Nariadenie č. 9/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch

(v znení č. 83/1953 Zb., 83/1953 Zb.)

Čiastka 5/1952
Platnosť od 10.04.1952 do31.12.1955
Účinnosť od 07.10.1953 do31.12.1955
Zrušený 60/1955 Zb.
Redakčná poznámka

Výnimka z účinnosti § 16: 1. na Slovensku dňom 1. januára 1952, pokiaľ sa týkajú poplatkov vyberaných úradmi ciachovej služby; predmety a výška týchto poplatkov sa však v čase od 1. januára do 30. apríla 1952 spravujú predpismi tam platnými dňa 31. decembra 1951; 2. d...

9.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 7. apríla 1952,

ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch.

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 a § 20 zákona č. 105/1951 Sb., o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Sadzobníky.

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) určujú sa v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

(2) Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka, ktorý je pre ne určený, a to bez ohľadu na to, v ktorom diele sadzobníka je poplatok za úkony určený.

(3) Poplatky určené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vyrubujú sa v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.

(4) Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny veci vyrubujú sa z bežnej ceny veci v čase, v ktorom sa poplatok vyrubuje, alebo ak ide o poplatok sročný bez vyrubenia, v čase sročnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak nezodpovedá jeho údaj zrejme bežnej cene, alebo ak neudá poplatník túto cenu vôbec, určí ju vyrubujúci správny orgán.

(5) Základ poplatku, ktorý je v sadzobníkoch určený percentom ceny, zaokruhľuje sa nadol na sumu deliteľnú stom. Poplatky sa zaokruhľujú vždy nadol na celé Kčs.

Čas a spôsob vyrubenia, sročnosť, povolenie lehoty alebo splátok.

§ 2.

(1) Poplatky sa vyrubujú pred vykonaním úkonu ústne alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku.

(2) Poplatky sú sročné pred vykonaním úkonu.

(3) Ak prevyšuje poplatok 500 Kčs a ak o to požiada poplatník do 15 dní, vydá sa mu na poplatok, ktorý bol vyrubený ústne alebo písomnou výzvou, platobný výmer. Sročnosť poplatku podľa odseku 2 nie je tým dotknutá.

(4) Po vykonaní úkonu sa vyrubujú len poplatky za úkony:

1. pri ktorých to určujú sadzobníky;

2. pri ktorých je vzhľadom na sadzbu poplatku vykonanie úkonu predpokladom pre vyrubenie poplatku;

3. ktoré boly vykonané, i keď nebol poplatok zaplatený (§ 7 zákona).

(5) Poplatky uvedené v odseku 4 sa vyrubujú platobným výmerom a sú sročné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

(6) Výnimočne sú poplatky sročné bez vyrubenia, kde to určujú sadzobníky.

§ 3.

Národným a komunálnym podnikom, ako i družstvám, pre ktoré sa vykonávajú poplatné úkony určitého druhu pravidelne a vo väčšom rozsahu, môže správny orgán povoliť, aby poplatky za úkony vykonané pre ne v určitom časovom období platily odchýlkou od predchádzajúcich ustanovení do 15 dní po uplynutí tohto obdobia, a určiť podmienky tohto povolenia.

§ 4.

Správny orgán vyrubujúci poplatok môže na žiadosť povoliť primeranú lehotu na jeho zaplatenie alebo primerané splátky, ak by zaplatenie poplatku bez meškania bolo pre poplatníka spojené s vážnou ujmou.

Spôsob platenia.

§ 5.

Kolkové známky.

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 300 Kčs pri platení na písomnú výzvu a 1.000 Kčs v ostatných prípadoch.

(2) Kolkové známky sa nalepia na písomné podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku. Ak sa vydáva poplatníkovi doklad, t. j. odpis, výpis, duplikát, osvedčenie a podobne, nalepia sa kolkové známky na úradný spis. Zaplatenie poplatku vyznačí správny orgán vždy na doklade.

(3) Kolkové známky znehodnotí správny orgán odtlačkom úradnej pečiatky alebo podpisom.

(4) Kolkovými známkami sa neplatia poplatky:

1. ktoré sa platia zakúpením tlačív;

2. za úkony vykonané pre poplatníkov zdržujúcich sa v cudzine;

3. za úkony vykonané zastupiteľskými úradmi;

4. ktoré sa podľa sadzobníkov platia v hotovosti alebo ktoré možno podľa okolností vhodnejšie vybrať v hotovosti, i keď neprevyšujú 300 Kčs, poprípade 1.000 Kčs.

§ 6.

Platenie v hotovosti.

Poplatky, ktoré netreba platiť inak, platia sa na účet správneho orgánu, a to zpravidla toho, ktorý vyrubil poplatok.

§ 7.

Mena.

(1) Percentové poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vyrubujú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základného poplatku. Ostatné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vyrubujú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržujúcim sa v cudzine platia sa v mene štátu, v ktorom je zastupiteľský úrad vyrubujúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však uzná zastupiteľský úrad za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržujúcim sa v Československej republike platia sa v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie i v inej mene, ak to považuje za vhodné.

(3) Pri vyrubovaní a platení poplatkov prepočítavajú sa československé koruny na cudzie meny a naopak podľa kurzov, ktoré na poplatkové účely určí podľa osobitného predpisu minister financií, a pokiaľ ide o poplatky za úkony zastupiteľských úradov, Ministerstvo zahraničných vecí po dohode so Štátnou bankou československou.

Oslobodenie a iné úľavy.

§ 8.

Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a v sadzobníkoch sú od poplatkov osobne oslobodené:

1. orgány vykonávajúce národné poistenie (nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie);

2. Československý Červený kríž;

3. Spoločnosť pre obnovu Lidíc;

4. diplomatickí zástupcovia poverení pri vláde Československej republiky, so všetkými príslušníkmi svojich rodín bývajúcimi v spoločnej domácnosti, a iné osoby, ktorým prislúcha podľa medzinárodného práva exteritorialita, za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že vzájomnosť je zaručená. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.

§ 9.

Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:

1. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o národnom poistení (nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení);

2. úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, poprípade na pretvorenie alebo splynutie doterajších družstiev v jednotné roľnícke družstvá;

3. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o rodinných prídavkoch;

4. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov;

5. úkony potrebné na konanie podľa zákona č. 47/1948 Sb., o niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov;

6. úkony potrebné na vykonávanie zákona č. 92/1951 Sb., o brannej výchove, a predpisov podľa neho vydaných.

§ 10.

(1) Okolnosti rozhodné pre sníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 3 zákona treba preukázať potvrdením miestneho národného výboru, alebo ak ide o súdneho chránenca, potvrdením poručenského (opatrovanského) súdu. Bez tohto potvrdenia môže správny orgán poplatok snížiť alebo odpustiť, ak sú mu okolnosti rozhodné podľa § 10 ods. 3 zákona známe z jeho úradnej činnosti alebo ak bolo poplatníkovi v konaní, v ktorom sa má poplatok vyrubiť, priznané oslobodenie od výdavkov na správne konanie z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 3 zákona.

(2) O forme a obsahu potvrdenia podľa odseku 1 platia obdobne predpisy upravujúce formu a obsah potvrdenia, ktorým sa má doložiť žiadosť o oslobodenie od výdavkov na správne konanie.

(3) Ak nemá žiadateľ v Československej republike ani bydlisko ani pobyt, môže predložiť potvrdenie (odsek 1), ktoré mu vydajú podľa predpisov o tom platných kompetentné úrady štátu, kde býva alebo má pobyt.

§ 11.

Vrátenie.

(1) Správny orgán vráti poplatníkovi:

1. polovicu poplatku zaplateného pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak bolo podanie bez vecného prejednania odmietnuté alebo vrátené;

2. celý zaplatený poplatok,

a) ak bol zaplatený pred vykonaním úkonu, ku ktorému nedošlo bez zavinenia poplatníka,

b) ak bol poplatok na odvolanie odpísaný,

c) ak bolo poplatníkovi dodatočne priznané oslobodenie;

3. časť zaplateného poplatku, ak bol poplatok dodatočne snížený;

4. sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatok viac, než bol povinný, alebo poplatok, ktorý poplatník zaplatil, hoci na to nebol povinný, ak prevyšuje táto suma (poplatok) 20 Kčs.

(2) Správny orgán vyrubujúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak vzal poplatník pred vydaním rozhodnutia zpät podanie, pri predložení ktorého bol poplatok zaplatený, alebo ak nedošlo jeho vinou k vykonaniu úkonu, za ktorý bol poplatok zaplatený, alebo ak bol úkon zrušený.

(3) Sumy uvedené v odseku 1 č. 1 až 3 vráti správny orgán z úradnej povinnosti; sumy uvedené v odseku 1 č. 4 a v odseku 2 vráti správny orgán na žiadosť. Vrátené sumy sa zaokruhľujú nadol na celé Kčs.

(4) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom nastaly skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 12.

Náhrada výdavkov.

(1) Náhrada drobných výdavkov správneho orgánu (poštovné, výdavky za písací materiál, za formuláre a podobne) spojených s vykonávaním poplatného úkonu sa popri poplatku nepožaduje.

(2) V sadzobníkoch je určené, v ktorých prípadoch a ktoré ďalšie výdavky sa popri poplatku nepožadujú.

§ 13.

Výnimky.

Predchádzajúce ustanovenia platia, len ak neustanovujú sadzobníky inak.


Prechodné ustanovenia.

§ 14.

(1) Ročné poplatky za patenty, udelené pred začiatkom účinnosti zákona a tohto nariadenia a platné ešte za ich účinnosti, platia sa podľa ustanovení zákona a tohto nariadenia, pokiaľ sú podľa nich sročné za ich účinnosti. To platí, i keď boly tieto poplatky podľa doterajších predpisov zaplatené pred začiatkom účinnosti zákona a tohto nariadenia; sumy takto zaplatené sa započítajú na ročné poplatky určené týmto nariadením. Prirážka podľa poznámky 4 k položke 4 sadzobníka III sa neplatí pri ročných poplatkoch uvedených v tomto odseku, pokiaľ sú sročné do 30. septembra 1952.

(2) Ak boly Patentovým úradom v Prahe a Úradom na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave udelené patenty na rovnaký vynález, použije sa ustanovenie odseku 1 na ročné poplatky za patent, ktorý zostane podľa zákona o prechodných opatreniach v odbore patentov v platnosti. Ročné poplatky zaplatené za patent, ktorý stratil platnosť, započítajú sa k žiadosti, pokiaľ pripadajú na poplatkové roky, ktoré začínajú plynúť za účinnosti tohto nariadenia, na ročné poplatky za patent, ktorý zostal v platnosti; poplatky sa však na žiadosť vrátia, ak ich nemožno takto započítať, najmä preto, že patenty patria rôznym majiteľom.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane, ak boly prihlášky rovnakého vynálezu podané rôznymi prihlasovateľmi jednak na Patentovom úrade v Prahe, jednak na Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave a na prihlášku s neskorším časom prednosti bol udelený patent, ktorý podľa predpisov zákona o prechodných opatreniach v odbore patentov stratil platnosť.

(4) Za prídavkový patent, ktorý sa stal samostatným, platia sa ročné poplatky za poplatkové roky začínajúce za účinnosti tohto nariadenia. Výška poplatkov sa spravuje časom, ktorý uplynul od začiatku platnosti prídavkového patentu.

§ 15.

Dokiaľ neustanovuje Ministerstvo financií inak, možno poplatky neprevyšujúce 1 000 Kčs platiť aj dvojdielnymi dávkovými známkami, ktorými sa pred účinnosťou tohto nariadenia platily dávky za úradné úkony vo veciach správnych. Ľavý diel dávkovej známky sa nalepí na doklad (§ 5 ods. 2) a pravý diel na úradný spis. Dávkové známky znehodnotí správny orgán odtlačkom úradnej pečiatky alebo podpisom. Ustanovenie § 5 ods. 4 platí obdobne.

§ 16.

Záverečné ustanovenie.

Zákon a toto nariadenie nadobúdajú účinnosť:

1. na Slovensku dňom 1. januára 1952, pokiaľ sa týkajú poplatkov vyberaných úradmi ciachovej služby; predmety a výška týchto poplatkov sa však v čase od 1. januára do 30. apríla 1952 spravujú predpismi tam platnými dňa 31. decembra 1951;

2. dňom 1. apríla 1952, pokiaľ sa týkajú poplatkov v konaní o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch;

3. dňom 1. mája 1952, pokiaľ sa týkajú ostatných poplatkov.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Sadzobník správnych poplatkov.

Prehľad sadzobníkov:

Sadzobník IStrana
správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy, s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI.62
Poznámky k celému sadzobníku62
Diel A - spoločný pre všetky odbory srávy, s výnimkou odborov, pre ktoré platia sadzobníky II až VI62
Diel B - všeobecná vnútorná správa64
Diel C - správa vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a niktorých iných podnikaní66
Diel D - vodná správa67
Diel E - technická správa68
Diel F - plavebná správa68
Diel G - cestná premávka a doprava70
Diel H - doprava dráhami73
Diel I - letecká doprava74
Diel J - telekomunikácie75
Diel K - pôdohospodárstvo75
Diel L - zdravotníctvo78
Diel M - školstvo79
Diel N - finančná správa80
Diel O - verejné vymeriavanie a mapovanie82
Diel P - zahraničná správa85
Diel R - justičná správa87
Diel S - štátna služba štatistická87
Sadzobník II
správnych poplatkov vyberaných v odbore veterinárnej správy88
Sadzobník III
správnych poplatkov vyberaných v konaní o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch103
Sadzobník IV
správnych poplatkov vyberaných úradmi ciachovej služby108
Sadzobník V
správnych poplatkov vyberaných za skúšanie, kontrolu a výmenu drahých kovov117
Sadzobník VI
správnych poplatkov vyberaných zastupiteľskými úradmi československej republiky119

Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy, s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatok podľa pol. 18 písm. a) (konanie vo veciach priestupku urážky na cti) je sročný bez vyrubenia pred začatím trestného konania správneho o návrhu urazeného, ak pokus o smier na okresnom národnom výbore zostal bezvýsledný.

Poplatok podľa pol. 18 písm. b) je sročný bez vyrubenia pri podaní odvolania. Poplatok podľa pol. 84 (konanie o prihláške plemenníka k základnému výberu plemenníkov) je sročný bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať.

Poplatky podľa uvedených položiek sa platia kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona). Ostatné poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia).

2. Ak sa preukáže pri vydávaní dokladu náhradou za doklad stratený, zničený alebo neupotrebiteľný [pol. 7 písm. d), 17, 25, 54 a 116 písm. d)], že strata, zničenie alebo neupotrebiteľnosť dokladu nebola jeho majiteľom zavinená (najmä ak dôjde k strate, zničeniu alebo neupotrebiteľnosti dokladu pri požiari alebo vôbec vyššou mocou), môže správny orgán poplatok za vydanie náhradného dokladu snížiť až na sumu primeranú výdavkom za tlačivo.

Diel A.

