43.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. augusta 1952

o rozmiesťovaní odborných pracovníkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Úspešné uskutočňovanie socialistickej výstavby vyžaduje, aby kľúčové podniky, zvlášť podniky nové alebo podniky, ktoré zavádzajú nový druh výroby, boly zabezpečené dostatočným počtom odborných pracovníkov. Na ten účel možno odborných pracovníkov rozmiesťovať v súlade s potrebami štátneho národohospodárskeho plánu podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia.

§ 2.

Ústredné úrady môžu v odbore svojej pôsobnosti záväzne prevádzať odborných pracovníkov z podnikov, úradov, ústavov a iných zariadení (ďalej len „podniky“) do iných podnikov, kde je nedostatok týchto pracovníkov.

§ 3.

Ústredné úrady sú povinné z podnikov spadajúcich do ich odboru pôsobnosti previesť do odboru pôsobnosti iných ústredných úradov odborných pracovníkov v súhlase s potrebami štátneho národohospodárskeho plánu. Umiestenie odborných pracovníkov do podnikov vykonajú ústredné úrady, do odboru pôsobnosti ktorých sa pracovníci prevádzajú.

§ 4.

(1) Odbornými pracovníkmi podľa tohto nariadenia sa rozumejú:

a) absolventi vysokých škôl technických študijných odborov inžinierskeho staviteľstva (smer konštruktívny a dopravný a smer vodohospodársky), architektúry, strojného inžinierstva, elektrotechnického inžinierstva, chemického inžinierstva, banského inžinierstva, hutného inžinierstva, poľnohospodárskeho inžinierstva, absolventi veterinárskych fakúlt, lesného inžinierstva, absolventi prírodovedeckých fakúlt študijných odborov matematiky, geológie, fyziky a chémie a absolventi fakúlt ekonomických;

b) absolventi odborných škôl pre priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, obchod a dopravu;

c) technológovia, majstri, konštruktéri, projektanti, hlavní účtovníci, plánovači, zoraďovači a normovači, i keď nie sú absolventmi škôl uvedených v písm. a) a b).

(2) Vláda môže určiť niektoré ďalšie skupiny odborne kvalifikovaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie.

§ 5.

(1) Prevedení odborní pracovníci sú povinní pracovať v podniku, ktorý im určí kompetentný ústredný úrad, a to po dobu týmto úradom určenú až do troch rokov.

(2) Prevedením sa končí doterajší pracovný pomer a vzniká nový pracovný pomer k podniku, do ktorého je odborný pracovník prevedený.

(3) Inak sa práva a povinnosti prevedených odborných pracovníkov spravujú príslušnými predpismi o pracovných a mzdových pomeroch.

§ 6.

(1) Podniky sú povinné odborných pracovníkov im určených zamestnávať po dobu určenú ústredným úradom, a to prácami, ktoré zodpovedajú ich odborným znalostiam a schopnostiam, a postarať sa o ich vhodné ubytovanie.

(2) Prevedeným pracovníkom sa poskytnú všetky náhrady, ktoré sa priznávajú pracovníkom pri prijatí do zamestnania.

(3) Doba zamestnania v doterajšom pracovnom pomere sa započítava do doby zamestnania v novom pracovnom pomere pre nároky z neho vyplývajúce. Vykonávacie predpisy určia, za ktorých podmienok sa odborným pracovníkom započítava pre tieto nároky určitá doba zamestnania navyše.

(4) Pre určité úlohy alebo určité skupiny odborných pracovníkov môže vláda určiť nároky pri prevedení odchylne od predchádzajúcich odsekov.

§ 7.

Podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá Ministerstvo pracovných síl po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s jednotnou odborovou organizáciou.

§ 8.

Porušenie povinností uložených týmto nariadením odborným pracovníkom a vedúcim podnikov sa trestá podľa ustanovení trestného zákona správneho, pokiaľ nejde o čin prísnejšie trestný.

§ 9.

Ustanovenie § 17 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, ustanovenia § 12 vládneho nariadenia č. 120/1950 Sb., o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách, ustanovenia ich doplňujúce a pozmeňujúce, ako i predpisy, ktoré upravujú rozmiesťovanie vojenských osôb v činnej službe, zostávajú nedotknuté.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.