89.

Zákon

zo dňa 12. decembra 1952

o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Základné ustanovenie.

Ľudovodemokratická republika zabezpečuje dôchodkové zaopatrenie príslušníkov ozbrojených síl, ktorí odišli z činnej služby pre starobu alebo pracovnú neschopnosť spôsobenú poškodením zdravia; zabezpečuje taktiež ich rodinných príslušníkov, pokiaľ sú neschopní na prácu, nezaopatrení alebo dosiahli určitý vek.

§ 2.

Osobný rozsah platnosti zákona.

Tento zákon sa vzťahuje na príslušníkov ozbrojených síl z povolania, dôstojníkov základnej služby a v zálohe a na ich rodinných príslušníkov.

§ 3.

Dávky dôchodkového zaopatrenia.

(1) Dôchodkové zaopatrenie tvoria

a) dôchodky,

b) sociálne dávky,

c) úrazové dávky.

(2) Dôchodky sa podľa svojej povahy rozdeľujú na

a) dôchodok odpočivný,

b) dôchodok invalidný,

c) dôchodok zaopatrovací.

(3) Odpočivný dôchodok sa poskytne príslušníkom ozbrojených síl, ktorí odišli z činnej služby pre starobu; invalidný tým, ktorí odišli z činnej služby v dôsledku poškodenia zdravia počas činnej služby; zaopatrovací dôchodok sa poskytne rodinným príslušníkom.

(4) Ako pravidelné sociálne dávky sa poskytujú výchovné a zvýšenie dôchodkov pre bezvládnosť, ako príležitostné najmä vyživovací príspevok a úmrtné.

(5) Úrazové dávky sa poskytujú pri mimoriadnych príhodách spôsobených osobitným nebezpečenstvom služby (úraz, úmrtie následkom úrazu alebo zranenia).

§ 4.

(1) Podmienky nároku na dôchodky a výšku dôchodkov určí kompetentný minister najmä podľa započitateľnej doby, stupňa invalidity a súvislosti jej vzniku s výkonom služby v ozbrojených silách, pri zaopatrovacích dôchodkoch i podľa počtu rodinných príslušníkov, ich neschopnosti na prácu a nezaopatrenosti. Ďalej určí podmienky, ktorými sa spravuje posudzovanie nezaopatrenosti a neschopnosti na prácu rodinných príslušníkov.

(2) Výška dôchodkov sa určí v percentách dôchodkového základu. Dôchodkový základ tvorí

a) u poddôstojníkov z povolania služné,

b) u dôstojníkov súčet funkčného a hodnostného platu,

ktoré im naposledy náležaly v činnej službe.

(3) Dôchodkový základ nesmie byť nižší než priemer služného alebo súčtu funkčného a hodnostného platu za posledné tri roky činnej služby konanej po 31. decembri 1952. Pre dôstojníkov základnej služby určí dôchodkový základ kompetentný minister.

§ 5.

Kompetentný minister určí podmienky, za ktorých vzniká nárok na sociálne dávky. Ďalej určí podmienky, za ktorých sa poskytujú úrazové dávky, a to i príslušníkom ozbrojených síl neuvedeným v § 2.

§ 6.

Premlčanie nárokov na dôchodkové zaopatrenie.

(1) Nároky na dôchodky a pravidelné sociálne dávky sa premlčujú v desiatich rokoch, na príležitostné sociálne dávky v troch rokoch, v obidvoch prípadoch odo dňa vzniku nároku.

(2) Jednotlivé mesačné dávky sa premlčujú v jednom roku odo dňa vzniku nároku.

§ 7.

Krátenie dôchodkov.

(1) Ak sa stretne odpočivný alebo zaopatrovací dôchodok podľa tohto zákona so starobným alebo invalidným dôchodkom podľa zákona o národnom poistení, vypláca sa v plnej výške a starobný alebo invalidný dôchodok sa kráti podľa ustanovení zákona o národnom poistení.

(2) Ak sa stretne invalidný dôchodok podľa tohto zákona s invalidným dôchodkom podľa zákona o národnom poistení alebo zaopatrovací dôchodok podľa tohto zákona s vdovským alebo sirotským dôchodkom podľa zákona o národnom poistení, vyplácajú sa dôchodky podľa tohto zákona v plnej výške. Z národného poistenia sa vypláca len rozdiel, o ktorý prevyšuje dôchodok z národného poistenia 75 % dôchodku podľa tohto zákona. V prípade, že 75 % dôchodku podľa tohto zákona robí čiastku rovnakú alebo vyššiu než dôchodok podľa zákona o národnom poistení, zaniká nárok na dôchodok z národného poistenia.

(3) Ak má prijímateľ zaopatrovacieho dôchodku nárok i na iné dôchodky podľa tohto zákona alebo podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, kráti sa ročný zaopatrovací dôchodok o polovicu sumy presahujúcej 48.000 Kčs, najviacej však o polovicu zaopatrovacieho dôchodku podľa tohto zákona.

§ 8.

(1) Ak má dôchodca zárobok, kráti sa dôchodok s výnimkami uvedenými v odseku 2 o sumu, o ktorú súčet dôchodku a zárobku presahuje dôchodkový základ, z ktorého bol dôchodok vymeraný, najviacej však o polovicu zárobku; pritom dôchodok nesmie byť skrátený o viacej než o polovicu.

(2) Zaopatrovacie dôchodky kráteniu nepodliehajú. Odpočivné a invalidné dôchodky nepodliehajú kráteniu, ak ich prijímatelia

a) dosiahli vek určený pre ukončenie brannej povinnosti, alebo

b) dosiahli započitateľnú dobu 35 rokov, alebo

c) sú najmenej 50 % invalidmi.


§ 9.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

(1) Dôchodky z verejného penzijného zaopatrenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté a považujú sa za dôchodky podľa tohto zákona; u požívateľov odpočivných platov z radov príslušníkov ozbrojených síl podliehajúcich Ministerstvu národnej bezpečnosti a z radov príslušníkov Sboru väzenskej stráže považujú sa za dôchodky podľa zákona o národnom poistení.

(2) Nároky na zaopatrovacie dôchodky odvodené z dôchodkov uvedených v odseku 1, ktoré vznikly po 31. decembri 1952, sa posudzujú podľa tohto zákona; výška týchto zaopatrovacích dôchodkov sa však určí podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona.

(3) Podrobnosti určí kompetentný minister.

§ 10.

Na osoby uvedené v § 2 sa v budúcnosti nevzťahujú ustanovenia zákona č. 76/1922 Sb., o vojenských požitkoch zaopatrovacích, a zákona č. 153/1923 Sb., ktorým sa upravujú niektoré služobné pomery četníctva a niektoré četnícke požitky, najmä odpočivné a zaopatrovacie, všetky v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich, a ostatné predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.

§ 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho ministri národnej obrany, národnej bezpečnosti a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nosek v. r.