Spoločný pre všetky odbory správy, s výnimkou odborov, pre ktoré platia sadzobníky II až VI.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia (vybavenia, ďalej vydanie odpisu alebo výpisu (jednoduchého i overeného) z úradných záznamov, kníh, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov úradne uschovaných, ak žiada o ne strana a ak nie je za ne uložený v ďalších dieloch osobitný poplatok, za každú i len začatú stránku 30
2Overenie podpisov strán na listinách, za každú osobu, podpis ktorej sa overuje 20
3Overenie neúradného odpisu, vyžiadané stranou, ak nie je zaň uložený v ďalších dieloch osobitný poplatok, za každú i len začatú stránku listiny, odpis ktorej sa overuje, a to,
a) ak sa overuje odpis cudzojazyčnej listiny
b) inak


20
10
4Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť strany, ak nie je v ďalších dieloch uložený osobitný poplatok 30 až 3.000
5Úkony archívov, ak neslúžia na účely vedeckého bádania:
a) povolenie nazrieť do archívneho spisového materiálu alebo listín 100
b) vyhotovenie výpisu alebo odpisu archívneho spisového materiálu alebo listín, za každú i len začatú stránku
ak ide o archiválie z doby pred rokom 1850, za každú i len začatú stránku
50
100
c) overenie odpisu archiválie, kresby alebo fotografie zhotovenej stranou, za každú i len začatú stránku archiválie, pri kresbách a fotografiách za každý list 100
d) osvedčenie z archívneho materiálu 20 až 100
e) preklad z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1748) do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stránku 300
f) preklad z nemčiny po roku 1748 alebo z maďarčiny do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stránku 200
6Komisionálne konanie vykonávané podľa stavebných alebo iných (vodoprávnych a pod.) predpisov, za každého člena komisie a za každý i len začatý deň komisionálneho konania 100 najviac však 1 000 Kčs za každý i len začatý deň komisionálneho konania
Poznámky:
1. Ak ide o komisionálne konanie mimo sídla úradu, zvyšuje sa sadzba poplatku na 200 Kčs za každého člena komisie a za každý i len začatý deň komisionálneho konania a najvyššia sadzba poplatku na 2000 Kčs. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku takto zvýšenom nepožaduje.
2. Jednotné roľnícke družstvá III. a IV. typu platia poplatok polovičnými sadzbami.
3. Poplatok sa nevyberá za komisionálne konanie vykonávané katastrálnymi komisiami alebo na vyšetrenie
a) stavebných opatrení pri nebezpečenstve sosutia;
b) stavebných opatrení pri požiari a na spálenisku alebo pri iných živelných pohromách alebo nehodách;
c) závad na dome, ktoré sa majú odstrániť;
d) na účel rozhodnutia o vyprataní bytu;
e) na účel trestného konania;
f) stavby uskutočňovanej alebo podporovanej podľa zákona č. 49/1931 Sb. alebo zákona č. 50/1931 Sb., poprípade podľa zákona č. 20/1941 Sl. z.
7a) Skúšky spôsobilosti, a to: staviteľská, strelmajsterská, majstra murárskeho, tesárskeho, kamenárskeho alebo studniarskeho, vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kinooperatéra, rádiooperatéra vysielacej stanice rádioelektrickej, vodcu vnútrozemských alebo námorných plavidiel, kuriča, strojníka alebo rušňovodiča, člena odborného lesného personálu alebo plavčíka, i s prípadným vydaním preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, ako i každé opakovanie ktorejkoľvek z uvedených skúšok alebo jej časti 20
b) skúška učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel i s prípadným vydaním osvedčenia, ako i každé opakovanie tejto skúšky alebo jej časti 40
c) preskúšanie vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodcu, kuriča alebo strojníka plavidiel alebo vodiča strojov pre zemné a stavebné práce 10
d) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti bez skúšky (po jej odpustení) alebo podľa dokladu o skúške složenej pred iným orgánom (aj pred orgánom podniku alebo dobrovoľnej organizácie), ako i vrátenie dočasne odňatého vodičského preukazu (po uplynutí času, na ktorý bol preukaz odňatý) 20
e) vydanie nového vodičského preukazu vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel náhradou za preukaz zavinene odcudzený alebo stratený 300
f) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, vynímajúc prípady uvedené pod písm. e), náhradou za preukaz stratený (i s prípadným verejným vyhlásením listiny za neplatnú), zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným 20
Poznámky:
K písm. a).
1. Skúškou sa rozumie aj skúška doplňovacia alebo za účelom rozšírenia oprávnenia. Ak sa skladá skúška zo skúšky teoretickej a praktickej, platí sa poplatok za každú z nich, vynímajúc skúšky strelmajstrovskú, vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kuriča, strojníka, rušňovodiča alebo plavčíka, za ktoré sa platí len jeden poplatok. Len jeden poplatok sa platí i vtedy, keď žiadateľ o vodičské povolenie koná skúšku pre viac skupín motorových vozidiel.
2. Vydanie vodičského preukazu výmenou za osvedčenie po uplynutí skúšobného času a výmenou za dočasný vodičský preukaz poplatku nepodlieha.
3. K písm. f).
Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
4. K celej položke.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení vojaci základnej služby. Vojaci základnej služby v období 6 mesiacov po prepustení platia poplatky podľa tejto položky polovičnými sadzbami.

Diel B.

Všeobecná vnútorná správa.

8Vydanie druhého a každého ďalšieho úradného výpisu z matriky 30
Poznámka:
Vydanie prvého úradného výpisu z matriky poplatku nepodlieha.
9Spísanie protestu zmenky, šeku alebo iného papiera rubopisom prevoditeľného, vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 100
10Povolenie dobrovoľnej dražby 100
11Povolenie na prekročenie zatváracej hodiny 200 až 5.000
12Písomná odpoveď na dotaz o pobyte (adrese) určitej osoby 15
13 Hlásenie pobytu cudzinca 200
Poznámka:
Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom národnej bezpečnosti ustanoviť, že sa poplatok podľa tejto položky vyberá podľa zásady vzájomnosti.
14Povolenie pobytu cudzincovi alebo predĺženie platnosti takého povolenia 100 až 100.000
(podľa majetkových pomerov, účelu pobytu, časového a miestneho rozsahu povolenia a podľa okolností, za akých udeľuje štát, ktorého je cudzinec príslušníkom, obdobné povolenie československým občanom).
15Udelenie náhradného vstupného alebo prechodového víza orgánmi asovej kontroly 200 až 1.000
16Vydanie osvedčenia na prechod hraníc v malom pohraničnom styku 20 až 1.000
(podľa účelu cesty, času platnosti a majetkových pomerov žiadateľa).
17Vydanie občianskeho preukazu náhradou za preukaz stratený (i s pípadným verejným vyhlásením preukazu za neplatný), zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným 500
Poznámka:
Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
18Konanie
a) pred okresným národným výborom o návrhu na stíhanie priestupku urážky na cti, ak pokus o smier na okresnom národnom výbore zostal bezvýsledný 60
b) o odvolaní proti trestnému výmeru o priestupku urážky na cti100
Poznámka:
Viď poznámku 1 k celému sadzobníku.
19Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska ženy rozvedenej, alebo rozlúčenej pred 1. januárom 1950, na jej predošlé priezvisko
b) v iných prípadoch alebo ak ide o povolenie zmeny mena100
1.000
20Udelenie štátneho občianstva 200 až 10.000
21Vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho sväzku 200 až 50.000
22Vydanie zbrojného listu, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti, za každý rok 50 až 500
(podľa počtu a druhu zbraní a streliva, podľa majetkových pomerov a času platnosti).
23Vydanie zbrojného pasu, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti, za každý rok 100 až 3.000
(podľa počtu a druhu zbraní, podľa majetkových pomerov a času platnosti);
ak ide o služobnú zbraň pre zamestnancov národného alebo komunálneho podniku, bez ohľadu na čas platnosti zbrojného pasu 50
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené vydanie zbrojného pasu pre príslušníkov ozbrojených sborov v činnej službe, ako i rozšírenie alebo predĺženie platnosti zbrojných pasov vydaných týmto osobám.
24Povolenie na zriadenie stálej alebo náhodilej športovej strelnice 500

Diel C.

Správa vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a niektorých iných podnikaní.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
25Zrušený od 7. 10. 1953.
Poznámka:
Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
26Udelenie akéhokoľvek živnostenského oprávnenia (i povolenia technicko-poradnej kancelárie 1.000 až 100.000
(podľa povahy a rozsahu podniku);
ak sa udelí oprávnenie ľudovému družstvu 1.000 až 10.000
27 Schválenie prevodzovne alebo zmien prevodzovne podľa III. hlavy živn. poriadku, pokiaľ sa týka živn. zákona 500 až 10.000
Poznámka:
Národné a komunálne podniky sú od tohto poplatku oslobodené.
28Povolenie výnimky z ustanovenia § 2 ods. 1 zák. č. 119/1948 Sb. o vyhradení zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva určitým podnikom (§ 2 ods. 4 cit. zák.) 2.500 až 200.000
(podľa významu povolenia pre žiadateľa).
29a) Povolenie na zriadenie účastinnej spoločnosti 1.000 až 100.000
(podľa účastinného kapitálu);
b) schválenie stanov alebo zmeny stanov už jestvujúcej účastinnej spoločnosti 1.000 až 50.000
(podľa rozsahu stanov alebo ich zmeny);
c) predĺženie lehoty na preukaz o splnení podmienok určených v povolení na zriadenie účastinnej spoločnosti 1.000 až 50.000
Poznámka:
Správny orgán môže od vybratia poplatkov podľa tejto položky upustiť.
30 Povolenie dovozu, prevozu alebo vývozu tovaru, z ceny tovaru 1/2 %, najmenej však 50 Kčs.
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené národné, komunálne a družstevné podniky, ako aj výsadné spoločnosti pre zahraničný obchod.

Diel D.

Vodná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
31 Vodoprávne povolenie200 až 10.000
(podľa významu povolenia pre stranu).
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené národné a komunálne podniky.

(I, diel E - technická správa)

(I, diel F - plavebná správa)

Diel E.

Technická správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
32 Rozhodnutie o prípustnosti stavby (i prístavby, nadstavby, stavebných zmien alebo udržovacích prác), ktorým sa žiadosti vyhovuje, ďalej povolenie na užívanie stavby alebo na jej zbúranie 20 až 2 000
Poznámka:
Národné podniky a podniky miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva, ako aj jednotné roľnícke družstvá III. a IV. typu sú od tohto poplatku oslobodené.
33Povolenie výnimiek zo stavebných obmedzení v ochranných cestných pásmach 500 až 10.000
(podľa rozsahu povolenej stavebnej akcie).
34Povolenie výnimky zo záväznosti typu stavby, určeného Ministerstvom stavebného priemyslu, z rozpočítaného stavebného nákladu ½ %o, najmenej však 500 Kčs.
35 Zrušný od 7. 10. 1953.

Diel F.

Plavebná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
36Skúška typu vnútrozemského plavidla (lode alebo plávajúceho stroja) i s prípadným vydaním preukazu spôsobilosti typu (bez ohľadu na to, či skúška bola vykonaná v jednom alebo niekoľkých skúšobných termínoch), a to,
a) ak ide o malé plavidlo
aa) bez strojného pohonu
bb) so strojným pohonom

500
1.000
b) ak ide o ostatné plavidlá
aa) bez strojného pohonu
bb) so strojným pohonom

3.000
5.000
37Zmeny preukazu spôsobilosti typu vnútrozemského plavidla, a to,
a) ak ide o malé plavidlo
b) ak ide o iné plavidlo

250
1.500
38Vydanie preukazu spôsobilosti vnútrozemského plavidla alebo povolenia cudzozemskému plavidlu na plavbu v tuzemsku, a to
a) pre plavidlo bez strojného pohonu
aa) od 10 do 100 ton nosnosti
bb) od 100 do 300 ton nosnosti
cc) nad 300 ton nosnosti

100
200
300
b) pre plavidlo so strojným pohonom
aa) do 25 ks
bb) od 25 ks do 300 ks
cc) nad 300 ks

200
300
500
39 Vykonanie opätovnej prehliadky vnútrozemského plavidla
a) bez strojného pohonu
b) so strojným pohonom

50
150
40Zmena preukazu spôsobilosti vnútrozemského plavidla 50
41Pridelenie evidenčnej značky vnútrozemskému plavidlu, ktoré nemá preukaz spôsobilosti 50
42Povolenie stanovišťa pre plávajúce zariadenie 100 až 1.000
43 Povolenie vnútrozemskej lodi na jednotlivú plavbu 50
44a) Ciachovanie vnútrozemskej lode i s prípadným vydaním ciachového preukazu, za každú tonu nosnosti 1 najmenej však 100 Kčs pri lodi bez strojného pohonu a 200 Kčs pri lodi so strojným pohonom a najviac 1 000 Kčs;
b) vykonanie opätovného ciachovania, za každú tonu nosnosti 0.50 najmenej však 50 Kčs pri lodi bez strojného pohonu a 100 Kčs pri lodi so strojným pohonom a najviac 500 Kčs;
c) vykonanie zmeny v ciachovom preukaze 30
45a) Vydanie alebo obnovenie plaveckej knižky
b) vykonanie zmeny v plaveckej knižke
50
30

Diel G.

Cestná premávka a doprava.

Poznámka k celému dielu:

Poplatky podľa tohto dielu sa platia na účet orgánu, ktorý ich vyberá; poplatky vyberané dopravnými inšpektorátmi sa platia na účet okresného národného výboru (národného výboru vykonávajúcehojeho pôsobnosť) v sídle dopravného inšpektorátu.

Pol.Predmet poplatku
46Schválenie technickej spôsobilosti typu vozidla i s vydaním preukazu o technickej spôsobilosti typu, a to, ak ide o motorový vozík pre invalidov, motorovú trojkolku s vedením motocyklovým alebo o motocykel, ďalej o príves alebo o postranný vozík
v ostatných prípadoch

200
600
47Zmena preukazu o technickej spôsobilosti typu 100 až 200 (podľa druhu vozidla).
Poplatok, ak ide
o automobil alebo traktor Kčsmotocykel alebo príves Kčs
48Skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo jednotlivého prívesu i s prípadným schválením technickej spôsobilosti 100 50
Poznámky:
1. Ak sa vykoná skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti na žiadosť strany na inom mieste než pred budovou úradného pôsobišťa skúšobného orgánu, zvýši sa celková suma poplatku vyrubeného tomu istému poplatníkovi o 40 Kčs za každý vyslaný skúšobný orgán a za každý i začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ skúšobnému orgánu bezplatne vhodný dopravný prostriedok, vyberie sa zvýšenie iba polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
2. Sadzba poplatku sa sníži o jednu pätinu, ak sa ten istý deň skúša viac motorových vozidiel alebo prívesov toho istého vlastníka.
3. Ak nemôže byť skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo prívesu alebo viac motorových vozidiel alebo prívesov toho istého vlastníka, určená na ten istý deň, bez zavinenia skúšobného orgánu dokončená v určenom dni, vyberie sa poplatok za prvý deň skúšky plnou sadzbou (ustanovenie poznámky 2 v tom prípade neplatí) a za každý ďalší deň polovičnou sadzbou.
4. Poplatok sa vyberie plnou sadzbou, i keď sa skúška nemôže ani začať bez zavinenia skúšobného orgánu.
49a) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre jednotlivé motorové vozidlo, a to, ak ide
aa) o motocykel (i s prívesným alebo postranným vozíkom) alebo motocyklovú trojkolku (rikšu), sostavené súkromným vyrábateľom (i amatérsky) zo súčiastok patriacich celkom alebo prevažne k jednému seriove vyrábanému typu:
1. motocykel typu Manet 90 ccm
2. motocykel typu ČZ 125 ccm
3. motocykel typu ČZ 150 ccm
4. motocykel typu Jawa 250 ccm
5. motocykel typu Jawa 350 ccm
6. motocykel typu Jawa 500 ccm
7. motocyklová trojkolka (rikša) typu Jawa 250 ccm
8. motocyklová trojkolka (rikša) typu ČZ 150 ccm
9. motocykel alebo motocyklová trojkolka (rikša) iného typu)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000
5.000
6.000
9.000
11.000
14.000
12.000
11.000
14.000
bb) o motocykel (i s prívesným alebo postranným vozíkom) alebo motocyklovú trojkolku (rikšu), sostavené súkromným vyrábateľom (i amatérsky) zo súčiastok nepatriacich celkom alebo prevažne k jednému seriove vyrábanému typu - 14.000
cc) o prívesný vozík sostavený súkromným vyrábateľom (i amatérsky) - 3.000
dd) o osobný automobil, dodávkový automobil zariadený aj na dopravu osôb (napr. Station-Wagon) alebo o tzv. ľudové vozidielko, ak je úradná odhadná cena vyššia než nákupná cena súčiastok, z ktorých je vozidlo súkromným vyrábateľom (i amatérsky) sostavené vo výške rozdielu medzi odhadnou cenou vozidla v kompletnom stave, zistenou bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technickej spôsobilosti a nákupnou cenou súčiastok, najmenej však 30 Kčs;
b) pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch 30 20
Poznámka:
Pri určení poplatku podľa písm. a) dd) sa neprihliada na hodnotu práce súkromného vyrábateľa, vynaloženej na sostavenie jednotlivého motorového vozidla. Poplatník je povinný preukázať nákupnú cenu súčiastok použitých na sostavenie motorového vozidla.
50Schválenie technickej spôsobilosti
a) motorového vozidla určeného na dopravu osôb v dopravnom podnikaní
b) nákladného automobilu pre hromadnú dopravu osôb
c) častí motorového vozidla, vyrábaných hromadne alebo jednotlive
d) motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatných častí, a to
50
20
20
-
-
20
aa) ak záleží zmena v prestavbe dodávkového automobilu na automobil osobný alebo automobil dodávkový zariadený aj na dopravu osôb
bb) v iných než pod písm. aa) uvedených prípadoch
podľa pol. 49 písm. a) dd), zvýšený o 60 %;
200

140
Poznámka k písm. d) aa):
Ustanovenie poznámky k pol. 49 platí obdobne.
51Povolenie výnimiek z ustanovení o rozmeroch, výstroji a premávkových podmienkach motorových vozidiel alebo prívesov 20 až 1 000 20 až 1 000
52Pridelenie zvláštnej poznávacej značky alebo medzinárodnej poznávacej značky 50 30
53Pridelenie novej štátnej poznávacej značky náhradou za značku stratenú, zničenú alebo poškodenú
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo poškodenie

300
150

300
150
54Vydanie nového
a) technického preukazu náhradou za preukaz stratený, zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo neupotrebiteľnosť
b) osvedčenie o technickom preukaze náhradou za osvedčenie stratené, zničené alebo za osvedčenie, ktoré sa stalo neupotrebiteľným
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo neupotrebiteľnosť


200
100

50
25


200
100

50
25
55Zápis nového držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s vykonaním opráv v príslušných dokladoch)
a) po prevode opotrebovaného osobného automobila prvým prevodcom
b) v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch

50 % úradnej odhadnej ceny automobila v kompletnom stave,
zistenej bezprostredne pred prevodom;
1010
Poznámky k písm. a):
1. Opotrebovaným osobným automobilom sa rozumie osobný automobil alebo podvozok (chassis) dodatočne opatrený osobnou karoseriou, nadobudnutý pred 1. januárom 1949, i keď sa pred týmto dňom nepoužil automobil alebo podvozok na jazdu.
Opotrebovaný osobný automobil prestavaný po 21. júli 1950 na automobil dodávkový považuje sa pre vybranie poplatku za automobil osobný, ak bol po prevode opäť upravený na automobil osobný.
2. Prvým prevodcom sa rozumie ten, kto automobil, ktorého je držiteľom od 1. januára 1949, prevedie po 31. júli 1953. Pre určenie, či prevodca je držiteľom automobila od 1. januára 1949, poprípade pre určenie dňa nadobudnutia automobila jeho prevodcom sú rozhodné údaje zaznamenané v dokladoch vydaných podľa predpisov o premávke na cestách. Pri opotrebovaných automobiloch nadobudnutých po 31. júli 1953 dedičstvom, považuje sa za prvého
prevodcu ten, kto automobil ďalej prevedie.
3. Poplatok sa neplatí za zápis nového držiteľa, ktorý opotrebovaný automobil nadobudol dedičstvom; v tom prípade sa platí len poplatok podľa písm. b).
4. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
5. Pri bojových vozidlách (KDF, Jeep. a pod.) sa poplatok snižuje o 30 %.
56Zápis zmeny stanovišťa vozidla alebo zmeny adresy a pod. (i s vykonaním opráv
v príslušných dokladoch)
10 10
57Odhlásenie vozidla z evidencie pri trvalom premiestení (i s vydaním dočasnej štátnej poznávacej značky) alebo pri trvalom vyradení vozidla z premávky 30 20
58Zápis motorového vozidla alebo prívesu pri trvalom premiestení i s pridelením novej štátnej poznávacej značky a vydaním opraveného technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze 30 20
59Schválenie trvalého vyradenia motorového vozidla alebo prívesu z premávky 100 70
60Nariadená technická prehliadka vozidla 40 30
Poplatok Kčs
61Povolenie na zvláštne užívanie verejných ciest na premávku nad obvyklú mieru 20 až 1 000 (podľa rozsahu a významu povolenia pre stranu)
62 a) Vydanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá 100
b) vidovanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá, vydaného oprávnenou organizáciou20
63Povolenie na cestovanie cudzozemským motorovým vozidlom, ktoré nie je opatrené medzinárodným preukazom (osvedčením) pre motorové vozidlá 40
63a)a) Vydanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo) 40
b) doplnenie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo) alebo vidovanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo),
vydaného oprávnenou organizáciou
20
63b)Povolenie dopravovať osoby alebo veci pre cudzie potreby, pokiaľ nejde o úradný rozkaz 20 až 200 (podľa rozsahu)
63c)Povolenie na prevádzanie dopravy osôb alebo nákladov motorovými vozidlami, udelené zahraničnému podnikateľovi 20 až 10.000 (podľa rozsahu dopravy a podľa zásady vzájomnosti).
Poznámka:
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.

