Nariadenie vlády č. 97/1952 Zb.Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952
Účinnosť od 01.07.1950

97.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. októbra 1952

o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne), a podľa § 48 ods. 2 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových, čl. III zákona č. 148/1950 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch, a § 15 ods. 2 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálnych podnikoch:


§ 1.

(1) Vecné práva (vecné bremená) na častiach majetku svereného do správy národného (komunálneho) podniku, ktoré sú určené na to, aby ich tento podnik natrvalo užíval, zanikajú. Nerozhoduje, či ide o vecné práva knihované alebo neknihované. O zániku záložných práv platia osobitné predpisy.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vecné práva, z ktorých vyplývajú záväzky, do ktorých národný podnik vstúpil podľa vládneho nariadenia č. 62/1951 Sb., o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku.

§ 2.

Ustanovenia § 1 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých vláda povolí výnimku na návrh kompetentného ministra, urobený po dohode s ministrom financií.

§ 3.

Knihovné vecné práva, ktoré zanikajú, vymaže súd na návrh národného (komunálneho) podniku alebo kompetentného ministerstva s odvolaním sa na toto nariadenie. Kompetentné ministerstvo môže na podanie návrhu splnomocniť orgány alebo organizácie v odbore jeho pôsobnosti.

§ 4.

Ak slúžilo plnenie záväzku, ktorý vyplýval z vecného práva, plánovanej činnosti alebo inému všeobecnému záujmu, môže okresný národný výbor v rozsahu zaniknutého záväzku uložiť národnému (komunálnemu) podniku jednotlivé povinnosti. Okresný národný výbor zruší však toto opatrenie celkom alebo zčasti, len čo by plnenie uložených povinností ohrožovalo prevádzku národného (komunálneho) podniku alebo plnenie jeho plánovaných úloh.

§ 5.

Minister financií po dohode s kompetentnými ministrami upraví smernicami vymáhanie toho, čo národný (komunálny) podnik plnil vzhľadom na vecné právo, ktoré zaniklo, poprípade peňažnej náhrady.

§ 6.

Ustanovenia tohto nariadenia platia primerane o vecných právach na majetku, ktorý bol sverený do správy orgánom, na ktoré sa vzťahovaly predpisy zákonov č. 103/1950 Sb., č. 148/1950 Sb. a č. 167/1950 Sb., pokiaľ je tento majetok v štátnom socialistickom vlastníctve.

§ 7.

Za vecné práva, ktoré zanikajú, sa poskytuje náhrada primerane podľa predpisov o náhrade za znárodnený majetok. Náhrada sa neposkytuje, ak sa môžu plnením povinností uložených podľa § 4 uspokojiť aj potreby toho, kto bol oprávnený.

§ 8.

Záložné práva na častiach majetku v štátnom socialistickom vlastníctve, ktoré sú určené na to, aby sa natrvalo užívaly pri prevádzke lesnej výroby, ťažby dreva a zvláštnych služieb lesnému hospodárstvu, zdravotnej starostlivosti, štátnych ciest, cestovného ruchu alebo pri správe spojov, zanikajú. O zániku iných vecných práv než záložných na takomto majetku platia primerane ustanovenia §§ 1 až 7.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1950; vykonajú ho ministri palív a energetiky, hutného priemyslu a rudných baní, chemického priemyslu, ťažkého strojárenstva, všeobecného strojárenstva, ľahkého priemyslu, pôdohospodárstva, lesov a drevárskeho priemyslu, potravinárskeho priemyslu, informácií a osvety, školstva, vied a umení, zdravotníctva, dopravy, železníc, stavebného priemyslu, národnej obrany, spojov, vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Bílek v. r.

Nepomucký v. r.

arm.gen.Dr. Čepička v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Nosek v. r.

Jonáš v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Pokorný v. r.

Kopecký v. r.

Pospíšil A. v. r.

Málek v. r.

Pospíšil J. v. r.

Maurer v. r.

Smida v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.