77

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o pôdohospodárskej dani.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

V záujme ďalšieho rozvoja pôdohospodárstva a na podporu prechodu malých a stredných roľníkov k družstevnej výrobe s vyššou produktivitou práce zavádza sa nová pôdohospodárska daň.


Oddiel I.

Daňová povinnosť.

§ 2.

(1) Pôdohospodárskej dani podliehajú príjmy z pôdohospodárskeho hospodárstva s výnimkou príjmov z pôdohospodárskych hospodárstiev štátneho socialistického sektora.

(2) Daňou sú povinné osoby (jednotlivci i jednotné roľnícke družstvá), ktoré prevádzajú na vlastný alebo spoločný účet pôdohospodárske hospodárstvo. Pritom nerozhoduje, či sa pôdohospodárske hospodárstvo prevádza na pôde vlastnej, najatej či prevzatej do obhospodárovania na podklade iného právneho pomeru.

§ 3.

Pôdohospodárskym hospodárstvom je súhrn všetkých majetkových predmetov a práv, ktoré tvoria hospodársky celok a slúžia trvale poľnohospodárstvu, lesníctvu alebo rybnikárstvu ako hlavnému účelu, s výnimkou cenných papierov a úsporných vkladov.

§ 4.

K prevádzke pôdohospodárskeho hospodárstva patrí tiež:

1. vedľajšia výroba, pokiaľ sa obmedzuje na spracovanie výrobkov vlastného hospodárstva;

2. predaj výrobkov vlastného pôdohospodárskeho hospodárstva;

3. vedľajšie zamestnanie (povozníctvo, oranie za mzdu, trepanie ľanu a pod.);

4. u jednotných roľníckych družstiev všetky ostatné druhy ich činnosti.

§ 5.

Zdaňovacie obdobie

Daň sa vyrubuje na každý kalendárny rok s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 2.

Dani podrobený príjem

§ 6

(1) Základom dane je príjem podrobený dani. Tento príjem sa vypočítava podľa priemerných noriem výnosnosti pripadajúcich na 1 ha pôdohospodárskej pôdy a podľa celkovej výmery všetkých pozemkov spôsobilých na pôdohospodárske obrábanie patriacich k pôdohospodárskemu hospodárstvu. Dani podrobené príjmy z pozemkov určených pestovaniu zvláštnych kultúr (plodín) sa však vypočítavajú podľa skutočne docielených príjmov (peňažných a naturálnych).

(2) Priemerné normy výnosnosti určí každoročne vláda na návrh ministra financií a ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podľa výrobnej oblasti, v ktorej je pôdohospodárske hospodárstvo, podľa úrodnosti pôdy a s prihliadnutím k výrobným úlohám v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

(3) Druhy zvláštnych kultúr (plodín), okruh daňovníkov, u ktorých sa dani podrobené príjmy z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) vypočítavajú podľa skutočne docielených príjmov, a spôsob výpočtu základu dane určuje minister financií po dohode s ministrom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

§ 7.

Okresný národný výbor môže na návrh miestneho národného výboru alebo na základe vlastného zistenia zvýšiť dani podrobený príjem vypočítaný podľa priemerných noriem výnosnosti až o 30 % s prihliadnutím na mimoriadne príjmy daňovníka, najmä na príjmy z činností uvedených v § 4.

Oddiel II.

Vyrubenie dane samostatne hospodáriacim roľníkom.

§ 8.

Pre určenie dani podrobeného príjmu je rozhodná celková výmera všetkých pozemkov (§ 6 ods. 1) podľa stavu k 1. januáru roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

§ 9.

Sadzba dane.

Pôdohospodárska daň je pri základe dane
nad Kčsdo Kčs
20.000 2 %
20.000 40.000 400 Kčs a 2.5 %základu presahujúceho20.000 Kčs
40.000 60.000 900 „ a 3 % „ „40.000 „
60.000 100.0001.500 „ a7 %„ „60.000 „
100.000 150.0004.300 „ a 15 %„ „ 100.000 “
150.000 200.000 11.800 „ a25 %„ „150.000 „
200.00024.300 „ a 40 %„ „ 200.000 „.

§ 10.

Zvýšenie a sníženie dane.

(1) Daňovníkom bezdetným sa zvyšuje daň o 10 % vyrubenej dane.