Diel H.

Doprava dráhami.

Pol.Predmet poplatkuPoplatku Kčs
64 a) Povolenie na stavbu na dráhe alebo povolenie výnimky zo zákazu stavieb v zakázanom priestore 200 až 20.000
(podľa rozsahu);
b) povolenie na prístavbu, nadstavbu alebo prestavbu na dráhe, alebo povolenie výnimky zo zákazu stavieb, ak ide o prístavbu, nadstavbu alebo prestavbu v zakázanom priestore 100 až 10.000
(podľa rozsahu).
Poznámky:
1. Poplatok sa platí celý, i keď stavba, prístavba, nadstavba alebo prestavba sa má zriadiť na dráhe alebo v zakázanom priestore len zčasti.
2. Československá štátna pošta, národný podnik, je od poplatku podľa tejto položky oslobodená, ak ide o povolenia pre stavby (prístavby, nadstavby alebo prestavby) určené pre staničnú poštovú službu.
65 Povolenie na začatie prevádzky na vybudovanej dráhe 500 až 20.000
(podľa rozsahu dráhy).
66a) Schválenie typu dráhového vozidla i s vydaním preukazu o schválení typu, a to, ak ide o rušeň alebo motorové vozidlo
v ostatných prípadoch
3.000
1.000
b) schválenie podstatnej zmeny typu dráhového vozidla i s vydaním preukazu o schválení zmeny 50 % sadzieb pod písm. a);
c) vyskúšanie rušňa alebo dráhového motorového vozidla pred uvedením do premávky i s prípadným vydaním osvedčenia 500

Diel I.

Letecká doprava.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
67 Udelenie koncesie
a) pre podnik, ktorý prevádza pravidelné lety pre dopravu osôb a vecí na určitých líniách
b) pre letecký podnik iného druhu

30.000
2.500 až 15.000
Poznámka:
Národné podniky sú od tohto poplatku oslobodené.
68 Vydanie osvedčenia o zápise do registra leteckých podnikov 150
Poznámka:
Národné podniky sú od tohto poplatku oslobodené.
69 Vystavenie:
a) denníka
motorového lietadla
bezmotorového lietadla


200
100
b) knihy
lietadlovej, motorovej alebo signálnej

100
70a) Kontrola pevnostného výpočtu
aa) lietadla bezmotorového, za každých i začatých 300 kg letovej váhy a motorových navijákov 2.000
bb) lietadla motorového, za každých i začatých 1000 kg letovej váhy 6.000
cc) vrtule s pevnými listami a s listami staviteľnými na zemi 800
dd) vrtule s listami staviteľnými za letu alebo rotoru 3.000
ee) jednotlivých častí pri zmenách alebo úpravách toho istého prototypu, a to, ak ide o
1. nosnú sústavu 50 % sadzieb pod písm. aa) až dd);
2. trup, pristávacie zariadenie a ostatné časti 25 % sadzieb pod písm. aa) až dd);
b) kontrola výpočtu výkonov a letových vlastností 25 % sadzieb pod písm. a) aa) až dd).
71 Typové osvedčenie
a) plachtového lietadla
b) motorového lietadla, motoru alebo motorového navijáka
c) vrtule alebo rotoru
d) prístroja na kontrolu a zabezpečenie letu

200
300
200
100
72 a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na lietanie pre bezmotorové lietadlo alebo drevenú vrtuľu
ak ide o iné lietadlo, motor alebo kovovú vrtuľu
b) vydanie osvedčenia o spôsobilosti prístroja na kontrolu a zabezpečenie letu
100
200
100
73 Povolenie na používanie prístroja na kontrolu a zabezpečenie letu, určitých častí výstroja, vystrojenia lietadla a podobne 100

(I, diel J - telekomunikácia)

(I, diel K - pôdohospodárstvo)

Diel J.

Telekomunikácie.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
74 Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice 500 až 10.000
Poznámka:
Národné a komunálne podniky sú od tohto poplatku oslobodené.

Diel K.

Pôdohospodárstvo.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
75Vydanie sprievodného alebo zdravotného listu alebo zápis doložky o zdravotnej nezávadnosti zvieraťa do zdravotného listu (i s prehliadkou zvieraťa), bez ohľadu na počet kusov, ktorých sa sprievodný list týka, a to,
a) ak ide o ovce alebo barany včítane jahniat, kozy alebo capy včítane kozliat alebo o prasce
b) v ostatných prípadoch


10
20
76Poľovné lístky, a to:
a) ročný poľovný lístok pre tuzemcov
300
b) trojročný poľovný lístok pre tuzemcov 700
c) ročný poľovný lístok pre cudzozemcov 2.000 až 5.000
d) mesačný poľovný lístok pre cudzozemcov 1.000 až 3.000
e) duplikát poľovného lístku200
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené:
a) ročné poľovné lístky pre žiakov a poslucháčov lesníckych a hájnických škôl a pre lesných praktikantov, ak predloží žiadateľ o svojom školení (zamestnaní) otvrdenie správy školy (zamestnávateľa);
b) trojročné poľovné lístky pre poľovníkov a lesníkov z povolania, ak predloží žiadateľ o svojom zamestnaní potvrdenie svojho zamestnávateľa a príslušnej záujmovej organizácie (osoby vo výslužbe iba potvrdenie záujmovej organizácie).
77 Rybárske lístky, a to:
a) ročný rybársky lístok
b) trojročný rybársky lístok

150
400
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené rybárske lístky:
a) pre poslucháčov verejných rybárskych škôl a pre rybárskych praktikantov;
b) pre zamestnancov v rybárstve a pre osoby ustanovené na ochranu rybárstva.
78 Zdravotný dozor na škôlky a ich výrobky, z každého i začatého hektáru plochy škôlkárskej kultúry a plochy vysádzanej jahodovými priesadami, a to, ak ide o škôlku jednotného roľníckeho družstva so spoločným obhospodarovaním pôdy, ročne 50 najmenej však 250 Kčs,
inak ročne 100 najmenej však 500 Kčs.
Poznámka:
Poplatok sa vyrubí po vykonaní prvej prehliadky škôlky v kalendárnom roku.
79 a) Rastlinolekárska prehliadka dovážaných alebo vyvážaných rastlín (i s prípadným osvedčením), za zásielku váhy do 50 kg
nad 50 kg do 1 q
nad 1 q do 10 q
nad 10 q za každých ďalších i len začatých 10 q
20
40
60
10 najviac však za zásielku 500 Kčs;
b) zostrená rastlinolekárska prehliadka dovážaných rastlín, vyjmúc zostrenú prehliadku rastlín značného objemu a nižšej ceny (dreva-guľatiny, korku, trávy, slamy a pod.) vo výške dvojnásobku sadzby pod písm. a).
Poznámky:
1. Zásielkou sa rozumie množstvo rastlín prepravované na jednu prepravnú listinu.
2. Výsadné spoločnosti pre zahraničný obchod sú od poplatku podľa tejto položky oslobodené.
80 a) Povolenie sníženia obmýtnej doby 1.000 až 100.000 (podľa rozsahu zvýšenia ťažby dreva, ku ktorému dôjde zmenou obmýtia);
b) povolenie mimoriadnej lesnej ťažby 1.000 až 100.000 (podľa rozsahu povolenej ťažby);
c) povolenie premeny lesnej pôdy podľa lesných zákonov na iné účely 500 až 100.000
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené:
a) povolenie sníženia obmýtnej doby [písm. a)] a povolenie mimoriadnej lesnej ťažby [písm. b)], udelené národnému podniku, komunálnemu podniku alebo jednotnému roľníckemu družstvu III. a IV. typu, ak sa žiadateľ domáha povolenia preto, aby splnil hospodársky plán;
b) povolenie mimoriadnej lesnej ťažby [písm. b)] preukázateľne kalamitnej;
c) povolenie premeny lesnej pôdy [písm. c)]:
1. vykonanej pred rokom 1914,
2. na účel priameho obhospodarovania lesného majetku,
3. vykonanej preukázateľne v záujme prevádzky a ochrany lesného hospodárstva,
4. na účely založenia alebo obnovy rybníkov na lesnej pôde, uskutočňovaných priamo lesným závodom podľa predpisov o zakladaní (obnove) rybníkov.
81 Zápis hodnotného hospodárskeho zvieraťa do krajskej plemennej knihy, a to, ak ide o
a) kravu alebo prasnicu
b) býka, kanca alebo barana
c) bahnicu
d) capa
e) kozu

300
250
100
150
200
82 Vydanie potvrdenia o pôvode
a) býka, kanca, kravy alebo jalovice, prasnice alebo prasničky
b) barana
c) ovce alebo jahničky, capa, kozy alebo kozičky

200
120
100
83Úhrn úkonov pri usporiadaní trhov na plemenné zvieratá:
a) u predávajúceho z predajnej ceny plemenného zvieraťa na trhu predaného, a to býka staršieho než 14 mesiacov
kanca, plemennice hovädzieho dobytka alebo prasnice
barana, ovce, capa alebo kozy
alebo z plemennej hydiny na trhu predanej, bez ohľadu na druh a cenu zvierat za každý kus
4 %
3 %
2 %
20
b) u kupujúceho z predajnej ceny plemenného zvieraťa na trhu predaného, s výnimkou plemennej hydiny, bez ohľadu na druh zvierat, ak ide o plemennicu
ak ide o plemenníka

1 %
2 %
Poznámky:
1. Percentové poplatky sa vyrubujú u predávajúceho [písm. a)] najmenej sumou 50 Kčs a u kupujúceho [písm. b)] najmenej sumou 20 Kčs.
2. Poplatok sa vyrubuje predávajúcemu [písm. a)] a kupujúcemu [písm. b)] dokladom o predaji zvieraťa, ktorý na trhu vyhotoví jeho usporiadateľ. Poplatok je sročný zároveň s predajnou cenou, najneskoršie však do 15 dní odo dňa konania trhu.
84 Konanie o prihláške plemenníka na základný výber plemenníkov (s celým konaním o výbere), za každého plemenníka prihláseného na výber, ak ide o
a) býka alebo kanca
b) barana
c) capa

100
60
50
Poznámka:
Viď poznámku 1 k celému sadzobníku.

Diel L.

Zdravotníctvo.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
85 Povolenie na prevezenie mŕtvoly za účelom pochovania na nepríslušnom cintoríne alebo povolenie na prevezenie mŕtvoly do iného než najbližšieho krematória, a to pri prevezení
a) v tuzemsku
b) do cudziny


300
2.000
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené povolenia na prevezenie:
a) československých vojakov padnutých alebo zomretých v poli;
b) osôb zomretých pri práci, ak ide o prevezenie do miesta ich posledného bydliska.
86 a) Povolenie na exhumáciu (na vykopávku) mŕtvoly na účel prevezenia pozostatkov
b) povolenie na otvorenie hrobky mimo cintorína
200
400
Poznámky:
1. Ak je s povolením na exhumáciu spojené povolenie na prevezenie mŕtvoly, vyberie sa aj poplatok podľa pol. 85.
2. O oslobodení od poplatku podľa tejto položky platí poznámka k pol. 85.

Diel M.

Školstvo.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
87Vysoké školy:
a) nostrifikácia diplomu osvedčujúceho dosiahnutie akademickej hodnosti na cudzozemskej vysokej škole
3.000
b) ak sa nevykonáva zároveň nostrifikácia diplomu, uznanie
aa) cudzozemskej záverečnej (diplomovej, hlavnej, polročnej) štátnej alebo podobnej skúšky 2.000 až 10.000
bb) cudzozemskej prísnej skúšky doktorskej alebo jej časti (jednej alebo niekoľkých čiastkových skúšok) 2.000 až 10.000
cc) jednotlivej cudzozemskej štátnej alebo podobnej skúšky, vyjmúc skúšku uvedenú pod písm. aa), ďalej časti štátnej skúšky (jednej alebo niekoľkých čiastkových skúšok) 1.000 až 5.000
dd) prospechovej, predbežnej, semestrálnej, výročnej alebo podobnej cudzozemskej skúšky, podmieňujúcej pripustenie na prísnu alebo štátnu skúšku 50 % sadzieb pod písm. bb) a cc) za každú dotyčnú prísnu alebo štátnu skúšku;
ee) cudzozemského štúdia bez skúšok alebo započítanie semestra z iného cudzozemského štúdia, za každý semester 500 až 5.000
c) povolenie inej než pod predchádzajúcimi písmenami uvedenej výnimky z predpisov upravujúcich zápis, túdium alebo skúšky, za každú výnimku 500 až 5.000 (podľa počtu semestrov, pre ktoré výnimka platí);
Poznámka k písm. a) až c):
Poplatky podľa písm. a) až c) sa nevyberú za nostrifikáciu diplomu a za uznanie skúšok absolventov a študentov vysokých škôl v SSSR a v štátoch ľudovodemokratických, ktorí boli do týchto škôl vyslaní alebo odporúčaní štátnou správou;
d) vydanie druhopisu (duplikátu, overeného odpisu)
aa) indexu, za každý semester zapísaný v originále
bb) diplomu osvedčujúceho dosiahnutie akademickej hodnosti, ak je druhopis vydaný súčasne s originálom
inak
cc) vysvedčenia o záverečnej skúške alebo iných vysvedčení a listín vystavených vysokou školou

20
20
40 až 200
20 až 100
88Všeobecne vzdelávacie školy (9.-11. postupný ročník), pedagogické školy, výberové odborné školy a školské zariadenia štátnych pracovných záloh (učilištia a školy štátnych pracovných záloh):
a) nostrifikácia vysvedčenia o záverečnej skúške (skúške dospelosti), iného záverečného vysvedčenia alebo vysvedčenia učiteľskej spôsobilosti200 až 1.000
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie za nostrifikáciu vysvedčenia absolventov a žiakov škôl v SSSR a v štátoch ľudovodemokratických;
b) individuálne povolená úľava z predpisov platných pre pripustenie na štúdium alebo z predpisov o rozsahu akejkoľvek skúšky
c) povolenie druhého alebo ďalšieho konania záverečnej skúšky
d) vydanie druhopisu (duplikátu) vysvedčenia o skúške záverečnej (dospelosti), iného vysvedčenia alebo listiny vystavenej školou


20 až 200
40
20
89a) Povolenie súkromného vyučovania v odbore umenia,
aa) ak sa odpúšťa zároveň odborná a pedagogická spôsobilosť (alebo len jedna z nich)
natrvalo
dočasne
15.000 až 50.000
10.000 až 40.000
bb) ak nejde zároveň o odpustenie podla písm. aa) 5.000 až 30.000
b) povolenie výnimky z predpisov o štátnych skúškach v odbore umenia 300
c) vydanie druhopisu vysvedčenia o odbornej praktickej skúške učiteľskej spôsobilosti pred štátnou skúšobnou komisiou pre učiteľov v odbore umenia 100

Diel N.

Finančná správa.

