Nariadenie vlády č. 57/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.

(v znení č. 97/1978 Zb., 97/1978 Zb.)

Čiastka 13/1978
Platnosť od 19.06.1978
Účinnosť od 19.06.1978

57

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 27. apríla 1978

o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 zákona č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov:


§ 1

(1) Pri príležitosti 600. výročia úmrtia Karola IV. sa razia československé dukáty (ďalej len „dukáty“).

(2) Dukáty sa razia ako jednodukáty, dvojdukáty, päťdukáty a desaťdukáty zo zliatiny obsahujúcej 986 1/9 dielov zlata a 13 8/9 dielov medi. Pri razbe je povolená odchýlka najviac jedna tisícina nad alebo pod ustanovenú hmotnosť a rýdzosť.

§ 2

(1) Jednodukát má hmotnosť 3,4909 g s obsahom rýdzeho zlata 3,4210 g, priemer 19,75 mm a jeho okraj je jemne vrúbkovaný.

(2) Na lícnej strane jednodukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava dole vo dvoch neuzavretých kruhoch. Uprostred pod štátnym znakom je letopočet razby.

(3) Na rubovej strane jednodukáta je portrét Karola IV. v pravom trojštvrťovom profile. Vľavo od portrétu je gotický štít s českým levom, vpravo v úrovni čela je iniciála „K“. Pri okraji mince vpravo dole je meno „KAREL IV.“, vpravo hore letopočty „1346-1378“. S výnimkou miest, kde sa plastika koruny a zdobeného rúcha dotýka plochej obruby, je na obvode rubovej strany drobný perlovec.

(4) Značka „F“ autora návrhu akademického sochára Petra Formánka je umiestnená na rubovej strane pod portrétom.

§ 3

(1) Dvojdukát má hmotnosť 6,9818 g s obsahom rýdzeho zlata 6,8848 g, priemer 25 mm a jeho okraj je jemne vrúbkovaný.

(2) Na lícnej strane dvojdukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním je hodnotové číslo „2“. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava hore v uzavretom kruhu zdobenom na vnútornom i vonkajšom obvode drobným perlovcom. Uprostred dole pod hodnotovým číslom „2“ je letopočet razby „1978“.

(3) Na rubovej strane dvojdukáta je zobrazená lícna strana kráľovskej pečate Karola IV., predstavujúca panovníka sediaceho na tróne a držiaceho v ľavej ruke jablko a v pravej žezlo. V opise sprava dole v uzavretom kruhu zdobenom na vonkajšom i vnútornom obvode drobným perlovcom je latinský text „KAROLUS • DEI • GRA • ROMANOR • REX • SEMPER • AUGUSTUS“; po stranách trónu vpravo je text „ET • REX“, vľavo „BOEMIE“.

(4) Značka „A • P“ autora návrhu akademického sochára Andreja Petra je umiestnená na rubovej strane vedľa pravej nohy panovníka.

§ 4

(1) Päťdukát má hmotnosť 17,4545 g s obsahom rýdzeho zlata 17,2120 g, priemer 34 mm a jeho okraj je jemne vrúbkovaný.

(2) Na lícnej strane päťdukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise sprava dole v uzavretom kruhu. Po stranách štátneho znaku sú zdvojené kruhové úseče. Uprostred pod štátnym znakom je letopočet razby „1978“, pod ním hodnotové číslo „5“.

(3) Na rubovej strane päťdukáta je zobrazený ústredný motív pečatidla univerzitnej obce pražskej univerzity z polovice 14. storočia, na ktorom Karol IV. odovzdáva kniežaťu Václavovi zakladaciu listinu univerzity. Po stranách sú symboly jednotlivých fakúlt. V opise zľava hore je latinský text „UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS“. Dole pri okraji je letopočet „1348“.

(4) Značka „zk“ autora návrhu akademického sochára Zdeňka Kolářského je umiestnená na rubovej strane vpravo od podstavca s postavami.

§ 5

(1) Desaťdukát má hmotnosť 34,9090 g s obsahom rýdzeho zlata 34,4240 g, priemer 42 mm a jeho okraj je jemne vrúbkovaný.

(2) Na lícnej strane desaťdukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise sprava dole v uzavretom kruhu. Po stranách štátneho znaku sú zdvojené kruhové úseče. Uprostred pod štátnym znakom je letopočet razby „1978“, pod ním hodnotové číslo „10“.

(3) Na rubovej strane desaťdukáta je panoráma Hradčian s Karlovým mostom. V dolnej časti je mestský znak Prahy. V opise zľava hore je latinský text „PRAGA • MATER • URBIUM“.

(4) Značka „zk“ autora návrhu akademického sochára Zdeňka Kolářského je umiestnená na rubovej strane desaťdukáta vľavo od mestského znaku Prahy.

§ 6

(1) V roku 1978 sa razí dvadsaťtisíc jednodukátov a po desaťtisíc dvojdukátov, päťdukátov a desaťdukátov.

(2) V rokoch 1979, 1980, 1981 a 1982 sa razí po desaťtisíc jednodukátov s príslušným letopočtom razby.

(3) Dukáty razí Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Štrougal v. r.

Príloha nariadenia vlády č. 57/1978 Zb.

Obrázok 01