3.

Rozpočtový zákon na rok 1952

zo dňa 28. marca 1952.

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1.

Ciele štátneho rozpočtu.

Všetky finančné prostriedky, ktorými sa uhradzujú výdavky štátu, pramenia z usilovnej práce pracujúceho ľudu. Preto treba s nimi hospodáriť tak, aby boli splnené všetky plánované úlohy výstavby, a to nákladom čo najmenším, a tak zabezpečené užívanie finančných prostriedkov na podporu úsilia o zachovanie mieru a na zabezpečenie a na trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu.

§ 2.

Určenie výšky štátneho rozpočtu.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 323.528,941.000 Kčs, príjmy sú rozpočítané sumou 324.282,296.000 Kčs, takže vyplýva prebytok v sume 753,355.000 Kčs.

§ 3.

Výdavkové medze v hospodárení štátu.

(1) Výdavky v odbore národného podnikania a v štátnej správe, či už investičné alebo neinvestičné, môžu byť uskutočňované len pokiaľ je zabezpečená úhrada ich nákladu; úhrada výdavkov v štátnej správe musí byť zabezpečená v štátnom rozpočte.

(2) Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku nekrytého v štátnom rozpočte, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo odsunutím iného menej naliehavého výdavku. Pritom však prostriedky určené na výdavky investičné a na výdavky osobné nesmú byť použité na úhradu výdavkov iných.

(3) Ak nemožno výdavky uhradiť v štátnom rozpočte spôsobmi uvedenými v predchádzajúcich odsekoch, je na jeho uskutočnenie potrebný predchádzajúci súhlas Národného zhromaždenia. Vláda ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch stačí na uskutočnenie takého výdavku zvolenie vlády a dodatočný súhlas Národného zhromaždenia.

§ 4.

Zodpovednosť vlády a jej členov.

Vláda a každý jej člen sú pri hospodárení štátu zodpovední za to, že budú hospodárne splnené všetky plánované úlohy a že výdavkové sumy štátneho rozpočtu nebudú - s výnimkou ustanovení tohto zákona - prekročené a príjmové sumy budú aspoň dosiahnuté.

§ 5.

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu.

Vláda upraví nariadením hospodárenia podľa štátneho rozpočtu včítane prípadov zaťažujúcich štátny rozpočet.

§ 6.

Vyberanie náhradných prirážok k priamym daniam a vyberanie dávok a poplatkov miestnymi národnými výbormi.

(1) Ustanovenia zákona č. 274/1949 Zb., o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950, platia obdobne na daňový rok 1952.

(2) Vláda upraví nariadením vyberanie dávok a poplatkov miestnymi národnými výbormi.

§ 7.

Úverové opatrenia.

Minister financií sa splnomocňuje,

a) aby vykonal úverové operácie potrebné na konverziu alebo na zaplatenie štátnych dlhov,

b) aby usporiadal tuzemské neemisné pôžičky, ktoré priamo alebo nepriamo zaťažujú štátnu správu alebo zariadenia štátnej správy, určil podmienky tohto usporiadania a potrebnú úhradu zadovážil poprípade vydaním štátnych dlhopisov.

§ 8.

Neprípustnosť započítania pohľadávok proti štátu.

Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.

§ 9.

Usporiadanie fondov, účelových imaní a základín.

Vláda urobí opatrenia, aby podľa potreby a účelnosti zrušené, zlikvidované alebo inak upravené všetky ostávajúce fondy, účelové imania a základiny.

§ 10.

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1953.

(1) Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1953 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1953, najneskoršie však do 30. apríla 1953, a to primerane k zásadám predpisov o štátnom rozpočte na rok 1952.

(2) Výdavky a príjmy za čas dočasného vedenia štátneho hospodárenia treba po vyhlásení rozpočtového zákona na rok 1953 definitívne zúčtovať na štátny rozpočet na rok 1953.


§ 11.

Rozpočty jednotlivých národných výborov.

Zrušuje sa ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 279/1949 Zb., o finančnom hospodárení národných výborov.

§ 12.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1952; vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r. Dr.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Príloha zákona č. 3/1952 Sb.

Štátny rozpočet na rok 1952.

Prehľad podľa rozpočtových skupín.

Príjmy.

< TR>
Skupina
I. Národné podnikanie a jeho správa262.215,872.000 Kčs
II. Kultúrne a sociálne opatrenia9.280,673.000 Kčs
III. Národná bezpečnosť829,838.000 Kčs
IV. Správa51.955,913.000 Kčs
Úhrn324.282,296.000 Kčs

Výdavky.

Skupina
I. Národné podnikanie a jeho správa217.499,273.000 Kčs
II. Kultúrne a sociálne opatrenia58.779,269.000 Kčs
III. Národná bezpečnosť22.452,996.000 Kčs
IV. Správa20.095,605.000 Kčs
V. Štátny dlh< TR>4.701,798.000 Kčs
Úhrn< TR>323.528,941.000 Kčs

Prebytok štátneho rozpočtu ............................ 753,355.000 Kčs.