Poznámka k pol. 90 až 93:
Poplatky podľa pol. 90 až 93 sa platia na účet správneho orgánu, ktorý ich vyrubil.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
90Colné prejednanie tovaru na colništi mimo úradných hodín, povolené podľa voľnej úvahy, za každého zúčastneného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu 25
Poznámka:
Za úkon trvajúci kratší čas než 1/4 hodiny sa poplatok nevyberá.
91 Colné prejednanie tovaru mimo colnišťa, povolené podľa voľnej úvahy, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu
a) v úradných hodinách
b) mimo úradných hodín

3
8
Poznámky:
1. Za vyžiadaný úkon, ktorý vyslaný zamestnanec nemohol po príchode na miesto vykonať vinou žiadateľa alebo pre iné príčiny colnou správou nezavinené, vyberie sa poplatok 40 Kčs.
2. Pri vzdialenosti miesta úkonu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok, s výnimkou poplatku uvedeného v poznámke 1, o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Ak žiada strana, aby vyslaný zamestnanec použil pri ceste na miesto úkonu rýchlik, vyberie sa zvýšenie za prvých 5 km (ich zlomok) nad vzdialenosť 10 km sumou 16 Kčs a za každých ďalších 5 km (ich zlomok) sumou 2 Kčs. Vzdialenosť sa meria podľa ciest najrýchlejšieho dopravného spojenia.
3. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
92Colný sprievod tovaru podliehajúceho colnému dozoru v doprave po ceste, avšak mimo úseku medzi colnou hranicou a pohraničnou colnicou, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu 6
Poznámky:
1. Pri vzdialenosti konečného miesta sprievodu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Vzdialenosť sa meria podľa cesty sprievodu.
2. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
92a)Povolenie uskladniť colný tovar na inom mieste než v colnom skladišti po dlhší čas než 14 dní, za každých ďalších povolených 10 dní uskladnenia (zlomok tohto času) z ceny tovaru ½%o, najmenej však 10 Kčs.
93Úschova tovaru z úradnej moci na colnici alebo dobrovoľná úschova tovaru alebo platidiel na colnici, za každých i začatých 10 dní úschovy z ceny tovaru
alebo z uschovanej sumy
½ %, najmenej však 10 Kčs za celý čas úschovy.
94a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovaných vecí a cenných predmetov (§ 14 zákona č. 92/1946 Sb.), z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 50 %, najmenej však 50 Kčs;
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a) 50 až 1.000
Poznámka:
Ak neprevyšuje cena vyvážaných predmetov 500 Kčs alebo ak je to vo všeobecnom záujme, môže správny orgán od vybratia poplatkov podľa tejto položky upustiť.
95 Povolenie vecnej lotérie, z herného kapitálu 5 %, najmenej však 100 Kčs.
96 Povolenie reklamného vyžrebovania, z ceny všetkých výhier daných do vyžrebovania 10 %, najmenej však 200 Kčs.
97 Zrušený od 7. 10. 1953.

Diel O.

Verejné vymeriavanie a mapovanie.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
98Zrušený od 7. 10. 1953
99Zrušený od 7. 10. 1953.
100 Doplnenie odtlačku mapy neskoršími zmenami v popise a kresbe:
a) za každých 20 zmenených parciel v mierke:
aa) 1:2 000 a menšej
bb) 1:1 440 a väčšej
b) ak prebieha zákres vybudovaných ciest, ciest, vodných tokov a železníc cez komplexy (napr. lesy) alebo ak ide o vkresbu elektrických vedení vysokého napätia, obvodov zaplavovaného územia, kde nemožno brať do úvahy zmeny obvodu parciel, za každý dm2 vkresby do mapy


60
80

15
Poznámka:
Zmenami v popise sa rozumejú vpísanie, výmaz a zmeny parcelných čísel a akostných tried.
Zmenenými parcelami v kresbe sa rozumejú parcely novo vzniknuté alebo vo svojom obvode zmenené.
101Ručne vyhotovené snímky z máp podľa práve platného stavu, z geometrických (polohopisných) plánov alebo ich konceptov a z poľných náčrtov i s upravením(adjustovaním), vpísaním mier a s náhradou za kresliaci materiál, až včítane do 20 parciel a 10 ha kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každú ďalšiu parcelu kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každý ďalší ha kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej


15
20

0.50
0.65

0.25
0.35
102Vpísanie akostných tried a vyznačenie ich rozhrania farebnou ceruzkou na odtlačku katastrálnej mapy alebo príručnej katastrálnej mapy, za každých 20 parciel (alebo menej) 15
103Planografické, fotoreprodukčné a podobné odtlačky grafických elaborátov, za kus 4 až 200
Poznámka:
Poplatok sa v rámci sadzby vypočíta podľa platných kalkulačných normálov polygrafického priemyslu.
104Vyfarbenie odtlačku mapy alebo snímky z mapy (celej alebo len časti), až včítane do 20 parciel a 20 ha v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každú ďalšiu parcelu alebo ha v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej

8
16

0.20
0.40
Poznámka:
Pri určení poplatku sa počítajú len skutočne vyfarbené parcely a hektáry kresby.
105Porovnávacie sostavenie o terajšom stave v operáte a o predošlom stave v staršom operáte alebo v jeho časti, za každých 20 parciel (alebo menej) 45
Poznámka:
Z porovnávacieho sostavenia je zrejmé označenie starého a nového stavu parciel alebo ich častí s výmerami, meno a bydlisko držiteľa.
Základom poplatku je súčet parciel starého a nového stavu.
106Odpisy alebo výpisy alebo ich neskoršie doplnenia zmenami:
a) z písomného operátu (i vyradeného), z niektorých častí sbierky listín (z opisov hraníc katastrálnych území, výpočtových zápisníc, zápisníc a vyhlášok o všetkých konaniach, ohlasovacích listov, výkazov zmien, záznamov zmien, vyradených častí všetkých písomných operátov), z niektorých pomocných častí pozemkového katastra (z opisu odhadných okresov, z klasifikačných zápisníc všeobecného vceňovania, soznamov domov, sostavení akostných tried) alebo z iných výkazov a sostavení (z preukazov o výmere vlastného - spoločenstevného poľovného okresu, zo zistení celkovej výmery pozemkov jednej akostnej triedy
v katastrálnom území alebo okrese),
až včítane do 30 položiek (i s cenou tlačiva)
za každú ďalšiu položku
b) z výkazov úhrnných katastrálnych hodnôt a prehľadov v pozemkových hárkov, za každých 10 položiek (alebo menej)
5
0.15
6
Poznámka:
Položkou sa rozumie každý odpísaný, opravený, zmenený, doplnený alebo zrušený vodorovný riadok, tedy i vodorovný riadok na titulnej strane.
107a) Oznámenie polohových a výškových údajov meračských bodov, a to:
aa) súradnice
1. v jednotnej sieti,
za trigonometrický bod
za ostatné body
2. v bývalých sieťach, za každý bod
bb) výškových údajov pre každý bod
b) premena súradníc do inej sústavy, za každý bod300
100
100
100
100
Poznámky:
1. Meračské body sú body trigonometrické, nivelačné, polygónové, grafické, siete pomocných meračských priamok a hlavné tachymetrické stanoviská.
2. Miestopis meračského bodu, poprípade snímka z náčrtu siete (napr. bodov polygónových), vydaný strane na jej žiadosť s oznámeniami uvedenými pod písm. a), nepodlieha osobitnému spoplatneniu.
108Odpisy alebo výpisy zo zápisníkov meraných uhlov vo všetkých sieťach alebo dĺžok meraných všetkými spôsobmi, za každých 20 (alebo menej) položiek 30
Poznámka:
Položkou sa rozumie každý odpísaný vodorovný riadok.
109Určenie dĺžkovej a plošnej srážky listu mapy v percentách, za každý list 25
110 Pripojenie výmery podľa iných plošných mier (napr. siahovej alebo metrickej), za každých 30 parciel (alebo menej) 20
111Vyhotovenie zväčšeniny grafického podkladu (pantografom alebo mriežkou), za každý i len začatý dm2 zväčšenej kresby 60
112Schvaľovacia doložka na originále mapového diela, ktorá sa má vydať samostatne alebo ako príloha k inej textovej publikácii 1.000
113Udelenie práva na rozmnožovanie diel verejného vymeriavania a mapovania, za každý i začatý dm2 kresby mapy v mierke:
a) 1:2 800 a väčšej
b) menšej než 1:2 800 včítane 1:10.000
c) menšej než 1:10.000

50
100
500
Poznámka:
Ministerstvo stavebného priemyslu môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa poplatok snížiť alebo odpustiť.
114 Práce technicko-dokumentačnej služby, a to:
a) vyhľadávanie a sostavenie študijného materiálu (rešerš), za každú i len začatú pracovnú hodinu
b) písomná informácia
c) vyhotovenie mikrofilmu predlohy až do formátu A/4, za každý negatív 24x36 mm
d) vyhotovenie reflexnej kópie formátu
A/4
A/5

30
30
5

10
5
115Zememeračské a kartografické práce vykonávané zememeračskou službou národných výborov, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich položkách tohto dielu, a to:
a) poľné meračské práce inžinierske (pracovná trieda VIII a IX), za každú hodinu
b) kancelárske technické práce inžinierske (pracovná trieda VIII a IX), za každú hodinu
c) poľné meračské práce technické (pracovná trieda VI a VII), za každú hodinu
d) kancelárske pomocné technické práce (pracovná trieda VI a VII), za každú hodinu
e) kancelárske práce (pracovná trieda IV a V), za každú hodinu
f) všetky pomocné práce pri poľných meračských prácach, za každú hodinu


24
16
18
12
10
9
Poznámka:
Počet pracovných hodín potrebný na výkon objednaných prác a služieb sa určí podľa schválených jednotných výkonových noriem pre zememeračstvo a kartografiu s presnosťou až na jednu desatinu hodiny. Zaokruhľovanie začatých desatín hodiny sa vykonáva podľa týchto zásad: na zlomok menší než 0.05 hodiny normovaného výkonu sa neprihliada. Väčší zlomok hodiny normovaného výkonu sa zaokrúhli na najbližšie vyššiu desatinu hodiny. Zlomok 0.05 hodiny normovaného výkonu sa zaokrúhli na najbližší párny počet desatín hodiny. Pri prácach dosiaľ nenormovaných je pre výšku poplatku rozhodný počet pracovných hodín, po ktoré skutočne trvala práca zúčastnených pracovníkov.
115a)Vydanie tlačív používaných pri zakladaní, udržovaní a obnovovaní operátu pozemkového katastra:
a) až včítane do formátu A 4
1. jednolistového, za kus
2. dvojlistového, za kus
b) formátu väčšieho než A 4, za kus


0.50
1
1.50
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá, ak sa nevykonáva zároveň niektorý z úkonov poplatných podľa pol. 105 až 108.

Diel P.

Zahraničná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
116a) Vydanie cestovného pasu na účel vysťahovania 1.000 až 100.000 (podľa dôvodu vysťahovania a majetkových pomerov žiadateľa);
b) vydanie národného cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti na účel cesty do cudziny 200 až 5.000 (podľa účelu cesty, času platnosti a majetkových pomerov žiadateľa);
c) predĺženie alebo rozšírenie platnosti národného cestovného pasu 100 až 5.000 (podľa čelu cesty, času platnosti a majetkových pomerov žiadateľa);
d) vydanie národného cestovného pasu náhradou za pas stratený (i s oznámením straty), zničený alebo za pas, ktorý sa stal neupotrebiteľným 1.000
Poznámky:
1. Za vydanie zájazdovej súpisky, predĺženie alebo rozšírenie jej platnosti sa vyberá poplatok vo výške desatiny sumy, ktorá by vyšla spočítaním najnižších sadzieb poplatkov za jednotlivé cestovné pasy pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však 1 000 Kčs.
2. Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
3. Od poplatku sú oslobodené diplomatické a zvláštne (služobné) cestovné pasy, predĺženie alebo rozšírenie ich platnosti.
117 Zakročenie u vlád, úradov a orgánov cudzích štátov 100 až 20.000 (podľa hospodárskeho významu pre stranu, jej majetkových a zárobkových pomerov a obťažnosti prípadu).
118 Vyjadrenie vydané na žiadosť strany v právnych otázkach, vzťahujúcich sa na cudzinu 100 až 5.000 (podľa hospodárskeho významu pre stranu a podľa obťažnosti prípadu).
119 Overenie úradnej pečiatky a úradných podpisov, ktoré sú k nej pripojené, Ministerstvom zahraničných vecí 200
120 Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu 1 %, najmenej však 150 Kčs.

(I, diel R - justicná správa)

(I, diel S - štátna služba štatistická)

Diel R.

Justičná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
121 Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve 200 až 4.000
122 Vydanie osvedčenia o práve platnom v cudzine na žiadosť strany alebo na žiadosť súdu v záujme strany 200 až 12.000
123 Vyjadrenie o zaručení vzájomnosti, vydané na žiadosť strany alebo na žiadosť súdu v záujme strany 200 až 3.000

Diel S.

Štátna služba štatistická.

Pol.Premet poplatkuPoplatok Kčs
124Udelenie písomných informácií alebo vypracovanie dobrozdaní 100 až 15.000

Sadzobník II

správnych poplatkov vyberaných v odbore veterinárnej správy.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Za úkony veterinárno-lekárskej starostlivosti, ktoré nie sú v dieloch 1 a 2 uvedené, vyberajú sa poplatky ako za obdobné úkonyv týchto dieloch uvedené.

Sadzby.

2. Sníženými sadzbami určenými v dieloch 1 a 2 sa vyrubujú poplatky jednotným roľníckym družstvám so spoločnou živočíšnou výrobou, ak sa úkon týka zvieraťa ustájneného v ich spoločných stajniach.

3. Poplatok sa zvyšuje

a) o 25 %, ak ide o úkony vykonané pre jednotlivých chovateľov, ktorí hospodária na pôde s výmerou nad 20 ha. Výmeru obhospodarovanej pôdy je poplatník povinný oznámiť
veterinárovi;

b) o 50 % za úkon vykonaný na žiadosť poplatníka v deň pracovného pokoja alebo v nočných hodinách, t. j. v mesiacoch apríli až septembri v čase od 21 do 6 hodín a v mesiacoch októbri až marci v čase od 20 do 7 hodín (poplatky určené v dieloch 4 a 5 zvyšujú sa však najviac o 500 Kčs za jednu zásielku);

c) o 100 %

aa) za úkony týkajúce sa iných psov než psov strážnych, poľovníckych, služobných, psov registrovaných u chovateľských organizácií, pokiaľ majú slúžiť ako psi poľovnícki alebo služobní, alebo psov slúžiacich na ochranu osôb bezvládnych a

bb) za úkony týkajúce sa drobných zvierat chovaných v bytoch (mačiek, papagájov a pod.).

Ustanovenie tejto poznámky neplatí pre poplatky podľa dielov 7 a 8.

4. Na účely poznámky 3 posúdi veterinár (obvodný veterinár, obvodný veterinársky pracovník, zveroklieštič) podľa dokladu predloženého poplatníkom alebo podľa miestnych znalostí, či ideo strážneho psa, t. j. o psa používaného na účely bezpečnosti a ochrany osôb alebo vecí, alebo o iného psa, u ktorého sa poplatok podľa poznámky 3 písm. c) aa) nezvyšuje.

5. Ak veterinár vykoná úkon mimo svojho pravidelného pracovného miesta, zvyšuje sa poplatok, s výnimkou poplatku za hromadný úkon (pozn. 7),

o 100 Kčs, ak nie je poplatok vyšší než 100 Kčs,

o 150 Kčs, ak prevyšuje poplatok 100 Kčs a ak nie je vyšší než 500 Kčs,

o 200 Kčs, ak prevyšuje poplatok 500 Kčs.

Poplatok sa však zvýši len o polovicu uvedených súm,

a) ak sa vykoná úkon v obci (mestskom obvode), v ktorom je pravidelné pracovné miesto veterinára, alebo

b) ak dodá poplatník na svoj náklad vhodný dopravný prostriedok pre dopravu veterinára na miesto úkonu a zpät. Rovnako sa zvýšia i poplatky za úkony vykonané v takom prípade na tej istej ceste pre iných poplatníkov.

Ustanovenie tejto poznámky neplatí pre poplatky podľa dielov 7 a 8.

6. Za vyžiadaný úkon, ktorý veterinár nemohol po príchode na miesto vinou žiadateľa vykonať, vyberie sa poplatok 200 Kčs.

Výklad niektorých pojmov.

7. Hromadným úkonom sa rozumie úkon vykonaný v obci v rámci povinnej veterinárno-zdravotníckej hromadnej akcie v dňoch na to určených alebo vyžiadaný úkon vykonaný v obci najmenej u 20 kusov zvierat toho istého druhu v jednom dni.

8. Ak nie je v tomto sadzobníku ustanovené inak, rozumejú sa:

a) veľkými zvieratmi jednokopytníky a hovädzí dobytok vo veku od 6 mesiacov;

b) malými zvieratmi žriebätá a teľce do 6 mesiacov, ošípané, ovce, kozy a psi;

c) drobnými zvieratmi prasce do 25 kg živej váhy, jahňatá, kozľatá, domáce zajace, hydina a iné zvieratá neuvedené pod písm. a) a b).

Náhrada výdavkov.

