1.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. januára 1952

o horľavinách a výbušninách.

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Zb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej socialistickej republiky (zákon o päťročnom pláne) a podľa § 15 zákona č. 62/1952 Zb., o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami:


§ 1.

Základné ustanovenia.

(1) Každý, kto zaobchádza s látkami nebezpečnými ľahkou vznetlivosťou alebo výbušnosťou je povinný počínať si tak, aby nespôsobil požiar, výbuch alebo inak nepoškodil alebo neohrozil ľudské zdravie, životy alebo národný majetok a iné národohospodárske hodnoty.

(2) Kde to povaha vecí pripúšťa, nahradia sa nebezpečné látky uvedené v odseku 1 (suroviny, prísady) látkami menej nebezpečnými alebo látkami bezpečnými.

§ 2.

Horľaviny a výbušniny.

Ministerstvo chemického priemyslu určí po dohode s ministerstvami národnej obrany, národnej bezpečnosti a vnútra, ktoré z látok uvedených v § 1 ods. 1 sa považujú za horľaviny a ktoré za výbušniny.

§ 3.

Schvaľovanie výrobní a skladíšť horľavín.

Výrobne a skladištia horľavín schvaľuje okresný národný výbor v súčinnosti s orgánom inšpekcie práce, v podnikoch podliehajúcich dozoru banských úradov, v súčinnosti s banským úradom.

§ 4.

Výroba výbušnín.

Na výrobu výbušnín sú oprávnené iba národné podniky, ktoré určí Ministerstvo chemického priemyslu po dohode s ministerstvami národnej obrany a národnej bezpečnosti.

§ 5.

Schvaľovanie výrobní a skladíšť výbušnín.

(1) Výrobne a skladištia výbušnín schvaľuje, s výnimkou uvedenou v odseku 2, krajský národný výbor v súčinnosti s krajským veliteľstvom národnej bezpečnosti a s orgánom inšpekcie práce.

(2) Skladištia výbušnín v podnikoch podliehajúcich dozoru banských úradov schvaľuje banský úrad v súčinnosti s krajským národným výborom a krajským veliteľstvom národnej bezpečnosti.

(3) Ministerstvo chemického priemyslu môže po dohode s ministerstvami národnej bezpečnosti a vnútra, ako aj s inými zúčastnenými ministerstvami vyhradiť schvaľovanie niektorých výrobní a skladíšť výbušnín kompetentným ústredným úradom.

§ 6.

Vykonávacie predpisy.

(1) Podrobnejšie predpisy o opatreniach, ktoré treba urobiť na zamedzenie požiarov alebo nehôd pri výrobe, spracovaní, uskladňovaní, uvádzaní do obehu, držbe, doprave alebo používaní horľavín alebo výbušnín, vydá Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po vypočutí Československej poisťovne, národného podniku, a pokiaľ ide o bezpečnosť pri práci, aj po dohode s jednotnou odborovou organizáciou.

(2) Podrobnosti so zreteľom na miestne pomery môžu v medziach všeobecných právnych predpisov, vydaných podľa odseku 1, určiť okresné národné výbory.

§ 7.

Ustanovenie pre dopravu.

Pre dopravu horľavín a výbušnín platia predchádzajúce ustanovenia iba potiaľ, pokiaľ pre ňu nie sú alebo nebudú vydané osobitné predpisy podľa iných zákonných ustanovení.

§ 8.

Všeobecný dohľad.

Národné výbory a orgány národnej bezpečnosti dohliadajú na to, aby sa zachovávali predpisy o horľavinách a výbušninách. Pokiaľ sú pri tom dotknuté záujmy bezpečnosti pri práci, robia tak po dohode s orgánmi inšpekcie práce, a pokiaľ ide o podniky podliehajúce dozoru banských úradov, po dohode s banskými úradmi. Podrobnosti o výkone dohľadu budú upravené smernicami, ktoré vydajú ministerstvá vnútra a národnej bezpečnosti po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 9

Osobitne ustanovenia pre odbor vojenskej správy a pre odbor národnej bezpečnosti.

(1) Pre výrobu, uskladňovanie a používanie horľavín a výbušnín v odbore vojenskej správy platia osobitné predpisy, ktoré vydá Ministerstvo národnej obrany. Obdobné predpisy vydá aj Ministerstvo národnej bezpečnosti pre uskladňovanie a používanie spomenutých látok orgánmi národnej bezpečnosti.

(2) Dohľad nad zachovávaním predpisov o horľavinách a výbušninách vo vojenských objektoch, jako aj v podnikoch a zariadeniach vojenskej správy prislúcha orgánom vojenskej správy. V objektoch a zariadeniach národnej bezpečnosti prislúcha taký dohľad orgánom národnej bezpečnosti.


§ 10.

Zrušovacie ustanovenia.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sa vzťahujú na veci upravené týmto nariadením, najmä

1. nariadenie č. 68/1877 r. z., ktorým sa určuje, ako sa môžu robiť a predávať trhadlá spôsobom živnostenským a čo treba pritom zachovať, v znení nariadenia č. 156/1883 r. z.,

2. zákon č. 134/1985 r. z., o opatreniach proti všeobecne nebezpečnému používaniu traskavín a všeobecne nebezpečnému zaobchádzaniu s nimi, ako aj nariadenie č. 135/1885 r. z. a č. 95/1899 r. z., ktorými sa tento zákon vykonáva.

3. nariadenie č. 40.302/1890 B. M. (uh. m. vnútra) o výrobe, uskladnení a uvádzaní do obehu výbušných látok,

4. nariadenie č. 12/1901 r. z., o obchode s materiálnymi olejmi, v znení nariadenia č. 179/1912 r. z., ako aj vládne nariadenie č. 115/1925 Sb.,

5. nariadenie č. 176/1906 r. z., ktorým sa vydávajú predpisy o tom, ako sa zriaďujú, používajú a udržujú úpravy pre rozvádzanie a upotrebenie horľavých plynov (plynový regulatív), ako aj vládne nariadenie č. 124/1925 Sb.,

6. nariadenie č. 163/1908 r. z., o zaobchádzaní s celuloidom, celuloidovým tovarom a celuloidovými odpadkami, ako aj vládne nariadenie č. 129/1925 Sb.,

7. nariadenie č. 185/1912 r. z., o výrobe a používaní acetylénu, ako aj o obchode s karbidom, a vládne nariadenie č. 123/1925 Sb.,

8. nariadenie č. 5476/1914 M. E. (uh. prez. m. rady), o obmedzovaní držby zbraní, v znení nariadenia č. 5735/1914 M. E. , pokiaľ sa týka výbušnín,

9. vládne nariadenie č. 86/1941 Sb., ktorým sa vydávajú bezpečnostné predpisy pre používanie zápalníc s papierovou priadzou a s priadzou z odpadkov umelého hodvábu, v znení vládneho nariadenia č. 45/1942 Sb.

(2) Do vydania predpisov podľa tohto nariadenia sa postupuje podľa doterajších predpisov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 11.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Fierlinger v. r.

Málek v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bacílek v. r.

Dr. Neumann v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kabeš v. r.

Smida v. r.

Kliment v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.