Nariadenie vlády č. 48/1952 Zb.Nariadenie o úprave colného sadzobníka

Čiastka 28/1952
Platnosť od 09.10.1952 do30.06.1980
Účinnosť od 10.10.1952 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

48.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. septembra 1952

o úprave colného sadzobníka.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Za sadz. pol. 44a) sa zaraďuje táto poznámka:

„Poznámka. Sušená zelenina na preukaz výrobného podniku, že sa jej použije na výrobu lekárnického tovaru . . . . . . 80,-“.

2. Trieda XXI colného sadzobníka sa mení a znie:

„XXI. Oleje minerálne; decht hnedouhoľný, decht bridličný a oleje z nich; zvyšky destilácie alebo rafinácie minerálnych olejov.

175. Surový minerálny olej (ropa) 1,-
z vlastnej váhy
176. Decht hnedouhoľný a decht bridličný 1,-
z vlastnej váhy
177. Benzín, petrolej, plynový olej a iné minerálne oleje, ako i oleje z dechta hnedouhoľného a bridličného, čistené alebo poločistené, vyjmúc oleje mazacie:
a) benzín 220,-
z vlastnej váhy
b) petrolej 170,-
z vlastnej váhy
c) plynový olej 170,-
z vlastnej váhy
d) ostatné 170,-
z vlastnej váhy
178. Minerálne oleje mazacie, aj smiešané so živočíšnymi alebo rastlinnými olejmi alebo tukmi 170,-
z vlastnej váhy
179. Zvyšky destilácie alebo rafinácie minerálnych olejov, ktoré nemožno použiť ako oleje na mazanie, okrem zvyškov pevných 120,-
z vlastnej váhy
Poznámka k sadz. čís. 177 až 179.
Polotovary z ropy a z dechta hnedouhoľného, dovážané na ďalšie priemyslové spracovanie na minerálne oleje, za podmienok určených nariadením 7,-
z vlastnej váhy“.

3. Pri sadz. pol. 552a) sa vypúšťajú slová:

„,guľôčky s priemerom najviacej 10 mm“.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. októbra 1952; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.