65.

Zákon

zo dňa 30. októbra 1952

o prokuratúre.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Úlohy generálneho prokurátora.

(1) Generálny prokurátor stráži, presadzuje a upevňuje socialistickú zákonnosť, a tým predovšetkým

chráni spoločenský poriadok a štátne zriadenie republiky a jej socialistickú výstavbu, socialistické vlastníctvo, ako aj záujmy pracujúceho ľudu proti nepriateľom a iným rušiteľom jeho budovateľského úsilia,

chráni bojaschopnosť ozbrojených sborov a disciplínu a poriadok v nich určený, upevňuje veliteľskú právomoc a prispieva na zabezpečenie obrany vlasti a vychováva občanov na dodržiavanie zákonov, iných právnych predpisov a pravidiel socialistického spolužitia a na plnenie občianskych povinností.

(2) Pri plnení svojich úloh sa generálny prokurátor opiera o iniciatívu pracujúceho ľudu a jeho organizácií a postupuje v súčinnosti s nimi; je povinný sa zaoberať sťažnosťami, upozorneniami a podnetmi občanov.

§ 2.

Pôsobnosť generálneho prokurátora.

Generálny prokurátor dozerá na to, aby ministerstvá a iné úrady, súdy, národné výbory, orgány, inštitúcie, úradné osoby i jednotliví občania zachovávali zákony a iné právne predpisy, a preto najmä

a) upozorňuje úrady, národné výbory, orgány a inštitúcie na zistené závady a dáva podnet na preskúmanie rozhodnutí a opatrení, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom;

b) stará sa o zisťovanie trestných činov a spravodlivé potrestanie páchateľov a dohliada na výkon trestov im uložených;

c) dohliada, aby orgány národnej bezpečnosti postupovaly podľa zákona; túto pôsobnosť vykonáva generálny prokurátor podľa osobitného poriadku, ktorý vydá po dohode s ministrom národnej bezpečnosti;

d) zúčastňuje sa konaní na súdoch podľa ustanovení súdnych poriadkov, dozerá, aby súdy správne a jednotne používaly zákony, a zabezpečuje ochranu záujmov štátu a pracujúcich v konaní v občianskych právnych veciach.

Protest.

§ 3.

Proti rozhodnutiam a opatreniam, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom, podáva generálny prokurátor na úrade, národnom výbore, u orgánu alebo inštitúcie, ktorých rozhodnutie alebo opatrenie má byť odstránené, protest, pokiaľ osobitné predpisy neupravujú jeho postup inak.

§ 4.

(1) Úrad, národný výbor, orgán alebo inštitúcia môžu samy svoje rozhodnutie alebo opatrenie, proti ktorému protest smeruje, zrušiť alebo nahradiť rozhodnutím alebo opatrením zodpovedajúcim zákonu.

(2) Ak nevyhovie protestu úrad, národný výbor, orgán alebo inštitúcia v lehote, ktorú generálny prokurátor pri podaní protestu určí, rozhodne o proteste úrad, národný výbor alebo orgán im nadriadený alebo na ne dohliadajúci; proti rozhodnutiu, ktorým sa protestu nevyhovelo, môže generálny prokurátor podať nový protest.

(3) Ak je ministerstvo alebo iný ústredný úrad toho názoru, že protest proti jeho rozhodnutiu alebo opatreniu nie je odôvodnený, predloží vec na preskúmanie vláde.

Súčinnosť s inými úradmi, orgánmi a inštitúciami.

§ 5.

Súdy, úrady, národné výbory, orgány, inštitúcie i jednotliví občania sú povinní generálnemu prokurátorovi účinne pomáhať pri plnení jeho úloh, najmä bezodkladne ho upozorňovať na zistené nezákonnosti a podávať mu potrebné vysvetlenia; súdy, úrady, národné výbory, orgány a inštitúcie sú tiež povinné požičiavať generálnemu prokurátorovi spisy a s urýchlením vyhovovať jeho dožiadaniam.

§ 6.

(1) Generálny prokurátor sám alebo jeho námestník sa zúčastňuje s hlasom poradným na zasadaniach vlády alebo Sboru povereníkov, ak sa koná o proteste.

(2) Generálny prokurátor alebo jeho orgán sa môžu s hlasom poradným zúčastniť na zasadaniach národných výborov, ich orgánov a iných orgánov štátnej správy, ako aj arbitrážnych komisií.

Orgány generálneho prokurátora.

§ 7.

(1) Orgány generálneho prokurátora sú:

a) námestníci generálneho prokurátora,

b) krajskí a okresní prokurátori a ich námestníci,

c) vyšší a nižší vojenskí prokurátori a ich námestníci, ako i vyšší a nižší poľní prokurátori a ich námestníci,

d) ostatní prokurátori a vojenskí prokurátori.

(2) Jedným z námestníkov generálneho prokurátora je hlavný vojenský prokurátor.

(3) V poľnom konaní vykonávajú právomoc vyšších a nižších vojenských prokurátorov vyšší a nižší poľní prokurátori.

§ 8.