9. Okrem poplatku je poplatník povinný zaplatiť:

a) skutočnú obstarávaciu cenu liečiv, očkovacích látok a iného zdravotníckeho materiálu použitého alebo dodaného pri úkone, s výnimkou materiálu potrebného na dezinfekciu a šitie rán pri normálnom klieštení;

b) pri vyžiadanom úkone poštovné za zásielky vzoriek na laboratórne vyšetrenie.

10. Náhrada skutočnej obstarávacej ceny liečiv, očkovacích látok a iného zdravotníckeho materiálu podľa poznámky 9 môže byť požadovaná paušálnou sumou, ktorú podľa potreby určí Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.

11. Ak sa použije zdravotnícky materiál [pozn. 9 písm. a)] pri úkonoch vykonaných miestnym zootechnikom vo funkcii miestneho veterinárneho pomocníka, je chovateľ ošetreného zvieraťa povinný nahradiť skutočnú obstarávaciu cenu zdravotníckeho materiálu. Túto náhradu vyrubí chovateľovi ošetreného zvieraťa obvodný veterinár bez meškania, len čo mu miestny zootechnik oznámil použitie materiálu.

12. Iné než v poznámke 9 uvedené výdavky spojené s vykonanímúkonu sa okrem poplatku nevyberajú.

Oslobodenie a úľavy.

13. Od poplatku sú oslobodené:

a) úkony, ktorých vykonanie je príslušnými predpismi určené na účel zistenia a sledovania nebezpečných nákaz, ako i vyhlásenia ich za zaniknuté;

b) zdravotné kontroly hospodárskych zvierat vykonávané podľa predpisov o ochrane zdravia zvierat v pravidelných obdobiach.

14. V prípadoch uvedených v poznámke 13 sa nevyberá ani náhrada výdavkov.

15. Ak zviera zahynie alebo musí sa nevyhnutne zabiť v súvislosti s dôvodom, pre ktorý uňho vykonal veterinár liečebný úkon podrobený poplatku, môže okresný národný výbor na žiadosť poplatok snížiť alebo odpustiť, ak je poplatníkom jednotné roľnícke družstvo so spoločnou živočíšnou výrobou alebo malý alebo stredný roľník.

16. Ak vykonajú poplatný úkon orgány vysokých škôl veterinárnych v školských veterinárnych obvodoch, môže vyrubujúci orgán poplatok snížiť alebo odpustiť, ak ide o prípad dôležitý s hľadiska vyučovacieho; náhradu výdavkov podľa poznámky 9 nemožno však ani snížiť ani odpustiť.

Čas, spôsob vyrubenia a sročnosť poplatkov.

17. Poplatky podľa tohto sadzobníka i s prípadnou náhradou výdavkov sa vyrubujú po vykonaní úkonov, a to

a) soznamom poplatníkov, ktorý vyhotoví dvojmo priepisom orgán miestneho národného výboru, ak ide o hromadný úkon. V sozname sa uvedú mená a bydlisko poplatníkov, druh a počet zvierat, ktorých sa úkony týkajú, výška poplatku i s prípadnými náhradami výdavkov. Správnosť údajov v sozname potvrdia poplatníci svojimi podpismi;

b) výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse, ak ide o úkon poplatný podľa dielu 7, ktorý bol vykonaný v bitúnku, s výnimkou prehliadky vykonanej pre samozásobiteľov, alebo ktorý bol vykonaný v bitúnku i mimo bitúnku, ak sa týka prehliadka mäsa dovezeného do obce;

c) platobným výmerom, ak ide o iný úkon.

18. Platobné výmery na poplatky za úkony týkajúce sa zvierat pri prevoze, prepravovaných po železnici (pol 94 až 96), doručí veterinár s vplatnými lístkami príslušnej železničnej stanici, ktorá tým prejíma povinnosti poplatníka.

19. Poplatky (i s náhradou výdavkov) za hromadné úkony sú sročné bez meškania po vykonaní úkonu do rúk orgánu miestneho národného výboru; vybrané sumy odvedie miestny národný výbor okresnému národnému výboru, ktorému zároveň zašle druhopis soznamu.

20. Poplatky vyrubené výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse [pozn. 17 písm. b)] sú sročné týždenne a platia sa na účet okresného národného výboru.
Poplatky (i s náhradou výdavkov) vyrubené platobným výmerom [pozn. 17 písm. c)] sú sročné bezodkladne po doručení tohto výmeru a platia sa do rúk veterinára vykonávajúceho poplatný úkon; poplatky, ktoré poplatník takto nezaplatí, platia sa na účet okresného národného výboru.

21. Ak to nezabraňuje všeobecný záujem, nevydá sa doklad o úkone (osvedčenie, písomný posudok a pod.), dokiaľ poplatník nezaplatí poplatok.

22. Národným podnikom, komunálnym podnikom a jednotným roľníckym družstvám so spoločnou živočíšnou výrobou môže národný výbor povoliť, aby poplatky za úkony poplatné podľa dielov 1 až 3 platily úhrnkovými sumami, určenými podľa smerníc vydaných Ministerstvom financií po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a v lehotách týmito smernicami určených. Úhrnkové sumy podľa tejto poznámky nezahrňujú v sebe náhradu výdavkov uvedených v poznámke 9.

(II - veterinárna správa)

Pol.Predmet poplatkuPoplatok
KčsJRD
Kčs
Diel 1.
A. Porady, vyšetrenia zvierat a nálezy.
1Porada bez vyšetrenia zvieraťa, ústna i s prípadným napísaním receptu 30 22
2Všeobecné vyšetrenie zvieraťa (bez zvláštnych vyšetrovacích úkonov podľa ďalších položiek), ak nie je zaň uložený ďalej osobitný poplatok, a to, ak ide o
a) veľké zviera, za kus po
b) malé zviera, za kus po
c) drobné zviera, za kus po


50
40
20


37
30
15
Poznámky:
1. Ak sa vydá vysvedčenie alebo ak sa napíše recept po vyšetrení, za ktoré sa vyberie poplatok podľa tejto položky, nevyberá sa za vysvedčenie alebo za napísanie receptu osobitný poplatok.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie:
a) za predpísané vyšetrenie zvieraťa pred jeho vstupom na trh, svod, prehliadku alebo výstavu úžitkových alebo plemenných zvierat;
b) za vyšetrenie zvieraťa pred vydaním dokladu, ktorý je podľa ďalších ustanovení sám predmetom poplatku, ak nie je ďalej ustanovené inak.
3Podrobný písomný nález o živom zvierati alebo pitevný nález s posudkom 200 až 500 150 až 375
(podľa rozsahu).
Poznámka:
Okrem poplatku podľa tejto položky sa vyberajú i poplatky za úkony potrebné na vypracovanie nálezu s posudkom.
B. Zvláštne úkony.
Zvláštne vyšetrenie.
4Vyšetrenie (i s vydaním potvrdenia alebo vysvedčenia o jeho výsledku)
a) jednokopytníka alebo jedného kusa hovädzieho dobytka na účel uzavretia poistnej smluvy chovateľom
100 75
b) pri kúpe
aa) koňa
bb) jedného kusa hovädzieho dobytka
cc) malého zvieraťa

200
100
50

150
75
37
5Vyšetrenie moča (bez jeho odobratia)
a) chemické, za 1 skúšku
b) chemické a mikroskopické, za 1 skúšku

30
60

22
45
6Vyšetrenie výkalov na vajíčka parazitov 30 22
7Odobratie krvi na diagnostické účely, ak ide o
a) veľké zvieratá, za kus po
b) malé zvieratá, za kus po
c) drobné zvieratá, s výnimkou hydiny, za kus po
d) za hydinu, za kus po

30
20
15
8

22
15
11
6
8Vyšetrenie očí (oftalmoskopické) pomocou prístrojov 80 60
9Vyšetrenie veľkého zvieraťa
a) rektálne
b) vaginálne

80
30 až 60

60
22 až 45
Poznámka:
Pri ošetrení vaječníka hovädzieho dobytka (pol. 30) sa nevyberá poplatok za rektálne vyšetrenie podľa písm. a) tejto položky.
10Vyšetrenie na brezosť alebo sterilitu (manuálne, vnútorné, prípadne s použitím nástrojov)
a) u kobyly
b) u hovädzieho dobytka, za kus po

90
60

70
45
11Rýchla aglutinačná skúška na nákazlivé zmetanie hovädzieho dobytka, za 1 skúšku 15 11
Poznámka:
Okrem poplatku podľa tejto položky sa vyberá i poplatok za odobratie krvi podľa pol. 7.
Zvláštne ošetrenie zvierat a operačné zákroky.
12Blistrovanie na jednej nohe 80 60
13Kauterizácia
a) kutánna na jednej nohe
b) perforatívna na jednej nohe

150
250

115
190
14Nabodnutie čreva (enterocentéza) alebo mechúra močového u koňa, hovädzieho dobytka alebo psa 100 75
15Trepanácia
a) u jednokopytníka
b) u psa

300
150

225
115
16Úprava zubov koňa (brúsenie) 80 60
17Extrakcia zubov
a) u veľkého zvieraťa
b) u psa

150
50

115
37
18Púšťanie krvi zo žily (flebotomia) u veľkého zvieraťa 100 75
19Operatívne odstránenie cudzieho telesa z pažeráka (ezofagotomia)
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa

300
150

225
115
20Nekrvavé odstránenie cudzieho telesa z pažeráka alebo z dutiny ústnej 100 75
21a) Zavedenie pažerákovej rúry 50 37
b) zavedenie podávača piluliek, len ak ide o hromadný úkon, a to
u žriebäťa
u ovce

10
5

7
3
22Zavedenie nosohltanovej rúry u jednokopytníka 60 45
23Tracheotomia
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa

300
150

225
115
24Nabodnutie hrudníka (torakocentéza)
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa

150
80

115
60
25Nabodnutie (troikarovanie) žalúdka
a) u teľaťa, ovce alebo kozy
b) u hovädzieho dobytka, s výnimkou teliec

50
100

37
75
26Operatívne otvorenie dutiny brušnej (laparotómia) so všetkými zákrokmi v dutine brušnej i so šitím rany
a) u hovädzieho dobytka alebo koňa
500 až 1.000 375 až 750
(podľa rozsahu zákroku);
b) u malého zvieraťa 300 až 500 225 až 375
27 Narezanie (incízia) abscesu alebo hematómu 50 37
28Operácia píšťaly semenného povrazca u koňa 450 340
29Operácia pupočnej alebo slabinovej prietrže
a) u žriebäťa
250 až 1.000 190 až 750
b) u teľaťa 100 až 300 75 až 225
c) u ošípanej behúna 100 75
d) u prasaťa 50 37
e) u psa 60 až 200 45 až 150
[k písm. a), b) a e): podľa veku zvieraťa, veľkosti prietrže a spôsobu operácie, krvavého alebo nekrvavého].
30Ošetrenie vaječníka hovädzieho dobytka (vylúpnutie žltého telieska, rozmliaždenie alebo nabodnutie cýst, masáž) 120 90
31Vyšetrenie maternice hovädzieho dobytka a ošetrenie podľa Albrechtsena 200 150
32Výplak maternice hovädzieho dobytka alebo kobyly ako súčasť liečby sterility 70 55
33a) Cievkovanie
aa) žrebca alebo vykliešteného žrebca
bb) kobyly, kravy alebo malého zvieraťa
b) vyšetrenie mechúra močového pomocou prístroja (cystoskopia)

100
60
100

75
45
75
34Ošetrenie rán i s prípadným šitím 30 až 300 22 až 225
(podľa rozsahu a druhu rany).
35Chirurgické zákroky na šľachách a nervoch (tenotomia alebo neurektomia) 300 225
36Zákroky na kopytách, paznechtoch alebo pazúrikoch, a to
a) operácia kopytná alebo paznechtová (i u malého zvieraťa)
50 až 500 37 až 375
(podľa povahy operácie);
b) úprava kopýt alebo paznechtov (i u malého zvieraťa) 20 až 100 15 až 75
c) operácia alebo úprava pazúrikov 15 až 100 11 až 75
37Operatívna úprava vychlípenej alebo vchlípenej mihalnice (entropia alebo ektropia), tretej
mihalnice alebo exstirpácia bulvy u psa
100 až 200 75 až 150
38Operatívne zákroky u hydiny 30 až 50 22 až 37
39Pomoc pri normálnom pôrode
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa
c) u drobného zvieraťa

150
100
50

115
75
37
40Pomoc pri pôrode s nepravidelným priebehom (napr. stočenie maternice - torsio uteri, nepravidelné polohy mláďata, monštrá a pod.)
a) u kobyly
350 až 1.000 265 až 750
b) u hovädzieho dobytka 250 až 700 190 až 525
c) u malého zvieraťa 100 až 250 75 až 190
d) u drobného zvieraťa 50 až 150 37 až 115
[k písm. a) až d): podľa druhu nepravidelnosti, času a námahy potrebnej na zákrok].
41Pomoc pri pôrode s nepravidelnosťami (absolútne veľké mláďa, nepravidelné polohy, monštrá a pod.), pre ktoré treba vykonať embryotomiu
a) u kobyly
500 až 1.500 375 až 1125
b) u hovädzieho dobytka 350 až 1.000 265 až 750
c) u malého zvieraťa 150 až 300 115 až 225
d) u drobného zvieraťa 100 až 25075 až 190
[k písm. a) až d): podľa rozsahu embryotomie a času trvania zákroku].
42Úprava polohy (repozícia) vyklopenej maternice so všetkými s tým súvisiacimi úkonmi, ako odobratie plodových blán, následný výplak maternice, sovretie vulvy,
a) u kobyly
b) u hovädzieho dobytka
c) u malého zvieraťa
d) u drobného zvieraťa


350 až 600
300 až 500
200
150


265 až 450
225 až 375
150
115
43Amputácia vyklopenej maternice
a) u kobyly
b) u kravy
c) u malého zvieraťa
d) u drobného zvieraťa

450
350
200
150

340
265
150
115
44Vybavenie (manuálne) zadržaných plodových blán i s prípadným výplakom maternice
a) u kobyly alebo kravy
150 až 400115 až 300
b) u ovce alebo kozy 80 až 20060 až 150
[k písm. a) a b): podľa obťažnosti úkonu].
45Výplak maternice po pôrode
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa

100
50

75
37
46Sovretie vulvy Flessovými svorkami, za priloženie jednej svorky 25 18
47Úprava polohy (repozícia) vyklopenej pošvy (i so sovretím vulvy)
a) u veľkého zvieraťa
b) u malého zvieraťa

150
80

115
60
48Operatívne otvorenie močovej rúry (uretrotomia)
a) u žrebca alebo vykliešteného žrebca
b) u vola
c) u psa

300
200
150

225
150
115
49Priloženie obväzu 20 až 6015 až 45
(podľa rozsahu a druhu).
50Operácia ochrnutých hlasiviek (pískanie) u koňa 800 600
51Vyoperovanie (exstirpácia) nádoru
a) u veľkého zvieraťa
150 až 500115 až 375
b) u malého alebo drobného zvieraťa 100 až 30075 až 225
[k písm. a) a b): podľa veľkosti a miesta usadenia nádoru].
52Operatívne odstránenie (resekcia) časti šľachy ohýbača kosti kopytnej 350 265
53Operácia na odstránenie glgania u koňa 300 225
54Amputácia penisu u koňa 500 375
55Oplynovanie koňa v plynovej komore 100 75
56a) Nálev do konečníka (enteroklyzma)
aa) u koňa alebo hovädzieho dobytka
bb) u malého zvieraťa
b) enterogastroklyzma u psa

50
25
50

37
18
37
57Vnútorná masáž z konečníka (enteromasáže) u koňa alebo hovädzieho dobytka 80 60
58Injekcia
a) subkutánna alebo intramuskulárna
30 22
b) intravenózna u veľkého zvieraťa
u malého zvieraťa
60
30
45
22
c) intraperitoneálna alebo intratracheálna, a to
u veľkého zvieraťa
u malého zvieraťa

60
10 až 30

45
7 až 22
d) pre epidurálne alebo paravertebrálne anestézie 60 45
e) diagnostická (pri kuľhaní) 60 45
Poznámky:
1. Poplatok je určený za vpravenie celej potrebnej dávky, či už sa dávka vpravuje frakcionovane alebo na niekoľkých miestach tela, s výnimkou dávok antibiotík (penicilín, streptomycín a pod.), pri ktorých sa spoplatňuje každý jednotlivý úkon (injekcia).
2. Za injekcie pri očkovaní (diel 2) sa poplatok podľa tejto položky nevyberá.
59Nálev vnútrožilný (infúzia intravenózna) 100 75
Poznámka:
Poznámka 1 k pol. 58 platí obdobne.
60a) Naplnenie vemena vzduchom (insuflácia)
b) vpravenie liečiva do časti vemena strukom
100
25
75
18
61Ošetrenie zlomenín kostí (fraktúr) a priloženie upevňovacieho (fixačného) obväzu 150 až 250 115 až 190
C. Operácie a zákroky na zdravých zvieratách.
62Krátenie alebo úprava uší u psa 100 až 20075 až 150
63Krátenie alebo úprava chvosta
a) u šteňaťa
b) u staršieho psa
c) subkutánna myotomia u psa

50
100
150

37
75
115
64Klieštenie (kastrácia) žrebca
a) ročiaka
b) do 3 rokov
c) staršieho než 3 roky
d) s varlatami nepravidelne uloženými (kryptorchída)

