Zákon č. 86/1952 Zb.Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií

Čiastka 38/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1958
Zrušený 8/1959 Zb.

86

ZÁKON

zo dňa 11. decembra 1952

o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na

tomto zákone:


§ 1.

Na upevnenie finančnej a rozpočtovej disciplíny a na prehĺbenie kontroly plnenia štátneho rozpočtu reorganizuje sa revízna služba finančnej správy, vykonávaná orgánmi Ministerstva financií, Povereníctva financií a krajských národných výborov, na ústredne organizovanú kontrolnú a revíznu službu. Túto službu vykonáva Kontrolná a revízna správa Ministerstva financií.

§ 2.

(1) Kontrolnej a revíznej správe prislúcha kontrolovať

a) či a ako rozpočtové a hospodárske organizácie, ako aj ostatné zariadenia a organizácie zachovávajú ustanovenia rozpočtových zákonov a predpisov vydaných na ich vykonanie, plnia svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu a voči rozpočtom národných výborov a dbajú o plné využitie príjmových zdrojov, o plynulosť príjmov a o účelné a hospodárne vydávanie rozpočtových i vlastných finančných prostriedkov a ostatných hospodárskych prostriedkov;

b) ako plnia svoje úlohy finančné orgány, banky, štátne sporiteľne a Štátna poisťovňa;

c) či sú dodržiavané mzdové a platové predpisy a predpisy o mzdových fondoch a či nie sú prekračované stavy zamestnancov;

d) ako hlavní (vedúci) účtovníci vykonávajú funkciu štátneho kontrolného orgánu, najmä ako zabezpečujú vykonávanie dokladových revízií hospodárskej a finančnej činnosti podriadených účtovných jednotiek;

e) či a ako vnútorné finančné kontroly štátnych orgánov, organizácií a zariadení plnia svoje úlohy.

(2) Pri plnení svojich úloh sú orgány kontrolnej a revíznej správy povinné opierať sa o najširšiu iniciatívu pracujúcich.

§ 3.

(1) Na zabezpečenie úloh kontrolnej a revíznej správy sú jej orgány oprávnené:

a) vykonávať dokladové revízie a prehliadky hospodárskych prostriedkov u všetkých organizácií a zariadení;

b) vstupovať do všetkých miestností, zariadení a priestorov, ak to vyžaduje riadne vykonanie finančnej kontroly;

c) požadovať predloženie rozpočtov, plánov a ich rozpisov, všetkých písomností národohospodárskej evidencie, ako aj akýchkoľvek iných záznamov, dokladov, listov, listín a písomností a tento materiál na mieste preverovať;

d) žiadať o predloženie zápisníc a iného materiálu o vykonaných kontrolách a revíziách;

e) vyžadovať si vysvetlenia, svedecké výpovede a znalecké aj iné odborné posudky;

f) požadovať od bánk a štátnych sporiteľní informácie o finančných operáciách týkajúcich sa kontrolovanej organizácie alebo zariadenia, o stave a pohybe finančných prostriedkov na ich účtoch, o výške a čerpaní poskytnutých úverov a o ich celkovom finančnom stave;

g) vziať do úschovy alebo iným spôsobom zabezpečiť preverovaný materiál, ak hrozí nebezpečenstvo jeho straty alebo zavlečenia.

(2) Všetky organizácie, zariadenia, ako aj jednotlivé osoby sú povinné orgány kontrolnej a revíznej správy účinne podporovať, poskytovať im s najväčším urýchlením písomne i ústne potrebné informácie a zabezpečiť im aj možnosť vykonať finančnú kontrolu na mieste.

§ 4.

(1) Sústavu kontrolnej a revíznej správy tvorí Kontrolná a revízna správa Ministerstva financií, hlavný revízor pre Slovensko a miestne orgány kontrolnej a revíznej správy.

