Nariadenie vlády č. 20/1952 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl

(v znení č. 56/1953 Zb.)

Čiastka 12/1952
Platnosť od 31.05.1952 do29.04.1959
Účinnosť od 21.07.1953 do29.04.1959
Zrušený 24/1959 Zb.

20.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. mája 1952

o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Plánovaný rozvoj nášho hospodárstva, najmä priemyslu, vyžaduje, aby odborní pracovníci, vychádzajúci z vysokých škôl a výberových odborných škôl, uplatňovali svoje odborné znalosti a schopnosti na miestach, kde je to potrebné na splnenie úloh štátneho národohospodárskeho plánu.

§ 2.

Absolventi vysokých škôl a absolventi tých výberových odborných škôl, ktorí sú rozmiesťovaní podľa štátneho národohospodárskeho plánu, sú povinní pracovať po dobu troch rokov v podnikoch, úradoch, súdoch, ústavoch a iných zariadeniach (ďalej len „podniky“), ktoré im na podklade štátneho národohospodárskeho plánu určí Ministerstvo školstva, vied a umení, poprípade Ministerstvo pôdohospodárstva alebo Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu, alebo nimi poverené orgány. Toto ustanovenie sa vzťahuje na absolventov zo školského roku 1951/1952 a rokov neskorších (ďalej len „absolventi škôl“).

§ 3.

(1) Podniky sú povinné zamestnávať absolventov škôl prácami, pre ktoré boli vyškolení, a starať sa o ich odborný a politický rast a o zabezpečenie ich vhodného ubytovania. Na úhradu výdavkov spojených s nástupom zamestnania poskytujú podniky absolventom škôl náhradu cestovných a sťahovacích výdavkov obdobne podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

(2) Podniky nesmú prijať do zamestnania absolventov škôl, ktorí pre ne neboli určení.

§ 4.

Ministerstvá školstva, vied a umení, pôdohospodárstva a lesov a drevárskeho priemyslu vydajú po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s jednotnou odborovou organizáciou podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia. V týchto predpisoch sa tiež určia bližšie podmienky, za ktorých sú podniky povinné zamestnávať absolventov škôl a kedy ich možno výnimočne premiestiť na iné pracovné miesta alebo zamestnávať inými prácami, než pre ktoré boly vyškolení.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.