Zákon č. 8/1952 Zb.Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch

(v znení č. 48/1953 Zb., 84/1972 Zb.)

Čiastka 4/1952
Platnosť od 07.04.1952 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1988
Zrušený 174/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia zákona č. 8/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

8.

Zákon

zo dňa 28. marca 1952

o ochranných známkach a chránených vzoroch.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


Prvá časť.

Ochranné známky.

§ 1.

Aby podniky mohli svoje výrobky alebo tovar (ďalej len „výrobky“) odlíšiť od iných výrobkov toho istého druhu a tak odberateľom uľahčiť výber výrobkov, ktoré sa osvedčili, a tým zároveň i navonok prejaviť svoju zodpovednosť za ich akosť, môžu podniky svoje výrobky označovať ochrannou známkou.

§ 2.

(1) Ochrannými známkami môžu byť slová, vyobrazenia a iné značky plošné i priestorové.

(2) Ochrannými známkami nemôžu byť značky:

a) ktoré nemajú spôsobilosť rozlišovaciu alebo ktoré obsahujú výlučne údaj opisný, okrem prípadu, že sa stali v hospodárskom odvetví, o ktoré ide, príznačnými pre výrobky pochádzajúce z určitého podniku,

b) ktoré môžu klamať odberateľov, alebo

c) ktorých používanie by bolo v rozpore so všeobecným záujmom alebo medzinárodným dohovorom alebo so zvyklosťou.

§ 3.

Ochranné známky sa na žiadosť (prihlášku) zapisujú do registra ochranných známok.

§ 4.

Len čo dôjde prihláška ochrannej známky, má prihlasovateľ právo prednosti pred každým, kto neskoršie požiada o zápis rovnakej známky pre výrobky toho istého druhu.

§ 5.

(1) Podnik, pre ktorý je ochranná známka zapísaná (majiteľ známky), má výlučné právo označovať výrobky touto známkou, a to od okamihu, keď došla jej prihláška.

(2) Bez súhlasu majiteľa známky nesmie nikto ochrannú známku alebo značku s ňou zameniteľnú používať v hospodárskom styku pre výrobky toho istého druhu, najmä ich nesmie umiestňovať na výrobkoch, na ich obale, na nádobách, v ktorých sú výrobky obsiahnuté, na pripojených štítkoch alebo na tlačivách.

§ 6.

Právo majiteľa známky nepôsobí proti tomu, kto v čase prihlášky ochrannej známky už používal rovnakú alebo s ňou zameniteľnú značku pre výrobok toho istého druhu, ak táto značka bola v hospodárskom odvetví, o ktoré ide, príznačnou pre výrobok jeho podniku (držiteľ nezapísanej značky).

§ 7.

(1) Ochranná doba zapísanej známky trvá desať rokov; začína sa, len čo došla prihláška známky. Ochrannú dobu možno predlžovať obnovou zápisu vždy na ďalších desať rokov.

(2) Žiadosť o obnovu zápisu možno podať najskôr v poslednom roku ochrannej doby a najneskoršie do troch mesiacov po jej uplynutí.

(3) Ďalšia ochranná doba sa počíta vždy od konca poslednej ochrannej doby.

§ 8.

(1) Pri obnove zápisu sú v ochrannej známke prípustné len také zmeny, ktoré sa nedotýkajú ani celkového jej rázu ani niektorého jej podstatného prvku.

(2) Ak bude pri obnove zápisu rozšírený soznam výrobkov známkou chránených, budú novo uvedené výrobky požívať ochranu až od začiatku novej ochrannej doby.

(3) Ak bola ochranná známka postupne zapísaná pre výrobky rôznych druhov, možno pri obnove najstaršieho zápisu slúčiť i neskoršie zápisy známky pre výrobky iného druhu v známku spoločnú; začiatok pôvodnej ochrannej doby ostane pri každom druhu výrobkov nezmenený.

§ 9.

(1) Ochranná známka môže sa previesť len s podnikom, pre ktorý je zapísaná, alebo so súhlasom Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, ak dôjde k novému usporiadaniu doterajšej hospodárskej činnosti podniku.

(2) Prevod ochrannej známky nadobudne účinnosť zápisom do registra ochranných známok.

§ 10.

