Nariadenie vlády č. 102/1952 Zb.Nariadenie o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

OBSAH

102.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952

o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 21 zákona č. 84/1952 Sb., o organizácii peňažníctva:


§ 1.

Úroky z úsporných vkladov na vkladných knižkách (vkladných listoch) sú oslobodené, začínajúc dňom 1. januára 1953, od dane z príjmov obyvateľstva. Tieto úroky netreba uvádzať v soznaní k dani.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.