Zákon č. 71/1952 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu

(v znení č. 14/1956 Zb.)

Čiastka 36/1952
Platnosť od 17.12.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 07.05.1956 do31.12.1956
Zrušený 68/1956 Zb.

71.

Zákon

zo dňa 12. decembra 1952,

o organizácii telesnej výchovy a športu.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Telesná výchova a šport ako významná složka kultúry je v ľudovej demokracii neodlučiteľnou súčiastkou socialistickej výchovy. Jej úlohou je predovšetkým udržovať a zlepšovať zdravie ľudu, zvyšovať jeho telesnú a brannú zdatnosť a pracovnú výkonnosť a vychovávať k odhodlanosti a chrabrosti pri obrane vlasti a jej ľudovodemokratického zriadenia v duchu socialistického vlastenectva, ako aj v boji za udržanie svetového mieru.

§ 2.

Jednotné štátne vedenie a kontrolu telesnej výchovy a športu uskutočňuje Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky (ďalej len „Štátny výbor“) ako ústredný orgán štátnej správy v odbore telesnej výchovy a športu.

§ 3.

(1) Štátny výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov. Predsedu Štátneho výboru na návrh vlády vymenúva a odvoláva prezident republiky. Námestníkov predsedu a ostatných členov Štátneho výboru vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Štátny výbor sa vo svojej práci opiera o iniciatívu a priamu účasť dobrovoľných pracovníkov a má potrebný výkonný aparát. Pracovníci tohto aparátu sú štátnymi zamestnancami.

§ 4.

(1) Na Slovensku vykonáva Štátny výbor svoju pôsobnosť zásadne prostredníctvom Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport pri Sbore povereníkov (ďalej len „Slovenský výbor“).

(2) Predsedu Slovenského výboru vymenúva a odvoláva vláda, námestníkov predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov. Predseda Slovenského výboru je členom Štátneho výboru.

§ 5.

Štátny výbor je vrcholným orgánom telovýchovného hnutia a organizátorom rozvoja telesnej výchovy a športu v Československu. Prislúcha mu najmä vytyčovať jednotné zásady pre vykonávanie telesnej výchovy a športu, usmerňovať v rámci týchto zásad činnosť ústredných úradov, starať sa všetkými vhodnými prostriedkami o plánovitý výskum a rozvoj telesnej výchovy a športu, o medzinárodné športové styky, o výchovu pracovníkov v telesnej výchove a športe a ich rozmiestňovanie, o jednotnú úpravu telovýchovných a športových zariadení a potrieb a o ich účelné využitie, ako aj viesť v tom smere činnosť národných výborov a organizácií a složiek, v ktorých sa telesná výchova a šport vykonáva.

§ 6.

(1) Štátny výbor vykonáva hlavnú správu a dozor nad výberovými a vysokými školami telovýchovnými a nad telovýchovnými a športovými učilišťami.

(2) Vysoké školy telovýchovné zriaďuje a zrušuje vláda nariadením; študijné a skúšobné predpisy pre ne vydáva Štátny výbor po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení.

(3) Ustanovenia zákonov č. 95/1948 Sb., o základnej úprave jednotného školstva (školského zákona), a č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, sa vzťahujú primerane i na školy telovýchovné; vláda môže určiť potrebné odchýlky. Vláda aj upraví súčinnosť Ministerstva školstva, vied a umení vo veciach vedenia vyučovania predmetom všeobecne vzdelávacím a vyučovania odborným telovýchovným predmetom so stránky pedagogickometodickej.

§ 7.

(1) Organizácia a spôsob konania Štátneho výboru, ako aj jeho pôsobnosť budú bližšie upravené štatútom, ktorý vydá Štátny výbor so súhlasom vlády.

(2) V odbore svojej pôsobnosti môže Štátny výbor vydávať všeobecné predpisy.

§ 8.

