Zákon č. 7/1952 Zb.Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov

(v znení č. 48/1953 Zb.)

Čiastka 4/1952
Platnosť od 07.04.1952
Účinnosť od 08.06.1953
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia zákona č. 7/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

7.

Zákon

zo dňa 28. marca 1952

o prechodných opatreniach v odbore patentov.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Patenty udelené Patentovým úradom v Prahe a Úradom na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave platia na celom československom štátnom území. To platí aj o právach na používanie vynálezov, ktoré boli udelené pre celý obvod platnosti týchto patentov.

(2) Ak boli úradmi uvedenými v odseku 1 udelené patenty na rovnaký vynález, stráca platnosť patent, ktorému prislúcha neskorší čas prednosti. Ak prislúcha takým patentom, ktoré patria tomu istému majiteľovi, rovnaký čas prednosti, stráca platnosť patent udelený na prihlášku, ktorá bola podaná neskoršie.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj o patentoch uznaných podľa zákona č. 146/1942 Sl. z., o niektorých opatreniach na ochranu vynálezov.

§ 2.

Licencia na patent, ktorý stratil platnosť podľa § 1 ods. 2, sa pokladá za licenciu na patent, ktorý zostal platný; ak však patrili také patenty rôznym majiteľom, pokladá sa naďalej ten, komu bola udelená licencia na zanikajúci patent, za predchádzajúceho používateľa.

§ 3.

Patent na vynález, ktorý bol Patentovým úradom v Prahe alebo Úradom na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave udelený iba pre časť československého štátneho územia, nepôsobí proti tomu, kto do 31. marca 1952 nezávisle od pôvodcu na ostatnom území vynález používal alebo na používanie vynálezu vykonal všetky opatrenia.

§ 4.

O prihláškach vynálezov, ktoré boli podané na Patentovom úrade v Prahe a na Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave a o ktorých tieto úrady dosiaľ nerozhodli, rozhodne sa podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vyzve vyhláškou v úradnom liste jednotlivých prihlasovateľov, aby v lehote troch mesiacov uviedli svoje prihlášky do súladu s predpismi uvedeného zákona; ak tak neurobia včas, hľadí sa na vec tak, že sa vzdali ďalšieho prejednávania svojej prihlášky.

§ 5.

(1) Ak podal ten istý prihlasovateľ na rovnaký vynález prihlášku jednak na Patentovom úrade v Prahe, jednak na Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave a na jednu z nich už bol udelený patent, ktorý dosiaľ platí, zastavuje sa konanie o druhej prihláške. Ak však mala prihláška, o ktorej sa konanie zastavuje, skorší čas prednosti, pokladá sa patent za udelený z tejto prihlášky.

(2) Ak boli prihlášky rovnakého vynálezu podané rôznymi prihlasovateľmi a na prihlášku s neskorším časom prednosti bol udelený patent, stráca platnosť tento patent; jeho majiteľovi však prislúcha právo predchádzajúceho používateľa proti tomu, kto podal prihlášku, o ktorej nebolo dosiaľ rozhodnuté.

§ 6.

(1) Pre patenty udelené podľa doterajších predpisov platia po zvyšujúci čas ich platnosti ustanovenia zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch. Pritom sa pokladajú patenty, ktoré boli vyhlásené za závislé, naďalej za závislé patenty podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch a prídavkové patenty naďalej za patenty samostatné, pokiaľ podľa tohto zákona nebude vyznačená ich závislosť.

(2) Ustanovenia zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch platia aj o právach na používanie vynálezov a o právach predchádzajúcich užívateľov, ktoré boli nadobudnuté podľa doterajších predpisov. Ak nestratia také práva na používanie vynálezu vecný význam, platia len, ak budú zapísané do patentového registra najneskoršie do 31. decembra 1952.

(3) Platnosť patentu, ktorý bude udelený na vynález, pri ktorom podľa doterajších predpisov vznikli predbežné účinky patentu, začína sa dňom vzniku týchto účinkov; ak však nedošlo k tomuto vzniku, začína sa platnosť patentu dňom začiatku účinnosti tohto zákona.

§ 7.

Pri patente udelenom podľa doterajších predpisov sa podľa týchto predpisov naďalej posudzuje, či patent bol právom udelený inej osobe než pôvodcovi a či ide o nový vynález. Ak nie je udelenie patentu v súlade s inými predpismi zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, než v ktorých ide o osoby, ktorým možno udeliť patent, alebo o to, či vynález je nový, vyhlási Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, že tento patent stráca platnosť.

§ 8.

Odpor proti udeleniu patentu podaný podľa doterajších predpisov prejedná Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety ako upozornenie na okolnosti dôležité pre rozhodnutie.