250
350
450
500 až 1.000

190
265
340
375 až 750
65Klieštenie (kastrácia) býčka
a) do 3 mesiacov
b) do 9 mesiacov
c) nad 9 mesiacov

80
120
250

60
90
190
Poznámka:
Pri nekrvavom spôsobe kastrácie sa sadzby snižujú o 50 %.
66Klieštenie (kastrácia)
a) kančeka - prasaťa do 25 kg živej váhy
30 22
b) kančeka - behúna 50 37
c) kanca nad 6 mesiacov 100 až 35075 až 265
d) kančeka kryptorchída 100 až 250 75 až 190
(podľa veku a živej váhy);
e) prasaťa s prietržou 50 37
67Klieštenie (kastrácia)
a) jahňaťa alebo kozľaťa do 2 mesiacov
40 30
b) barana alebo capa 80 až 150 60 až 115
(podľa veku).
Poznámka:
Pri nekrvavom spôsobe kastrácie sa sadzby snižujú o 50 %.
68Klieštenie (kastrácia) kobyly 500 375
69Klieštenie (kastrácia) kravy 250 190
70Klieštenie (kastrácia)
a) svinky - prasaťa do 25 kg živej váhy
80 60
b) svinky - behúna do 50 kg živej váhy 120 90
c) prasničky nad 50 kg živej váhy 150 až 300115 až 225
(podľa živej váhy).
71Klieštenie (kapúnovanie) hydiny, za kus 15 11
72Klieštenie (kastrácia) iných zvierat 20 až 150 15 až 115
73Zavedenie nosného krúžku
a) býkovi
b) ošípanej

100
30

75
22
74Umelé prerušenie brezosti 150 115
75Umelé osemenenie (inseminácia) u psa alebo drobného zvieraťa 200 až 300 150 až 225
76Spútanie a povalenie
a) veľkého zvieraťa
b) malého zvieraťa

80
40

60
30
Poznámka:
Tento poplatok sa vyberá okrem poplatku za príslušnú operáciu alebo zákrok podľa predchádzajúcich položiek.
77Zavedenie narkózy
a) inhalačnej
aa) u koňa
bb) u ošípanej
cc) u psa


50
25
50


37
18
37
b) injekciou vnútrožilnou (intravenóznou) alebo infúznou podľa pol. 58 a 59.
Poznámka:
Tento poplatok sa vyberá okrem poplatku za príslušnú operáciu alebo zákrok podľa predchádzajúcich položiek.
Diel 2.
Očkovanie
(diagnostické, ochranné, núdzové, liečebné).
78Očkovanie jednotlivých zvierat okrem hydiny, za kus po
Ak nariadi očkovanie národný výbor a ak sa vykonáva v celej obci,
za veľké zviera
za malé zviera
za prasa
15

10
8
5
11

7
6
3
79Očkovanie hydiny, za kus po
Ak nariadi očkovanie národný výbor a ak sa vykonáva v celej obci, za kus po
5
2
3
1
80Očná skúška malleinom alebo tuberkulínom alebo senzibilizácia i s posúdením reakcie, za kus po 30 22
81Kutánna skúška malleinom alebo intradermálna tuberkulínom alebo senzibilizácia, za kus po 30 22
82Aglutinačná skúška na bielu úplavicu kurčiat, za kus po 6 4
83Tuberkulinácia hydiny, za kus po 6 4
84Súčasné vykonanie aglutinačnej skúšky na bielu úplavicu kurčiat a tuberkulinácia, za kus po 10 7
Diel 3.
Prehliadky a pitvy zabitých alebo zahynutých zvierat na žiadosť.
85Zušený od 7. 10. 1953.
86Pitva (i so zprávou alebo vysvedčením o jej výsledku, avšak bez pitevného nálezu s posudkom), ak nie je za ňu uložený ďalej osobitný poplatok, a to, ak ide o
a) veľké zviera
b) malé zviera
c) drobné zviera

250 až 400
100 až 200
50
Poznámka:
Za pitvu na poisťovacie účely sa poplatok vyberie najnižšou prípustnou sadzbou.
Diel 4.
Prehliadky zvierat v tuzemskej preprave.
87Prehliadka zvierat pri preprave železničnej, motorovými vozidlami, loďou alebo lietadlami
a) za zásielku veľkých zvierat do 10 kusov
za každý ďalší kus
b) za zásielku žriebät alebo teliec do 6 mesiacov alebo ošípaných (s výnimkou prasiec) do 20 kusov
za každý ďalší kus
c) za zásielku prasiec, oviec, jahniat, kôz, kozliat do 50 kusov
za každý ďalší kus

100
5
100
3
100
2
Poznámka:
Za prehliadku zásielky jednotlivých zvierat vyberá sa poplatok podľa pol. 2, pokiaľ je nižší než poplatok podľa tejto položky.
88Prehliadka zvierat za účelom vydania zdravotného osvedčenia na žiadosť chovateľa (napr. na poslanie na výstavu, na premiestenie zvierat z uzavretého miesta alebo na uvoľnenie hospodárstva z uzávery), ak nie je za prehliadku uložený ďalej osobitný poplatok podľa pol. 87.
89Kontrola a prehliadka ťažných zvierat používaných v kočovných podnikoch, za jedno zviera 20 najmenej však 50
90Prehliadka koní pri nebezpečenstve žriebäcej nákazy za účelom povolenia na zapustenie alebo na premiestenie z uzavretého miesta, za kus 50
91Vyšetrenie psa (za účelom prepravy na výstavy, premiestenia z uzavretého miesta a pod.) i s vydaním zdravotného osvedčenia, za kus 50
92Vydanie osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti (o nezávadnom pôvode) na prepravu
a) hydiny
aa) pri kusovej zásielke bez ohľadu na počet kusov
bb) pri vozňovej zásielke bez ohľadu na počet kusov
b) psov, bez ohľadu na počet kusov
c) zveri (lovnej), vtáctva a iných zvierat bez ohľadu na počet kusov


30
100
50
100
Diel 5.
Prehliadky zvierat v styku s cudzinou.
Poznámka k celému dielu 5:
Výsadné spoločnosti pre zahraničný obchod sú od poplatkov podľa tohto dielu oslobodené.
93Veterinárna prehliadka na vstupných staniciach
a) jednokopytníkov (koňa, somára, mezka, mula), zakus
b) hovädzieho dobytka, za kus
c) jedného včelstva (úľa), ošípaných, kôz alebo oviec, za kus
d) hydiny, a to husí, moriakov alebo kačíc, za kus
ostatnej hydiny, za kus
e) vzácnych kožušinových zvierat, za kus
f) zveri
aa) srstnatej a čiernej, za kus
bb) pernatej, za kus
g) papagájov, za kus
iného vtáctva, za kus
h) iných než pod písm. a) až g) uvedených zvierat, s výnimkou živých rýb, za kus
i) živých rýb, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu, pokiaľ je prehliadka predpísaná,
aa) za každú vozňovú (vagónovú) zásielku
bb) za kusovú zásielku do 100 kg
nad 100 kg

50
20
10
1
-.50
50

20
1
50
1
50

200
50
100
Poznámka:
Za zásielku sa vyberie poplatok vždy najmenej sumou 50 Kčs.
94Veterinárna prehliadka zvierat dovezených alebo určených na prevoz za karantény alebo pred jej zrušením, a to
a) veľkých zvierat, zveri srstnatej a čiernej a iných zvierat ďalej neuvedených, za zásielku do 10 kusov
za každý ďalší kus
b) psov, za zásielku do 3 kusov
za každý ďalší kus
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov
za každý ďalší kus
d) prasiat, jahniat, kozliat, za zásielku do 50 kusov
za každý ďalší kus
e) hydiny, pernatej zveri a holubov, za zásielku do 100 kusov
za každý ďalší kus

100
5
100
20
100
3
100
2
100
1
Poznámka:
Za zásielku sa vyberie poplatok najviac sumou 500 Kčs.
95Veterinárno-zdravotný dozor mimo vstupnej stanice pri kŕmení a napájaní zvierat dovážaných alebo určených na prevoz, a to
a) veľkých zvierat, za kus
b) malých zvierat, za kus
c) jahniat, kozliat, prasiec, za kus
d) hydiny, za každý železničný vozeň

10
5
2
100
Poznámka:
Poplatok za prvý železničný vozeň tej istej zásielky sa vyberie najmenej sumou 100 Kčs. Za celú zásielku sa vyberie najviac 500 Kčs.
96Vyšetrenie a pitva zvierat, ktoré pri dovoze alebo prevoze za prepravy zahynuly alebo boly zabité, a to
a) veľkých zvierat, za kus
b) malých zvierat, za kus
c) prasiec, jahniat alebo kozliat, za kus
d) hydiny, bez ohľadu na počet vyšetrovaných a pitvaných kusov, za zásielku

300
150
50
50
97Prehliadka chovnej hydiny (včítane kurčiat) dovezenej lietadlom, a to
a) husí, moriakov alebo kačíc, za kus 2 najmenej však za zásielku
100 Kčs;
b) inej hydiny do 50 kg úhrnnej váhy 100
za každých ďalších i len začatých 50 kg 20
98Prehliadka zvierat určených na vývoz, i s vydaním príslušných dokladov o zdravotnej nezávadnosti, a to
a) veľkých zvierat, zveri srstnatej a čiernej, za zásielku do 10 kusov
za každý ďalší kus
b) psov, za zásielku do 3 kusov
za každý ďalší kus
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov
za každý ďalší kus
d) prasiec, jahniat, kozliat, zajacov a pernatej zveri, za zásielku do 50 kusov
za každý ďalší kus
c) hydiny a iných drobných zvierat, za zásielku do 100 kusov
za každý ďalší kus

100
5
100
20
100
3
100
2
50
-.50
Poznámka:
Poplatok za jeden železničný vozeň sa vyberie najviac sumou 500 Kčs.
99Vydanie osvedčenia o zdravotne nezávadnom pôvode produktov živočíšneho pôvodu a baliaceho materiálu 100
Diel 6.
Veterinárno-zdravotný dozor na niektoré zariadenia.
100Veterinárno-zdravotný dozor na
a) prehliadky alebo výstavy drobných zvierat a psov, svody a trhy zvierat,
do 150 kusov
pri viac než 150 kusoch
b) dostihy
c) obchody s vtáctvom a psami, za každú dohliadku


200
400
500
200
Diel 7.
Veterinárno-zdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa.
Poznámka k celému dielu:
Ak treba bakteriologické vyšetrenie, vyberá sa i v bitúnku poplatok za prehliadku sumou určenou za prehliadku mimo bitúnku.
101Veterinárno-zdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa, a to, ak ide o
a) jednokopytníka alebo hovädzí dobytok, s výnimkou žriebät a teliat, za kus
b) žriebä alebo teľa, za kus
c) ošípanú, s výnimkou prasaťa (i s vyšetrením na svalovca), za kus
d) ostatné zvieratá (i s vyšetrením na svalovca), za kus

6.60
3
5.20
2

11
5
7
3
102Len vyšetrenie na svalovca
a) mäsa prasaťa, za celé zviera alebo jeho časť
b) mäsa ostatných zvierat, za celé zviera alebo jeho časť

1
2

1
3
103Vyšetrenie mäsa, slaniny alebo tukov, ak sú dovezené do obce a určené na jedenie pre ľudí, alebo ak sú s tým istým určením z obce vyvážané, za každý i začatý kg 0.06 0.06
(celkový poplatok za prehliadku sa zvyšuje vždy o 2 Kčs).
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, že sa pri vyšetrení zistia závady majúce vplyv na zdravotnú nezávadnosť, trvanlivosť a biologickú hodnotu mäsa. Ak bol poplatok zaplatený za vyšetrenie v obci vývozu, platí sa v obci dovozu len v prípade, že sa pri vyšetrení v tejto obci zistí závada neuvedená v sprievodnom zdravotnom osvedčení.
Diel 8.
Vyšetrenie mäsa, mäsových výrobkov a tukov dovážaných do colného vnútrozemska.
Poplatok Kčs
Poznámky k celému dielu:
1. Poplatky podľa tohto dielu zahrnujú i prípadné úkony orgánov hygienickej a protiepidemickej služby vykonané v súvislosti s poplatnými úkonmi.
2. Výsadné spoločnosti pre zahraničný obchod a národné podniky sú od poplatkov podľa tohto dielu oslobodené.
104Vyšetrenie mäsa, mäsových výrobkov a tukov dovážaných do colného vnútrozemska, a to, ak ide o
a) mäso jednokopytníka alebo hovädzieho dobytka, s výnimkou teľaťa, za celé zviera
b) polovičku alebo štvrtinu hovädzieho dobytka
c) mäso teľaťa alebo ošípanej (i diviaka), za celé zviera
d) polovičku ošípanej, celú ovcu alebo kozu alebo polovičku ovce
e) upravené mäso alebo tuk, a to
aa) črevá (i zmrazené), za každý i začatý kg
bb) masť, slaninu alebo iné tuky (i v zmrazenom stave), za každý i začatý kg
cc) iné už upravené mäso (i zmrazené), za každý i začatý kg
f) mäso hydiny, zveriny alebo rýb, za každý i začatý kg

6
2.50
2
1.50

0.20
0.04
0.08
0.02
Poznámky:
1. Poplatok podľa písm. a), b) a c) sa zvyšuje o 20%, ak nebolo mäso včas pripravené na prehliadku.
2. Poplatok podľa písm. e) a f) je za zásielku najmenej 2 Kčs.
105Vyšetrenie mäsa na svalovca, a to, ak ide o
a) celú ošípanú (i diviaka), polovičku alebo štvrtinu zmrazenej alebo upravenej ošípanej
b) jednotlivý kus mäsa

1.50
1

Sadzobník III

správnych poplatkov vyberaných v konaní o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa pol. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 a 13 sú sročné bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať. Platia sa, s výnimkou poplatkov podľa pol. 10 písm. a), b), a c), kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona); ak sa však platí na písomnú výzvu poplatok prevyšujúci 300 Kčs, platí sa na účet Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety. Na tento účet sa platia vždy poplatky podľa pol. 10 písm. a), b) a c).

2. Poplatky podľa tohto sadzobníka nemožno ani snížiť ani odpustiť. Na ich zaplatenie nemožno povoliť splátky.

3. Poplatky podľa tohto sadzobníka nemožno vrátiť, vyjmúc prípady uvedené v diele B a prípady, v ktorých poplatník zaplatil na poplatok viac, než bol povinný (§ 11 ods. 1 č. 4 nariadenia).

Diel A.

Spoločný pre konanie o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Overenie neúradného odpisu vyžiadané stranou, za každú i len začatú stránku listiny, odpis ktorej sa overuje, a to
a) ak sa overuje odpis cudzojazyčnej listiny
b) inak

20
10

Diel B.

Vynálezy.

Poznámky k celému dielu:

1. Pre poplatky podľa tohto dielu je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.

2. Od poplatkov podľa tohto dielu sú oslobodené:

a) úkony týkajúce sa patentu alebo práv na používanie vynálezu, ak ide o patent v národnom majetku alebo o vynález prijatý štátom;

b) úkony, o ktoré požiada pôvodca alebo jeho právny nástupca na vyzvanie Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
2Konanie o prihláške vynálezu 1.000
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol zároveň s prihláškou ponúknutý štátu. Toto oslobodenie zanikne, ak bola ponuka vynálezu zamietnutá alebo ak bolo jej prijatie odvolané.
3Konanie o zmene opisu alebo výkresu 100
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o zmene opisu alebo výkresu týkajúce sa vynálezu, ktorý bol najneskoršie so zmenou opisu alebo výkresu ponúknutý štátu. Toto oslobodenie zanikne, ak bola ponuka vynálezu zamietnutá alebo ak bolo jej prijatie odvolané.
4 Udelený patent na vynález, ročný poplatok podľa doby platnosti patentu, a to:
za 1. rok
za 2. rok
za 3. rok
za 4. rok
za 5. rok
za 6. rok
za 7. rok
za 8. rok
za 9. rok
za 10. rok
za 11. rok
za 12. rok
za 13. rok
za 14. rok
za 15. rok

500
500
500
1.000
1.300
1.600
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000 10.000
Poznámky:
1. Ročné poplatky platí majiteľ patentu; môže ich platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Ročné poplatky sú odo dňa, ktorým sa začína platnosť patentu, sročné bez vyrubenia každý rok vopred. Môžu sa zaplatiť aj za niekoľko alebo za všetkých 15 rokov naraz vopred.
3. Ročné poplatky sa musia zaplatiť najneskoršie do 6 mesiacov odo dňa sročnosti. Poplatky za čas odo dňa začiatku platnosti patentu do konca poplatkového roka, v ktorom došlo k udeleniu patentu, musia sa zaplatiť najneskoršie do 6 mesiacov odo dňa udelenia patentu. Ak nie sú ročné poplatky (i s prípadnou prirážkou podľa pozn. 4) zaplatené v uvedených lehotách, poprípade v lehote uvedenej v poznámke 6, patent zanikne dňom sročnosti poplatku (§ 43 č. 4 zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch).
4. Ak sa zaplatí ročný poplatok po dni sročnosti (pozn. 2), musí sa zároveň s ním zaplatiť prirážka vo výške poplatku. Táto prirážka sa však neplatí pri poplatkoch zaplatených podľa poznámky 3 do 6 mesiacov odo dňa udelenia patentu alebo podľa poznámky 6 do 6 mesiacov odo dňa, keď zamietnutie ponuky vynálezu štátu alebo odvolanie jej prijatia stalo sa právoplatným.
5. Ročné poplatky sa platia na účet Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.
6. Ročné poplatky sa neplatia, ak ide o vynález, ktorý bol ponúknutý štátu, a to začínajúc poplatkovým rokom, v ktorom bol vynález štátu ponúknutý. Poplatok zaplatený za tento rok sa po prijatí ponuky na žiadosť vráti, ak ide o patent udelený pred začiatkom účinnosti zákona a tohto nariadenia. Toto oslobodenie zanikne, ak bola ponuka vynálezu zamietnutá alebo ak bolo jej prijatie odvolané. Sročné ročné poplatky za udelený patent, ktoré neboly z dôvodu oslobodenia
podľa tejto poznámky zaplatené, musia sa zaplatiť, ak zanikne oslobodenie, najneskoršie do 6 mesiacov odo dňa, keď zamietnutie ponuky alebo odvolanie jej
prijatia sa stalo právoplatným.
7. Zaplatené ročné poplatky za udelený patent, ktorý zanikol tým, že sa ho jeho majiteľ vzdal, alebo ktorý bol zrušený alebo vyvlastnený, vrátia sa na žiadosť,
pokiaľ v čase, keď patent zanikol alebo bol zrušený alebo vyvlastnený, neboly ešte sročné.
5Konanie o žiadosti o zápis do registra vynálezov:
a) prevodu patentu
b) udelenia práva na používanie vynálezu (licencie)
c) zmeny názvu majiteľa patentu

1.000
500
500
6 Konanie o žiadosti o súhlas na prevod patentu na cudzinca alebo na udelenie licencie cudzincovi 1.000
7 Konanie o žiadosti o súhlas na prihlášku vynálezu v cudzine alebo na udelenie licencie v cudzine, ak nejde o vynález ponúknutý štátu 500
8Vydanie osvedčenia o podanej prihláške, ak nejde o prihlášku vynálezu ponúknutého štátu 100
Poznámka:
Ak sa overujú pri vydaní osvedčenia neúradné odpisy listín alebo neúradné kópie výkresov, vyberá sa okrem poplatku podľa tejto položky aj poplatok podľa pol. 1.
9Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia (patentovej listiny, osvedčenia a pod.), ďalej vydanie úradného odpisu alebo výpisu (jednoduchého i overeného) z úradných záznamov, registrov, listín a spisov na žiadosť, za každú i len začatú stránku 30
Poznámka:
Odchýlkou od ustanovení poznámky 2 písm. a) k celému dielu B platí sa tento poplatok, i keď ide o patent v národnom majetku.