(2) Miestnymi orgánmi kontrolnej a revíznej správy sú:

a) hlavní revízori pri krajských národných výboroch;

b) vedúci revízori pri okresných národných výboroch.

§ 5.

(1) Kontrolná a revízna správa Ministerstva financií

a) vedie činnosť svojich kontrolných orgánov na území celého štátu a dozerá na ňu;

b) kontroluje, či a ako ministerstvá, iné ústredné úrady, povereníctva, krajské národné výbory, banky, štátne sporiteľne, Štátna poisťovňa a im podriadené organizácie a zariadenia zachovávajú ustanovenia rozpočtových zákonov a predpisov vydaných na ich vykonanie, plnia svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu a voči rozpočtom národných výborov a dbajú o plné využitie príjmových zdrojov, o plynulosť príjmov a o účelné a hospodárne vydávanie rozpočtových i vlastných finančných prostriedkov a ostatných hospodárskych prostriedkov;

c) plní ostatné úlohy podľa § 2 na území celého štátu.

(2) Hlavný revízor pre Slovensko

a) vedie činnosť hlavných a vedúcich revízorov na Slovensku;

b) kontroluje, či a ako povereníctva, krajské národné výbory na Slovensku a im podriadené organizácie a zariadenia zachovávajú ustanovenia rozpočtových zákonov a predpisov vydaných na ich vykonanie, plnia svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu a voči rozpočtom národných výborov a dbajú o plné využitie príjmových zdrojov, o plynulosť príjmov a o účelné a hospodárne vydávanie rozpočtových i vlastných finančných prostriedkov a ostatných hospodárskych prostriedkov;

c) plnia ostatné úlohy kontrolnej a revíznej správy podľa § 2 na Slovensku.

(3) Hlavný revízor pri krajskom národnom výbore

a) vedie činnosť vedúcich revízorov a dozerá na ňu;

b) kontroluje, či a ako okresné a miestne národné výbory a referáty (oddelenia) krajského národného výboru, ako aj organizácie a zariadenia podriadené národným výborom zachovávajú ustanovenia rozpočtových zákonov a predpisov vydaných na ich vykonanie, plnia svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu a voči rozpočtom národných výborov a dbajú o plné využitie príjmových zdrojov, o plynulosť príjmov a o účelné a hospodárne vydávanie rozpočtových i vlastných finančných prostriedkov a ostatných hospodárskych prostriedkov;

c) kontroluje, ako plnia svoje úlohy finančné orgány v obvode krajského národného výboru;

d) kontroluje, či sú dodržiavané mzdové a platové predpisy a predpisy o mzdových fondoch a či nie sú prekračované stavy zamestnancov;

e) kontroluje, ako hlavní (vedúci) účtovníci vykonávajú funkciu štátneho kontrolného orgánu, najmä ako zabezpečujú vykonávanie dokladových revízií hospodárskej a finančnej činnosti podriadených účtovných jednotiek;

f) kontroluje, či a ako vnútorné finančné kontroly štátnych orgánov v obvode krajského národného výboru a vnútorné finančné kontroly organizácií a zariadení podriadených národným výborom plnia svoje úlohy.

(4) Vedúci revízor pri okresnom národnom výbore

a) kontroluje, či a ako miestne národné výbory a referáty (oddelenia) okresného národného výboru, ako i organizácie a zariadenia podriadené okresnému a miestnym národným výborom zachovávajú ustanovenia rozpočtových zákonov a predpisov vydaných na ich vykonanie, plnia svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu a voči rozpočtom národných výborov a dbajú o plné využitie príjmových zdrojov, o plynulosť príjmov a o účelné a hospodárne vydávanie rozpočtových i vlastných finančných prostriedkov a ostatných hospodárskych prostriedkov;

b) kontroluje, ako plnia svoje úlohy finančné orgány v obvode okresného národného výboru;

c) kontroluje, či sú dodržiavané mzdové a platové predpisy a predpisy o mzdových fondoch a či nie sú prekračované stavy zamestnancov;

d) kontroluje, ako hlavní (vedúci) účtovníci vykonávajú funkciu štátneho kontrolného orgánu, najmä ako zabezpečujú vykonávanie dokladových revízií hospodárskej a finančnej činnosti podriadených účtovných jednotiek;

e) kontroluje, či a ako vnútorné finančné kontroly štátnych orgánov v obvode okresného národného výboru a vnútorné finančné kontroly organizácií a zariadení podriadených okresnému a miestnym národným výborom plnia svoje úlohy.

