Nariadenie vlády č. 30/1952 Zb.Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

(v znení č. 140/1992 Zb.)

Čiastka 17/1952
Platnosť od 29.07.1952
Účinnosť od 01.07.1992
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 7, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952, a ustanovenia § 8, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1953

30.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. júla 1952,

o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Z doterajšej fakulty poľnohospodárskej a lesníckej Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďujú Vysoká škola poľnohospodárska v Prahe a fakulta lesnícka Českého vysokého učenia technického v Prahe.

(2) Vysoká škola poľnohospodárska sa delí na fakulty agronomickú, ekonomickú a mechanizačnú.

§ 2.

(1) Vysoká škola veterinárna v Brne sa zlučuje s poľnohospodárskou fakultou Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Brne vo Vysokú školu poľnohospodársku v Brne.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty agronomickú, zootechnickú a veterinársku.

§ 3.

Doterajšia lesnícka fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Brne sa organizačne pričleňuje k Vysokej škole staviteľstva v Brne.

§ 5.

(1) Lesnícka fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach sa premeňuje na Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakultu lesnícku a fakultu drevársku.

§ 6.

(1) Zriaďuje sa Vysoká škola technická v Košiciach.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. Banícka fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach vzniká začlenením doterajšej baníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

§ 7.

Pri Karlovej univerzite v Prahe a pri Slovenskej univerzite v Bratislave sa zriaďujú fakulty geologicko-geografických vied.

§ 8.

Pobočka pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave sa premiesťuje z Košíc do Prešova.

§ 9.

Opatrenia urobené v zhode s ustanovením tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú odo dňa opatrenia za urobené podľa tohto nariadenia.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1952 okrem ustanovenia § 7, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952, a ustanovenia § 8, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1953; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.