Nariadenie vlády č. 28/1952 Zb.Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií

(v znení č. 8/1954 Zb., 1/1956 Zb.)

Čiastka 16/1952
Platnosť od 21.07.1952 do30.09.1956
Účinnosť od 01.01.1956 do30.09.1956
Zrušený 44/1956 Zb.

28.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. júla 1952

o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne), a so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


Prvá časť.

§ 1.

Úvodné ustanovenia.

(1) Nevyhnutnou podmienkou plánovania a uskutočňovania investícií je ich plánovacia, projektová a rozpočtová príprava, zhrnutá do projektovej a rozpočtovej dokumentácie (ďalej len „dokumentácia“), vypracovanej a schválenej predpísaným spôsobom.

(2) Bez schváleného technického projektu a rozpočtu k nemu (§ 9) nie je dovolené robiť stavebné a montážne práce na jednotlivých objektoch výstavby.

Druhá časť.

§ 2.

Členenie dokumentácie.

Dokumentácia sa člení na dve časti: na plánovaciu prípravu (ďalej len „investičná úloha“) a na projektovú prípravu.

§ 3.

Investičná úloha.

(1) Investičná úloha zahrnuje vypracovanie úplných podkladov potrebných na začatie projektových prác na príslušnej investícii ako celku.

(2) Investičnú úlohu zostavuje priamy investor alebo jeho nadradený orgán; podľa potreby môže byť vypracovanie investičnej úlohy alebo jej časti zadané projektovej organizácii.

§ 4.

Projektová príprava.

(1) Projektová príprava sa člení na tri stupne, a to na úvodný projekt, na technický projekt a na vykonávacie výkresy.

(2) Úvodný projekt objasňuje technickú možnosť a hospodársku účelnosť navrhovanej výstavby v určenom mieste a čase, zabezpečuje správny výber staveniska a rieši všetky základné otázky vytýčené v investičnej úlohe.

(3) Technický projekt rieši podrobne a s konečnou platnosťou základné technické otázky plánovanej výstavby, určuje jej hospodársko-technických ukazovateľov, časový plán, organizáciu výstavby a jej obstarávaciu cenu.

(4) Vykonávacie výkresy rozvádzajú podrobnejšie jednotlivé technické prvky výstavby, obsiahnuté v technickom projekte.

(5) Jednotlivé stupne projektovej prípravy vypracúvajú príslušné projektové organizácie.

(6) Úvodný projekt nemusí byť vypracovaný pri menších investíciách, ktoré nevyžadujú zložité riešenia konštrukčné, ak možno na základe investičnej úlohy vypracovať priamo technický projekt.

§ 5.

Vyčíslenie investičných nákladov.

(1) Pre každú navrhovanú investíciu musí byť súčasne so spracovaním jednotlivých stupňov alebo častí dokumentácie (s výnimkou vykonávacích výkresov) vyhotovený rozpočet investičných nákladov, a to:

a) pri investičnej úlohe: orientačne na celú výstavbu, na podklade skúseností s rovnakou alebo podobnou výstavbou v Československu, v iných ľudovodemokratických štátoch alebo v Sovietskom zväze,

b) pri úvodnom projekte: predbežne na celú výstavbu i na jednotlivé hlavné objekty, na podklade údajov získaných od dodávateľov a pri stavebných prácach podľa normálovej kalkulácie I. stupňa (objemovej),

c) pri technickom projekte: generálny rozpočet na celú výstavbu a rozpočty na jednotlivé objekty, na podklade cenníkov, hospodárskych zmlúv alebo predbežných kalkulácií dodávateľov a pri stavebných prácach podľa normálovej kalkulácie II. stupňa (odbytovej).

(2) Rozpočty sú nerozlučnou súčasťou jednotlivých stupňov alebo častí dokumentácie.

Tretia časť.

§ 6.

Schvaľovanie dokumentácie.

(1) Jednotlivé stupne a časti dokumentácie (s výnimkou vykonávacích výkresov) podliehajú schváleniu. Pred schválením predchádzajúceho stupňa nemožno rozpracovať ďalší stupeň.

(2) Za to, že vykonávacie výkresy sú v súlade so schváleným technickým projektom, zodpovedá generálny projektant; prípadné odchýlky musia byť predložené na schválenie orgánu, ktorý schválil technický projekt (§ 9).

