Zákon č. 64/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon

Čiastka 14/1978
Platnosť od 23.06.1978 do31.12.1997
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

64

ZÁKON

z 21. júna 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 20/1958 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 25

odsek 2 znie:

(2) Vojaci z povolania zotrvávajú vo vojenskej činnej službe a generáli, dôstojníci a práporčíci v zálohe zotrvávajú v zálohe podľa vojenských hodností do dosiahnutia týchto vekových hraníc:

Vojenské hodnostiVekové hranice
Činná službaZáloha 1. kategórieZáloha 2. kategórieZáloha 3. kategórie
rotní, rotmajstri a nadrotmajstri4550-55
podpráporčíci, práporčíci a nadpráporčíci5050-55
podporučíci a poručíci40404550
nadporučíci a kapitáni40455055
majori45455055
podplukovníci45505560
plukovníci5055-60
generáli5560-65
generáli - ženy50--50
ostatné vojačky z povolania a vojačky v zálohepodľa hodnosti--50

Po dobu určenú vekovou hranicou na zotrvanie v zálohe 3. kategórie predlžuje sa generálom v zálohe branná povinnosť (§ 5 ods. 2).“,

odsek 3 prvá veta znie:

„Vojakmi vo výslužbe sa stávajú generáli, dôstojníci a práporčíci, ktorí boli

a) prepustení z vojenskej činnej služby po dosiahnutí vekových hraníc zálohy 3. kategórie,

b) preložení do zálohy a dosiahli vekové hranice zálohy 3. kategórie,

c) prepustení z vojenskej činnej služby pre trvalú neschopnosť na vojenskú činnú službu.“.

2. V § 39 ods. 2 sa slovo „dôstojníci“ nahrádza slovami „generáli, dôstojníci a práporčíci“.

3. § 83 včítane nadpisu znie:

㤠83

Výklad niektorých pojmov

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, rozumejú sa tam, kde sa hovorí o „generáloch", muži i ženy, o „dôstojníkoch, práporčíkoch, poddôstojníkoch, vojakoch, vojakoch v zálohe a dobrovoľníkoch" aj „dôstojníčky, práporčíčky, poddôstojníčky, vojačky, vojačky v zálohe a dobrovoľníčky" a výrazom „mužstvo" sa rozumejú muži i ženy.“.


Čl. II

Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov z povolania prijatých do služobného pomeru podľa doterajších predpisov, pričom ich povinnosť na ďalšiu službu zostáva nedotknutá. Prepustenie týchto vojakov zo služobného pomeru upravujú osobitné predpisy.1)

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.