Zákon č. 59/1952 Zb.Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do31.03.1964
Účinnosť od 17.11.1952 do31.03.1964
Zrušený 94/1963 Zb.

OBSAH

59

Zákon

zo dňa 29. októbra 1952

o uzavieraní manželstiev s cudzincami.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Na uzavretie manželstva občana s osobou, ktorá nemá československé štátne občianstvo, je potrebný súhlas Ministerstva vnútra alebo orgánu ním povereného. Bez tohto súhlasu manželstvo nevznikne.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.