81

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o dani z predstavení.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Účel dane.

Daňou z predstavení sa zdaňuje príjem podnikov a iných usporiadateľov, plynúci im z predstavení.

§ 2.

Kto odvádza daň.

Daň z predstavení (ďalej len „daň“) odvádzajú podniky, zariadenia, družstvá, organizácie, sdruženia osôb i jednotlivé osoby (ďalej len „usporiadatelia“), usporadujúci za vstupné prednášky, recitácie, výstavy, divadelné, filmové a bábkové predstavenia, koncerty a iné hudobné, spevné a tanečné vystupovania, estrády, cirkusové a varietne predstavenia, kabarety, kolotoče, hojdačky, skĺzavky, strelnice, hry obratnosti, panorámy, panoptiká, ľudové veselice, vychádzky na loďkách a zábavné jazdy na zvieratách, športové stretnutia, dostihy, tanečné zábavy, tanečné kurzy a iné podobné zábavy a predstavenia (ďalej len „predstavenia“).

§ 3.

Čo podlieha dani.

Dani podlieha celkový príjem usporiadateľa zo vstupného a všetkých iných odplát, ktoré sa požadujú od účastníkov predstavenia.

§ 4.

Oslobodenie a úľavy.

Oslobodenie od dane a úľavy určí vláda; v jednotlivých prípadoch môže povoliť oslobodenie alebo úľavu Ministerstvo financií.

§ 5.

Sadzba dane.

Sadzba dane sa určuje od 5 % do 40 % z celkového príjmu zo vstupného a všetkých iných odplát (§ 3); určí ju vláda.

§ 6.

Hlásenie predstavení. Vstupenky.

(1) Usporiadatelia sú povinní hlásiť národnému výboru (§ 13) predstavenia usporiadané za vstupné, z ktorého sa platí daň, najneskoršie dva všedné dni vopred a predložiť mu na označenie (opečiatkovanie) vstupenky.

(2) Usporiadatelia sú povinní vydať osobám, ktoré zaplatily vstupné, vstupenku označenú (opečiatkovanú) národným výborom a znejúcu na zaplatenú sumu vstupného a vstupenku pri vstupe na predstavenie znehodnotiť.

(3) Usporiadateľ nie je povinný predkladať a vydávať vstupenky, ak usporaduje predstavenie za dobrovoľné vstupné.

(4) Národný výbor môže v odôvodnených prípadoch oslobodiť usporiadateľa od povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 celkom alebo zčasti, ak tým nebude ohrozené zaplatenie dane.

§ 7.

Sročnosť dane.

(1) Daň z predstavení usporiadaných v kalendárnom týždni je sročná do 5 dní po jeho uplynutí.

(2) Ministerstvo financií môže povoliť alebo uložiť usporiadateľovi, aby platil daň v kratšej alebo dlhšej lehote.

(3) Fyzické osoby sú povinné zaplatiť primeranú sumu dane vopred; od iného usporiadateľa môže národný výbor požadovať zaplatenie vopred, ak usporiadateľ neusporaduje predstavenie v obci pravidelne. Národný výbor môže predstavenie zakázať, ak nebola požadovaná suma zaplatená.

§ 8.

Platenie dane.

Usporiadateľ vypočíta daň a zaplatí ju národnému výboru.

§ 9.

Daňové hlásenie.

(1) Usporiadateľ je povinný predložiť národnému výboru v lehote, v ktorej sa platí daň (§ 7), daňové hlásenie a pripojiť k nemu nepredané vstupenky, ktoré boly národným výborom označené (opečiatkované).

(2) Ak požiada o to národný výbor, je usporiadateľ povinný hlásenie vysvetliť, opraviť alebo doplniť.

(3) Ak zistí usporiadateľ dodatočne, že daňové hlásenie, ktoré predložil národnému výboru, je nesprávne alebo neúplné, je povinný bezodkladne to národnému výboru oznámiť a zároveň uviesť, v čom záleží nesprávnosť alebo neúplnosť.

§ 10.

Zvýšenie dane.

Ak nebola sročná daň včas zaplatená, zvyšuje sa o 5 % sumy včas nezaplatenej.

§ 11.

Vyrubenie dane. Odvolanie.

(1) Ak nebola daň zaplatená celkom alebo zčasti, vyrubí ju národný výbor výmerom a vyzve usporiadateľa, aby dosiaľ nezaplatenú sumu dane zaplatil do 5 dní; ustanovenie § 10 nie je tým dotknuté.

(2) Proti výmeru možno sa odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia; odvolanie nemá odkladný účinok.

(3) O odvolaní rozhoduje miestny národný výbor, ak mu vyhovie úplne; inak o ňom rozhoduje s konečnou platnosťou národný výbor bezprostredne nadriadený.

§ 12.

Premlčanie.

(1) Daň nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa predstavenie konalo.

(2) Daň nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň vyrubená.

(3) Ak je vykonaný úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom bol usporiadateľ o tomto úkone upovedomený.

§ 13.

Kompetencia.

(1) Daň spravujú miestne národné výbory.

(2) Príslušnosť sa spravuje podľa miesta, kde sa predstavenie koná, poprípade kde sa začína.

§ 14.

Kontrola dane. Súčinnosť.

(1) Usporiadatelia podliehajú kontrole národných výborov všetkých stupňov. Kontrolné orgány sú oprávnené pri vykonávaní kontroly zúčastniť sa na predstaveniach alebo vstupovať do podniku a vykonávať pritom všetky vyšetrenia potrebné na zistenie skutočností rozhodných pre výšku dane a jej včasné odvedenie.

(2) Orgány verejnej správy a usporiadatelia, ako aj osoby zúčastnené na usporiadaní predstavení sú povinné podávať správne a pravdivo všetky údaje a zprávy, ktoré od nich budú na účely dane požadovať národné výbory.

§ 15.

Určenie dane.

Výnos dane je rozpočtovým príjmom miestnych národných výborov.

§ 16.

Dohľad.

(1) Finančné orgány kompetentných národných výborov vyššieho stupňa vykonávajú dohľad nad správou dane.

(2) Najvyššie vedenie a dohľad prislúcha Ministerstvu financií.

§ 17.

Splnomocnenie. Vykonávacie predpisy.

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby určil odchylný spôsob vyberania dane v prípadoch, kde to vyžadujú záujmy hospodárneho vykonávania tohto zákona.

(2) Predpisy na vykonávanie zákona určí minister financií vyhláškou v Úradnom liste alebo iným vhodným spôsobom.

(3) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane.


§ 18.

Prechodné ustanovenie.

Povinnosti uložené v § 6 ods. 1 považujú sa za splnené, ak usporiadateľ ohlásil predstavenie alebo predložil vstupenky na označenie (opečiatkovanie) podľa dosiaľ platných predpisov do 31. decembra 1952.

§ 19.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.