21.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. júna 1952

o vernostnom prídavku baníkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Ako uznanie vernosti baníckemu povolaniu a zásluh o hospodársku výstavbu štátu sa poskytuje pracujúcim v baníctve, predným budovateľom socializmu, vernostný prídavok.

§ 2.

(1) Vernostný prídavok prislúcha zamestnancom v banských závodoch a im nadradených orgánoch a žiakom banských odborných učilíšť a škôl závodného výcviku (ďalej len „žiaci učilíšť a škôl") podľa ďalších ustanovení.

(2) Zamestnanec, ktorý prejde bez dôležitého dôvodu do iného banského závodu, stráca nárok na vernostný prídavok a čas trvania pracovného pomeru sa mu bude novo počítať.

§ 3.

(1) Základom pre výpočet vernostného prídavku je suma vypočítaná zo základnej mzdovej sadzby a počtu odpracovaných hodín. Vernostný prídavok je odstupňovaný podľa druhov práce a času trvania pracovného pomeru v tom istom banskom závode, u technických zamestnancov, ktorí sú v orgánoch nadradených banským závodom, v tom istom odbore výroby, takto:

a) zamestnancom a žiakom učilíšť a škôl, pracujúcim v hlbinných baniach, prislúcha, ak trvá pracovný pomer (učebná doba)

dlhšie než 1 rok až do 3 rokov8 %,
dlhšie než 3 roky až do 5 rokov10 %,
dlhšie než 5 rokov až do 15 rokov12 %,
dlhšie než 15 rokov až do 25 rokov15 %
dlhšie než 25 rokov20 %;

b) zamestnancom a žiakom učilíšť a škôl, pracujúcim na skrývkach a lomoch, pri pražiacich peciach uhoľných a rudných závodov a pri peciach pre pálenie magnezitu, žiarovzdorných ilov, lúpavcov a kremeňa a na špeciálnych prácach pri vrtbe a ťažbe živíc, pokiaľ práce týchto zamestnancov podliehajú dôchodkovému poisteniu baníkov, prislúcha, ak trvá pracovný pomer (učebná doba)

dlhšie než 1 rok až do 3 rokov5 %,
dlhšie než 3 roky až do 5 rokov 7 %,
dlhšie než 5 rokov až do 15 rokov 9 %,
dlhšie než 15 rokov až do 25 rokov 12 %,
dlhšie než 25 rokov 15 %;

c) zamestnancom a žiakom učilíšť a škôl, pracujúcim v úpravniach, triediarňach, pračkách a briketárňach a na niektorých povrchových prácach (počítajúc do toho dielne v závodoch), ktoré bezprostredne súvisia s ťažbou, ako i technickým zamestnancom v orgánoch nadradených banským závodom, prislúcha, ak trvá pracovný pomer (učebná doba)

dlhšie než 1 rok až do 3 rokov4 %,
dlhšie než 3 roky až do 5 rokov5 %,
dlhšie než 5 rokov až do 15 rokov7 %,
dlhšie než 15 rokov až do 25 rokov10 %,
dlhšie než 25 rokov13 %
základu pre výpočet vernostného prídavku.

(2) Vernostný prídavok sa znižuje o polovicu za každú pracovnú smenu, zameškanú bez riadneho ospravedlnenia v štvrťroku, za ktorý sa vykonáva výplata vernostného prídavku (ďalej len „rozhodný štvrťrok"); ak zamešká zamestnanec v rozhodnom štvrťroku bez riadneho ospravedlnenia dve pracovné smeny, stráca nárok na vernostný prídavok za tento štvrťrok.

§ 4.

(1) Podmienkou pre nadobudnutie nároku na vernostný prídavok podľa ustanovení § 3 je nepretržité zamestnanie v tom istom závode, u technických zamestnancov, ktorí sú v orgánoch nadradených banským závodom, v tom istom odbore výroby.

(2) Technickým zamestnancom v orgánoch nadradených banským závodom prislúcha vernostný prídavok po päťročnom nepretržitom zamestnaní v banskej prevádzke, predchádzajúcom bezprostredne zamestnaniu v uvedených orgánoch.

(3) Do času rozhodného pre vznik nároku na vernostný prídavok a pre jeho výšku sa započítava zamestnancom čas prác v baníctve, ktoré vykonávali ako príslušníci dobrovoľných pracovných brigád alebo vojenských oddielov, pridelených na práce v baníctve, pokiaľ bezprostredne po skončení brigády alebo vojenskej činnej služby prejdú do stáleho zamestnania v baníctve.

§ 5.

(1) Podmienkou výplaty vernostného prídavku v plnej výške je splnenie plánu ťažby (výroby) závodu v rozhodnom štvrťroku na 100%; pri nesplnení plánu kráti sa vypočítaný vernostný prídavok o tretinu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiakov učilíšť a škôl.

(2) U technických zamestnancov závodov (národných podnikov), oblastných a revírnych riaditeľstiev, kombinátov a ministerstiev je výplata vernostného prídavku v plnej výške viazaná ako na podmienku uvedenú v odseku 1, tak na splnenie plánu prípravy a otvárky; ak nie je táto podmienka splnená, kráti sa vernostný prídavok o ďalšiu tretinu.

(3) Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zisťuje vždy za rozhodný štvrťrok.

§ 6.

(1) Vernostný prídavok sa vypláca oprávneným osobám po získaní nároku zásadne štvrťročne pozadu.

(2) Náklady na vernostný prídavok sa uhradzujú zo štátneho rozpočtu.

§ 7.

Vernostný prídavok sa nezapočítava do sumy, rozhodnej pre určenie požitkov po čas dovolenky na zotavenie, a do vymeriavacieho základu podľa predpisov o národnom poistení a je oslobodený od dane zo mzdy.

§ 8.

Ministerstvá palív a energetiky, hutného priemyslu a rudných baní, stavebného priemyslu a pracovných síl vydajú po dohode s jednotnou odborovou organizáciou podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia, najmä vymedzia okruh osôb, ktorým vernostný prídavok prislúcha, a určia výnimky z podmienky nepretržitého zamestnania a spôsob výpočtu, krátenia a výplaty vernostného prídavku.


§ 9.

Zákon č. 248/1949 Sb., o vernostnom prídavku baníkov, a predpisy podľa neho vydané sa zrušujú.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. júla 1951; vykonajú ho ministri palív a energetiky, hutného priemyslu a rudných baní, stavebného priemyslu, pracovných síl a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Kliment v. r.

za ministra Bílka

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

za ministra Kabeša

Dr. Šlechta v. r.