ktorý vynález rieši;

d) stručný výklad podstaty vynálezu, ako je obsiahnutý v opise, definícii, ako aj v materiáloch, ktoré vynález zobrazujú;

e) možné odbory, v ktorých sa môže vynález použiť;

f) pri vynálezoch týkajúcich sa chémie, ak je to nevyhnutné, chemický vzorec, ktorý zo všetkých uvedených vzorcov obsiahnutých v prihláške charakterizuje vynález najlepšie;

g) odvolávku na číslo predmetu, ktorý zo všetkých vyobrazení pripojených k prihláške charakterizuje vynález najlepšie.

8.2 Anotácia musí byť jasná. Odporúča sa, aby neobsahovala viac ako 150 slov. Anotácia nesmie obsahovať závery týkajúce sa predností alebo hodnoty vynálezu.

9. Pri vykonávaní expertízy vynálezu pred podaním žiadosti o uznaní ochranného dokumentu je rozsah materiálu určený v súlade s požiadavkami ustanovenými zákonodarstvom štátu, v ktorom sa expertíza vykonáva, kladenými na materiály, ktoré sa musia brať do úvahy pri vykonávaní úplnej expertízy vynálezu, ak ide o existenciu všetkých význakov vynálezu.

10. Vyrozumenie uvedené v bode 4 článku 3 Dohody sa vypracuje podľa priloženého vzoru (príloha č. 2).

10.A. Súčasne s upovedomením o vydanom rozhodnutí o udelení ochranného dokumentu sa v prípade, keď sa podáva žiadosť o uznanie ochranného dokumentu bez uplatnenia práva prednosti podľa článku 4 Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, predkladá správa o dodatočnej expertíze za obdobie od dátumu podania prvej prihlášky vynálezu na úrade štátu pôvodu vynálezu do dátumu podania žiadosti o uznanie ochranného dokumentu na tento vynález.

11. Úplné alebo čiastočné uznanie ochranných dokumentov sa zverejní v úradnom vestníku úradu pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa ochranný dokument uznáva.

Toto zverejnenie obsahuje údaj o uznaní ochranného dokumentu, číslo ochranného dokumentu, názov krajiny pôvodu vynálezu, uvedenie autora a prihlasovateľa, názov vynálezu, uvedenie priority a triediaci index podľa systému medzinárodného patentového triedenia. Vo zverejnení týkajúcom sa uznania ochranného dokumentu na závislý vynález je uvedená odvolávka na číslo základného ochranného dokumentu a rozhodnutie o jeho uznaní.

11.A. V prípade vyhovenia žiadosti o uznanie ochranného dokumentu na vynález vydáva úrad pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa o uznanie žiada, pokiaľ to dovoľujú právne predpisy tohto štátu, taký počet vyhotovení ochranných dokumentov na vynález, ktorý sa rovná počtu prihlasovateľov a autorov tohto vynálezu.

12. Ak sa vydá rozhodnutie o neuznaní ochranného dokumentu spôsobom ustanoveným národným zákonodarstvom, môže sa to zverejniť v úradnom vestníku úradu pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa rozhodnutie urobilo.

Toto zverejnenie obsahuje údaj o neuznaní ochranného dokumentu s odvolávkou na urobené rozhodnutie, číslo ochranného dokumentu, názov krajiny pôvodu vynálezu, triediaci index podľa systému medzinárodného patentového triedenia, uvedenie autora a prihlasovateľa a názov vynálezu.

13. Zverejnenie týkajúce sa rozhodnutí urobených na základe dodatočnej expertízy, ak tieto rozhodnutia zužujú rozsah vynálezu uvedeného v ochrannom dokumente alebo obsahujú zamietnutie uznania ochranného dokumentu, sa robí spôsobom ustanoveným národným zákonodarstvom štátu, ktorý dostal žiadosť o uznaní ochranného dokumentu.

Príloha 1

ŽIADOSŤ č.              o uznaní ochranného dokumentu

Vzor 01

Príloha 2

UPOVEDOMENIE č.                      o vydaní rozhodnutia o udelení ochranného dokumentu

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Dohodnuté označenie štátov BG-BĽR RO-RSR HU-MĽR CU-Kuba
DD-NDR CS-ČSSR SU-ZSSR MN-MOĽR

2) Pri väčšom počte prihlasovateľov a autorov viac než 1 sa údaje o nich uvádzajú na dopľňajúcej strane.