(3) Ustanovenie druhej vety odseku 1 sa nevzťahuje na investície zaradené do vykonávacieho plánu investícií na rok 1952, ak ich výstavba bola začatá už v roku 1951 alebo skôr.

§ 7.

Investičné úlohy.

(1) Vláda schvaľuje investičné úlohy nadlimitných investícií, ktorých úhrnný investičný náklad podľa orientačného rozpočtu presahuje:

a) 300 miliónov Kčs pri investíciách pre odvetvia priemyslu banského, energetického, hutného, strojárenského, chemického a priemyslu stavebných hmôt a pre železničnú dopravu,

b) 100 miliónov Kčs pri investíciách pre ostatné odvetvia priemyslu a dopravy, ďalej pre odvetvia spojov, poľnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva, vodného a cestného hospodárstva, obchodu, kultúrnej, osvetovej, sociálnej a zdravotnej výstavby, telovýchovy a športu, verejných správnych služieb, peňažníctva a poisťovníctva, miestneho hospodárstva a bytovej výstavby.

(2) Jednotliví ministri schvaľujú v odbore svojej pôsobnosti investičné úlohy ostatných nadlimitných investícií a investícií podlimitných pre vyššie uvedené odvetvia, a to v rámci schválených výhľadových plánov výstavby alebo ročných investičných plánov svojich ústredných úradov; investičné úlohy sídlisk, ktorých úhrnný náklad nepresahuje 100 miliónov Kčs, schvaľuje minister vnútra na návrh príslušného krajského národného výboru.

(3) Ministri môžu splnomocniť na schvaľovanie investičných úloh podlimitných investícií ústredne plánovaných vedúcich hlavných správ alebo obdobných útvarov svojich ústredných úradov a na schvaľovanie investičných úloh podlimitných investícií krajsky plánovaných radu príslušného krajského národného výboru.

(4) Súčasne s investičnou úlohou sa schvaľuje aj orientačný rozpočet investičných nákladov [§ 5 ods. 1 písm. a)]. Schválený orientačný rozpočet je neprekročiteľným limitom pre generálneho projektanta pri zostavovaní úvodného projektu; výnimku môže v mimoriadnom prípade a na podklade podrobného zdôvodnenia generálnym projektantom povoliť orgán, ktorý schválil investičnú úlohu.

(5) Pri schvaľovaní investičnej úlohy určuje sa zároveň umiestenie investície z hľadiska socialistického rozmiestenia výrobných síl. Ministerstvo investora je povinné pred schválením investičnej úlohy prejednať otázku umiestenia navrhovanej výstavby nadlimitných investícií so Štátnym úradom plánovacím a jeho písomné vyjadrenie priložiť k príslušnej dokumentácii. V rozhodnutí o investičnej úlohe musí byť k tomuto vyjadreniu zaujaté odôvodnené stanovisko.

(6) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na investície zaradené do vykonávacieho plánu investícií na rok 1952.

§ 8.

Úvodné projekty.

(1) Vláda schvaľuje úvodné projekty všetkých nadlimitných investícií, ktorých úhrnný investičný náklad podľa predbežného rozpočtu presahuje:

a) 300 miliónov Kčs pri investíciách pre odvetvia uvedené v § 7 ods. 1 písm. a),

b) 100 miliónov Kčs pri investíciách pre ostatné odvetvia priemyslu a dopravy a pri investíciách vodohospodárskych, cestných a mostných,

c) 60 miliónov Kčs pri investíciách pre odvetvia spojov, poľnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva, obchodu, kultúrnej, osvetovej, sociálnej a zdravotnej výstavby, telovýchovy a športu, verejných správnych služieb, peňažníctva a poisťovníctva, miestneho hospodárstva a bytovej výstavby.

(2) Jednotliví ministri schvaľujú v odbore svojej pôsobnosti úvodné projekty ostatných nadlimitných investícií a investícií podlimitných pre vyššie uvedené odvetvia; úvodné projekty sídlisk, ktorých úhrnný náklad nepresahuje 60 miliónov Kčs, schvaľuje minister vnútra.

(3) O schvaľovaní úvodných projektov ústredne alebo krajsky plánovaných investícií podlimitných nižšími orgánmi platí obdobne ustanovenie § 7 ods. 3.

(4) Súčasne s úvodným projektom sa schvaľuje aj predbežný rozpočet investičných nákladov [§ 5 ods. 1 písm. b)]. Schválený predbežný rozpočet je neprekročiteľným limitom pre generálneho projektanta pri sostavovaní technického projektu; výnimku môže v mimoriadnom prípade a na podklade podrobného zdôvodnenia generálnym projektantom povoliť orgán, ktorý schválil úvodný projekt.

