Nariadenie vlády č. 51/1952 Zb.Nariadenie o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie

Čiastka 30/1952
Platnosť od 07.11.1952 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1953 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

51.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. septembra 1952

o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti:


§ 1.

(1) Štát poskytuje bezplatne preventívnu a liečebnú starostlivosť týmto požívateľom dôchodkov podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie:

a) invalidom, u ktorých bolo určené zníženie zárobkovej schopnosti aspoň na 45 %, a ich rodinným príslušníkom, za ktorých sa pokladajú osoby uvedené v § 54 zákona o národnom poistení,

b) vo zvlášť odôvodnených prípadoch aj ostatným požívateľom dôchodkov podľa zákona č. 164/1946 Sb., pokiaľ sa nemôžu začleniť do práce.

(2) Osobám uvedeným v odseku 1 sa poskytuje bezplatne preventívna a liečebná starostlivosť v rozsahu vecných dávok poskytovaných dôchodcom podľa zákona o národnom poistení, pokiaľ nemajú na tieto dávky nárok už podľa iných predpisov.

(3) Protézy alebo iné ortopedické pomôcky potrebné na zmiernenie alebo odstránenie následkov poškodenia, príslušenstvo týchto protéz alebo pomôcok a ich opravy poskytuje štát bezplatne invalidom, u ktorých bolo určené zníženie zárobkovej schopnosti aspoň na 25 %, v doterajšom rozsahu.

§ 2.

(1) Preventívna a liečebná starostlivosť podľa § 1 ods. 1 a 2 sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach štátu na poukážky, ktoré vydávajú miestne národné výbory príslušné podľa miesta bydliska.

(2) Protézová starostlivosť podľa § 1 ods. 3 sa poskytuje na preukazy, ktoré vydáva Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia.

§ 3.

Podrobnosti určí Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom národnej obrany a Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.