(1) Hlavného vojenského prokurátora vymenúva a odvoláva, na návrh generálneho prokurátora urobený po dohode s ministrom národnej obrany, prezident republiky.

(2) Ostatných námestníkov generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva generálny prokurátor.

§ 9.

(1) Prokurátorov ustanovuje, poveruje funkciami a z nich odvoláva generálny prokurátor.

(2) Vojenských prokurátorov ustanovuje z dôstojníkov práv v činnej službe, do funkcií určuje a z nich odvoláva generálny prokurátor po dohode s ministrom národnej obrany.

(3) Poľných prokurátorov ustanovuje z dôstojníkov práv v činnej službe a odvoláva prezident republiky ako hlavný veliteľ; toto svoje právo môže preniesť na podriadené vojenské orgány.

§ 10.

(1) Prokurátori, vojenskí prokurátori a poľní prokurátori složia pri prvom ustanovení túto prísahu: „Prisahám, že budem verný Československej republike, jej spoločenskému poriadku a štátnemu zriadeniu, jej prezidentovi a jej vláde, že budem zachovávať zákony a iné právne predpisy a starať sa, aby sa používaly podľa zásad socialistickej zákonnosti v záujme pracujúceho ľudu, a prísne zachovávať mlčanlivosť o úradných veciach.“

(2) Generálny prokurátor složí prísahu do rúk prezidenta republiky, ostatní prokurátori a vojenskí prokurátori ju složia do rúk nadriadeného prokurátora a poľní prokurátori do rúk veliteľa, ktorý ich ustanovil.

§ 11.

(1) Okresní prokurátori sú podriadení krajskému prokurátorovi, a spolu s ním generálnemu prokurátorovi.

(2) Nižší vojenskí prokurátori sú podriadení vyššiemu vojenskému prokurátorovi, a spolu s ním hlavnému vojenskému prokurátorovi a jeho prostredníctvom generálnemu prokurátorovi.

(3) Nižší poľní prokurátori sú podriadení vyššiemu poľnému prokurátorovi, a spolu s ním hlavnému vojenskému prokurátorovi a jeho prostredníctvom generálnemu prokurátorovi.

§ 12.

Pokiaľ ide o vojenský služobný pomer, platia pre vojenských prokurátorov a iných vojakov činných na prokuratúre, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, právne predpisy vzťahujúce sa na vojakov, ako aj vojenské služobné predpisy a poriadky.

§ 13.

(1) Sídla a obvody krajských prokurátorov sú shodné so sídlami a obvodmi krajských súdov, sídla a obvody okresných prokurátorov so sídlami a obvodmi ľudových súdov.

(2) Sídla a pôsobnosť vojenských prokurátorov sa spravujú sídlom a pôsobnosťou súdu, pri ktorom je prokurátor činný.

(3) Stanovište poľných prokurátorov určuje veliteľ, u ktorého sú poľní prokurátori spolu s poľným súdom činní.

§ 14.

(1) Úkony vzťahujúce sa na činnosť úradov, orgánov alebo inštitúcií, ktorých obvod pôsobnosti presahuje obvod krajského prokurátora, vykonáva generálny prokurátor sám alebo jeho námestníci.

(2) Úkony vzťahujúce sa na činnosť úradov, národných výborov, orgánov alebo inštitúcií, ktorých obvod pôsobnosti presahuje obvod okresného prokurátora, môže generálny prokurátor vykonať krajskými prokurátormi alebo vyššími vojenskými prokurátormi, ostatné úkony aj okresnými prokurátormi alebo nižšími vojenskými prokurátormi.

(3) Nadriadený prokurátor môže sám vykonávať jednotlivé úkony prokurátorov jemu podriadených.

§ 15.

(1) Generálny prokurátor má postavenie predsedu ústredného úradu; o jeho príjmoch platia obdobne ustanovenia o príjmoch ministrov.

(2) Orgány generálneho prokurátora, ako aj ostatní zamestnanci prokuratúry sú štátnymi zamestnancami; ich osobným úradom je Generálna prokuratúra, a pokiaľ ide o vojakov, Ministerstvo národnej obrany.

(3) Kárnu moc (disciplinárnu právomoc) nad prokurátormi vykonáva generálny prokurátor podľa predpisov platných pre správnych zamestnancov, a pokiaľ ide o vojakov, podľa predpisov pre nich platných.


Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 16.

(1) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na prokurátorov ustanovenia sudcovského zákona č. 67/1950 Sb. a predpisov podľa neho vydaných, pričom práva, ktoré podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných má minister spravodlivosti, vykonáva generálny prokurátor.

(2) O pracovných príjmoch námestníkov generálneho prokurátora, okrem hlavného vojenského prokurátora, platia obdobne predpisy o pracovných príjmoch námestníkov ministrov.

§ 17.

Zamestnanci doterajších prokuratúr a finančných prokuratúr sa stávajú zamestnancami prokuratúry.

§ 18.

(1) Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré upravujú vec, na ktorú sa vzťahuje tento zákon; ďalej stráca platnosť zákon č. 270/1949 Sb., o finančných prokuratúrach.

(2) Zrušené sú všetky predpisy o Správnom súde.

§ 19.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.