Nariadenie vlády č. 39/1952 Zb.Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer

Čiastka 22/1952
Platnosť od 01.09.1952 do31.12.1965
Účinnosť od 01.09.1952 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

39.

Vládne nariadenie

zo dňa 29. júla 1952

o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Národné, komunálne a družstevné podniky, úrady a orgány štátnej správy, národné výbory, iné socialistické a právnické osoby, ako i združenia a zariadenia (ďalej len „podniky“) smú prijať pracovníka do zamestnania len vtedy, ak preukáže záznamom v občianskom preukaze, že jeho bezprostredný predchádzajúci pracovný (učebný) pomer bol riadne rozviazaný, poprípade ak ide o žiaka odborného učilišťa alebo školy závodného výcviku podľa zákona č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách, že jeho školenie sa predčasne skončilo.

(2) Podniky smú prijať osoby, ktoré nemajú v občianskom preukaze príslušné záznamy o pracovnom pomere, do zamestnania len vtedy, ak preukážu tieto osoby svoje zamestnanie alebo činnosť v poslednom čase potvrdením, ktoré za tým účelom vydá miestny národný výbor príslušný podľa bydliska. Absolventi škôl druhého a tretieho stupňa, ktorí po skončení školskej dochádzky prvý raz vstúpia do pracovného (učebného) pomeru, preukážu svoju činnosť školským vysvedčením.

(3) Záznamy v občianskych preukazoch o začiatku a riadnom skončení pracovného (učebného) pomeru robia podniky.

§ 2.

(1) Pracovník nemusí preukazovať rozviazanie pracovného (učebného) pomeru podľa ustanovenia § 1 ods. 1 ani svoju činnosť v poslednom čase podľa ustanovenia § 1 ods. 2, ak ide o prijatie do vedľajšieho zamestnania alebo do zamestnania prechodného, ktoré netrvá dlhšie než štyri týždne.

(2) Brigádnik vyslaný podnikom so súhlasom príslušného okresného národného výboru na dlhodobú brigádu nemusí taktiež preukazovať rozviazanie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 1 ods. 1.

(3) Podnik, ktorý vyslal zamestnanca na dlhodobú brigádu, smie ho prijať po jej skončení späť do zamestnania len vtedy, ak preukáže zamestnanec záznamom v občianskom preukaze, že jeho pracovný pomer na brigáde bol riadne skončený; iný podnik smie ho prijať do zamestnania len vtedy, ak preukáže zamestnanec záznamom v občianskom preukaze, že jeho pracovný pomer na brigáde i pracovný pomer s podnikom, ktorý ho vyslal, bol riadne skončený.

§ 3.

Vedúci podniku alebo ním poverený zamestnanec, ktorý neplní povinnosti uložené mu podľa ustanovení §§ 1 a 2, sa potresce podľa ustanovení trestného zákona správneho, pokiaľ nejde o čin prísnejšie trestný.

§ 4.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených sborov.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

aj za ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho Ing. Púčika

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.