(III - vynálezy, ochranné známky a chránené vzory)

Diel C.

Ochranné známky.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
10Konanie
a) o prihláške ochrannej známky i s jej prípadným zápisom do registra ochranných známok
300 až 1.000 (podľa počtu údajov výrobkov alebo tovaru, pre ktoré je známka určená, pričom najnižšia sadzba platí pre najviac 10 údajov a zvyšuje sa vždy o 50 Kčs za každých ďalších i len začatých 10 údajov);
b) o žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky i s prípadným zápisom podľa písm. a), zvýšený o 100 Kčs pri prvej a vždy o ďalších 100 Kčs pri každej ďalšej obnove;
c) o žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky alebo o súhlas na prevod ochrannej známky i s prípadným zápisom 100
d) o návrhu na výmaz ochrannej známky alebo o návrhu zisťovacom 200
Poznámka:
Ak je žiadosť o obnovu podaná po uplynutí ochrannej doby, zvyšuje sa celý poplatok o 100 Kčs.
11Konanie o žiadosti o medzinárodný zápis jednej ochrannej známky 100 a za každú ďalšiu do tej istej žiadosti pojatú známku 50 Kčs.
12 Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise ochrannej známky, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok 100

(III - vynálezy, ochranné známky a chránené vzory)

Diel D.

Chránené vzory.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
13 Konanie
a) o prihláške chráneného vzoru na zápis do registra chránených vzorov i s prípadným zápisom
b) o žiadosti o zápis prevodu chráneného vzoru
c) o žiadosti o zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencie)
d) o návrhu na výmaz chráneného vzoru alebo o návrhu zisťovacom

200
100
100
200
14 Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra chránených vzorov 100

Sadzobník IV

správnych poplatkov vyberaných úradmi ciachovej služby.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenie) a platia sa na účet správneho orgánu, ktorý ich vyrubil, vyjmúc poplatky podľa pol. 57 a 58.

2. Ak obstará úrad ciachovej služby na žiadosť strany prepravu ciachovej výzbroje, potrebnej na skúšanie a označenie mier, váh a meracích prístrojov, vyberá sa okrem poplatku za príslušný úkon prepravné podľa platnej sadzby. Pri periodických okružných cestách sa vyberá toto prepravné paušálnou sumou 10 Kčs od každej strany, ktorá sa zúčastní na ciachovaní pri okružnej ceste.

3. Ak zašle strana úradu ciachovej služby predmety na overenie poštou alebo železnicou, je povinná nahradiť výdavky spojené s prípadným balením a s dopravou predmetov.

4. Iné než v poznámkach 2 a 3 uvedené výdavky spojené s vykonaním poplatného úkonu sa okrem poplatku nepožadujú.

Diel A.

Skúšky mier, váh a meracích prístrojov na účel ciachovania.

Poznámky k celému dielu A:

1. Poplatky sa vyberajú, i keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však zistí pri úkone vykonávanom v úradnej miestnosti nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, i keď pri tom treba zničiť prípadné ciachové kolky (značky) na predmete.

2. Ak sa vykoná ciachový úkon na žiadosť strany mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vyrubeného žiadateľovi o 200 Kčs za každého vyslaného zamestnanca a za každý i začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ bezodplatne vhodný dopravný prostriedok pre orgány ciachovej služby, vyberie sa zvýšenie iba polovičnou sumou (100 Kčs).

3. Ak sa nemôže úkon vinou strany vykonať (napr. preto, že neboly pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého zamestnanca a za každý i začatý kalendárny deň poplatok 200 Kčs.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
I. Meranie dĺžky.
1Miery dĺžkové
a) nedelené každého druhu, za každých i začatých 5 m dĺžky
b) delené každého druhu, za každých i začatých 5 m dĺžky

5
10
2 Meradlá dĺžky, za každé meradlo 60
3 Meradlá hrúbky, za každé meradlo 10
II. Meranie plochy.
4 Planimetre, za kus 100
5 Meradlá integračné (na usne), za kus 300
III. Meranie objemu.
a) Meranie objemu pevných hmôt.
6 Miery na sypké hmoty s obsahom do 2 litrov 3 väčšieho obsahu 10
7 Rámy na drevo, za kus 5
8Miery na uhlie, rašelinu, koks a pod., za kus 10 a okrem toho za každých 100 l obsahu alebo ich zlomok 3 Kčs.
b) Meranie objemu tekutín.
9 Miery na tekutiny podľa pol. 6
10Meradlá na tekutiny
a) obchodné a výčapné
b) staničné a na olej
c) tankové nádobové, tankové prietokové, do priemeru vtoku 30 mm
pri väčších
d) na mlieko, veľkosti 5 až 30 l
pri väčších

25
100
100
200
50
30
11Kontrolné liehové meradlá, za kus i s teplomerom
len za teplomer
len za bubon
len za počítadlo
300
10
100
10
12 Vodomery, za kus 30
13Kaňvy na mlieko s obsahom 1 až 25 litrov včítane
väčším než 25 l
5
10
14 Dopravné tanky na mlieko podľa pol. 19.
15 Demižóny, za kus 10
16 Sudy s obsahom
do 60 litrov včítane
nad 60 do 220 litrov
nad 220 do 400 litrov
nad 400 litrov za každých ďalších i len začatých 100 litrov obsahu viac o

8
15
20
5
Poznámky:
1. Ak sa neodoberú sudy do 2 dní po lehote určenej ciachovým úradom, zvyšuje sa celkový poplatok o 5 % za každý ďalší deň až do dňa odobratia sudov.
2. Poplatok sa sníži o 20 %, ak sa ciachujú sudy mimo ciachového úradu.
17 Kade na dopravu rýb alebo kade na zapárku podľa pol. 16.
18 Vagóny na dopravu rýb podľa pol. 19.
19Nádrže 100 a okrem toho za každý hektoliter obsahu alebo za jeho časť 10 Kčs.
20 Varné paňvy na mladinku podľa pol. 19.
21Výčapné nádoby, za kus
Ak sa vykonáva ciachovanie v miestnostiach úradu, za kus
0.50
1
Poznámka:
Za nádoby s dvoma mernými hodnotami sa vyberajú poplatky dvojnásobné.
c) Meranie objemu plynov.
22 Plynomer, za kus 40
IV. Meranie hmoty.
23 a) Závažia.
Závažia obchodné, presné a karátové
do 20 dkg
50 dkg, 1 a 2 kg
5 kg a väčšie


1
2
5
24 Závažia typové na určovanie jemnosti priadze, za kus 2
b) Váhy.
25a) Váhy obchodné a presné (s výnimkou sklonných a samočinných) váživosti
do 20 kg
nad 20 do 100 kg
nad 100 do 500 kg
nad 500 do 2 000 kg
nad 2 000 do 5 000 kg
nad 5 000 do 10.000 kg
nad 10.000 do 15.000 kg
nad 15.000 do 20.000 kg
nad 20.000 do 30.000 kg
nad 30.000 do 40.000 kg
nad 40.000 do 50.000 kg
nad 50.000 kg za každých ďalších 10.000 kg alebo ich zlomok ďalších

10
20
30
60
120
200
300
400
600
800
1.000
200
b) preskúšanie pevne umiestenej mostíkovej váhy postavenej na definitívnom mieste po predbežnom vyskúšaní u vyrábateľa vo výške 50 % sadzieb pod písm. a).
26a) Váhy sklonné váživosti
do 20 kg
nad 20 do 100 kg
nad 100 kg do 500 kg
nad 500 do 2 000 kg
nad 2 000 do 5 000 kg
nad 5 000 kg

50
80
120
200
300
podľa pol. 25, zvýšený o 200 Kčs;
b) sklonná sadzbová váha Portometer A 100
27 Váhy samočinné váživosti
do 100 kg
nad 100 do 200 kg
nad 200 do 300 kg
nad 300 do 500 kg
nad 500 do 1 000 kg
nad 1 000 kg

100
120
150
200
400
500
V. Meranie akosti, suchosti látok vláknitých, škrobnatosti a znečistenia zemiakov.
28a) Obilné skúšače veľkosti 1/4 litra
1 litra
20 litrov
b) závažia na obilné skúšače
50
100
600
podľa pol. 23.
29 Skúšače suchosti látok vláknitých podľa pol. 25.
30Váhy na zisťovanie škrobnatosti a percenta znečistenia zemiakov podľa pol. 25.
VI. Meranie hustoty.
31 Liehomery, cukromery, hustomery pre minerálne oleje, muštomery, hustomery pre skalicu modrú, za kus i so zataveným teplomerom
skúšanie stupnice vrátenej pre nesprávne delenie, za kus

20
2
Poznámka:
Za presné prístroje (normály) sa vyberajú poplatky vo výške 300 % sadzieb.
VII. Meranie teploty.
32 Teplomery lekárske, za kus 2
33 Registračné teplomery pre mliekárne, za kus 50
VIII. Meranie elektrického prúdu.
Poznámka k pol. 34 až 37:
Za ciachovanie v súkromných ciachovniach sa vyberajú poplatky len vo výške 75 % sadzieb.
34Elektromery na priame spojenie s výkonom
do 15 kW
nad 15 do 50 kW
nad 50 do 100 kW
nad 100 kW

30
40
80
160
Poznámka:
Sadzby poplatku sa zvyšujú o 50 % za elektromery s viacerými tarifmi, s ukazovateľmi maxima alebo s obidvoma zariadeniami a za elektromery elektrolytické.
35 Elektromery prevodové, skúšané v spojení s meracími transformátormi podľa pol. 34 a okrem toho 10 Kčs za každých 100 ampérov alebo 1 000 voltov alebo ich zlomok.
36a) Meracie transformátory prúdu s meracím rozsahom primárneho prúdu
do 100 ampérov
nad 100 do 300 ampérov
nad 300 do 500 ampérov
nad 500 do 1 000 ampérov
nad 1 000 do 2 000 ampérov
nad 2 000 do 4 000 ampérov
nad 4 000 ampérov

50
100
150
250
400
800
1.000
b) meracie transformátory prúdu pre viac rozsahov alebo prevodov podľa písm. a) podľa najvyššieho rozsahu alebo prevodu a okrem toho za každý ďalší rozsah alebo prevod 50 % sadzby poplatku zodpovedajúceho ďalšiemu rozsahu alebo prevodu.
37a) Meracie transformátory napätia s meracím rozsahom primárneho napätia
do 1 000 voltov
nad 1 000 do 6 000 voltov
nad 6 000 do 15.000 voltov
nad 15.000 do 30.000 voltov
nad 30.000 do 60.000 voltov
nad 60.000 voltov


50
100
150
300
600
1.000
b) meracie transformátory napätia pre viac meracích rozsahov alebo prevodov podľa písm. a) podľa najvyššieho rozsahu alebo prevodu a okrem toho za každý ďalší rozsah alebo prevod 50 % sadzby poplatku zodpovedajúceho ďalšiemu rozsahu alebo prevodu.
IX. Meranie laboratórne.
38 Odmerné banky obsahu 500 cm3
nad 500 do 2 000 cm3
nad 2 000 cm3
banka Kasslova

12
20
30
30
Poznámka:
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu značku o 50 %.
39 a) Odmerné valce obsahu
do 50 cm3
nad 50 do 100 cm3
nad 100 cm3

12
16
20
b) odmerné valce s delením vo výške 200 sadzieb pod písm. a).
40Byrety obsahu
do 50 cm3
nad 50 do 100 cm3
nad 100 cm3

20
25
30
41a) Pipety obsahu
do 50 cm3
nad 50 do 100 cm3
nad 100 cm3

12
15
20
b) pipety s delením vo výške 200 % sadzieb pod písm. a);
c) vymeriavanie pipiet a určenie delenia vo výške 400 % sadzieb pod písm. a).
Poznámka:
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu značku o 50 %.
42Pyknometre, za kus
Skúška teplomeru
30
10
43Viskózimetre, za prístroj
za teplomer
za odmernú banku
50
20
podľa pol. 38.
Diel B.
Skúšky ciachovej výzbroje.
Poznámka k celému dielu B:
Poznámky 1, 2 a 3 k celému dielu A platia obdobne.
44a) Normálne závažie
b) ak je závažie justované
podľa pol. 23;
vo výške 300 % sadzieb podľa pol. 23;
45a) Zaťažovacie závažie
b) ak je závažie justované
c) požičanie zaťažovacích závaží strane, za každých 100 kg a deň
podľa pol. 23;
vo výške 300 % sadzieb podľa pol. 23;
10
46 Ciachové váhy, za kus 50
Ciachový vozeň (tárovací vagón) vlastnej váhy
do 16.000 kg
nad 16.000 kg
každé závažie

300
500
podľa pol. 23.
Poznámka:
Ak je závažie súčasne justované, zvyšuje sa sadzba poplatku o 100 %.
47 a) Sudomery, za kus

b) plavákový drót osobitne skúšaný
100 a okrem toho za každých 100 l obsahu alebo ich zlomok 10 Kčs, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť, 20 Kčs;
15
48Plynomerné stanice:
a) krychlomery na skúšanie plynomerov, za kus

b) kontrolné plynomery, za kus

200 a okrem toho za každých 100 l obsahu alebo ich zlomok 10 Kčs, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť, 20 Kčs;
160
49Vodomerné stanice:
a) krychlomery na skúšanie vodomerov
b) rozdielový tlakomer
c) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku, za každú dýzu
d) kalibre

podľa pol. 48 písm. a);
160
30
30
Diel C.
Iné skúšky.
50Úradné skúšky (i s prípadným overením) predmetov, ktoré nie sú uvedené v diele A alebo B tohto sadzobníka (napr. práce metronomické a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov a konečne skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak sú opatrené prídavným zariadením sťažujúcim skúšku alebo ak žiada strana o vykonanie skúšky v širšom rozsahu 30 až 10.000 (podľa rozsahu skúšky alebo merania, podľa straty času a skutočných výdavkov).
51Preciachovanie nových nepoužívaných predmetov, uskladnených na predaj, ak sa vykoná preciachovanie na žiadosť strany vo výške 50 % sadzieb poplatkov podľa dielu A (pol. 1 až 43).
Poznámka:
Poznámky 1, 2 a 3 k celému dielu A platia obdobne.
52Skúška nového typu meradla alebo zmien konštrukcie meradla a rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné ciachovanie 200 až 3.000
Diel D.
Prehliadky mier, váh a závaží (revízie).
53Prehliadka, pri ktorej boly pozastavené neciachované, nepreciachované alebo nezákonné miery, váhy, závažia a meracie prístroje, používané vo verejnom obchode alebo prechovávané v obchodnej miestnosti, alebo pri ktorej boly zistené iné závady 1.000 % sadzieb poplatkov určených v predchádzajúcich dieloch za pozastavené predmety, najmenej však 100 Kčs a najviac 1 000 Kčs.
Poznámka:
Zaplatenie tohto poplatku nemá vplyv na zavedenie prípadného trestného konania.
Diel E.
Skúšky zbraní.
54Zbrane s dlhými hlavňami
a) hladkými
aa) prvá, druhá a tretia skúška, za každý predpísaný výstrel
bb) štvrtá skúška, za každý predpísaný výstrel
b) rýhované guľovnice, za každý výstrel
c) guľovničky a brokovnice do 9 mm (malorážky s okrajovým zapaľovaním), za každý predpísaný
výstrel
d) pušky s hlavňami smiešanými


10
14
14

12
podľa písm. a) a b).
Poznámky:
1. Za skúšky samočinných alebo opakovacích zbraní sa vyberajú poplatky určené pod písm. a) až c) vo výške 200 % sadzieb.
2. Poplatky určené v tejto položke sa snižujú na 50 %, ak sa koná skúška u vyrábateľa, ktorý dodá potrebné náboje.
55Zbrane s krátkymi hlavňami:
a) samočinné a opakovacie pištole, revolvery a pištole na Flobertove alebo revolverové náboje, za každý predpísaný výstrel
b) pištole s lôžkovým záverom na brokové náboje


10
podľa pol. 54 písm. a).
Poznámka:
Poznámka 2 k pol. 54 platí obdobne.
56 Kontrolná skúška ručných strelných zbraní, opatrených belgickými značkami, ak ide o jednohlavňovú pušku alebo bambitku 16
dvojhlavňovú pušku alebo bambitku24
trojhlavňovú alebo štvorhlavňovú pušku30
opakovaciu alebo samočinnú pušku40
jednohlavňovú pušku alebo bambitku pod 6 mm, dvojhlavňovú pušku alebo bambitku pod 6 mm, revolver, opakovaciu alebo samočinnú bambitku10
Diel F.
57Skúška vážičov 100
58 Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia alebo vydania odpisu alebo výpisu z úradných záznamov, ak žiada o ne strana, za každú i len začatú stránku 30

Sadzobník V

správnych poplatkov vyberaných za skúšanie, kontrolu a výmenu drahých kovov.

