Nariadenie vlády č. 18/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu

Čiastka 11/1952
Platnosť od 28.05.1952 do31.12.1959
Účinnosť od 28.05.1952 do31.12.1959
Zrušený 51/1959 Zb.

18.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. mája 1952,

ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby bolo zabezpečené jednotné vedenie a úspešné vykonávanie výkupu pôdohospodárskych výrobkov a včasné a úplné splnenie dodávok štátu a tak zabezpečené zásobovanie obyvateľstva i rozšírenie surovinovej základne pre priemysel, zriaďuje sa Ministerstvo výkupu.

§ 2.

Ministerstvo výkupu vedie a organizuje výkup všetkých pôdohospodárskych výrobkov, vykonávaný štátnymi a družstevnými organizáciami.

§ 3.

(1) Ministerstvu výkupu prislúcha najmä

1. vypracovávať návrhy súborného plánu výkupu, výkupných cien, akostných noriem a podmienok pre výkup pôdohospodárskych výrobkov, ako i návrhy na výšku výkupných nákladov pôdohospodárskych výrobkov,

2. predkladať vláde na schválenie návrhy na opatrenia vo výkupe a v plnení dodávok štátu,

3. vykonávať opatrenia na upevnenie štátnej disciplíny vo výkupe a v plnení dodávok štátu,

4. zabezpečovať a kontrolovať vykonávanie výkupu pôdohospodárskych výrobkov.

(2) Na zabezpečenie výkupu poľnohospodárskych výrobkov môže Ministerstvo výkupu vydávať všeobecné právne predpisy i rozkazy pre jednotlivé prípady.

§ 4.

Ministerstvo výkupu môže zastaviť výkon rozhodnutí iných orgánov, ak sú v rozpore s predpismi o dodávkach a výkupe.

§ 5.

(1) Ministerstvo výkupu vykonáva svoje úlohy priamo alebo svojimi orgánmi, ktorými sú:

a) splnomocnenec Ministerstva výkupu pre Slovensko,

b) krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu,

c) okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu.

(2) Splnomocnenca Ministerstva výkupu pre Slovensko vymenúva vláda.

(3) Splnomocnenci Ministerstva výkupu sú pri svojej činnosti nezávislí od národných výborov; pri plnení svojich úloh opierajú sa o pomoc národných výborov. Splnomocnenci Ministerstva výkupu i národné výbory sú povinní vzájomne úzko spolupracovať.

(4) Bližšie vymedzenie úloh medzi národnými výbormi a splnomocnencami Ministerstva výkupu pri zabezpečovaní výkupu určia osobitné predpisy.

§ 6.

Ministerstvo výkupu vykonáva prejímanie, skladovanie a spracovanie pôdohospodárskych výrobkov v rozsahu určenom vládou; za tým účelom môže minister výkupu po dohode s ministrom financií zriaďovať v odbore svojej pôsobnosti národné podniky. O zriaďovaní týchto podnikov a ich právnych pomeroch platí obdobne zákon č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových.

§ 7.

Organizáciu Ministerstva výkupu a bližšiu úpravu jeho pôsobnosti, ako i jeho orgánov, upraví štatút Ministerstva výkupu, ktorý určí vláda. Vláda tiež vymedzí, v akom rozsahu sa ustanovenia o výkupe vzťahujú na plemenný dobytok, osivá a sadivá.

§ 8.

Ministerstvo výkupu prevezme po dohode s kompetentnými ministerstvami potrebný počet zamestnancov ministerstiev vnútorného obchodu a potravinárskeho priemyslu, povereníctiev obchodu a potravinárskeho priemyslu a zamestnancov národných výborov.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.