Zákon č. 54/1952 Zb.Zákon o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby

Čiastka 32/1952
Platnosť od 15.11.1952 do30.11.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do30.11.1961
Zrušený 134/1961 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušuje sa zákon č. 54/1952 Zb. predpisom č. 14/1958 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1958, pre jednotné roľnícke družstvá však dňom, ktorý určí nariadením minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

54.

Zákon

zo dňa 30. októbra 1952

o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Závažnosť úloh, ktoré pripadajú účtovnej evidencii v socialistickom plánovanom hospodárstve, najmä upevňovať štátny poriadok vo veciach evidencie peňažných prostriedkov, zásob a iných hospodárskych prostriedkov, zamedzovať nezákonné ich vydávanie a nehospodárne zaobchádzanie s nimi, upevňovať chozrasčot a uplatňovať zásadu najprísnejšej hospodárnosti, vyžaduje, aby boly účtovnej službe zabezpečené predpoklady pre ich splnenie. Za tým účelom treba zriadiť funkciu hlavného účtovníka a vedúceho účtovníka, ustanoviť orgány účtovnej služby a vymedziť ich pôsobnosť.

§ 2.

(1) V účtovných jednotkách, ktorými sa rozumejú podniky, úrady, národné výbory, ich referáty, zariadenia a iné hospodáriace celky, sa zriaďuje funkcia hlavného (vedúceho) účtovníka.

(2) Pre výkon účtovnej služby sa zriadia ústredné učtárne, hlavné učtárne alebo učtárne ako samostatné organizačné útvary účtovných jednotiek a nesmú byť začlenené do iného ich organizačného útvaru.

§ 3.

(1) Hlavný účtovník vedie ústrednú učtáreň alebo hlavnú učtáreň, vedúci účtovník vedie učtáreň.

(2) Hlavný (vedúci) účtovník vykonáva funkciu štátneho kontrolného orgánu vo veciach zachovávania hospodárskej, finančnej a rozpočtovej disciplíny.

§ 4.

(1) Hlavní účtovníci ústredných a hlavných učtární zabezpečujú jednotnú organizáciu a vedenie účtovnej evidencie a účtovnej služby v podriadených účtovných jednotkách, ako i dozor v týchto veciach; ich rozkazy sú pre tieto účtovné jednotky záväzné.

(2) Hlavní (vedúci) účtovníci vedú účtovnú evidenciu vo svojich účtovných jednotkách.

(3) Rozkazy hlavných (vedúcich) účtovníkov týkajúce sa správneho vyhotovovania, obehu a včasného predkladania účtovných dokladov sú záväzné pre všetkých pracovníkov účtovnej jednotky.

§ 5.

(1) Hlavného účtovníka na ministerstvách, iných ústredných úradoch a v ústrediach organizácií (ústredné účtovné jednotky) ustanovuje a odvoláva kompetentný minister, poprípade vedúci iného ústredného úradu alebo ústredia organizácií, ktorému je hlavný účtovník tiež priamo podriadený.

(2) Hlavného (vedúceho) účtovníka v podriadených účtovných jednotkách na návrh ich vedúceho ustanovuje a odvoláva vedúci priamo nadriadenej účtovnej jednotky so súhlasom - minister po vypočutí - svojho hlavného účtovníka. Ministri, vedúci iných ústredných úradov a ústredí organizácií si však môžu vyhradiť právo ustanovovať a odvolávať hlavného účtovníka i v účtovných jednotkách, ktoré im nie sú priamo podriadené.

(3) Pracovné príjmy hlavného (vedúceho) účtovníka podriadenej účtovnej jednotky v rámci platných predpisov určí vedúci priamo nadriadenej účtovnej jednotky so súhlasom - minister po vypočutí - svojho hlavného účtovníka, pokiaľ na to podľa osobitných predpisov nie je kompetentný vyšší orgán.

§ 6.

Hlavný (vedúci) účtovník podriadených účtovných jednotiek je v administratívnych veciach podriadený priamo vedúcemu účtovnej jednotky; vo veciach účtovnej evidencie je podriadený hlavnému účtovníkovi priamo nadriadenej účtovnej jednotky. Nezhody medzi ním a vedúcim účtovnej jednotky rozhoduje vedúci priamo nadriadenej účtovnej jednotky so súhlasom - minister po vypočutí - svojho hlavného účtovníka.

§ 7.

(1) Pracovníkov ústrednej učtárni, hlavnej učtárni a učtárni prideľuje, odvoláva ich a ich pracovné príjmy určuje (§ 5 ods. 3) vedúci kompetentnej účtovnej jednotky so súhlasom - minister po vypočutí - svojho hlavného (vedúceho) účtovníka.

(2) Pridelení pracovníci sú podriadení hlavnému (vedúcemu) účtovníkovi a nesmú byť bez jeho súhlasu zamestnávaní prácami, ktoré sa netýkajú účtovnej evidencie.

§ 8.

Ministerstvo štátnej kontroly skúma oznámenia a sťažnosti hlavných (vedúcich) účtovníkov vo veciach trestov, včítane prepustenia, uložených im v súvislosti s výkonom ich funkcie a robí opatrenia na stíhanie vedúcich účtovných jednotiek, ktorí sa previnili porušením práv hlavného (vedúceho) účtovníka.

§ 9.

(1) Vláda upraví nariadením podrobnosti

a) o zriadení ústredných učtární, hlavných učtární a učtární, ako aj o ich pôsobnosti,

b) o povinnostiach, právach a zodpovednosti hlavných (vedúcich) účtovníkov.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, aby podľa potreby určil odchýlky od ustanovení tohto zákona, najmä pre národné výbory a pre malé účtovné jednotky.

(3) Minister pôdohospodárstva sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom financií určil odchýlky od ustanovení tohto zákona pre jednotné roľnícke družstvá.


§ 10.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, najmä ustanovenia § 26 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových, a ustanovenie § 19 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálnych podnikoch, a predpisy o funkcii úsporného referenta v štátnej správe.

(2) Kompetentný minister určí, kto bude vykonávať doterajšie úlohy podnikového hospodára, pokiaľ sa týmto zákonom neukladajú hlavnému (vedúcemu) účtovníkovi; minister financií urobí obdobné opatrenie, pokiaľ ide o úlohy úsporného referenta.

§ 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.