Nariadenie č. 31/1952 Zb.Nariadenie o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti

Čiastka 17/1952
Platnosť od 29.07.1952 do30.06.1962
Účinnosť od 15.07.1952 do30.06.1962
Zrušený 56/1962 Zb.

OBSAH

31.

Nariadenie ministra národnej bezpečnosti

zo dňa 15. júla 1952

o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti.

Minister národnej bezpečnosti nariaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národnej bezpečnosti:


§ 1.

(1) Občania, ktorí sa dobrovoľne hlásia na zaistenie verejného poriadku a verejnej bezpečnosti, sú povolávaní k Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti. Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti sú pri plnení svojich služobných povinností označení modrou páskou 90 mm širokou, na ktorej sú vytlačené bielou farbou písmená „Pomocná stráž VB“. Písmená sú 20 mm vysoké a 4 mm široké. Na páske je rovnakou farbou vytlačené číslo, a to pod uvedeným nápisom, a odtlačok okrúhlej pečiatky príslušného okresného oddelenia verejnej bezpečnosti.

(2) Páska sa nosí na ľavom ramene.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. júla 1952.


Zápotocký v. r.

Bacílek v. r.