83

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o rozpočtoch národných výborov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Účel zákona.

Aby bol zabezpečený ďalší rozvoj miestneho hospodárstva a kultúry a aby bola zvýšená zodpovednosť národných výborov za účelné a hospodárne vydávanie finančných prostriedkov a za vyberanie štátnych príjmov, buduje sa sústava samostatných rozpočtov národných výborov, ktoré sú súčasťou štátneho rozpočtu.

§ 2.

Základné ustanovenia.

(1) Každý národný výbor hospodári podľa vlastného rozpočtu.

(2) V rozpočtoch národných výborov sa sústreďujú a nimi sa zabezpečujú prostriedky na plnenie úloh národných výborov ako miestnych orgánov štátnej moci a na plnenie úloh ich výkonných a správnych složiek a určujú sa vzájomné finančné vzťahy národných výborov k podnikom miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva.

(3) Rozpočty národných výborov sú súčasťou štátneho rozpočtu.

§ 3.

Výdavky.

(1) Národné výbory rozpočtujú výdavky potrebné na rozvoj miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva, na vzdelanie, na zdravotníctvo, na plnenie iných úloh a na vydržovanie miestnych orgánov štátnej moci a ich výkonných a správnych složiek. Pritom sa spravujú štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a programom svojej ostatnej činnosti.

(2) Národné výbory sú povinné plniť svoje úlohy čo najúčelnejšie a najhospodárnejšie.

§ 4.

Príjmy.

(1) Rozpočtovými príjmami národných výborov sú:

a) odvody podnikov miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva,

b) dane, o ktorých tak určujú osobitné predpisy, a miestne poplatky,

c) výnos národného majetku spravovaného národným výborom, pokiaľ osobitné predpisy neustanovia inak,

d) podiely na štátnych príjmoch,

e) iné príjmy.

(2) Vláda určí nariadením podmienky pre prijatie darov a iných venovaní a pre usporadúvanie sbierok národnými výbormi.

(3) Národné výbory sú povinné dbať na to, aby plne využily svoje príjmové zdroje a aby si zadovažovaly nové vhodné príjmové zdroje vo svojej hospodárskej činnosti.

§ 5.

Vzťahy podnikov miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva k rozpočtom národných výborov.

(1) V rozpočtoch národných výborov sa určia v shode so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva časti ziskov, prebytky vlastných obežných prostriedkov a iné odvody podnikov miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva a ďalej prídely týmto podnikom na financovanie investícií, na zvýšenie vlastných obežných prostriedkov, na plánovanú úhradu nákladov a na ostatné plánované úlohy. O týchto vzťahoch platia osobitné predpisy.

(2) Národné výbory sú povinné dbať o to, aby rozvíjaly a rozširovaly svoju hospodársku základňu; starajú sa o to, aby podniky miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva, obstarávajúce náležite potreby obyvateľstva a poskytujúce všestranne miestne služby, vytvorily plánovitým rozvíjaním svojej hospodárskej činnosti, snižovaním vlastných nákladov a odkrývaním a využívaním skrytých rezerv bezpečný a spoľahlivý zdroj rozpočtových príjmov národných výborov.

§ 6.

Vyrovnanosť rozpočtu.

(1) Rozpočet národného výboru musí byť vyrovnaný.

(2) Rozpočtový zákon určí každoročne podiely na štátnych príjmoch pre rozpočty krajov, krajské národné výbory určia podiely pre rozpočty okresov a okresné národné výbory určia podiely pre rozpočty miestnych národných výborov.

(3) Podiely na štátnych príjmoch sú národným výborom poukazované v pomere, ako boly tieto príjmy v ich obvodoch vybrané.

§ 7.

Sostavovanie rozpočtov.

(1) Rozpočty národných výborov sa sostavujú na rovnaké rozpočtové obdobie ako štátny rozpočet.

(2) Skladba rozpočtov národných výborov je v súlade so skladbou štátneho rozpočtu.

(3) Vláda ustanoví zásady pre sostavenie rozpočtov národných výborov, pre ich vyrovnávanie a pre ich zaradenie do štátneho rozpočtu.

(4) Vláda určí nariadením, ako národné výbory prejednávajú rozpočty a ako sa na nich usnášajú.

§ 8.

Plnenie rozpočtov národných výborov.

(1) Národné výbory hospodária podľa svojich rozpočtov; pritom sa spravujú ustanoveniami rozpočtového zákona, predpismi vydanými na jeho vykonanie a osobitnými predpismi platnými pre hospodárenie v jednotlivých odboroch ich činnosti.

(2) Nová úloha, na ktorú sa v rozpočte národného výboru nepamätalo, môže sa národnému výboru uložiť len vládou alebo z jej poverenia; pritom urobí vláda opatrenie na zabezpečenie tejto úlohy.

(3) Vláda upraví odvod prebytkov hospodárenia národných výborov.

(4) Vláda určí, v ktorých prípadoch a ako smú národné výbory hospodáriť mimorozpočtovými prostriedkami.

(5) Ministerstvo financií upraví smernicami poukazovacie právo, pokladničnú službu, platobný styk a kontrolu plnenia rozpočtov národných výborov.

§ 10.

Pôžičky a záruky.

(1) Národné výbory nemôžu uzavierať pôžičky.

(2) Národné výbory sa môžu zaručovať len za záväzky podriadených podnikov a len do výšky úmernej svojim príjmom z hospodárskej činnosti; podrobnosti upraví Ministerstvo financií. Za iné záväzky sa môžu národné výbory zaručovať len podľa osobitných predpisov.

§ 11.

Účtovná evidencia.

Národné výbory vedú účtovnú evidenciu o vlastnom hospodárení a vedú, organizujú a kontrolujú účtovnú evidenciu podriadených účtovných jednotiek. Na splnenie tejto povinnosti možno viazať vyplácanie podielov na štátnych príjmoch.

§ 12.

Dohľad.

Dohľad na plnenie rozpočtov národných výborov vykonávajú národné výbory vyššieho stupňa a Ministerstvo financií, vo svojom odbore pôsobnosti aj kompetentné ústredné úrady.


§ 13.

Zrušovacie ustanovenie.

Zákon č. 279/1949 Sb., o finančnom hospodárení národných výborov, sa zrušuje. Vládne nariadenie č. 90/1950 Sb., o správe národného majetku národnými výbormi, zostáva v platnosti; vláda ich môže nariadením zrušiť.

§ 14.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.