(5) Vedúci kontrolnej a revíznej správy môže poveriť pôsobnosťou uvedenou v odseku 1 písm. b) a c) hlavného revízora pre Slovensko alebo miestne orgány kontrolnej a revíznej správy.

§ 6.

(1) O výsledku finančnej kontroly spisujú orgány kontrolnej a revíznej správy zápisnicu, obsah ktorej po ukončení kontroly prejednajú so zodpovednými zástupcami kontrolovanej organizácie alebo zariadenia.

(2) Výsledky finančných kontrol vykonaných na ministerstvách, iných ústredných úradoch, povereníctvach a na krajských národných výboroch predkladá vedúci kontrolnej a revíznej správy ministrovi financií; výsledky iných finančných kontrol mu predkladá podľa jeho pokynov.

(3) Hlavný revízor pre Slovensko prejednáva výsledky finančnej kontroly s povereníkom financií.

(4) Výsledky finančných kontrol v organizáciách a zariadeniach podriadených národným výborom prejednávajú orgány kontrolnej a revíznej správy aj s finančnými referátmi týchto národných výborov.

§ 7.

(1) Ak sa zistí pri vykonávaní finančnej kontroly, že štátu bola spôsobená škoda, oznámi to vedúci kontrolnej a revíznej správy bez meškania Ministerstvu štátnej kontroly.

(2) Ak vznikne pri vykonávaní finančnej kontroly podozrenie z trestného činu alebo priestupku, urobí vedúci kontrolnej a revíznej správy bez meškania opatrenie na stíhanie vinníka a oznámi to Ministerstvu štátnej kontroly.

(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 uložené vedúcemu kontrolnej a revíznej správy platia obdobne pre hlavného revízora pre Slovensko a hlavných a vedúcich revízorov, ktorí o vykonaných opatreniach upovedomia aj vedúceho kontrolnej a revíznej správy.

§ 8.

Ministerstvo financií upovedomí príslušných vedúcich činiteľov o všetkých nedostatkoch zistených v priebehu kontroly, o oznámeniach vykonaných podľa § 7 ods. 1, ako aj o opatreniach vykonaných podľa § 7 ods. 2 a dáva im záväzné pokyny na ich odstránenie.

§ 9.

(1) Vedúceho kontrolnej a revíznej správy vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií.

(2) Hlavného revízora pre Slovensko vymenúva a odvoláva na návrh povereníka financií a po vypočutí vedúceho kontrolnej a revíznej správy minister financií.

(3) Hlavný revízor pre Slovensko a hlavní revízori sú bezprostredne podriadení vedúcemu kontrolnej a revíznej správy, vedúci revízori hlavným revízorom.

(4) Osobným úradom zamestnancov kontrolnej a revíznej správy je Ministerstvo financií.

(5) Ministerstvo financií prevezme po dohode s Ministerstvom vnútra pre výkon finančnej kontroly z orgánov doterajšej revíznej trestnej služby finančnej správy na národných výboroch potrebný počet zamestnancov.

§ 10.

(1) Úlohy a činnosť kontrolnej a revíznej správy a jej orgánov upraví podrobnejšie minister financií.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, aby pre obvody jednotlivých okresných národných výborov ustanovoval vedúcich revízorov postupne podľa potreby.


§ 11.

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom, najmä zákon č. 186/1948 Sb., o revíznej službe finančnej správy.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.