(1) Pri krajských a okresných (ústredných, jednotných, obvodných) národných výboroch sa zriaďujú výbory pre telesnú výchovu a šport, ktoré obstarávajú štátnu správu vo veciach telesnej výchovy a športu. Štátny výbor môže po dohode s Úradom Predsedníctva vlády zriadiť výbory pre telesnú výchovu a šport tiež pri niektorých miestnych národných výboroch.

(2) Výbor pre telesnú výchovu a šport je podriadený jednak vyššiemu výboru pre telesnú výchovu a šport, jednak národnému výboru, pri ktorom je zriadený.

(3) Predsedu výboru pre telesnú výchovu a šport povoláva a odvoláva národný výbor, pri ktorom je výbor pre telesnú výchovu a šport zriadený, a schvaľuje ho vyšší výbor pre telesnú výchovu a šport.

(4) Pracovníci aparátu výboru pre telesnú výchovu a šport sú zamestnancami národného výboru.

(5) Podrobnosti o vymenúvaní členov výborov pre telesnú výchovu a šport a o organizácii a pôsobnosti týchto výborov určí Štátny výbor po dohode s Úradom Predsedníctva vlády.

§ 9.

(1) Dobrovoľná telesná výchova a šport sa vykonáva v telovýchovných a športových organizáciách, ktoré sa vytvárajú najmä pri Revolučnom odborovom hnutí, ďalej ako organizácie štátnych pracovných záloh alebo obyvateľstva na dedine (Sokol), a v príslušných organizačných útvaroch ozbrojených sborov; vykonáva sa aj v školách a v iných vhodných složkách.

(2) Na úseku telesnej výchovy a športu zameranom na zvýšenie brannosti Štátny výbor a Sväz pre spoluprácu s armádou úzko spolupracujú. Pôsobnosť Štátneho výboru sa však nevzťahuje na osobitné prvky telesnej prípravy ako súčiastky brannej výchovy.

§ 10.

(1) Vykonávanie telesnej výchovy a športu sa organizuje zásadne podľa pracoviska.

(2) Základom systému telesnej výchovy a športu je odznak zdatnosti „Pripravený na prácu a obranu vlasti“ a jednotná športová klasifikácia.

(3) Podmienky pre udeľovanie odznaku zdatnosti a pre jednotnú športovú klasifikáciu určí Štátny výbor.

§ 12.

Predseda Štátneho výboru môže po dohode s ministrom financií a ostatnými zúčastnenými ministrami zriaďovať v odbore svojej pôsobnosti národné podniky. O zriaďovaní a právnych pomeroch týchto podnikov platia primerane predpisy o obdobných národných podnikoch v iných odvetviach.

§ 13.

Majetok (práva a záväzky) sokolských jednôt v závodoch, úradoch, ústavoch a na vysokých školách prechádza na príslušné závodné skupiny Revolučného odborového hnutia. Príslušné zápisy v pozemkových knihách sa vykonajú s odvolaním sa na tento zákon pri príležitosti najbližšieho zápisu. Štátny výbor alebo z jeho poverenia nižší výbor pre telesnú výchovu a šport môže, ak to bude potrebné, rozhodnúť o prechode majetku Československej obce sokolskej, poprípade jej organizačných složiek.

§ 14.

(1) Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, možno pre účely telesnej výchovy a športu vyvlastniť potrebné nehnuteľnosti a telovýchovné a športové potreby.

(2) O konaní pri vyvlastňovaní a o určení náhrady platí primerane ustanovenie o vyvlastňovaní na účely obrany štátu. Potvrdenie o naliehavosti vyvlastnenia nehnuteľností vydáva Štátny výbor.

§ 15.

Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport a Slovenský úrad pre telesnú výchovu a šport sa zrušujú.

§ 16.

Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto zákona pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia podľa tohto zákona.


§ 17.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.

(2) Najmä sa zrušujú:

1. zákon č. 187/1949 Sb., o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport,

2. vládne nariadenie č. 39/1950 Sb., ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport,

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 5/1950 Sb. SNR, o organizácii a složení Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport.

(3) Do vydania predpisov podľa tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto zákonom.

§ 18.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.