32

Vládne nariadenie

zo dňa 15. júla 1952

o zrušení plodinových burz.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Pražská plodinová burza, Plodinová burza v Brne a Bratislavská burza sa zrušujú; ich majetok a záväzky prechádzajú na štát. Likvidáciu búrz vykoná Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s ministerstvami financií, vnútorného obchodu, výkupu, potravinárskeho priemyslu a zahraničného obchodu.

§ 2.

(1) Akostné a dodacie podmienky vyhlásené plodinovými burzami podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do určenia nových podmienok.

(2) Kompetentné ministerstvá po vzájomnej dohode určia, ktoré orgány budú podávať znalecké posudky a osvedčenia o akosti poľnohospodárskych plodín a výrobkov z nich a brať vzorky z tohto tovaru.


§ 3.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.