§ 9.

Sťažnosť podanú podľa doterajších predpisov na udelenie patentu predloží Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety na rozhodnutie Patentovému zboru, len ak nestratí patent platnosť podľa § 7 vety druhej. Patentovému zboru sa na rozhodnutie podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch predložia aj iné sťažnosti, ktoré boli podané podľa doterajších predpisov, s výnimkou sťažností, ktoré podľa tohto zákona stratili vecný význam.

§ 10.

(1) Návrhy na odvolanie alebo zrušenie patentu, o ktorých dosiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté, prejednajú sa v konaní o odňatí alebo o zrušení patentu podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch ako upozornenia na okolnosti dôležité pre rozhodnutie. Nedotknuté zostáva ustanovenie § 7.

(2) Konanie o návrhu na udelenie nútenej licencie sa zastavuje.

§ 11.

Ak nie je majiteľ patentu pôvodcom vynálezu ani jeho právnym nástupcom ani podľa doterajších predpisov nemohol byť za pôvodcu alebo jeho právneho nástupcu pokladaný, môže pôvodca alebo jeho dedič žiadať o prepis patentu udeleného podľa doterajších predpisov. O prepis možno žiadať do 31. decembra 1952. O účinkoch prepisu platia primerane ustanovenia zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

§ 12.

Konanie o odňatí patentu začaté podľa doterajších predpisov sa zastaví, ak nie sú podmienky, aby sa o návrhu naďalej vykonávalo konanie o prepis patentu.

§ 13.

Prejednávanie návrhov na navrátenie do predošlého stavu alebo na obnovu konaní podaných podľa doterajších predpisov sa zastavuje.

§ 14.

Návrhy na uznanie predchádzajúceho užívateľa podľa § 9 patentového zákona a určovacie návrhy podľa § 111 toho istého zákona, o ktorých dosiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté, sa prejednajú ďalej ako žiadosti o určenie podľa § 39 zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch. Návrhy na vyhlásenie závislosti patentu, o ktorých nebolo dosiaľ právoplatne rozhodnuté, sa prejednajú naďalej ako žiadosti o vyznačenie závislosti patentu podľa § 40 zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

§ 15.

(1) Záložné práva na patentoch udelených do dňa začiatku účinnosti tohto zákona zanikajú bez náhrady; Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety ich vymaže s odvolaním sa na tento zákon. Záväzky, pre ktoré bolo záložné právo zriadené, zostávajú nedotknuté.

(2) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vymaže s odvolaním sa na tento zákon aj poznámky spornosti, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch a predpisom podľa neho vydaným.

§ 16.

Ponúknuť vynálezy štátu môžu aj majitelia patentov, ktoré boli udelené do dňa začiatku účinnosti tohto zákona.

§ 17.

(1) Kto do dňa začiatku účinnosti tohto zákona nadobudol právo na používanie vynálezu, môže do 31. decembra 1952 odstúpiť od ďalšieho trvania zmluvy o tom uzavretej, ak stratí také právo celkom alebo sčasti vecný význam.

(2) Do 31. decembra 1952 môže majiteľ patentu odstúpiť od zmluvy, ktorou pôvodca (dedič) dal zvolenie na prihlásenie vynálezu alebo nadobudnutie patentu. Ak sa tak stane, prepíše Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety platný patent na pôvodcu alebo jeho dediča, ak o to požiadajú do 30 dní; inak patent zaniká. Ak ide o vynález, o ktorom by inak platili ustanovenia § 13 zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, môže majiteľ patentu do 31. decembra 1952 požiadať Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, aby upravil podmienky pomeru z takej zmluvy primerane podľa predpisov o vynálezoch prijatých štátom.

§ 18.

Nedotknuté zostávajú prioritné práva vynálezov vnesených do dňa začiatku účinnosti tohto zákona do výstavy, ktorou bolo priznané právo dočasnej ochrany.

§ 19.

Patenty na vynálezy, ktoré sa vzťahovali na územie Československej republiky a ktoré boli udelené úradom nemajúcim sídlo na tomto území, neplatia odo dňa, keď boli udelené alebo keď boli na toto územie rozšírené.

§ 20.

(1) Právo prednosti z prihlášok, ktoré boli v dobe od 1. augusta 1940 do 4. mája 1945 podané v Berlíne československými príslušníkmi, môže byť československými občanmi alebo právnickými osobami majúcimi sídlo na československom štátnom území, uplatnené v prihláškach podaných do 30. júna 1952. Ak bola prihláška už podaná, možno právo prednosti v tej istej lehote uplatniť dodatočne.