(1) Právo majiteľa známky zanikne:

a) uplynutím ochrannej doby, ak nebude zápis obnovený,

b) len čo dôjde oznámenie majiteľa známky, že sa svojho práva vzdáva.

(2) Zánik práva sa zapíše do registra ochranných známok.

§ 11.

(1) Ochranná známka sa z registra vymaže:

a) ak sa zistí, že bola zapísaná známka neprípustná (§ 2 ods. 2),

b) na základe rozhodnutia v konaní o výmaz ochrannej známky.

(2) Ak sa známka vymaže, posudzuje sa tak, ako keby vôbec nebola zapísaná.

§ 12.

(1) Majiteľ známky sa môže domáhať výmazu ochrannej známky, ktorá bola zapísaná neskoršie pre iný podnik a pre výrobky toho istého druhu a je rovnaká ako ochranná známka navrhovateľa alebo s ňou zameniteľná.

(2) Držiteľ nezapísanej značky (§ 6) môže sa domáhať výmazu ochrannej známky, ak je rovnaká ako jeho značka alebo s ňou zameniteľná a ak od jej zápisu ešte neuplynuli tri roky. Návrhu na výmaz sa nevyhovie, ak užíva odporca túto značku aspoň rovnaký čas ako navrhovateľ.

§ 13.

Majiteľ známky neskoršie zapísanej môže sa domáhať zistenia, že jeho ochranná známka nie je zameniteľná so skôr zapísanou známkou, alebo že je zapísaná pre výrobky iného druhu. Navrhovateľ musí osvedčiť svoj právny záujem na zistení.


Tretia časť.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 32.

Ustanovenia medzinárodných dohovorov a právnych predpisov ich vykonávajúcich nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 33.

Cudzinci majú za podmienok vzájomnosti a v jej rozsahu rovnaké práva ako československí občania.

§ 34.

Kto nemá na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo, musí byť v konaní podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných zastúpený niektorou z organizácií alebo niektorou z osôb, ktoré vyhláškou v úradnom liste určí Štátny úrad plánovací po dohode so zúčastnenými ministerstvami.

§ 35.

(1) Právo prednosti podľa ustanovení medzinárodných dohovorov musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške ochrannej známky alebo chráneného vzoru.

(2) V jednej prihláške možno uplatniť právo prednosti podľa medzinárodných dohovorov len z jednej predošlej prihlášky.

§ 36.

(1) Pôsobnosť vo veciach ochranných známok a chránených vzorov podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných vykonáva Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety; taktiež vedie register ochranných známok a register chránených vzorov. O sťažnosti proti jeho rozhodnutiam rozhoduje Patentový sbor pri Štátnom úrade plánovacom.

(2) Každý má právo nazerať do registrov a vyžadovať si z nich úradné výpisy alebo potvrdenia o ich obsahu.

§ 37.

Vzorky (modely) zapísané podľa doterajších právnych predpisov sú podľa týchto predpisov chránené i naďalej; o konaní platia však predpisy vydané podľa tohto zákona.

§ 38.

Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho sa splnomocňuje, aby po dohode so zúčastnenými ministrami vydal nariadením predpisy o konaní vo veciach ochranných známok a chránených vzorov, určil podrobnosti najmä o náležitostiach prihlášok, o vedení registrov, o zápisoch v nich, o spôsobe a rozsahu ich uverejňovania, a aby vydal aj iné potrebné predpisy na vykonanie tohto zákona.

§ 39.

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom, najmä:

1. zákon č. 19/1890 r. z., o ochrane známok,

2. vládne nariadenie č. 30/1933 Sb., o dokladoch, ktoré sú potrebné na preukaz prioritného práva pri prihláškach známok,

3. vládne nariadenie č. 204/1933 Sb., o odtlačkoch a štočkoch ochranných známok,

4. cisársky patent č. 237/1858 r. z., o ochrane vzoriek a modelov pre priemyslové výrobky,

5. nariadenie č. 107.709/1907 K. M. (uh. m. obchodu), o právnej ochrane vzoriek priemyslových a ich zapisovaní do registra,

6. vládne nariadenie č. 31/1933 Sb., o dokladoch, ktoré sú potrebné na preukaz prioritného práva pri prihláškach vzoriek a modelov,

a to poprípade v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

§ 40.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1952; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkach a chránených vzoroch, pokiaľ sú v rozpore s nariadením č. 48/1953 Sb.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.