(5) Pri schvaľovaní úvodného projektu určuje sa zároveň výber a vymedzenie stavebného obvodu. Generálny projektant je povinný prejednať otázku stavebného obvodu, napojenie na jestvujúcu komunikačnú, vodovodnú a energetickú sieť, ako aj iné súvisiace otázky s kompetentnými orgánmi ľudovej správy a ostatných kompetentných ministerstiev. Ich písomné stanovisko predloží generálny projektant súčasne s návrhom úvodného projektu orgánu, ktorý ho schvaľuje; tento orgán je povinný k prípadným námietkam orgánov ľudovej správy alebo ministerstiev zaujať vo svojom rozhodnutí o úvodnom projekte odôvodnené stanovisko.

(6) V prípadoch, kde od vypracovania úvodného projektu môže sa upustiť (§ 4 ods. 6), predkladá sa na schválenie iba investičná úloha.

(7) Ustanovenie tohto paragrafu sa nevzťahuje na investície zaradené do vykonávacieho plánu investícií na rok 1952, ak

a) budú v roku 1952 dokončené, alebo

b) ide o investície, pre ktoré už bol schválený úvodný projekt orgánom kompetentným na to podľa tohto nariadenia.

§ 9.

Technické projekty.

(1) Jednotliví ministri schvaľujú v odbore svojej pôsobnosti technické projekty investícií alebo jednotlivých objektov, ktorých úvodné projekty schválila vláda (§ 8 ods. 1).

(2) Vedúci hlavných správ alebo obdobných útvarov ústredných úradov schvaľujú v odbore svojej pôsobnosti technické projekty nadlimitných a podlimitných investícií, ktorých úvodné projekty schválili kompetentní ministri (§ 8 ods. 2); technické projekty podlimitných investícií krajsky plánovaných schvaľuje rada príslušného krajského národného výboru.

(3) Vedúci hlavných správ alebo obdobných útvarov ústredných úradov môžu schvaľovaním technických projektov menej významných podlimitných investícií poveriť riaditeľa podniku; rada krajského národného výboru môže schvaľovaním technických projektov podlimitných investícií krajsky plánovaných poveriť radu okresného, poprípade jednotného národného výboru.

(4) Súčasne s technickým projektom sa schvaľuje aj záväzný rozpočet nákladov na investíciu ako celok a na jej jednotlivé časti (objekty), zostavený generálnym projektantom [§ 5 ods. 1 písm. c)]. Rozpočet k technickému projektu prejedná generálny projektant, pred jeho predložením na schválenie, s priamym investorom a s generálnym dodávateľom stavebných, poprípade montážnych prác, ktorí potvrdia správnosť rozpočtu. Po schválení je rozpočet k technickému projektu záväzným pre priameho investora i pre generálneho dodávateľa.

(5) Technický projekt a záväzný rozpočet investičných nákladov môžu byť schválené, len ak sú v súlade s úvodným projektom a s predbežným rozpočtom k nemu, a to pokiaľ ide o celkový náklad výstavby, termíny jej začatia a dokončenia, umiestenie investície a o spôsob technologického riešenia; prípadné odchýlky zásadnejšieho rázu musia byť predložené na schválenie orgánu, ktorý schválil úvodný projekt.

Štvrtá časť.


Piata časť.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 11

Osobám, ktoré zodpovedajú za úplné, kvalitné a včasné vykonanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie investícií, sú kompetentné ústredné úrady oprávnené ukladať pri porušení ich povinnosti v tomto odbore, pokiaľ nejde o trestný čin alebo priestupok, peňažné pokuty do výšky 2.000 Kčs, a to bez ujmy kárneho (disciplinárneho) konania. Pokuty možno uhradzovať administratívnymi zrážkami zo mzdy; môžu sa tiež vymáhať súdnou exekúciou. Podrobnosti upraví Vládny výbor pre výstavbu vyhláškou v Úradnom liste.

§ 12.

(1) Pre investície začaté predo dňom, keď toto nariadenie nadobúda účinnosť, platí toto nariadenie od 1. októbra 1952.

(2) Pre prechodné obdobie vydá výbor podrobnejšie predpisy.

§ 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

aj za ministra Dr. Nejedlého

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

aj za ministra Kabeša

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.