Zákon č. 87/1952 Zb.Zákon o reorganizácii brannej výchovy

Čiastka 39/1952
Platnosť od 23.12.1952 do01.05.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

87.

Zákon

zo dňa 12. decembra 1952

o reorganizácii brannej výchovy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon č. 92/1951 Sb., o brannej výchove, sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenia §§ 3 a 4 sa vypúšťajú.

2. Ustanovenie § 5 sa mení a zneje:

(1) Brannú výchovu vykonávajú dobrovoľné organizácie, predovšetkým Sväz pre spoluprácu s armádou (ďalej len „Sväz"), ktorý sa vyhlasuje za dobrovoľnú organizáciu podľa zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach.

(2) Sväz v úzkej súčinnosti s dobrovoľnými organizáciami dbá o vykonávanie brannej výchovy v týchto organizáciách.“

3. Ustanovenie § 9 sa mení a zneje:

(1) Náklady na vykonávanie brannej výchovy uhradzujú dobrovoľné organizácie z vlastných prostriedkov.

(2) Náklady Sväzu, na úhradu ktorých nedostačujú jeho prostriedky, uhradzuje štát.“


Čl. II.

V prechodnom čase do 31. augusta 1953 je branná výchova v školách, učilištiach štátnych pracovných záloh, strediskách pracujúceho dorastu a iných zariadeniach plniacich obdobné úlohy povinná a pre jej vykonávanie platia zásadné smernice vydané Ministerstvom národnej obrany.

Čl. III.

Oprávnenia a povinnosti organizácií uvedených v zákone č. 2/1924 Sb., o poštových holuboch, vykonáva Sväz.

Čl.IV.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.