Predpisy v roku 1952

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1952 Zb. Nariadenie o horľavinách a výbušninách 13.02.1952
2/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 01.04.1952
3/1952 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1952 01.01.1952
4/1952 Zb. Zákon o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti 01.04.1952
5/1952 Zb. Nariadenie o dobrovoľných darcoch krvi 05.04.1952
6/1952 Zb. Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch 01.04.1952
7/1952 Zb. Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov 01.04.1952
8/1952 Zb. Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch 01.04.1952
9/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch 01.05.1952
10/1952 Zb. Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch 01.04.1952
11/1952 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952 01.01.1952
12/1952 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1952 01.01.1952
13/1952 Zb. Nariadenie o správe spojov 01.05.1952
14/1952 Zb. Nariadenie o nižších zdravotníckych pracovníkoch 29.04.1952
15/1952 Zb. Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch 01.04.1952
16/1952 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951 28.05.1952
17/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov 28.05.1952
18/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu 28.05.1952
19/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1952 01.01.1952
20/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl 31.05.1952
21/1952 Zb. Nariadenie o vernostnom prídavku baníkov 30.07.1951
22/1952 Zb. Nariadenie o novej úprave učňovských skúšok 25.06.1952
23/1952 Zb. Nariadenie o vkladných knižkách na meno 25.06.1952
24/1952 Zb. Nariadenie o organizácii preventívnej a liečebnej starostlivosti 18.07.1952
25/1952 Zb. Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik" 30.06.1952
26/1952 Zb. Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov 03.08.1952
27/1952 Zb. Nariadenie o organizácii colnej správy 01.08.1952
28/1952 Zb. Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií 21.07.1952
29/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav 21.07.1952
30/1952 Zb. Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1952
31/1952 Zb. Nariadenie o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti 15.07.1952
32/1952 Zb. Nariadenie o zrušení plodinových burz 01.08.1952
33/1952 Zb. Nariadenie o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc 01.08.1952
34/1952 Zb. Nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu 01.08.1952
35/1952 Zb. Nariadenie o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952 14.08.1952
36/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu 21.08.1952
37/1952 Zb. Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových 01.08.1952
38/1952 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly 01.09.1952
39/1952 Zb. Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer 01.09.1952
40/1952 Zb. Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl 05.09.1952
41/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady) 01.01.1953
42/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút 19.09.1952
43/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní odborných pracovníkov 19.09.1952
44/1952 Zb. Nariadenie o lekárnikoch 20.09.1952
45/1952 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru 20.09.1952
46/1952 Zb. Nariadenie o úprave národného dôchodkového poistenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín 01.10.1952
47/1952 Zb. Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii 01.10.1952
48/1952 Zb. Nariadenie o úprave colného sadzobníka 10.10.1952
49/1952 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952 01.12.1952
50/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 10.10.1952
51/1952 Zb. Nariadenie o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie 01.01.1953
52/1952 Zb. Zákon o Československej akadémii vied 12.11.1952
53/1952 Zb. Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení 01.11.1952
54/1952 Zb. Zákon o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby 01.01.1953
55/1952 Zb. Nariadenie o povinnostiach, právach a zodpovednosti hlavných (vedúcich) účtovníkov a o organizácii účtovnej služby 01.01.1953
56/1952 Zb. Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 15.11.1952
57/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 15.11.1952
58/1952 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady 17.11.1952
59/1952 Zb. Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami 17.11.1952
60/1952 Zb. Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža 17.11.1952
61/1952 Zb. Zákon o námornej plavbe 01.01.1953
62/1952 Zb. Zákon o rybárstve 01.01.1953
63/1952 Zb. Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe 17.11.1952
64/1952 Zb. Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre 01.01.1953
65/1952 Zb. Zákon o prokuratúre 01.01.1953
66/1952 Zb. Zákon o organizácii súdov 01.01.1953
67/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok 01.01.1953
68/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok 01.01.1953
69/1952 Zb. Zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže 01.01.1953
70/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže 01.01.1953
71/1952 Zb. Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu 17.12.1952
72/1952 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek 01.01.1953
73/1952 Zb. Zákon o dani z obratu 01.01.1953
74/1952 Zb. Zákon o dani z výkonov 01.01.1953
75/1952 Zb. Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií 01.01.1953
76/1952 Zb. Zákon o dani zo mzdy 01.01.1953
77/1952 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani 22.12.1952
78/1952 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1953
79/1952 Zb. Zákon o živnostenskej dani 01.01.1953
80/1952 Zb. Zákon o domovej dani 01.01.1953
81/1952 Zb. Zákon o dani z predstavení 01.01.1953
82/1952 Zb. Zákon o miestnych poplatkoch 01.01.1953
83/1952 Zb. Zákon o rozpočtoch národných výborov 01.01.1953
84/1952 Zb. Zákon o organizácii peňažníctva 01.01.1953
85/1952 Zb. Zákon o poisťovníctve 01.01.1953
86/1952 Zb. Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií 01.01.1953
87/1952 Zb. Zákon o reorganizácii brannej výchovy 01.01.1953
88/1952 Zb. Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl 01.01.1953
89/1952 Zb. Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl 01.01.1953
90/1952 Zb. Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied 01.01.1953
91/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied 24.12.1952
92/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl 31.12.1952
93/1952 Zb. Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu 01.01.1953
94/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov 01.01.1953
95/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy 01.01.1953
96/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia 01.01.1953
97/1952 Zb. Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku 01.07.1950
98/1952 Zb. Nariadenie o Štátnej obchodnej inšpekcii 30.12.1952
99/1952 Zb. Nariadenie o organizácii veterinárnej služby a o niektorých veterinárnych opatreniach (veterinárny poriadok) 01.01.1953
100/1952 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.01.1953
101/1952 Zb. Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia 01.01.1953
102/1952 Zb. Nariadenie o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva 01.01.1953
103/1952 Zb. Nariadenie o zovňajšom označení členov závodnej stráže 15.12.1952
104/1952 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci 14.01.1953
105/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953 01.01.1953
106/1952 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu) 01.01.1953
107/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení 01.01.1953
108/1952 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych 01.01.1953
109/1952 Zb. Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov 01.01.1953
110/1952 Zb. Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch 01.01.1953
Presunúť na začiatok