(2) Ak nemôže prihlasovateľ predložiť predpísané potvrdenie úradu, na ktorom bola podaná pôvodná prihláška, môže v prípadoch uvedených v odseku 1 dokázať právo prednosti iným hodnoverným spôsobom.

(3) Právo prednosti uplatnené podľa odseku 1 nie je na ujmu predchádzajúcemu používateľovi, ktorého právo vzniklo do dňa podania prihlášky v Československej republike.

§ 21.

Zápisy, týkajúce sa patentov zapísaných v doterajšom patentovom registri, sa konajú podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch v tomto registri i naďalej.

§ 22.

(1) Zrušuje sa oprávnenie patentových zástupcov.

(2) O veciach, ktoré im boli zverené, sú patentoví zástupcovia po zrušení svojho oprávnenia povinní zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ich Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety od tejto povinnosti neoslobodí.

(3) Patentovým zástupcom ustanoví Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety likvidátorov.

§ 23.

Tí, ktorí nemajú na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo, sú do troch mesiacov povinní urobiť opatrenia o svojom riadnom zastúpení podľa zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch. Do tohto času koná za nich opatrovník určený Úradom pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 24.

Zrušuje sa Patentový úrad v Prahe a Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave. Usporiadaním ich pomerov, najmä pokiaľ ide o ich pôsobnosť a ich zamestnancov, sa poveruje Štátny úrad plánovací po dohode s Ministerstvom financií.

§ 25.

Vo veciach upravených týmto zákonom rozhoduje Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, pokiaľ nie je ustanovené inak.


§ 26.

Zrušujú sa predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch. Sú to najmä:

1. zákon č. 30/1897 r. z., o ochrane vynálezov, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

2. zákon č. 305/1919 Sb., ktorý sa týka dočasných opatrení na ochranu vynálezov, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

3. nariadenie č. 158/1898 r. z., ktorým sa vydávajú na vykonanie patentového zákona podrobnejšie ustanovenia o organizácii Patentového súdu, o konaní pred ním a o tom, ako sa vykonávajú jeho rozhodnutia a nariadenia,

4. nariadenie č. 189/1900 r. z., týkajúce sa odvolaní na Patentový súd a ich vybavovaní na Patentovom úrade,

5. vyhláška č. 156/1917 r. z., ktorou sa vyhlasuje spravovací poriadok pre Patentový súd,

6. vládne nariadenie č. 73/1923 Sb., o organizácii Patentového úradu,

7. vládne nariadenie č. 199/1923 Sb., o ochrane vynálezov na tuzemských výstavách,

8. vládne nariadenie č. 69/1924 Sb., o výhodách osôb nemajetných a robotníkov odkázaných na svoju mzdu, vo veciach patentových,

9. vládne nariadenie č. 208/1924 Sb., o náležitostiach patentových prihlášok a plnomocenstiev na zastupovanie vo veciach patentových,

10. vládne nariadenie č. 273/1924 Sb., o spravovacom poriadku Patentového úradu,

11. vládne nariadenie č. 80/1925 Sb., o živnostenskom prevádzaní vynálezov,

12. vládne nariadenie č. 6/1926 Sb., o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými civilnými technikmi, prevádzanom po živnostensky,

13. vládne nariadenie č. 29/1933 Sb., o dokladoch, ktoré sú potrebné na preukaz prioritného práva pri prihláškach patentov,

14. §§ 44 až 48 zákona č. 131/1936 Sb., o obrane štátu,

15. vládne nariadenie č. 156/1936 Sb., o vynálezoch a patentoch dôležitých pre obranu štátu (II. vykonávacie nariadenie k zákonu o obrane štátu),

16. vládne nariadenie č. 246/1939 Sb., o neúplne zaplatených poplatkoch vo veciach patentových,

17. vládne nariadenie č. 97/1940 Sb., o zmene patentového zákona a o mimoriadnych opatreniach v odbore ochrany vynálezov,

18. zákon č. 16/1942 Sl. z., o Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva,

19. zákon č. 146/1942 Sl. z.,

20. vládne nariadenie č. 37/1943 Sl. z., o organizácii Úradu na ochranu živnostenského vlastníctva,

21. vyhláška ministra hospodárstva č. 38/1943 Sl. z., ktorou sa vydáva spravovací poriadok Úradu na ochranu živnostenského vlastníctva,

22. zákon č. 14/1944 Sl. z., o mimoriadnych opatreniach na ochranu živnostenského vlastníctva, pokiaľ tento zákon sa týka ochrany vynálezov,

23. nariadenie ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 122/1950 Sb., o podávaní a vybavovaní zlepšovacích námetov.

§ 27.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1952; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 7/1952 Sb., o prechodných opatreniach v odbore patentov, pokiaľ sú v rozpore s nariadením č. 48/1953 Sb.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.