Nariadenie vlády č. 25/1952 Zb.Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik"

Čiastka 15/1952
Platnosť od 18.07.1952
Účinnosť od 30.06.1952

OBSAH

25.

Vládne nariadenie

zo dňa 1. júla 1952

o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik".

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 311/1948 Sb., o národných dopravných podnikoch, v znení zákona č. 148/1950 Sb.:


§ 1.

(1) Národné dopravné podniky „Československá plavba labská, národný podnik“ a „Československá plavba oderská, národný podnik“ sa slučujú v jediný národný dopravný podnik s názvom „Československá plavba labsko-oderská, národný podnik“ a so sídlom v Prahe; jeho vlastnícka značka je „ČSPLO“.

(2) Na „Československú plavbu labsko-oderskú, národný podnik“ prechádzajú všetky práva a záväzky oboch slúčených národných dopravných podnikov.

(3) Minister dopravy upraví podrobnosti tohto slúčenia.

§ 2.

Opatrenia urobené vo shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou platia ako opatrenia urobené na jeho vykonanie.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. júna 1952; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Pospíšil v. r.