47.

Vládne nariadenie

zo dňa 16. septembra 1952

o Štátnej energetickej inšpekcii.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne), a podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Účel nariadenia.

Aby bolo účinnejšie zabezpečené hospodárne používanie elektriny a prehĺbená kontrola hospodárenia s elektrinou, zriaďuje sa Štátna energetická inšpekcia.

§ 2.

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie.

(1) Štátna energetická inšpekcia sa zriaďuje pri Ministerstve palív a energetiky.

(2) Na čele Štátnej energetickej inšpekcie stojí hlavný inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister palív a energetiky.

(3) Hlavnému inšpektorovi sú podriadení krajskí inšpektori; vymenúva a odvoláva ich minister palív a energetiky.

(4) Pre výkon svojej činnosti majú hlavný inšpektor a krajskí inšpektori potrebný počet inšpektorov, ktorých vymenúva a odvoláva hlavný inšpektor.

§ 3.

Rozsah kontrolnej činnosti.

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie kontrolujú pravidelne priamo u odberateľov elektriny, s výnimkou domácností, dodržovanie predpisov a opatrení na hospodárne používanie elektriny; najmä kontrolujú:

a) stav elektrického zariadenia, pokiaľ ide o hospodárnosť pri používaní elektriny;

b) tvorbu, spevňovanie a dodržovanie noriem pre spotrebu elektriny na výrobnú jednotku;

c) dodržovanie prídelov elektriny, odberových diagramov a iných regulačných opatrení.

(2) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie kontrolujú ďalej výrobu a dodávku elektriny závodných elektrární pre verejnú sieť i pre účelovú výrobu podľa hospodárskeho plánu a dodávkových diagramov.

(3) V objektoch vojenskej správy a národnej bezpečnosti vykonávajú orgány Štátnej energetickej inšpekcie kontrolu podľa osobitných predpisov vydaných ministrom palív a energetiky po dohode s ministrom národnej obrany, poprípade s ministrom národnej bezpečnosti.

§ 4.

Ukladanie pokút závodom.

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie môžu uložiť pokutu od 2.000 Kčs až do 100.000 Kčs závodom, ústavom, úradom a iným organizáciám (ďalej len „závody“):

a) za nedodržiavanie odberového diagramu,

b) za plytvanie elektrinou a sústavné neodôvodnené nedodržiavanie noriem spotreby elektriny,

c) za prekročenie prídelu elektriny,

d) za nesplnenie operatívnych rozkazov elektrárenského dispečera,

e) za nesplnenie dodávky elektriny závodnou elektrárňou podľa dodávkového diagramu.

§ 5.

Ukladanie pokút zamestnancom.

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie môžu uložiť pokutu od 200 Kčs až do 10.000 Kčs riaditeľom (vedúcim) a hlavným energetikom závodov, poprípade vedúcim závodných elektrární:

a) za nedodržiavanie odberového diagramu,

b) za prekročenie prídelu elektriny,

c) za nesplnenie operatívnych rozkazov elektrárenského dispečera,

d) za nesplnenie dodávky elektriny závodnou elektrárňou podľa dodávkového diagramu.

§ 6.

Ukladanie pokút.

(1) O uložení pokút rozhodujú krajskí inšpektori.

(2) O odvolaniach proti rozhodnutiam krajských inšpektorov rozhoduje hlavný inšpektor; proti jeho rozhodnutiu niet opravného prostriedku.

(3) Minister palív a energetiky môže zrušiť rozhodnutie hlavného inšpektora, ak toto rozhodnutie je v rozpore so všeobecným záujmom, najmä s potrebami hospodárskeho plánovania, a prikázať vec na nové prejednanie alebo rozhodnúť sám.

(4) Ukladanie pokút vojenským osobám v činnej službe upraví minister palív a energetiky po dohode s ministrom národnej obrany osobitnými predpismi.

§ 7.

Premlčanie.

(1) Pokutu nemožno uložiť po uplynutí štyroch mesiacov od vykonania kontroly.

(2) Premlčanie sa pretrhuje, len čo krajský inšpektor začne konanie.

§ 8.

Vymáhanie pokút.

(1) Pokutu uloženú závodu odčerpá financujúci peňažný ústav z účtu závodu na základe právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.

(2) Pokutu uloženú zamestnancovi vymáha učtáreň jeho závodu na základe právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty a to zrážkou z platu až do 25 % jeho výšky. Na základe tohto rozhodnutia možno pokutu vymáhať aj súdnou exekúciou.

(3) Pokuty pripadajú štátu.

§ 9.

Prerušenie dodávky elektriny.

Ak poruší závod opätovne predpisy a opatrenia na hospodárne používanie elektriny spôsobom uvedeným v § 4 písm. a), c), d) alebo e), môže mu rozvodný podnik prerušiť po predchádzajúcom upovedomení dodávku elektriny.

§ 10.

Oprávnenie kontrolných orgánov.

(1) Každý je povinný na požiadanie orgánov Štátnej energetickej inšpekcie oznámiť údaje a predložiť listiny, ktoré tieto orgány potrebujú pre výkon svojej činnosti, pokiaľ to nie je v rozpore s predpismi o utajení v záujme obrany štátu.

(2) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie sú oprávnené kedykoľvek pristúpiť k meradlám elektriny podľa osobitných predpisov, ktoré vydá minister palív a energetiky po dohode s ministrom národnej bezpečnosti.

§ 11.

Povinnosť mlčanlivosti.

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvá, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej služby. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

§ 12.

Splnomocňovacie ustanovenie.

Minister palív a energetiky podrobnejšie upraví po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a jednotnou odborovou organizáciou organizáciu Štátnej energetickej inšpekcie a konanie vo veciach pokút.

§ 13.

Ustanovenia tohto nariadenia platia obdobne pre kontrolu a zabezpečenie hospodárenia plynom v rozsahu, ktorý určí minister palív a energetiky.


§ 14.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.