Nariadenie vlády č. 36/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu

Čiastka 21/1952
Platnosť od 21.08.1952 do21.07.1959
Účinnosť od 21.08.1952 do21.07.1959
Zrušený 41/1959 Zb.

36.

Vládne nariadenie

zo dňa 29. júla 1952,

ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu.

Za účelom ďalšieho zlepšenia plánovania národného hospodárstva a s ohľadom na to, že v spojitosti s reorganizáciou vedenia hospodárstva je potrebné novo upraviť pôsobnosť a organizáciu Slovenského plánovacieho úradu, nariaďuje vláda Československej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 60/1949 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovacieho zákona):


§ 1.

(1) Slovenský plánovací úrad ako oblastný orgán Štátneho úradu plánovacieho na Slovensku a objektívny orgán Zboru povereníkov plní tieto hlavné úlohy:

a) vypracováva a predkladá Štátnemu úradu plánovaciemu a Zboru povereníkov návrhy perspektívnych, ročných a štvrťročných plánov rozvoja národného hospodárstva Slovenska v odvetviach hospodárstva, podriadených Zboru povereníkov;

b) spracováva z poverenia Štátneho úradu plánovacieho, Zboru povereníkov i z vlastnej iniciatívy jednotlivé otázky rozvoja národného hospodárstva Slovenska a predkladá ich na prejednanie Štátnemu úradu plánovaciemu a Zboru povereníkov;

c) podáva Zboru povereníkov posudky návrhov vo všetkých otázkach rozvoja národného hospodárstva Slovenska, ktoré predložili jednotlivé povereníctva Zboru povereníkov na prejednanie;

d) vypracováva na základe schválených štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej republiky návrhy súborných plánov Slovenska a predkladá ich spolu s návrhmi opatrení na zabezpečenie plnenia Zboru povereníkov;

e) preveruje, ako organizácie a podniky na Slovensku plnia štátny plán a predkladá podľa pôsobnosti Štátnemu úradu plánovaciemu alebo Zboru povereníkov návrhy opatrení, vyplývajúce z výsledkov previerky;

f) pomáha povereníctvam, krajským národným výborom a podnikom v otázkach metodiky a praxe plánovania;

g) vypracováva a predkladá Štátnemu úradu plánovaciemu návrhy na správne rozmiestenie podnikov a závodov na Slovensku;

h) vypracováva bilancie pracovných síl a najdôležitejšie hmotné a hodnotové bilancie miestneho a oblastného významu;

ch) vypracováva a predkladá Štátnemu úradu plánovaciemu návrhy plánu rozvoja a zavádzania novej techniky do národného hospodárstva Slovenska.

(2) Pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja národného hospodárstva Slovenska, ako i pri celej svojej činnosti, vychádza Slovenský plánovací úrad zo zákonov, nariadení a smerníc vlády a spravuje sa pokynmi Štátneho úradu plánovacieho a Zboru povereníkov a zabezpečuje pritom najmä:

a) neustály vzrast výrobných síl a rozvoj národného hospodárstva Slovenska, vzrast a upevňovanie socialistického sektora národného hospodárstva a zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich;

b) správne proporcie v rozvoji jednotlivých odvetví národného hospodárstva na Slovensku a upevňovanie jednoty československého hospodárstva.

§ 2.

(1) Na zabezpečenie činnosti Slovenského plánovacieho úradu pri vypracúvaní a previerke plnenia plánov rozvoja národného hospodárstva Slovenska predkladajú mu:

a) ministerstvá v odbore pôsobnosti, ktorú nevykonávajú povereníctva, kópie plánov podnikov a organizácií na Slovensku ako i iné podklady, ktoré Slovenský plánovací úrad ku svojej práci potrebuje;

b) povereníctva návrhy svojich hospodárskych plánov, návrhy finančných a úverových plánov ako i iné dokumenty, výkazy a návrhy opatrení, týkajúce sa rozvoja národného hospodárstva Slovenska, ktoré Slovenský plánovací úrad ku svojej práci vyžaduje;

c) Slovenský štatistický úrad v určených lehotách a v určenom rozsahu výkazy o plnení štátnych plánov všetkými podnikmi a organizáciami na Slovensku, ako i iné podklady, ktoré vypracováva;

d) závody, podniky a organizácie na Slovensku všetok materiál, ktorý Slovenský plánovací úrad vyžaduje pre vypracovanie a previerku plnenia plánu.

(2) Na ten istý účel má Slovenský plánovací úrad právo preverovať plnenie plánu v závodoch, podnikoch a organizáciách na Slovensku pracovníkmi svojho aparátu.

§ 3.

Štruktúra Slovenského plánovacieho úradu je táto:

a) Slovenský plánovací úrad vedie povereník-predseda Slovenského plánovacieho úradu;

b) povereník predseda Slovenského plánovacieho úradu má námestníkov, ktorých vymenúva vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho;

c) u povereníka-predsedu Slovenského plánovacieho úradu je zriadená Slovenská plánovacia komisia. Jej členmi sú námestníci povereníka-predsedu Slovenského plánovacieho úradu, niektorí ďalší vedúci pracovníci Slovenského plánovacieho úradu a jednotliví odborníci z hospodárskych a vedeckých organizácií, ktorých vymenúva na návrh povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu a po súhlase ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho Zbor povereníkov. Prácu Slovenskej plánovacej komisie vedie povereník-predseda Slovenského plánovacieho úradu. Uznesenia Slovenskej plánovacej komisie sú záväzné iba na základe rozhodnutia povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu;

d) aparát Slovenského plánovacieho úradu sa skladá zo sekretariátu povereníka-predsedu Slovenského plánovacieho úradu, z prednostov odborov, prednostov oddelení, referentov a pomocných pracovníkov.


§ 4.

Zrušuje sa nariadenie č. 287/1949 Sb., o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.,

tiež za ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho Ing. Púčika

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.