Nariadenie č. 50/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku

Čiastka 29/1952
Platnosť od 10.10.1952 do30.06.1980
Účinnosť od 10.10.1952 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

50.

Nariadenie ministra zahraničného obchodu

zo dňa 10. októbra 1952,

ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku.

Minister zahraničného obchodu nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku, a podľa § 2 vládneho nariadenia č. 27/1952 Sb., o organizácii colnej správy:


§ 1.

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, v znení nariadenia ministra financií č. 205/1950 Sb. a č. 126/1951 Sb. sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe tohto nariadenia a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.*)


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. októbra 1952.


Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na str. 1.