Poznámka k celému sadzobníku:

Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia) a platia sa na účet správneho orgánu, ktorý ich vyrobil.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Úradné skúšanie a označovanie platinového, zlatého a strieborného tovaru, vyrobeného v tuzemsku alebo dovezeného z cudziny, za 1 g sliatiny
platinovej
zlatej
striebornej20
10
0.30 a okrem toho za každý samostatný kus tovaru, označený úradnou značkou, 2 Kčs pri tovare platinovom a zlatom a 1 Kčs pri tovare striebornom.
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie, i keď nedôjde k označeniu tovaru úradnou značkou pre nezákonitú rýdzosť alebo pre inú závadu.
2. Celková suma poplatkov za úkony, vykonané pre tú istú stranu na jej žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa o 20 %, najmenej však o 300 Kčs za každý i začatý kalendárny deň a každého vyslaného zamestnanca.
2Prehliadka v podnikoch, pri ktorej bol zaistený závadný tovar alebo pri ktorej boly zistené iné závady 500 % sadzieb poplatku určeného v pol. 1 za pozastavené predmety, najmenej však 100 Kčs a najviac 1 000 Kčs.
Poznámka:
Zaplatenie tohto poplatku nemá vplyv na zavedenie prípadného trestného konania.
3Označenie tovaru platinového, zlatého alebo strieborného číslom vyznačujúcim rýdzosť alebo označenie nepravých súčastí uvedeného tovaru značkou „Metal" alebo označenie uvedeného tovaru vývoznou značkou, za každý označený samostatný kus 2 ak ide o tovar platinový alebo zlatý a 1 ak ide o tovar strieborný.
4Určenie rýdzosti drahých kovov a ich sliatin chemickým rozborom na žiadosť strany, a to
určenie striebra podľa Volharda
určenie striebra podľa Gay-Lussaca
určenie striebra kupeláciou
určenie striebra skúškou z téglika
určenie striebra vážením
približné určenie striebra na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie zlata kupeláciou
určenie zlata na mokrej ceste
približné určenie zlata na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie zlata a striebra kupeláciou
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra kupeláciou
určenie platiny na mokrej ceste
približné určenie platiny na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie ostatných platinových kovov, po

6
12
6
12
18
2
18
28
4
22
60
60
6
70
Poznámka:
Za definitívne vyskúšanie rýdzosti predmetu, vykonané na žiadosť strany vyšším kontrolným orgánom, vyberie sa dvojnásobný poplatok, ak sa zistí definitívnym vyskúšaním, že rýdzosť predmetu je nezákonná.
5Skúšanie rúd, odpadkov a iných surovín chemickým rozborom na žiadosť strany, a to
určenie striebra
určenie zlata
určenie zlata a striebra
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra
určenie ostatných platinových kovov, po

24
40
54
80
80
6Výmena a spracovanie sliatin drahých kovov na rýdze drahé kovy, a to
a) za 1 kg vylúčeného rýdzeho striebra
pri sliatinách rýdzosti do 499/1 000 striebra
pri sliatinách rýdzosti 500/1 000 a vyššie striebra
pri strieborných kaloch
b) za 1 kg vylúčeného rýdzeho zlata
pri sliatinách rýdzosti do 10/1 000 zlata
pri sliatinách rýdzosti 11 až 300/1 000 zlata
pri sliatinách rýdzosti nad 300/1 000 zlata
c) pri sliatinách s obsahom platiny a platinových kovov
za 1 kg vylúčenej rýdzej platiny
za 1 kg vylúčeného iného rýdzeho platinového kovu


72
46
63

600
500
400

2.000
2.400
Poznámka:
V poplatkoch za spracovanie sliatin drahých kovov sú zahrnuté výdavky spojené s ich tavením. Za určenie rýdzosti sliatin sa vyberajú poplatky podľa pol. 4.
7Skúšanie a úradné označovanie sliatkov na žiadosť strany, a to za 1 kg hrubej váhy sliatkov:
strieborných
s obsahom zlata do 100/1 000
s obsahom zlata od 101-500/1 000
s obsahom zlata nad 500/1 000
s obsahom platiny alebo platinových kovov80
200
260
300
500 najmenej však pri strieborných sliatkoch 50 Kčs, pri sliatkoch
s obsahom zlata 100 Kčs a pri sliatkoch s obsahom platiny alebo platinových kovov 200 Kčs.
Poznámka:
Za určenie rýdzosti sa vyberajú poplatky podľa pol. 4.

Sadzobník VI

správnych poplatkov vyberaných zastupiteľskými úradmi Československej republiky.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatok podľa pol. 1 je sročný bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať. Ostatné poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia).

2. Okrem poplatkov podľa tohto sadzobníka sa požadujú i značnejšie výdavky spojené s vykonaním úkonov, ako sú výdavky za leteckú poštovú dopravu (odchýlkou od ustanovení § 12 ods. 1 nariadenia), cestovné výdavky a pod.

3. Od poplatkov podľa tohto sadzobníka sú oslobodené:

a) úkony, ku ktorým daly podnet cudzie úrady, cudzie verejné korporácie a ústavy, ak nie sú podstatne v záujme strany;

b) úkony týkajúce sa ochrany a zastupovania československých občanov proti opatreniam, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými smluvami alebo so zásadami medzinárodného práva;

c) úkony vo veciach povahy sociálnej.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok na zast. úradoch v štátoch
europských Kčsmimoeuropských Kčs
1Konanie o podaniach, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok 150 300
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o podaniach:
a) obsahujúcich oznámenia alebo návrhy podstatne v záujme všeobecnom;
b) vo veciach dôchodkového zabezpečenia;
c) týkajúcich sa poplatkov;
d) vo veciach vojenskej povinnosti.
2Inkaso zmeniek i s event. doručením inkasovanej sumy, z tejto sumy 1 % 1 %
najmenej
150300
3Vybratie inej pohľadávky, renty a pod., s výnimkou požitkov z dôchodkového zabezpečenia:
a) i s vymáhaním priamo zastupiteľským úradom a s event. doručením, z vybranej sumy alebo z ceny
2 % 2 %
b) bez vymáhania alebo obyčajné zakročenie na účel vybratia, ak poukáže dlžník platbu priamo prijímateľovi, zo sumy alebo ceny 1% 1%
Poznámka:
Poplatok sa vyberie vždy najmenej sumou 30 Kčs v europských a 60 Kčs v mimoeuropských štátoch; týmito sumami sa poplatok vyberie i vtedy, ak je zakročenie bezvýsledné. Správny orgán môže však poplatok vybrať nižšími než uvedenými sumami alebo od jeho vybrania upustiť, ak nepresahuje vybraná suma (cena) 60 Kčs v europských a 120 Kčs v mimoeuropských štátoch a ak sú výdavky spojené s vybraním nepatrné.
4Úhrn úkonov v konaní o dedičstve, ako intervencie na súdoch, vybratie a doručenie dedičstva, a to i v prípadoch úrazového odškodnenia a pod., z rýdzej ceny prejednaného dedičstva 2 % 2 %
najmenej
150 300
5Doručenie:
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu
1 % 1 %
najmenej
150 300
b) písomnej žiadosti strany, zdržujúcej sa v cudzine, čs. úradu alebo úradného vybavenia čs. úradu alebo súdneho spisu strane v jej
záujme
75 150
Poznámka:
Za doručenie súdneho spisu strane vyberie sa poplatok podľa písm. b), len ak doručí zastupiteľský úrad spis sám (bez prostredníctva iného úradu alebo súdu).
6Úradná úschova:
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, za každých 6 mesiacov alebo ich časť, zo sumy alebo ceny
1 % 1 %
najmenej
150 300
b) listín alebo spisov, za každých 6 mesiacov alebo ich časť, z každého hárku alebo jeho časti 50 100
Poznámka:
Od poplatku je oslobodená úradná úschova:
a) peňazí, složených preddavkom na úhradu poplatkov, hotových výdavkov a pod.;
b) súm vybraných pri vymáhaní pohľadávok zastupiteľským úradom;
c) žalobných zábezpiek;
d) zábezpiek konzulárnych právnych zástupcov, znalcov a pod.;
e) cenín, svrškov a pod. československých občanov v pracovnom pomere, složených pri onemocnení, uväznení a pod.
7Vyhotovenie zbrojného sprievodného listu pre cestujúcich 150 300
8Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu 200 až 5.000 200 až 5.000
(podľa účelu cesty, času platnosti a majetkových pomerov žiadateľa).
Poznámky:
1. Za vydanie zájazdovej súpisky, predĺženie alebo rozšírenie jej platnosti sa vyberá poplatok vo výške desatiny sumy, ktorá by vyšla spočítaním najnižších sadzieb poplatkov za jednotlivé cestovné pasy pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však 1.000 Kčs.
2. Poplatok za predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu pre osoby trvalo v cudzine usadené možno snížiť až na 50 % najnižšej sadzby, ak je i najnižšia sadzba neúnosná vzhľadom na miestne hospodárske pomery, alebo ho za podmienok § 10 ods. 3 zákona a § 10 nariadenia celkom odpustiť.
3. Od poplatku je oslobodené predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu pre zamestnancov zahraničnej služby a ich rodiny.
4. Ako cestovné pasy sa posudzujú aj námornícke knižky, dočasné námornícke preukazy a plavecké knižky, pokiaľ pri cestách do cudziny nahradzujú cestovné pasy.
9Vidovanie cestovného pasu, a to:
a) vstupné vízum jednorázové
b) prechodové vízum jednosmerné
c) prechodové vízum obojsmerné
d) prechodové vízum trvalé
e) návratné vízum jednorázové
f) návratné vízum trvalé

150
20
40
80
150
300

150
20
40
80
150
300
Poznámky:
1. Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí určiť, že sa poplatky podľa tejto položky vyberajú podľa zásady vzájomnosti.
2. Ako cestovné pasy sa posudzujú aj námornícke knižky, dočasné námornícke preukazy a plavecké knižky, pokiaľ pri cestách do cudziny nahradzujú cestovné pasy.
3. Za vidovanie zájazdovej súpisky sa vyberá poplatok desatinou sumy, ktorá by vyšla spočítaním poplatkov za jednotlivé víza pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však poplatok podľa tejto položky.
4. Za vidovanie cestovného pasu, pri ktorom sa pripojí zdravotná doložka (pri epidémiách), vyberá sa poplatok o 100 % vyšší.
5. Od poplatku sú oslobodené:
a) predbežné víza (t. j. overovacie doložky, že cestovný pas je právoplatný);
b) víza na diplomatické a služobné pasy;
c) víza pre príslušníkov cudzích štátov na základe vzájomnosti;
d) vidovanie čs. cestovných pasov osobám vracajúcim sa do ČSR.
10Vyhotovenie pasu pre mŕtvolu 900 1.800
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené pasy pre zamestnancov zahraničnej služby a ich rodinných príslušníkov alebo iné osoby zomreté na služobnej ceste v cudzine.
11Spísanie
a) smlúv
450 900
okrem toho z ceny smluvného predmetu
1/4 % 1/4 %
b) závetu 450 900
c) plnomocenstva 300 600
d) inej listiny alebo spisu na žiadosť strán, ak nie je zaň uložený osobitný poplatok 100 200
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené vyplnenie formulárov pasových, vízových a iných na úradnú potrebu.
12Vidovanie listín bez overenia, ak nie je zaň uložený osobitný poplatok 150 300
13Overenie
a) podpisu súkromnej osoby
b) úradného podpisu a úradnej pečiatky na žiadosť strany
c) alebo vidovanie osvedčenia o pôvode tovaru, inej listiny osvedčujúcej pôvod tovaru alebo účtov a listín, osvedčujúcich nárok tovaru na osobitnú ochranu pôvodu alebo pomenovania
d) správnosti odpisu predloženého stranou, za každú i len začatú stránku listiny, odpis ktorej sa overuje, spísanej
aa) v európskej reči
bb) v mimoeurópskej reči

200
150

150

30
60

400
300

300

60
120
Poznámky:
1. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších rovnopisoch tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 25 % sadzby.
2. Poplatky podľa písm. a) až c) sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak nevyplýva z medzinárodných smlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.
3. Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí ustanoviť, že sa poplatky podľa písm. a) až c) vyberajú podľa zásady vzájomnosti.
4. Poplatok podľa písm. d) sa vyberá sadzbou o 25 % zvýšenou, ak sa overuje správnosť odpisu účtu, tabuľky alebo výkazu obsahujúceho čísla.
5. Pri overovaní správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za overenie prvého odpisu; za overenie druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá len 50 % sadzby.
14Vyhotovenie odpisu s overením jeho správnosti, za každú i len začatú stránku
a) v európskej reči
b) v mimoeurópskej reči

100
200

200
400
Poznámky:
1. Za vyhotovenie odpisu (i s overením jeho správnosti) účtu, tabuľky alebo výkazu, obsahujúceho čísla, vyberá sa poplatok sadzbou o 25 % zvýšenou.
2. Pri vyhotovení niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
15Vyhotovenie prekladu:
a) i s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stránku prekladu 150 300
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka, za každú i len začatú stránku prekladu 200 400
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú i len začatú stránku prekladu 400 800
dd) z čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 5 5
ee) do čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 10 10
b) písomného bez overenia vo výške 50 % sadzieb pod písm. a).
Poznámky:
1. Za písomný preklad (overený i jednoduchý) občianskych a vojenských osobných dokladov sa vyberá poplatok vo výške 50% sadzieb.
2. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie overeného prekladu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.
16Overenie správnosti prekladu predloženého stranou:
a) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stránku prekladu
b) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka, za každú i len začatú stránku prekladu
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú i len začatú stránku prekladu
d) z čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak
e) do čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak

100
150
300
5
10

200
300
600
5
10
Poznámky:
1. Za overenie správnosti prekladu občianskych a vojenských osobných dokladov sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.
2. Pri overovaní správnosti niekoľkých odpisov toho istého prekladu sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za overenie prvého odpisu; za overenie druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.

Čl. II.

(2) Ustanovenie položiek 49, 53, 54, 57 a 58 dielu G sadzobníka I v znení uvedenom v prílohe sa použije, len čo budú vydané štátne poznávacie značky a tlačivá technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze podľa vyhlášky Ministerstva národnej bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l., o premávke na cestách; do toho času sa vyberajú poplatky podľa doterajšieho znenia položiek 52 až 56 dielu G sadzobníka I nariadenia č. 9/1952 Sb. Ustanovenie položky 55 písm. a) dielu G sadzobníka I v znení uvedenom v prílohe sa použije až začínajúc dňom 1. augusta 1953.

(3) Ustanovením odseku 1 č. 2 písm. e) sa nahradzujú začínajúc dňom 1. augusta 1953 ustanovenia pripomienky V k pol. 1604 a pripomienky k pol. 1605 sadzobníka dane z obratu a predpisy vyhlášky ministra financií č. 455/1950 Ú. l. I, o vyberaní všeobecnej dane pri opotrebovaných osobných automobiloch, v znení vyhlášky č. 179/1951 Ú. l. I; zároveň sa zrušuje ustanovenie čl. 22 vykonávacích predpisov k zákonu o dani z obratu.

Čl. III.

(2) Ustanovením odseku 1 č. 2 a 3 sa nahradzujú predpisy vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 104/1952 Ú. l., o náhrade za veterinárno-zdravotnú prehliadku jatočných zvierat a mäsa.