Ústavný zákon č. 64/1952 Zb.Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre

Čiastka 35/1952
Platnosť od 18.11.1952 do10.07.1960
Účinnosť od 01.01.1953 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

64

Ústavný zákon

zo dňa 30. októbra 1952

o súdoch a prokuratúre.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1.

(1) Súdnictvo vykonávajú všeobecné súdy a osobitné súdy.

(2) Všeobecnými súdmi sú Najvyšší súd, krajské súdy a ľudové súdy.

(3) Osobitnými súdmi sú vojenské súdy a rozhodcovské súdy; iné osobitné súdy môžu byť zriadené len zákonom.

(4) Organizáciu súdov, ich pôsobnosť a príslušnosť a konanie pred nimi upravujú osobitné zákony.

§ 2.

Právomoc vojenských súdov môže byť podľa zákona rozšírená na civilné obyvateľstvo pre trestné činy, ktoré ohrožujú dôležité záujmy obrany vlasti, pre iné trestné činy však len za zvýšeného ohrozenia vlasti, a len pokiaľ boly spáchané v tomto čase.

§ 3.

Najvyšší súd ako jediný najvyšší súdny orgán dozerá na rozhodovaciu činnosť všetkých ostatných súdov.

§ 4.

(1) Na súdoch sa koná za účasti sudcov z ľudu; výnimky určí zákon.

(2) Sudcovia a sudcovia z ľudu rozhodujú nezávisle a sú viazaní len právnym poriadkom; pri rozhodovaní sú si rovní.

§ 5.

(1) Sudcovia a sudcovia z ľudu na všeobecných súdoch a vojenských súdoch sú volení.

(2) Podrobnosti určí zákon.

§ 6.

Najvyšší dozor na presné vykonávanie a zachovávanie zákonov a iných právnych predpisov všetkými ministerstvami a inými úradmi, súdmi, národnými výbormi, orgánmi, inštitúciami a úradnými osobami, ako i jednotlivými občanmi prislúcha generálnemu prokurátorovi.

§ 7.

(1) Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva na návrh vlády prezident republiky.

(2) Generálny prokurátor je zodpovedný vláde.

§ 8.

Orgány generálneho prokurátora vykonávajú svoje funkcie nezávisle; podriadené sú jedine generálnemu prokurátorovi.


§ 9.

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.