74

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o dani z výkonov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Aby sa pravidelne a včas odčerpávala do štátneho rozpočtu časť akumulácie vytváranej podnikmi socialistického sektora vykonávaním prác a poskytovaním služieb, zavádza sa daň z výkonov (ďalej len „daň“).

§ 2.

Kto odvádza daň.

Daň odvádzajú podniky, organizácie a zariadenia socialistického sektora (ďalej len „podniky“) s výnimkou podnikov určených alebo zriadených pre prevádzanie zahraničného obchodu.

§ 3.

Čo podlieha dani.

Dani podlieha obrat z týchto prác a služieb (ďalej len „výkony“) vykonávaných podnikom pre iného:

1. zo zhotovovania výrobkov z materiálu dodaného tým, kto zhotovenie výrobku objednal,

2. z opráv a správok vecí,

3. z cestnej dopravy,

4. z iných výkonov (aj poslužných) s výnimkou výkonov priemyslových a s výnimkou výkonov v pôdohospodárskej výrobe.

§ 4.

Zdaniteľný obrat.

(1) Zdaniteľným obratom je cena výkonu včítane ceny drobného materiálu zadováženého a použitého podnikom, ktorý výkon uskutočňuje.

(2) Zdaniteľnosť obratu vzniká vyhotovením faktúry a ak nebola faktúra vyhotovená, vyhotovením iného dokladu o výkone.

§ 5.

Oslobodenie.

(1) Jednotné roľnícke družstvá sa pri výkonoch nimi uskutočňovaných od dane oslobodzujú.

(2) Vláda môže určiť ďalšie oslobodenie od dane.

§ 6.

Ako sa určuje daň.

Sadzba dane sa určuje od 1 % do 20 % z ceny výkonu a určí ju vláda.

§ 7.

Podpôrna platnosť zákona o dani z obratu.

Ustanovenia §§ 7 až 10 a §§ 12 až 16 zákona o dani z obratu platia obdobne pre daň podľa tohto zákona.

§ 8.

Najvyššie vedenie a dozor.

Najvyššie vedenie, dozor a vydávanie smerníc zásadného rázu prislúcha Ministerstvu financií.

§ 9.

Splnomocnenie.

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby podľa potrieb štátneho národohospodárskeho plánu vyhláškou v Úradnom liste alebo iným vhodným spôsobom

a) vydával predpisy na vykonávanie zákona,

b) upravil inak zdanenie v prípadoch, kde to vyžaduje úspešné plnenie štátneho národohospodárskeho plánu alebo iné dôležité záujmy alebo hospodárnejší spôsob vykonávania tohto zákona.

(2) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane.


§ 10.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.