(2) Daňovníkom s dvoma maloletými deťmi sa snižuje daň o 15 %, s troma deťmi o 30 % a so štyrmi alebo viacerými deťmi o 45 % vyrubenej dane, vždy však nanajvýš o 6.000 Kčs. Daň sa sníži len vtedy, ak nebola daňovníkovi z toho istého dôvodu snížená iná daň.

(3) Okresný národný výbor môže sám alebo na návrh miestneho národného výboru zvýšiť dedinským boháčom vyrubenú daň až o 30 %.

§ 11.

Dani nepodliehajúce minimum.

Roľníkom, ktorí sú odkázaní svojou výživou a výživou svojej rodiny výhradne na príjmy z pôdohospodárstva, sa daň nevyrubí, ak nepresahuje základ dane 15.000 Kčs.

Vyrubenie dane členom jednotných roľníckych družstiev.

§ 12.

(1) U členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu nepodlieha dani podiel na spoločnom hospodárení družstva, ktorý sa im vypláca v peniazoch alebo naturáliách podľa pracovných jednotiek.

(2) Dani podrobeným príjmom u týchto členov sú príjmy zo záhumienkov vypočítané spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 a u členov jednotných roľníckych družstiev III. typu aj príjmy, ktoré sú im vyplácané v peniazoch alebo v naturáliách ako náhrada za užívanie pôdy, s ktorou členovia vstúpili do družstva. Pre určenie dani podrobeného príjmu zo záhumienku je rozhodná jeho výmera podľa stavu k 1. januáru roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Príjmy v naturáliách sa ocenia výkupnými cenami.

§ 13.

(1) Daň sa vyrubí sadzbami uvedenými v § 9. Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 platia obdobne.

(2) Členom jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu sa daň nevyrubí, ak nepresahujú dani podrobené príjmy (§ 12 ods. 2) spolu s príjmami vyplatenými im podľa pracovných jednotiek sumu 15.000 Kčs.

§ 14.

(1) U členov jednotných roľníckych družstiev I. a II. typu podlieha dani príjem z ich pôdohospodárskeho hospodárstva, včítane pozemkov, ktoré odovzdali družstvu na spoločné obrábanie.

(2) Dani podrobený príjem sa vypočíta spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1. Pre určenie dani podrobeného príjmu je rozhodná celková výmera pozemkov uvedených v odseku 1 podľa stavu k 1. januáru roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Daň sa vyrubí sadzbami uvedenými v § 9. Členom jednotných roľníckych družstiev II. typu sa poskytne sľava vo výške 10 % vyrubenej dane. Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 a § 11 platia obdobne.

§ 15.

(1) Ak sa stane roľník v priebehu roku členom jednotného roľníckeho družstva vyššieho typu, prepočítajú sa splátky, ktoré ku dňu vstupu do tohto družstva dosiaľ neboly sročné, tak, ako by šlo o vyrubenie dane členovi jednotného roľníckeho družstva oného typu, členom ktorého sa novo stal.

(2) Ak prestane byť roľník v priebehu roku členom jednotného roľníckeho družstva, vyrubí sa mu pôdohospodárska daň na tento rok ako samostatne hospodáriacemu roľníkovi. Pre určenie dani podrobeného príjmu v tomto prípade je rozhodná celková výmera všetkých pozemkov (§ 6 ods. 1), ktorá mu bola jednotným roľníckym družstvom vydelená.

Vyrubenie dane jednotným roľníckym družstvám.

§ 16.

(1) U jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu podlieha dani príjem zodpovedajúci výmere všetkých pozemkov spoločne obhospodárovaných. Príjmy zo záhumienkov sa zdaňujú u jednotlivých členov družstva (§ 12 ods. 2).

(2) Dani podrobený príjem sa vypočíta spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1. Pre určenie dani podrobeného príjmu je rozhodná celková výmera spoločne obhospodárovaných pozemkov podľa stavu k 1. januáru roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Daň je 2 % základu dane. Jednotným roľníckym družstvám, ktoré prijaly prevádzkové poriadky III. alebo IV. typu (vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev), poskytne sa po dva roky sľava vo výške 50 % vyrubenej dane.

§ 17.

(1) U jednotných roľníckych družstiev I. a II. typu podlieha dani príjem zodpovedajúci výmere spoločne obrábaných pozemkov, ktoré tieto družstvá získaly na obrábanie inakšie než od svojich členov. Príjmy z pozemkov, ktoré odovzdali družstvu na spoločné obrábanie jeho členovia, zdaňujú sa u jednotlivých členov družstva (§ 14).

(2) Dani podrobený príjem sa vypočíta spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1. Pre určenie dani podrobeného príjmu je rozhodná celková výmera pozemkov uvedených v odseku 1 vete prvej podľa stavu k 1. januáru roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Daň je 3 % základu dane. Jednotným roľníckym družstvám II. typu sa poskytne sľava vo výške 10 % vyrubenej dane.

§ 18.

Jednotným roľníckym družstvám, ktoré v priebehu roku prijmú prevádzkové poriadky vyššieho typu, prepočítajú sa splátky, ktoré ku dňu prijatia prevádzkového poriadku vyššieho typu neboly dosiaľ sročné, tak, ako by šlo o vyrubenie dane jednotnému roľníckemu družstvu toho typu, prevádzkový poriadok ktorého prijaly.

Oddiel III.

Spoločné ustanovenia.

§ 19.

Zoznanie

(1) S výnimkou členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu je povinný podať každý, komu sa má vyrubiť pôdohospodárska daň, každoročne do 31. januára finančnému odboru rady príslušného okresného národného výboru zoznanie o všetkých okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane na bežný rok. Okrem toho je povinný podať zoznanie každý, kto bude finančným odborom rady okresného národného výboru na podanie zoznania vyzvaný.

(2) Členovia jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu sú povinní podať zoznanie na pôdohospodársku daň len na rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa stali členmi družstva. Prvé vyrubenie na podklade tohto zoznania platí bez podávania zoznania a bez vyrubenia i na ďalšie roky, ak nedôjde k zmenám v okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane. Ak dôjde k takým zmenám, sú členovia týchto družstiev povinní podať zoznanie do 31. januára roku, ktorý nasleduje po vzniknutej zmene. Ustanovenia predchádzajúcich viet platia obdobne i pre členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu, ktorým sa vyrubila daň na podklade zoznania už na rok 1956; na ďalšie roky platí u nich vyrubenie na tento rok.

(3) Ak nepodá daňovník zoznanie včas, možno daň zvýšiť až o 10 %.

§ 20.

Upovedomenie o predpise dane.

(1) O vyrubení dane upovedomí okresný národný výbor daňovníkov bývajúcich v obvode toho istého miestneho národného výboru hromadne predpisným soznamom prostredníctvom miestneho národného výboru.

(2) Soznam vyloží miestny národný výbor do 7 dní po dôjdení na verejné nahliadnutie.

§ 21.

Platenie dane.

(1) Daňovník je povinný si daň sám vypočítať a zaplatiť ju príslušnému okresnému národnému výboru v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. apríla, 30 % dane do 31. júla a 50 % dane do 30. novembra bežného roku.

(2) Ak bol daňovník upovedomený vyložením predpisného soznamu o vyrubení dane, je povinný zaplatiť splátky na daň podľa toho, ako mu bola daň vyrubená.

(3) Zvýšenie dane podľa § 19 ods. 2 je sročné do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného soznamu.

(4) Ak nebola daň zaplatená včas, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlhovanej sumy.

§ 22.

Premlčanie.

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol daňovník povinný podať soznanie k dani.

(2) Ak je vykonaný úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roku, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

§ 23.

Odvolanie.

(1) Proti vyrubeniu dane možno sa písomne odvolať na okresnom národnom výbore do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného soznamu.

(2) O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou krajský národný výbor. Ak nejde o právnu otázku a ak sa úplne vyhovie odvolaniu, rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou okresný národný výbor, ak nepresahuje základ dane 250.000 Kčs.


Oddiel IV.

Záverečné ustanovenia.

§ 24.

Splnomocnenie.

(1) Vláda môže poskytnúť úľavu od dane pre jednotné roľnícke družstvá, pre daňovníkov určitých oblastí, poprípade pre niektoré iné skupiny daňovníkov a poskytnúť úľavu pre škody spôsobené živelnými pohromami.

(2) Ministerstvo financií:

1. môže urobiť opatrenie, ktorým sa zamedzujú nesrovnalosti a tvrdosti, ktoré by mohly vzniknúť z tohto zákona;

2. sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane;

3. vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona.

§ 25.

Začínajúc rokom 1953 sa zrušuje zákon č. 49/1948 Sb., o pôdohospodárskej dani.

§ 26.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, platí pre pôdohospodársku daň prvý raz na rok 1953; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom pôdohospodárstva a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.